Październikowe manipulacje
w Broadcasting 2018
(cz.3)
PORANNE WIELBIENIE w Bethel

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-11-23

poprzednia część
Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018

Robert Ciranko, pomocnik Komitetu Redakcyjnego oraz prezes:

strona www
Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Zobacz:

wielbi "Jehowę". W jaki sposób?

Broadcasting 10-2018
Jakiż to wielki zaszczyt nosić imię jedynego prawdziwego Boga, ale wiąże się z tym odpowiedzialność, które inne ugrupowania religijne nie chcą podjąć. Otóż mamy obowiązek dawać świadectwo o Jehowie.

Nowy Testament nic nie wspomina, by dawać świadectwo o "Jehowie":

J 1, 34 J 5, 37 J 5, 39
„Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.” „Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo.” „Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.”
Dz 23, 11 Hbr 7, 17 1 J 5, 11
„Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi! - powiedział - trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o Mnie, tak jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jeruzalem.” „Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.” „A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.”

Mówić prawdę o nim i ujawniać fałszywe nauki, które stawiają Jehowę w złym świetle. Klasycznym przykładem niebiblijnego dogmatu, który lud Boży obnaża, jest Trójca.

Nowy Testament nic nie mówi, by mówić prawdę o "Jehowie". Nowy Testament również nic nie mówi, by obnażać rzekomy niebiblijny dogmat o Trójcy Świętej. Mało tego, ten "lud Boży" dogmat o Trójcy Świętej przedstawia w fałszywym świetle, o czym będzie jeszcze mowa.


Coś podobnego zdarzyło się w okresie odstępstwa po śmierci apostołów.

Robert Ciranko postawił fałszywą tezę o rzekomym odstępstwie po śmierci Apostołów. Dlaczego?

„Kościół nie mógł zbłądzić, bo jest „Ciałem Chrystusa” 1Kor 12:27. Chrystus jest Jego „Głową” (Ef 1:22) i ma być z nim przez wszystkie wieki (Mt 28:20; por. Ef 3:21). Duch Św. też miał być z Kościołem na zawsze (J 14:16; por. Ap 3:6). Kościół wraz z Chrystusem ma przez wszystkie wieki oddawać chwałę Bogu (Ef 3:21).

Gdyby Kościół po śmierci Jana stał się, jak uczą ŚJ, odstępczy, to jak by to źle świadczyło o Apostołach i ich uczniach. Przecież mieli oni wychować sobie następców, a jeżeli tego nie umieli, to cóż by o nich wtedy powiedzieć (1Tm 6:20, 2Tm 2:2, 1:13n.). Chrystus nawet modlił się za tych, których Apostołowie pozyskają: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie” J 17:20; por. 10:16, 20:29. Czyżby modlitwa Jezusa była bezskuteczna i uczniowie Apostołów porzucili prawdę Chrystusową?

Kościół nie mógł zbłądzić i odstąpić od Jezusa, bo „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” Ef 5:25nn. Odstępowali od Jezusa przez wieki jedynie ludzie, którzy opisani są na przykład w Dz 20:30 i 2P 2:1nn. ŚJ mylnie odnoszą te wersety do całego Kościoła zamiast do jednostek czy grup ludzi (Ga 1:6-9, 1J 2:18n.).

Gdyby cały Kościół miałby być po śmierci Apostołów odstępczy, to po co Paweł pisał Tymoteuszowi: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2:2. Po co by kazał ustanawiać Tytusowi i Tymoteuszowi nowych prezbiterów (Tt 1:5, 1Tm 5:22). Widać, że o odstępczości Kościoła uczą ŚJ, a nie Apostoł.

O przekazaniu nauki Chrystusa, które gwarantuje nieomylność, św. Paweł uczył: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2:2. Późniejsze świadectwa to:

Tertulian (ur. 155): „Podajcie początek waszych kościołów i ukażcie nieprzerwalny szereg waszych biskupów, iżby pierwszy biskup jednego z Apostołów lub mężów apostolskich miał za poprzednika, albowiem w ten sposób dopiero apostolskie kościoły mogą wykazać swe pochodzenie i początek (...) każdy kto by chciał nauczać w Kościele i swą naukę podawać za naukę Apostołów, ma najpierw wykazać czyim jest następcą” („Preskrypcja przeciw heretykom” 32).

