Czy Jezus jest STWÓRCĄ?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy kiedyś nauczali, że Jezus Chrystus jest Bogiem i to Wszechmogącym. Nauczali też, że Jezus był współtwórcą i Stwórcą. Możemy o tym przeczytać choćby w tych publikacjach wydanych przez Towarzystwo Strażnica:

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible
Dokonana tajemnicastr.16
Strażnica Nr 19, 1951Nr 19, 1951
Strażnica Nr 19, 1951str.14

Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959 s. 14, "Pytania czytelników", art. z okładki:

Strażnica Nr 19, 1951okładka
Strażnica Nr 19, 1951str.14

Obecnie Świadkowie Jehowy nauczają, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem i nie jest Stwórcą. Możemy o tym przeczytać choćby w tej publikacji wydanej przez Towarzystwo Strażnica:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.975

A skoro Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to i nie jest Stwórcą:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.973

Wg Świadków Jehowy Jezus jest stworzeniem, nie jest równy w swym Bóstwie Ojcu, więc jako stworzenie brał udział w stwarzaniu tylko dzięki mocy stwórczej Boga. Jezus to "pierwsze stworzenie Boga":

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.973

Określenia -rodny ("pierworodny" Kol 1,15) czy -rodzony "jednorodzony" J 1,18) nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos (Mdr 10:1 wg LXX). Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Kol 1,15

Grecko-polski Nowy Testamentstr.948 (za zgodą wydawcy) Vocatio

Mdr 10,1

Księgi Greckie Vocatiostr.455 (za zgodą wydawcy) Vocatio

Warto tutaj wspomnieć, iż podobne nauczanie jakie mają obecnie Świadkowie Jehowy, miał również m.in. Johannes Greber - spirytysta - który był kiedyś autorytetem dla Towarzystwa Strażnica, kiedy to cytowano jego przekład Nowego Testamentu dla poparcia niektórych wersetów z Przekładu Nowego Świata.
Oto wspólne nauczanie spirytysty Grebera i Świadków Jehowy:

Pismo Święte pokazuje, że Chrystus nie jest Bogiem
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Widzisz jak nielogicznym jest dla twej [Grebera] poprzedniej religii utrzymywać że Chrystus jest Bogiem na podstawie twierdzenia: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" w świetle faktu, że ta sama jedność pomiędzy nim jest obiecana dla wszystkich wierzących" "Jezus został oskarżony o bluźnierstwo w następstwie swej wypowiedzi: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (Jn 10:30). Nie twierdził bynajmniej, że jest Ojcem ani że jest Bogiem"

Chrystus jest Bożym wykonawcą stworzenia, nie jest Stwórcą
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Dzięki pierwszemu stworzonemu Synowi Boga, cały świat duchów powstał do istnienia, nie poprzez bezpośrednie Boskie stworzenie... ale został stworzony poprzez Syna któremu Bóg udzielił mocy twórczej" "Udział w dziele stwórczym nie oznacza jednak, że Syn był współstwórcą, stojącym na równi z Ojcem. Moc stwórcza pochodziła od Boga, władającego swym świętym duchem, czyli czynną siłą"
Zobacz:

Pismo Święte podaje nam, że:

Biblia Tysiąclecia wyd.IIBiblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Iz 45,5

Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Pismo Święte podaje nam, że tylko Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi:

Rdz 1,1

Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Iz 44,24

Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Ps 102,26

Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Autor Listu do Hebrajczyków werset dotyczący Boga (Ps 102,26), przypisuje Chrystusowi:

List do Hebrajczyków KUL List do Hebrajczyków KUL
wyd.1959
List do Hebrajczyków KUL

Hbr 1,10

List do Hebrajczyków KULstr.134
List do Hebrajczyków KULstr.134
Biblia Tysiącleciawyd.IV

Kol 1,15-17

Biblia Tysiąclecia

Kol 1:16 uczy, że "w Nim zostało wszystko stworzone i to co w niebiosach, i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne". Apostoł więc stwierdza, że nie istniało żadne stworzenie, któremu Chrystus nie dałby początku. Pierwsze, jakiekolwiek stworzenie, w niebie i na ziemi, to dzieło Jezusa (Hbr 1:10)

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2 zob. wyd.1999

Kol 1,16-17

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.308
Zobacz:

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 3,14

Apokalipsa, Edycja św. Pawłastr.165
Apokalipsa, Edycja św. Pawłastr.167
Apokalipsa, Edycja św. Pawłastr.168

Twoja rodzina może być szczęśliwa zob. wyd.2014
Twoja rodzina może być szczęśliwa str.29
Ap 14,7 Biblia Tysiąclecia Hbr 1,10 Biblia Tysiąclecia
Ap 5,13-14 Biblia Tysiąclecia J 20,28 Biblia Tysiąclecia

STWÓRCA
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 44, 24
"Jam jest Jahwe, uczyniłem wszystko,
sam rozpiąłem niebiosa,
rozpostarłem ziemię;
a któż był ze Mną?"
Hbr 1,10-12
"Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
dziełem też rąk Twoich są niebiosa."
Rz 1,3
... Bóg rzekł: Niechaj się stanie
J 1,10
... świat stał się przez Nie ...
Iz 45,18
Albowiem tak mówi Jahwe,
Stworzyciel nieba, On Bóg,
który ukształtował i wykończył ziemię,
który ją mocno osadził,
który nie stworzył jej bezładną,
lecz przysposobił na mieszkanie:
Ja jestem Jahwe i nie ma innego.
Kol 1,16-17
... w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania,
czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone.
On jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie.
Ps 102,26-28
Ty niegdyś założyłeś ziemię
i niebo jest dziełem rąk Twoich.
Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.
I całe one jak szata się zestarzeją:
Ty zmieniasz je jak odzienie
i ulegają zmianie,
Ty zaś jesteś zawsze ten sam
i lata Twoje nie mają końca.
Ps 33,9
On sam rozkazał, a zaczęło istnieć.
Rdz 1,1
Bóg stworzył niebo i ziemię.
Iz 48,13
Moja to ręka założyła ziemię
i moja prawica rozciągnęła niebo.
Hbr 1,10-12
Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
dziełem też rąk Twoich są niebiosa.
One przeminą, ale Ty zostaniesz
i wszystko jak szata się zestarzeje,
i jak płaszcz je zwiniesz,
jak odzienie, i odmienią się.
Ty zaś jesteś ten sam,
a Twoje lata się nie skończą.
Rz 1,3
... Bóg rzekł: Niechaj się stanie
J 1,10
... świat stał się przez Nie ...
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021