"CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA?"
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część
Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia

Świadkowie Jehowy w wielu miejscach reklamują w swoich publikacjach właśnie tytułową książkę łącznie z tzw. "studium Biblii". Jeśli "zainteresowany" naukami Świadków Jehowy zaczyna z nimi "studiować Biblię", nie zdaje sobie sprawy z pewnego aspektu. Co kryje się za tzw. "studium Biblii"? Zwróćmy uwagę na pewną publikację, w której czytamy m.in.:

Nasza Służba KrólestwaNr 2
Nasza Służba Królestwastr.9
"Czy rozmowę prowadzoną na podstawie samej Biblii można raportować jako studium? (...) Ale niekiedy spotyka się ludzi, którzy nie chcą korzystać z żadnej innej literatury poza Pismem Świętym. (...) Gdy dana osoba nabierze zaufania, będzie można wprowadzić stosowną literaturę. Gdy już jednak dojdzie do tego, będziemy unikać wywołania wrażenia, że studium Biblii zamieniliśmy na studium książki."

dalej czytamy:

"Gdy będziesz odczytywać, uwypuklać i objaśniać wersety biblijne przytoczone w studiowanym materiale, zainteresowany powinien nadal odnosić wrażenie, że - jak to w gruncie rzeczy ma miejsce - studiujecie Pismo Święte."

Teraz jest wszystko jasne!


W tej publikacji Świadków Jehowy czytamy m.in.:

Nasz Służba Królestwa Luty 2011 LUTY 2011 Nasz Służba Królestwa Luty 2011 str.4

Zakładane "studia biblijne" z pewnością na podstawie tej książki:

Nasz Służba Królestwa Marzec 2011 Marzec 2011 Przebudźcie się! Marzec 2011 str.32

W religijnej rodzinie dziewiętnastolatka żyła w strachu przed potępieniem Bożym i przerażającym ogniem piekielnym? Czy religijna rodzina nie wiedziała, co Biblia uczy o ogniu piekielnym? Dziewiętnastolatce potrzebna jest do tego książka? O ogniu piekielnym mówi nam Biblia:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Mk 9, 43

Czego naprawdę uczy Biblia

Mt 13, 49-50

Czego naprawdę uczy Biblia

Mt 25, 41

Czego naprawdę uczy Biblia

Mt 13, 40-42

Czego naprawdę uczy Biblia

Hbr 10,28-31

Czego naprawdę uczy Biblia

Jeśli karą za przekroczenie prawa Mojżeszowego była śmierć, to jaka surowsza kara może być od samej śmierci?

Zob. więcej:

Przebudźcie się! MARZEC 2011 Marzec 2011
Przebudźcie się! MARZEC 2011, str.32 str.32

Dziewiętnastolatka poczuła ulgę, ponieważ widocznie nie znała powyższych wersetów, a książka widocznie nie wspomniała o słowach Pana Jezusa o "ogniu piekielnym" czy "płaczu i zgrzytaniu zębów". Lepiej pisać o "miłosiernym Bogu", niż o Bogu sprawiedliwym.

Już bez strachu, dziewiętnastolatka planuje:

Przebudźcie się! MARZEC 2011, str.32 str.32

Ogień piekielny istnieje naprawdę. O tym mówił Pan Jezus i przed ogniem piekielnym ostrzegał słuchaczy. Natomiast jeśli chodzi o niedzielę, to Pismo Święte mówi nam:

Dz 20, 7

Czego naprawdę uczy Biblia

Dziwi trochę ta chęć pójścia dziewiętnastolatki na zebranie do Sali Królestwa i ta niecierpliwość, bowiem Świadkowie Jehowy nie gromadzą się w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę, na "łamaniu chleba". W Biblii Świadków Jehowy w Dz 20,7 nie ma tego wyrażenia. Więcej w tym temacie tutaj.

Jedno z najwcześniejszych zbiorów zasad wiary chrześcijańskiej (Didache), ukazuje nam niedzielę, jako gromadzenie się chrześcijan na "łamaniu chleba":

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscywyd.1990 Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy
Ojcowie Apostolscy
przypis do 14:1:
Ojcowie Apostolscy str.64

O zbierających się chrześcijanach "w oznaczonym dniu" pisał Pliniusz Młodszy do cesarza Trajana:

Chrześcijaństwo KAW 1988 Chrześcijaństwo KAW 1988wyd.1988 Chrześcijaństwo KAW 1988 Chrześcijaństwo KAW 1988
Chrześcijaństwo KAW 1988str.27
Chrześcijaństwo KAW 1988 Chrześcijaństwo KAW 1988str.37

Czy w Sali Królestwa Świadków Jehowy dziewiętnastolatka będzie w niedzielę śpiewała hymny do swego osobistego Zbawiciela jako Boga, jak to mieli okazję czynić pierwsi chrześcijanie? Czy w Sali Królestwa dziewiętnastolatka brała udział w dziękczynieniu i "łamaniu chleba"?