Hegezyp (ok. 160): „W każdym mieście, w którym zachowano nieprzerwalne następstwo biskupa, życie kościelne odpowiada nauce Prawa, Proroków i Pana” („Historia Kościoła” IV:22,3, Euzebiusza).

Ireneusz (ur. 130-140): „Z Kościołem bowiem rzymskim musi co do wiary zgadzać się każdy inny kościół, gdyż w Kościele rzymskim wiernie przechowała się tradycja apostolska” („Przeciw herezjom” 3.3.7); por. „Wykład Nauki Apostolskiej” 3 i 98 (przekazywanie nauk przez Apostołów, uczniów apostolskich i ich uczniów, to znaczy prezbiterów).

Klemens Aleksandryjski (ur. 150): „Ale, na szczęście, owi nauczyciele, którzy strzegą prawdziwego przekazu błogosławionej nauki, bezpośrednio od świętych Apostołów: Piotra, Jakuba, Jana i Pawła pochodzącej, a którą syn po ojcu przejmował (...), przybyli, dzięki Bogu, i do nas, aby w naszych duszach złożyć nasienie, stanowiące dziedzictwo po przodkach i Apostołach” („Kobierce” I:11,3).

Orygenes (ur. 185): „nauka kościelna ma być zachowana w tej postaci, w jakiej została przekazana przez apostołów kolejnym pokoleniom i trwa do chwili obecnej w Kościołach, powinniśmy przecież wierzyć tylko w tę prawdę, która pod żadnym względem nie różni się od tradycji kościelnej i apostolskiej” („O zasadach” 1:Przedmowa,2).” (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.449-450)

Niespełna 300 lat po ukończeniu spisywania Biblii pewien zwolennik trynitarianizmu dodał do Listu 1 Jana 5, 7 słowa: "Na niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są", według Biblii Gdańskiej. Wstawka ta jednak nie występuje w najstarszych greckich manuskryptach.

Robert Ciranko wybiórczo traktuje najstarsze greckie manuskrypty Nowego Testamentu. Jakoś nie wystąpił w tym filmie i nie powiedział, że w najstarszych greckich manuskryptach nie występuje imię Boże "Jehowa". Dlaczego tego nie uczynił?


Niespełna 300 lat po ukończeniu spisywania Biblii pewien zwolennik trynitarianizmu dodał do Listu 1 Jana 5, 7 słowa: "Na niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są", według Biblii Gdańskiej. Wstawka ta jednak nie występuje w najstarszych greckich manuskryptach. Co dowodzi, że jest to fałszerstwo, przekręcenie Słowa Bożego. A mimo to przez stulecia Kościoły propagowały doktrynę o Trójcy.

Nauka o Trójcy Świętej nie opiera się na wersecie 1 J 5, 7. A co z tą wstawką?

Biblia Poznańska Biblia Poznańskawyd.III Biblia Poznańskawyd.1994 Biblia Poznańska

1 J 5, 7-8

Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.602
Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1598

Aż do XIX w. niemal wszystkie przekłady Biblii zawierały ten sfałszowany dodatek. Jeszcze w roku 1897, papież Leon XIII aprobował skażony łaciński tekst Wulgaty.

Nie jest prawdą, że niemal wszystkie przekłady Biblii zawierały ten sfałszowany dodatek:

Biblia Poznańskastr.602
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1598

Ciekawe jest to, że dodatek do 1 J 5, 7, który już dzisiaj we współczesnych katolickich przekładach nie występuje, Robert Ciranko nazywa fałszerstwem, a usunięcie w Nowym Testamencie gr. słowa Kyrios - Pan i zastąpieniem go słowem "Jehowa", Robert Ciranko nazywa "przywróceniem". Słowo to występuje we współczesnym "przekładzie" Biblii Świadków Jehowy.


Co ciekawe w dziele New Catholic Encyclopedia czytamy: "Dogmat o Trójcy sformułowano pod koniec IV w. U Ojców Apostolskich nie spotyka się niczego, co by w najmniejszy sposób przypominało taki pogląd, czy punkt widzenia."

