POSZUKIWACZE PRAWDY?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2014-10-08

Świadkowie Jehowy, aby potwierdzić słuszność swoich nauk wciąż szukają. Szukają "poszukiwaczy prawdy", którzy mieliby potwierdzić słuszność głoszonych nauk... Strażnicy. Jeśli znajdą tylko coś interesującego, są przywoływani. Jeśli są np. antytrynitarzami lub nie wierzą w duszę nieśmiertelną, znajdą się na łamach publikacji Towarzystwa Strażnica, jak możemy przekonać się poniżej:

Przebudźcie się! CZERWIEC 2014 CZERWIEC 2014

Pierwszy to Joseph Priestley:

Przebudźcie się! CZERWIEC 2014 Przebudźcie się! CZERWIEC 2014 Przebudźcie się! CZERWIEC 2014 str.10
Przebudźcie się! CZERWIEC 2014 str.11

Zwalczał to, co współcześni Świadkowie Jehowy dzisiaj:

Przebudźcie się! CZERWIEC 2014 str.11

Nauka o Trójcy Świętej nie jest kłamliwa. Świadkowie Jehowy aby ją ośmieszyć, przedstawiają ją w fałszywym świetle, choćby tutaj:

Niech Bóg będzie prawdziwy Niech Bóg będzie prawdziwy (1950)
Niech Bóg będzie prawdziwy str.87

Nie jest prawdą, że treścią nauki o Trójcy Świętej jest "istnienie trzech bogów w jednej osobie".

Zobacz więcej::

Nauka o nieśmiertelności duszy ma podstawy biblijne:

Zobacz więcej::

Owszem, Biblia potępia kult wizerunków, ale wówczas, gdy on zastępuje Boga, tzn. kiedy wizerunkom oddaje się boską cześć:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Iz 44,15 Biblia Tysiąclecia Iz 44,17
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Iz 42,8
Zobacz więcej:

Zobaczmy, co odkrył "poszukiwacz prawdy":

Przebudźcie się! CZERWIEC 2014 str.11

Sprawdźmy:

Przebudźcie się! CZERWIEC 2014 str.11

Jezus jest Bogiem i Człowiekiem. Ma dwie natury. Chrystus jako człowiek jest niższy od Ojca:

Biblia Tysiąclecia J 14,28 Biblia Tysiąclecia przypis

Czy "poszukiwacz prawdy" nie odkrył tej oczywistej kwestii? Następny "argument":

Przebudźcie się! CZERWIEC 2014 str.11

A ta dusza, która nie grzeszy, nie umrze:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Ez 18,27

Następny "argument":

Przebudźcie się! CZERWIEC 2014 str.11

Czemu ma służyć ten argument? Wizerunki Świętych w Kościele katolickim nie odbierają chwały należnej Bogu. Nikt ich nie uważa za bogów.

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Iz 42,17
Zobacz też::

Następni "poszukiwacze prawdy":

Strażnica 1 czerwca 2014 1 czerwca 2014
Strażnica 1 czerwca 2014 str.12

Antytrynitarz jest więc bliski sercu Świadkom Jehowy:

Strażnica 1 czerwca 2014 str.13

Następny "argument":

Strażnica 1 czerwca 2014 str.13

Twierdzenie, że Jezus jest jednym z wielu bogów jest niezgodne z Jego własnymi słowami, które w całym kontekście mają zupełnie inne znaczenie, niż chciałby "poszukiwacz prawdy":

