Adwentyści Dnia Siódmego
Jan Grodzicki/Zachariasz Łyko
"KOŚCIÓŁ DOGMATÓW i TRADYCJI"
„Świadectwo Pisma Świętego”

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-04-21

poprzednia część nastepna część
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół nie jest KOŚCIOŁEM DOGMATÓW I TRADYCJI. Kościół jest Owczarnią Chrystusa, a On jest jego Dobrym Pasterzem (J 10, 11n). Jezus umiłował swój Kościół, bo "wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef 5, 25). Troszczy się o jego duchowe piękno, czyli o świętość, aby był bez skazy, zmarszczki i nieskalany (por. Ef 5, 27), by jako oblubienica ozdobiona w klejnoty dla swego Męża, Oblubienica Baranka (Ap 21, 2.9) wszedł na radosne gody w wieczne Jego królestwo (Ap 19, 8-9). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor 12).

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.153

Czy Adwentyści Dnia Siódmego nie znają katolickiej dogmatyki, nie rozumieją jej albo celowo stawiają fałszywy zarzut, aby mieć o czym pisać w swojej książce? Kapłani Kościoła nie składają ponownie i wiele razy na ołtarzu w ofierze Syna Bożego. Kościół naucza, iż Chrystus raz został ofiarowany na krzyżu i ta krwawa ofiara nie jest powtarzana.

List do HebrajczykówList do Hebrajczyków List do Hebrajczyków List do Hebrajczykówwyd.2018 List do Hebrajczyków

Komentarz do Listu do Hebrajczyków w kontekście Hbr 9, 28:

List do Hebrajczykówstr.422
List do Hebrajczykówstr.423
Msza Święta WYKŁAD LITURGII MSZY Msza Święta WYKŁAD LITURGII MSZYwyd.2013 Msza Święta WYKŁAD LITURGII MSZY Msza Święta WYKŁAD LITURGII MSZY
Msza Święta WYKŁAD LITURGII MSZYstr.24
Msza Święta WYKŁAD LITURGII MSZYstr.25
Msza Święta WYKŁAD LITURGII MSZYstr.273
Zobacz więcej:

W jaki sposób jest ofiarowywany Jezus Chrystus w sposób bezkrwawy na ołtarzu?

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.328
Zobacz więcej:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.154

Na codziennej Mszy Świętej w kościołach na całym świecie, Jezus nie ofiarowywuje się na wzór starotestamentowy. Czy Adwentyści Dnia Siódmego wiedzą o tym? Jest to manipulacja z ich strony. W jakim więc celu powołano się na List do Hebrajczyków? Czy świadomie wprowadzają czytelników w błąd, aby coś dla siebie ugrać?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.154

Jeżeli na Mszy Świętej nie zachodzi potrzeba dalszego ofiarowywania Jezusa, a nikt z kapłanów Kościoła tego nie czyni, to w jakim celu Adwentyści Dnia Siódmego o tym piszą? A już absurdalne jest twierdzenie o rzekomym wielokrotnym ponawianiu cierpień Chrystusa.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.154

Przypomnijmy Adwentystom Dnia Siódmego podstawowy fakt nauczania Kościoła z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Katechizm Kościoła Katolickiego Msza Święta WYKŁAD LITURGII MSZYstr.328

Jezus na ołtarzu w kościołach jest obecny w sposób bezkrwawy, więc nie cierpi, jakby chcieli Adwentyści Dnia Siódmego.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.154

Gniew Boga zostaje uśmierzony dzięki ofierze eucharystycznej? Czy zacytowany fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego mówi o tym? Adwentyści Dnia Siódmego nie wierzą w życie po śmierci, nie wierzą, że można modlić się za zmarłych, nie wierzą w czyściec:

Zobacz więcej:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.154 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.155

Ofiara Mszy Świętej nie przesłoniła bez reszty Golgoty. Adwentyści Dnia Siódmego stawiają nieprawdziwą, jak zwykle, tezę. Ponownie trzeba im przypomnieć:

Msza Święta WYKŁAD LITURGII MSZY Msza Święta WYKŁAD LITURGII MSZYstr.25

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.155

Nie jest prawdą, że "Kościół rzymskokatolicki usunął ostatecznie Ofiarę Krzyża z liturgii". Nie można jednocześnie stawiać fałszywe tezy, a potem wyciągać z nich ostateczne wnioski. Czy Adwentyści Dnia Siódmego robią to celowo? Wyznanie katolickie nie uległo żadnym zmianom, to Adwentyści Dnia Siódmego zmieniają katolickie nauczanie, by na swój sposób uzyskać antykatolicki charakter swoich komentarzy.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.155

Nie jest prawdą, na ołtarzach podczas Mszy Świętej, Jezus Chrystus "ponawia „w tajemniczy sposób cierpienia i śmierć”". To jest wymysł Adwentystów Dnia Siódmego, nie mający nic wspólnego z prawdą. Kapłan na Mszy Świętej przywołuje Ducha Świętego, aby to Jego mocą chleb i wino stało się Ciałem i Krwią Chrystusa. Tak wygląda epikleza:

Mszał Rzymski Mszał Rzymskizob. Mszał RzymskiPoznań 1986
Epikleza Epikleza Epikleza Epikleza
Epikleza