Podkreślę:

U Ojców Apostolskich nie spotyka się niczego...

Robert Ciranko cytuje dokument, w którym nie padają słowa o "Ojcach Apostolskich". Broszura "Czy wierzyć w Trójcę" mówi nam o "Ojcach Kościoła". A to jest zasadnicza różnica:

Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?
wyd.1989
Czy wierzyć w Trójcę?
str.7
Czy wierzyć w Trójcę?
str.6
Czy wierzyć w Trójcę?
str.7

Ojców Kościoła ta broszura wymienia imiennie i nie są to Ojcowie Apostolscy. O Ojcach Apostolskich usłyszałem od lektora, który tłumaczy słowa Roberta Ciranko.

O czym naprawdę nauczali o Trójcy Świętej Ojcowie Apostolscy:

Zobacz:

oraz Ojcowie Kościoła:

Zobacz:

Robert Ciranko powołuje się na Strażnicę z 15 sierpnia 1915 roku:

W roku 1915 Strażnica ukazała, jak nierozsądne jest nauczanie doktryny sprzecznej z Biblią. W jakimś zamęcie sprzeczności pogrążyli się ci, którzy utrzymują jakoby Jezus i Ojciec byli jednym Bogiem.

Nieuctwo redaktorów Strażnicy wraz z Robertem Ciranko w temacie Trójcy Świętej jest porażająca. Nauka o Trójcy Świętej utrzymuje, iż Ojciec i Syn są jednym Bogiem, ponieważ posiadają jedną wspólną naturę, czyli Bóstwo. Osoby różne, a jedna i ta sama natura.

Oznaczało by to, że będąc na ziemi, nasz Pan, Jezus, zachowywał się obłudnie i udawał, iż modlił się do Boga. A w rzeczywistości sam był tym Bogiem.

Pan Jezus na ziemi nie zachowywał się obłudnie, tylko powyższe twierdzenia Roberta Ciranko świadczą o ignorancji tematu. Publikacje Świadków Jehowy jako argumentu przeciwko nauce o Trójcy Świętej używają modlitwy (Łk 22, 42) Jezusa do "części samego siebie":

Czy wierzyć w Trójcę?wyd.1989 Czy wierzyć w Trójcę?str.18

Jest to celowe ośmieszanie nauki o Trójcy Świętej. Przypomnijmy, iż nauka o Trójcy Świętej mówi m.in. o tym, że Syn Boży istniejący odwiecznie jako Bóg, dodatkowo przyjmuje ludzką naturę i jako człowiek modli się do Ojca, a nie do siebie.

ABC teologii dogmatycznej ABC teologii dogmatycznejwyd.1997 ABC teologii dogmatycznej ABC teologii dogmatycznej
ABC teologii dogmatycznejstr.202
Zobacz więcej:

Ponadto Ojciec zawsze był nieśmiertelny, toteż nie mógł umrzeć. Wobec tego, jak mógł umrzeć Jezus? Pismo Święte oznajmia, że umarł.

Mamy tutaj kolejną próbę ośmieszania nauki o Trójcy Świętej. Nie mówi ona, że Ojciec przyszedł na ziemię i umarł, lecz Syn Boży przyjmując dodatkowo ludzką naturę, stał się człowiekiem i jako człowiek, umarł.


Jeśli przyznają, że Jezus faktycznie umarł, to trafiają na kolejny problem. Skoro wierzą, że ich trzej Bogowie są jedną osobą, to kiedy Jezus umarł, wszyscy musieli umrzeć. A skoro wszyscy umarli, kto wzbudził ich do życia? Jakże nierozsądnie to wszystko brzmi?