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła zob. Edycja św. Pawła zob.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła J 10,30-40

przypis:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.2359

"Chrystus w tej wypowiedzi nie zaliczył siebie do "bogów", gdyż powiedział, że tak nazwano tych, "do których skierowano słowo Boże" (J 10:35), a On sam jest przecież "Słowem Bożym" Ap 19:13, J 1:1. Pwt 32:39 mówiąc o Ojcu podaje: "Popatrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden i nie ma ze Mną żadnego boga". Jezus w tym czasie istniał wraz z Ojcem (J 8:58), więc nie jest On bogiem, lecz Bogiem Prawdziwym (1J 5:20, J 20:28). Syn Boży nie może być "bogiem", bo Pwt 3:24 podaje: "Któryż bóg na niebie i na ziemi dokonał takich dzieł i czynów potężnych jak Twoje?", a o Jezusie J 5:19 mówi: "Albowiem to samo co On (Ojciec) czyni podobnie i Syn czyni". Chrystus też z Ojcem stwarzał świat (Hbr 1:10). Wj 34:14 podaje, że "Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu ["innemu" NP, BG], bo Jahwe ma na imię Zazdrosny...", a Jezusowi składano pokłony (Mt 14:33, 28:9, 17, J 9:38). Ojciec nawet powiedział: "Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!" Hbr 1:6; por. Ap 5:11-14."

Zobacz więcej::

Jeżeli "poszukiwacz prawdy" nie czyta kontekstu, to potem są tego skutki:

Strażnica 1 czerwca 2014 str.13

Tutaj mamy ciekawą informację o "poszukiwaczu prawdy":

Strażnica 1 czerwca 2014 str.13

Nasuwają się tutaj skojarzenia ze spirytystycznym przekładem Johanessa Grebera, który tak jak Przekład Nowego Świata wydany przez Świadków Jehowy oddał J 1,1:

Johannes Greber zob. wyd.1937 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) zob. zob. wyd.1984
Johannes Greber str.164 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) str.1327
J 1,1
Zob. więcej:

Trzeci "poszukiwacz prawdy":

Strażnica 1 czerwca 2014 str.14

Jaką prawdę znalazł:

Strażnica 1 czerwca 2014 str.14

Nie wiem czym Reformatorzy tak się wzburzyli, przecież jest rzeczą oczywistą, że w nauce o Trójcy Świętej Ojciec i Syn to dwie odrębne osoby.

Strażnica 1 czerwca 2014 str.14
Biblia Tysiąclecia Pallottinum 1 Kor 11,3 Biblia Tysiąclecia Pallottinum przypis

Świadkowie Jehowy z "poszukiwaczem prawdy" mają wspólny mianownik. Duch Święty nie jest osobą:

Strażnica 1 czerwca 2014 str.14

Świadkowie Jehowy uczą, że Duch Święty jest "czynną siłą Bożą". Jedyna różnica jest taka, że Świadkowie Jehowy piszą Duch Święty z małej litery, a "poszukiwacz prawdy" z dużej.

Zobacz więcej::

Na koniec Świadkowie Jehowy podsumowują:

Strażnica 1 czerwca 2014 str.15

Zobaczmy, jak "poszukiwacze prawdy" "starannie badali Pismo Święte":

Strażnica 1 czerwca 2014 str.15

Czym innym jest kult Świętych jako orędowników u Boga, a czym innym pośrednictwo Jezusa:


1 Tm 2,1-7

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.2595
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.2595

Strażnica 1 czerwca 2014 str.15
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Dz 8,12

Świadkowie Jehowy uczą dzisiaj o królestwie Bożym, które rzekomo rozpoczęło się w roku 1914. Czy uczą o imieniu Jezusa Chrystusa? Czy wzywają imienia Pana (1 Kor 1,2) w swoich modlitwach? A co do chrztu niemowląt, to są pewne przesłanki do takiej praktyki:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Dz 16,15 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Dz 16,33

"Jest bowiem zrozumiałe, że aby ochrzcić dziecko lub niemowlę potrzebna była wiara i zgoda rodziców, którzy również winni być wpierw ochrzczeni. Chrzest małych dzieci mógł się rozwinąć dopiero w drugim pokoleniu chrześcijan. Ale już w czasach apostolskich stosowano chrzest całych domów", jak czytamy powyżej. Nie wykluczało to chrztu dzieci, które mogły tam zamieszkiwać. Chrzest bowiem jest włączeniem do wspólnoty Kościoła.