W takim razie przyjrzyjmy się bliżej tej książce i omawianej w niej ważnych tematach:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia

Już na początku książki możemy przeczytać:

Czego naprawdę uczy Biblia str.7

Czy ten podręcznik to dobre narzędzie? Nie lepiej przeczytać całe Pismo Święte i tam szukać odpowiedzi, czego naprawdę uczy Biblia?

Czego naprawdę uczy Biblia str.7

Jak to wygląda w praktyce? Najpierw czyta się dany akapit, potem pytanie i ponownie odczytuje się akapit. Czy tak ma wyglądać studiowanie Biblii? Przecież w ten sposób można udowodnić każdą tezę, jaką się postawi w danym akapicie. Znajdujący się ewentualnie jakiś werset w nawiasie ma daną tezę poprzeć. I nie jest wówczas ważne czy ten akurat werset w kontekście mówi to, co chcą Świadkowie Jehowy udowodnić. Poprzez tego rodzaju praktykę, Świadkowie Jehowy uczą w ten sposób swojej doktryny na pamięć. W swojej historii, Świadkowie Jehowy wydawali wiele książek, na podstawie których "studiowano Biblię". Porównując te książki między sobą, okazuje się, że różniły się one nawet w zasadniczych kwestiach.

Czego naprawdę uczy Biblia str.7

Kto Świadkom Jehowy powiedział, że Biblia składa się z 66 Ksiąg? Skąd wiedzą, że te, a nie inne Księgi są natchnione przez Boga? Czy Świadkowie Jehowy ustalali kanon Pisma Świętego?

Od V w. po Chr. do czasów Reformacji istniała jednomyślność w kwestii kanonu ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Pierwszym protestantem, który odrzucił kanoniczność i autentyczność ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu, był Andrzej Bodenstein (zm. 1541) zwany Karlstadtem. Jego poglądy przyjął Luter, nazywając odrzucone księgi apokryfami. Podobnie uczynił Kalwin. Luter odrzucał ponadto spośród ksiąg Nowego Testamentu następujące pisma: Hbr, Jk, Jud, Ap. Zwingli zrezygnował tylko z Ap. Współcześni protestanci uznają za natchnione 27 ksiąg Nowego Testamentu i 39 Starego. (Zob.: Kanon Pisma Świętego).

Poniżej możemy przeczytać ciekawą myśl:

Czego naprawdę uczy Biblia str.7

I w tym miejscu "studiowanie Biblii" na podstawie tego podręcznika, powinno się zakończyć. Najpierw powinno się zdobyć podstawową wiedzę z treści Pisma Świętego. Nie zaleca się, by tak po prostu bez odpowiedniego przygotowania usiąść i czytać Biblię rozdział po rozdziale. Należy pamiętać, że księgi Pisma Świętego są księgami Kościoła. Właściwe miejsce lektury Biblii to zgromadzenie wspólnoty ludzi Kościoła. W nim większość biblijnych tekstów wykładano po raz pierwszy (Kol 4,16). (Zob.: Czytać Biblię ale jak?).

Jak interpretować tekst? Tym się zajmuje hermeneutyka biblijna, która określa zasady, jakimi należy się kierować w poprawnej interpretacji tekstów, praktycznie realizowanej przez egzegezę biblijną. Hermeneutyka biblijna zajmuje się sensem Pisma św., regułami jego odnajdywania i sposobami wykładu.

Należy pamiętać o rodzajach literackich w Piśmie św., znajomość etymologii wyrazów, kontekst logiczny, kontekst literacki. Poznanie strony literackiej tekstu, czyli określenie rodzaju literackiego, charakterystyka stylu oraz poprawne odczytanie kontekstu stanowi pierwsze i nieodzowne przedsięwzięcie egzegety. Kolejny etap pracy nad tekstem wyznacza krytyka historyczna, która pozwala odtworzyć kontekst historyczno-sytuacyjny, w jakim działał hagiograf. Należy wziąć pod uwagę autora księgi i adresatów, czas i miejsce powstania księgi, znajomość archeologii, historii i geografii biblijnej, poznać metody badań historyczno-literackich, jak metoda historii form, metoda historii tradycji, metoda historii redakcji. Należy uwzględnić kryteria dogmatyczne hermeneutyki biblijnej. (zob.: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, redakcja ks. Jan Szlaga, Poznań - Warszawa 1986, Pallottinum).

Św. Piotr pisał: "żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia" (2P 1,20) oraz pisał o Listach św. Pawła, iż są "w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę" (2P 3,16). Czy Świadkowie Jehowy biorą to pod uwagę?