Otwórz oczy: To modlitwa do Ducha Świętego. Kościół przyzywa Ducha, aby dzięki Jego działaniu dokonał się cud eucharystycznej przemiany. Kapłan wyciąga dłonie nad darami ołtarza. W tradycji Kościoła gest ten był zawsze związany z modlitwą o udzielenie Ducha Świętego. W II modlitwie eucharystycznej epikleza brzmi: „Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
(Przewodnik po Eucharystii)
Ks. Bogusław Nadolski Eucharystia Ks. Bogusław Nadolski Eucharystiawyd.1992 Ks. Bogusław Nadolski Eucharystia Ks. Bogusław Nadolski Eucharystia
Ks. Bogusław Nadolski Eucharystia Ks. Bogusław Nadolski Eucharystiastr.190
Ks. Bogusław Nadolski Eucharystiastr.191

Następnie:

Mszał Rzymskizob. Mszał Rzymskizob.
Eucharystia Eucharystia Eucharystia Eucharystia

Należy w tym miejscu nadmienić, iż słowa z Ewangelii wg św. Jana, zostały spisane w momencie, kiedy w tym czasie trwał Kościół "na modlitwie i w łamaniu chleba", czyli na Eucharystii. Jeśli Adwentyści Dnia Siódmego akcentują w tytule "Świadectwo Pisma Świętego", więc oddajmy mu głos:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

J 6, 32-33

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Tak, to jest "chleb, który z nieba zstępuje", na słowo kapłana, który przyzywa Ducha Świętego, aby chleb i wino stały się Ciałem i Krwią Chrystusa. Dlatego św. Jan przywołuje słowa Jezusa o spożywaniu Ciała i Krwi Chrystusa. Żydzi się sprzeczają, w jaki sposób Jezus da im ten chleb do spożycia:

J 6, 48-52

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jezus nie odpowiada wprost na pytanie, bo jak to zrobi znajdziemy odpowiedź w Wieczerniku, ale mówi o spożywaniu Jego Ciała i Krwi:

J 6, 53-59

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz więcej:

Wiara w rzeczywistą, sakramentalną obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina, nie ulega wątpliwości, jak czytamy powyżej. Tę samą wiarę ukazują nam słowa św. Pawła:

1 Kor 11, 23-24

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Kor 11, 27-29

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Adwentyści Dnia Siódmego chcieli świadectwo Pisma Świętego, więc mają.

"Łamanie chleba

Kapłan, w razie potrzeby wspomagany przez diakona lub koncelebransa, łamie chleb eucharystyczny. Spełniony przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy gest łamania, który w czasach apostolskich nadał nazwę całej akcji eucharystycznej, oznacza, że wierni, choć liczni, tworzą jedno Ciało przez przyjmowanie Komunii z jednego chleba, jakim jest Chrystus umarły za zbawienie świata i zmartwychwstały (por. 1 Kor 10, 17). Łamanie rozpoczyna się po przekazaniu znaku pokoju i winno się odbywać z należnym szacunkiem. Nie należy jednak tej czynności bez potrzeby przedłużać ani też przywiązywać do niej nadmiernej wagi.

Obrzęd ten jest zastrzeżony dla kapłana lub diakona.

Kapłan łamie chleb i wpuszcza do kielicha cząstkę Hostii na znak zjednoczenia Ciała i Krwi Pańskiej w dziele zbawienia, to znaczy połączenia Ciała i Krwi Jezusa żyjącego i chwalebnego. Błaganie Baranku Boży śpiewa zwykle lub głośno recytuje schola albo kantor, lud zaś odpowiada. Wezwanie to towarzyszy łamaniu chleba i może być kilkakrotnie powtórzone, aż obrzęd się zakończy. Ostatnim razem wezwanie kończy się słowami Obdarz nas pokojem.

Komunia pod dwiema postaciami jest zwyczajną formą przyjmowania Komunii w obrządkach wschodnich. W Kościele łacińskim zasady udzielania Komunii Świętej pod dwoma postaciami są modyfikowane w zależności od okoliczności miejsca i czasu. W obecnie obowiązującym prawie liturgicznym jest wyraźna tendencja do "rozpowszechniania" udzielania Komunii pod dwiema postaciami. Według dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego (Dokument 10: Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, nr 93), "duszpasterze powinni wykorzystywać wszystkie prawne możliwości udzielania Komunii Świętej pod dwiema postaciami". Komunia przyjmowana tylko pod postacią chleba, dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa w każdej z obu postaci, pozwala otrzymać cały owoc łaski Eucharystii, jednak "ze względu na wymowę znaku Komunia Święta nabiera pełniejszego wyrazu, gdy jest przyjmowana pod obiema postaciami" (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1390)."
(Wiara.pl, ZAPYTAJ)
zobacz też:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.155

Pismo Święte niczego nie obala, bo nie może obalić nieistniejącej nauki, którą Adwentyści Dnia Siódmego chcą na siłę wmówić swoim wyznawcom. Katolików posiadających podstawową wiedzę o Eucharystii, nie da się po prostu oszukać.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.155

Adwentyści Dnia Siódmego stawiają fałszywą tezę o rzekomym ponawianiu śmierci Syna Bożego. Kto to czyni? W Kościele rzymskokatolickim nie ma czegoś takiego. Autor tych słów wykazuje wysoką ignorancję albo świadomie wprowadza czytelników w błąd.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.155

Dość tych kłamstw na temat Mszy Świętej! Nie będzie przyzwolenia na przedstawianie katolickiej nauki o Mszy Świętej w fałszywym świetle. Adwentyści Dnia Siódmego kończą swój rozdział takimi bredniami, bo tak to trzeba nazwać:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.156

Ignorancja czy świadome oszukiwanie czytelników? Przypomnę słowa Jezusa:

Mt 12, 36-37

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Katechizm Kościoła Katolickiego obala twierdzenia Adwentystów Dnia Siódmego:

Katechizm Kościoła Katolickiego Msza Święta WYKŁAD LITURGII MSZYstr.328
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023