Zobacz też::

Strażnica 1 czerwca 2014 str.15

Trójca Święta to nie "skład". Może być skład tekstu, skład komputerowy, skład maszynowy, skład muzyczny, skład zespołu na mecz, itd. To po pierwsze. Po drugie, Ojciec i Syn są równi w swym Bóstwie. Natomiast Jezus jest Bogiem i Człowiekiem. Ma dwie natury. Chrystus jako człowiek jest niższy od Ojca:

Biblia Tysiąclecia J 14,28 Biblia Tysiąclecia przypis

Jeśli chodzi o Flp 2,6n:

Biblia Lubelska zob. Biblia Lubelska Lublin 2001

Flp 2,6-7

6 On, istniejąc w postaci Bożej

nie zatrzymał jako zdobyczy równości z Bogiem,

7 lecz ogołocił samego siebie,

przyjąwszy postać sługi,

Komentarz:

Biblia Lubelska str.47
Biblia Lubelska str.48
Biblia Lubelska str.49
Zob. więcej::

Biblia Lubelska str.15

Co znaczy prze-istoczenie?

"Znaczy przemianę i s t o t y (inaczej: substancji) chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Każda rzecz posiada swoją istotę i swoją "postać" (zespół "przypadłości"). Istota jest tym, czym dana rzecz jest. Postać lub przypadłość to jej kształt, cechy, zachowania, czas i miejsce, w jakich rzecz się znajduje itp. W naturalny sposób dokonują się ustawiczne zmiany postaci (przypadłości) każdej rzeczy, ale ich istota nie zmienia się. Każdy człowiek np. zmienia swój wygląd, wykonuje różne czynności, przeżywa różne sytuacje, ale jest ciągle w istocie tym samym człowiekiem. Jeśli istota rzeczy ulega zmianie - to tylko razem ze swoją postacią: dzieje się to wówczas, gdy dana rzecz ulega zniszczeniu. Tymczasem w Eucharystii zachodzi przemiana istoty (substancji) chleba i wina, ale postaci chleba i wina pozostają bez zmian. Jest to możliwe tylko mocą Bożą. Chociaż wyrażenia "przeistoczenie" nie znajdziemy w Piśmie świętym, to trudno inaczej określić to, co zachodzi w Eucharystii. Jezus Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy, dając apostołom chleb, mówił: "To jest Ciało moje". A podając im wino, mówił: "To jest kielich Krwi mojej". Nie można inaczej rozumieć słów Jezusa, jak tylko, że to, co ma nadal postać chleba nie jest już w istocie chlebem, lecz Ciałem Pańskim, a to, co nadal ma postać wina, w istocie nie jest już winem, a Krwią Pańską. A zatem wierząc w Jezusowe słowa, wierzymy, że istota chleba i wina ulega przemianie w Ciało i Krew Jezusa, choć postaci chleba i wina pozostają bez zmiany."

Zobacz::

Poza tym, Jezus wcale nie powiedział "to oznacza moje ciało". Jezus powiedział: "to jest moje Ciało". Świadkowie Jehowy swoją niewiarę w prawdziwą obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina chcą narzucić innym i w tym celu w swojej Biblii zmienili wyrazy "jest" na "oznacza", aby wszystko już pasowało do głoszonej przez nich doktryny, iż to są tylko symbole. Podobnie jak Świadkowie Jehowy wierzył spirytysta Johannes Greber. Porównajmy dwa przekłady: spirytysty Grebera i przekład Świadków Jehowy:

Mt 26,26-28

Johannes Greber zob. wyd.1937 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) zob. zob. wyd.1984
Johannes Greber str.64 New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) New World Translation of the Holy Scriptures (2013 Revision) str.1252

"means" - oznacza (Przekład Nowego Świata).

Mt 26,26-28
Zob. więcej:

Strażnica 1 czerwca 2014 str.15
Zob.:

Prawdę, to można znaleźć w Piśmie Świętym. Świadkowie Jehowy mogą w każdej chwili obwieścić nową "prawdę" i wydać kolejną książkę, tak jak czynili to w przeszłości:

Dokonana Tajemnica Hafra Boża Bogactwo Prawda was wyswobodzi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021