Bóstwo Chrystusa
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy w tej publikacji zadają pytania:

Przebudźcie się! 22 kwietnia 2005
22 kwietnia 2005
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
str.1
Przebudźcie się! 22 kwietnia 2005
Przebudźcie się! 22 kwietnia 2005
str.3

Właściwie, to już Świadkowie Jehowy sami sobie odpowiedzieli: Jezus jest Synem Bożym. Tylko, że Świadkowie Jehowy zupełnie inaczej rozumieją synostwo Boże. Według Świadków Jehowy, Jezus Chrystus na ziemi był tylko człowiekiem, a w niebie jest Michałem Archaniołem, stworzonym przez Boga. A kim Jezus Chrystus jest naprawdę?

zobacz:

Bóstwo Chrystusa istotą EwangeliiKraków 1910
Bóstwo Chrystusa istotą Ewangeliistr.7
Bóstwo Chrystusa istotą Ewangeliistr.8
Zobacz więcej:

Dogmatyka KatolickaLublin 1959
Dogmatyka Katolickastr.61
Biblia Tysiąclecia wy.IV
1 Kor 12, 1-3 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
wyd.1999
Komentarz do 1 Kor 12,3 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
str.147

ABC Teologii dogmatycznej
Oleśnica - Wrocław 1997
ABC Teologii dogmatycznej
str.96
ABC Teologii dogmatycznej
str.202

1. Wszystkie działania Boskie i ludzkie Chrystusa mogą być odniesione do jednego podmiotu.
2. Podmiotem tym jest Bóg. Podkreśla to zwłaszcza J 1,14. Logos oznacza tu integralnego Syna Bożego, tzn. Boga jako osobę i naturę. Zmiana bowiem jaka zaszła w momencie wcielenia nie nastąpiła w Synu Bożym, lecz w ludzkiej naturze Jezusa, która zamiast do osoby ludzkiej została wzięta do Osoby Syna Bożego. Ponadto wszystkie teksty mówiące o przymiotach Boskich i ludzkich Chrystusa (zwłaszcza z Listów św. Pawła) odnoszą się do jednego, ontologicznego podmiotu, którym może być tylko osoba Boska, jednocząca w sobie dwie natury: Boską i ludzką.
str.96
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
str.624

BÓSTWO CHRYSTUSA
MATERIAŁ DOWODOWY Z PISMA ŚWIĘTEGO

Cytaty z Pisma Świętego pochodzą:

Pięcioksiąg Prorocy Pisma Komentarz Żydowski Grecko-Polski Nowy Testament Septuaginta
Za zgodą Wydawcy
Biblia Tysiąclecia wyd.II
wyd.II

Biblia Tysiąclecia wyd.IVPwt 6,4 Biblia Tysiąclecia wyd.IVJ 20,28
Biblia Tysiąclecia wyd.IVwyd.IV

Mszał Rzymski Mszał Rzymski
Poznań 1986
Mszał Rzymski
zob.

Stary Testament o Bogu:

Pwt 6,4

Pięcioksiąg Vocatiostr.720

Nowy Testament mówi nam, że jest jeden PAN:

Mk 12,29

Nowy Testament Grecko-Polski Vocatiostr.210

Autor cytuje Pwt 6,4 nie z tekstu hebrajskiego Starego Testamentu, w którym jest tetragram JHWH, lecz z greckiej Septuaginty, w której jest kyrios:

Septuaginta zob.

Pwt 6,4

Septuagintastr.297
Septuaginta zob. zob. (za zgodą wydawcy Vocatio)

Pwt 6,4

Septuagintastr.226
Pwt 6,4 Mk 12,29
Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem - Jahwe jedynym Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden

Flp 2,10-11

Nowy Testament Grecko-Polski Vocatiostr.935

Kyrios [estin] Jesus Christos (Flp 2,11) - czyli krótko mówiąc, mamy wyznać w Chrystusie Boga.

Mk 12,29 Flp 2,11
Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca

Rdz 1,1

Czy Syn Boży jest Stwórcą, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym (Job 33:4) stworzył niebo i ziemię?

Pięcioksiąg Vocatiostr.1
Biblia Tysiąclecia

Ps 102,26 mówi nam o Bogu:

Biblia Tysiąclecia

Septuaginta tłumaczy Ps 101,26:

Septuagintastr.110

Nowy Testament werset dotyczący Boga (Ps 102,26; Ps 101,26 LXX), przypisuje go w Hbr 1,10 Chrystusowi:

Nowy Testament Grecko-Polski Vocatiostr.1029
Biblia Tysiąclecia

Chrystus jest więc Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi (Rdz 1,1).

Rdz 1,1 Ps 102,26 Hbr 1,10
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich. Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa.

Należy wspomnieć, że Bóg sam stworzył świat:

Iz 44,24

Prorocystr.882
Biblia Tysiąclecia
Iz 44,24 Hbr 1,1 J 1,3
Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: «Jam jest Jahwe, uczyniłem wszystko, Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną? Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. Bogiem było Słowo (...) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało

Skoro Bóg sam stworzył "niebo i ziemię", nie było z Nim nikogo (żadnego stworzenia), więc Chrystus będąc Stwórcą (Hbr 1,10), jest Bogiem (J 1,1).

Poza tym List do Kolosan 1,15-17 jasno stwierdza:

Kol 1,15-17

Biblia Tysiąclecia
Rz 11,36 Kol 1,16-17
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! (...) Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

Skoro Chrystus jest przed WSZYSTKIM a więc przed wszystkimi rzeczami stworzonymi, więc sam nie może być stworzony. Jest Panem i Bogiem:

Biblia Tysiąclecia wyd.IVJ 20,28

JAHWE jest jeden i nie ma innego:

Iz 45,5

Prorocystr.883
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Iz 45,22

Prorocystr.886
Prorocystr.887
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Iz 43,10

Prorocystr.875
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Pwt 32,39

Prorocystr.835
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

O Chrystusie jako Bogu:

J 1, 1-3

Prorocystr.391
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Iz 44, 4-5 Pwt 32, 39 J 1, 1-3
Ja jestem Jahwe, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. (...) aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Jahwe, i nie ma innego. Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało

Wykład Pisma Świętego Nowego TestamentuPoznań 1990

Komentarz do J 1,1-5:

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentustr.43
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentustr.44
zobacz też:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024