Absolutnie nie ma żadnego problemu. Tutaj Robert Ciranko dopuszcza się kłamstwa i próbuje wmówić widzom, że wierzący w Trójcę rzekomo twierdzą, iż „trzej Bogowie są jedną osobą”. Nie ma takiej nauki w dogmatyce o Trójcy Świętej. Robert Ciranko powtarza strażnicowe kłamstwa, które są powielane przez lata w publikacjach Towarzystwa Strażnica. Możliwe, że czerpał natchnienie od Karola Russella, który w swojej książce pisze brednie o trzech Bogach w jednej osobie:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem
wyd.1923
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.60

Katechizm nie uczy o "trzech Bogach, jak chce wmówić swoim czytelnikom Charles Teze Russell. Nie ma też nauki o "trzech Bogach w jednej Osobie, jak możemy przeczytać poniżej:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.83

Niedorzeczne są twierdzenia Towarzystwa Strażnica, która sprowadza naukę o Trójcy Świętej do absurdu, a potem krytykuje.


Zauważmy, że cytowana Strażnica przez Roberta Ciranko pochodzi z roku 1915, a już wcześniej, bo w roku 1911, w katolickim katechizmie można przeczytać, iż taka nauka byłaby nierozumna:

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragowyd.1911 Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.116
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.117

Podobne kłamliwe twierdzenia o Trójcy Świętej jakie powiedział Robert Ciranko, wygłosił na łamach Strażnicy:

Strażnica Maj 2018Strażnica MAJ 2018 Strażnica Maj 2018str.2 Strażnica Maj 2018str.4

członek Ciała Kierowniczego, Samuel Herd (ten z lewej):

Strażnica Maj 2018str.7
Strażnica Maj 2018
str.4

Jest rzeczą pewną, że Samuel Herd nie mógł usłyszeć o Trójcy Świętej takiego twierdzenia, iż Ojciec i Syn to jedna osoba. Nie ma takiej nauki! Wydaje się, że ta narracja przedstawiona w publikacji Świadków Jehowy ma jeden cel: ośmieszyć po raz kolejny naukę o Trójcy Świętej kłamliwym twierdzeniem, iż rzekomo "Jezus jest jednocześnie Synem i Ojcem".

Zobacz więcej:

Czybyśmy mieli więc zaprzeczyć apostołom i prorokom, a nawet samemu Jezusowi i odrzucić logikę oraz zdrowy rozsądek, aby trzymać się dogmatu wywodzącego się z mrocznej i zabobonnej przeszłości, przekazanego nam przez zepsuty odstępczy Kościół? Nigdy, czytamy w Strażnicy.

Najpierw Robert Ciranko przedstawia w fałszywym świetle naukę o Trójcy Świętej, iż rzekomo jest to wiara w trzech Bogów w jednej osobie, po to, by ją ośmieszyć, a następnie wyciąga z tej kłamliwej własnej wypowiedzi tezę o odstępczym Kościele, odwołując się przy okazji do logiki i rozsądku. Jest to przykład manipulacji i działanie na emocje.


Lud Jehowy w dalszym ciągu rozgłasza wspaniałe przymioty jedynego prawdziwego Boga. Tak było w dawnych czasach, gdy robili to rodowici Izraelczycy. I tak jest w czasach współczesnych, gdy zajmuje się tym Izrael duchowy.

Czy prawdziwy Izrael duchowy, poprzez tego rodzaju kłamliwe insynuacje o Trójcy Świętej, może rozgłaszać wspaniałe przymioty prawdziwego Boga?


Broadcasting 10-2018
Jehowa nie pozwala, by cokolwiek, nawet zakorzenione fałszywe nauki, przeszkodziło w uświęcaniu jego imienia oraz oznajmianiu Dobrej Nowiny. Co bardziej zdumiewające, do wykonania tej pracy, posługuje się swoim ludem, szczególną własnością.

Wygląda na to, że członek Ciała Kierowniczego, Geoffrey Jackson, podpisuje się pod tymi kłamliwymi twierdzeniami Roberta Ciranko, prezesa Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego — Strażnica. A całość wystąpienia nazywa się "Porannym Wielbieniem". Zapytajmy, kogo tak naprawdę wielbi się poprzez tego rodzaju działania Broadcasting? Smutne jest to, że tego rodzaju nieprawdziwymi wypowiedziami jakie zaserwował w tym filmie Robert Ciranko, ofiarami są szeregowi Świadkowie Jehowy, którzy podczas rozmów bezrefleksyjnie powtarzają tego rodzaju nieprawdziwe tezy.

Zobacz
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024