A w jaki sposób Świadkowie Jehowy "studiują" Biblię możemy przeczytać poniżej:

Czego naprawdę uczy Biblia str.7

Odpowiedzi na nurtujące nas pytania można znaleźć w Piśmie Świętym. Świadkowie Jehowy mogą jednak w każdej chwili obwieścić nową "prawdę" (zob.) i wydać kolejną książkę, tak jak czynili to w przeszłości.

W przeszłości Świadkowie Jehowy "studiowali" Biblię przy pomocy różnych książek, które to już dzisiaj poszły w zapomnienie. "Prawdy biblijne" były zupełnie inne, niż te obecne.


W omawianym podręczniku nie może zabraknąć tematu o imieniu Bożym. To temat sztandarowy:

Czego naprawdę uczy Biblia str.13

"Materiał dodatkowy":

Czego naprawdę uczy Biblia
str.194
Czego naprawdę uczy Biblia
str.195
Czego naprawdę uczy Bibliastr.195

Tutaj temat wymowy imienia Bożego powinien być zamknięty. Nie wiadomo jak wypowiadano Tetragram JHWH w czasach biblijnych. Nie wiemy tego również dzisiaj.

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.196

My natomiast wiemy, jak nazywał Go św. Paweł. Określał on Pana imieniem Iesous (gr.). Słowo "Jezus" ma bowiem spółgłoski i samogłoski. JHWH nie ma natomiast samogłosek. Stąd nie wiadomo jak wymówić tetragram. Świadkowie Jehowy twierdzą:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.196

Czy na prawdę podczas śpiewania głośno psalmów w miejscu występowania tetragramu JHWH wymawiano imię Boże? Przecież sami Świadkowie Jehowy napisali, że w czasach biblijnych nie wymawiano imienia Bożego, ponieważ wymowa była nieznana. No to jak było w rzeczywistości? Posługiwali się czy nie posługiwali się imieniem Bożym?

Co robiono? Po prostu w miejscu występowania tetragramu wymawiano Adonai - Pan. Natomiast w księdze Joela 2,32 jest tetragram, a odpowiednik tego wersetu jest w Dz 2,21, w którym to miejscu w tekście greckim jest słowo Kyrios - Pan.

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.197

Zobaczmy jak wygląda w oryginale werset z księgi Wj 3, 14 w dosłownym tłumaczeniu na język polski:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatiowyd.2003 Pięcioksiąg Vocatio

kropka (Jak czytać po hebrajsku)

Wj 3, 14

Hebrajsko-polski Stary Testament Prorocystr.218

Możliwe tłumaczenia:

Pięcioksiąg

Najstarsze tłumaczenie bezpośrednie z j. hebrajskiego na j. grecki, to Septuaginta. Żydzi tak oddali hebrajskie ehjeh aser ehjeh:

SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Wj 3, 14

Septuagintastr.90
Septuaginta
Septuaginta Vocatio po polsku (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polskuwyd.2014 Septuaginta Vocatio po polsku

Wj 3, 13-14

Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polsku
str.77
Biblia pierwszego Kościoła Vocatio(za zgodą Vocatio) Biblia pierwszego Kościoła Vocatio Biblia pierwszego Kościoła Vocatio Biblia pierwszego Kościoła Vocatiowyd.2017

Wj 3, 13-14

Biblia pierwszego Kościoła Vocatio Biblia pierwszego Kościoła Vocatio
str.73

Można to tak przetłumaczyć: Ego eimi - "Ja jestem"; on: - "będący"; ho on czyli "istniejący"; "ten, który jest", "ten, który istnieje".

Septuaginta

Czy Bóg jest określony tylko jednym imieniem, jakby chcieli Świadkowie Jehowy? Zobaczmy:

Iz 63:16 Am 5:27 Iz 57:15 Wj 34:14 Wj 3:13n. Pnp 1:3 Ap 19:16
"Odkupiciel nasz to Twe imię odwieczne" "mówi Jahwe, Bóg Zastępów to imię Jego" "którego stolica jest wieczna, a imię Święty" "bo Jahwe ma na imię Zazdrosny..." "odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, Który Jestem" "olejek rozlany - imię Twe" - alegoria stosowana do Jahwe lub Chrystusa. "A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

Świadkowie Jehowy wbrew oryginałowi greckiemu, wstawili słowo "Jehowa":

Czego naprawdę uczy Biblia
Czego naprawdę uczy Biblia str.15
W odpowiedzi zobacz:
Czego naprawdę uczy Biblia str.197
W odpowiedzi zobacz:

W tym rozdziale czytamy:

Czego naprawdę uczy Biblia str.27

Świadkowie Jehowy uczą, że raj będzie na ziemi:

Czego naprawdę uczy Biblia str.36

Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, co Jezus miał na myśli? Skoro Jezus powiedział: "ze Mną będziesz w raju" (Łk 23,43 BT), to tak będzie. Być z Chrystusem - to jest cel każdego chrześcijanina, ponieważ jesteśmy powołani do jednej nadziei (Ef 4,4).

Czego naprawdę uczy Biblia str.36
Zobacz więcej:

W następnym rozdziale:

Czego naprawdę uczy Biblia str.37

Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus Chrystus jest stworzeniem:

Czego naprawdę uczy Biblia str.41

Gdzie w Biblii jest napisane, że przed wcieleniem Jezus był "niebiańskim stworzeniem duchowym"?

Czego naprawdę uczy Biblia str.41

Na jakiej podstawie Świadkowie Jehowy wyciągają wniosek z Kol 1,15, gdzie jest napisane: "pierworodnym wszelkiego stworzenia" (Vocatio), iż Jezus jest "pierwszym dziełem stwórczym Boga"?

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Kol 1, 15

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1076

Pierwszym dziełem stwórczym Boga jest niebo i ziemia (Rdz 1,1), a hymn chrystologiczny z Kol 1,15-20 sławi w Chrystusie i Stwórcę i Odkupiciela. Chrystus jest Tym, który jako Stwórca (Hbr 1,10) daje początek wszelkiemu stworzeniu (Ap 3,14). Sam nie może być stworzeniem, ponieważ:

Kol 1, 17

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1076

Jeżeli Chrystus jest przed wszystkim, a więc jest przed stworzeniem nieba i ziemi, jest więc Stwórcą. Chrystus jest Bogiem i człowiekiem:

Kol 2, 9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1081

Flp 2, 6

Grecko-polski Nowy Tes tamentstr.1061

Jezus w pełni jest prawdziwym Bogiem i w pełni prawdziwym człowiekiem - oprócz grzechu.

Zobacz więcej:

Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

Czego naprawdę uczy Biblia str.41

Nie ma takiego określenia "pierworodny Syn". Pytanie: "czy pierworodny Syn jest równy Bogu" zadane przez Świadków Jehowy jest pewnego rodzaju manipulacją. Owszem, Jezus jest nazwany "pierworodnym", ale jako pierworodny w stosunku do Maryi (Łk 2,7). Chrystus natomiast jest "jednorodzonym Bogiem" (J 1,18), a dosłownie "jedynym Bogiem" (gr. monogenes). Chrystus jest równy swemu Ojcu w swym Bóstwie, niższy od Ojca jako człowiek. Nigdzie też w Biblii nie jest napisane dosłownie, że Jezus został stworzony. Jest natomiast napisane, iż został zrodzony (Hbr 1,5). A to jest kolosalna różnica.

"Gdyby termin "pierworodny" w Kol 1:15 oznaczał "pierwsze stworzenie", to konsekwentnie określenie "Pierworodny umarłych" (Ap 1:5), by musiało oznaczać pierwszego, który umarł. Tak jednak nie jest, bo pierwszy umarł Abel".

Zobacz:

Szczegółowo opracowano ten rozdział tutaj:

Zobacz:

Świadkowie Jehowy twierdzą, że archaniołem Michałem jest Jezus Chrystus. W "materiale dodatkowym" czytamy:

Czego naprawdę uczy Biblia str.218

Z Biblii nic takiego nie wynika. Jezus nie jest żadnym Michałem. Świadkowie Jehowy w tej publikacji pytają:

Przebudźcie się! 8 lutego 2002 8 lutego 2002 Przebudźcie się! 8 lutego 2002 Przebudźcie się! 8 lutego 2002 str.16

A jeśli w Biblii nie powiedziano wprost, iż archanioł Michał to Jezus, to co robią Świadkowie Jehowy? Zamieniają rzeczownik "archanioł" na przymiotnik "archanielskim". Teraz śmiało mogą napisać, że Pan przemawia "głosem archanielskim" i sam jest archaniołem. Okazuje się tutaj, że Biblię jednak można naciągnąć do głoszonej przez siebie doktryny. I efekt murowany:

Przebudźcie się! 8 lutego 2002 str.17 Przebudźcie się! 8 lutego 2002 str.17

Jezus nie przemawia "głosem archanielskim", ponieważ w oryginalnej grece jest rzeczownik:

Tes 4, 16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1104

Po dopasowaniu swojej Biblii ("głosem archanielskim") przez Świadków Jehowy do swoich potrzeb, można już uczyć w omawianej książce, iż Jezus jest "archaniołem Michałem":

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
Czego naprawdę uczy Biblia str.219

Archaniołem Michałem nie jest Jezus!

Zobacz też:

Warto przypomnieć wcześniejsze nauczanie Świadków Jehowy o Michale. W książce:

Dokonana TajemnicaDokonana Tajemnica Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible 1917
Dokonana Tajemnica

komentując Apokalipsę (12:7), Michałem był papież:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.225
nastepna część
Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023