Adwentyści Dnia Siódmego
Jan Grodzicki/Zachariasz Łyko
"KOŚCIÓŁ DOGMATÓW i TRADYCJI"
„Rzeczywistość czy symbol?” (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-04-07

poprzednia część nastepna część
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół nie jest KOŚCIOŁEM DOGMATÓW I TRADYCJI. Kościół jest Owczarnią Chrystusa, a On jest jego Dobrym Pasterzem (J 10, 11n). Jezus umiłował swój Kościół, bo "wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef 5, 25). Troszczy się o jego duchowe piękno, czyli o świętość, aby był bez skazy, zmarszczki i nieskalany (por. Ef 5, 27), by jako oblubienica ozdobiona w klejnoty dla swego Męża, Oblubienica Baranka (Ap 21, 2.9) wszedł na radosne gody w wieczne Jego królestwo (Ap 19, 8-9). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor 12).

Adwentyści Dnia Siódmego, nie mają sukcesji apostolskiej, nie mają poprzedników w wierze, nie mają kapłanów (prezbiterów), nie mają ołtarza (Hbr 13, 10), nie składają Najświętszej Ofiary oraz nie wierzą w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina, tak jak wierzył pierwotny Kościół. W dogmatyce katolickiej nie mówi się o fizycznej obecności, ale o sakramentalnej. Adwentyści Dnia Siódmego przedstawiają w sposób nieprawdziwy naukę Kościoła rzymskokatolickiego w temacie obecności Jezusa pod postaciami chleba i wina.

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.133

Odpowiedź: rzeczywistość, ale nie fizyczna, lecz sakramentalna!

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.133

Tak! Na ołtarzu jest obecny na sposób sakramentalny Jezus Chrystus. Żywy i prawdziwy pod postaciami chleba i wina. Jezus wypowiadając słowa w Wieczerniku nie oszukał Apostołów. Jego słowa były prawdziwe: To jest Ciało moje, to jest Krew moja.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.133

Słowa przeistoczenia wypowiedział sam Zbawiciel. Należy dać Mu wiarę. Skoro tak powiedział, to tak było w rzeczywistości. Jak należy rozumieć przeistoczenie?

Czy wiem w co wierzę, ks. Andrzej ZuberbierLIST DO RZYMIAN Czy wiem w co wierzę, ks. Andrzej Zuberbierwyd.1992 Czy wiem w co wierzę, ks. Andrzej Zuberbier Czy wiem w co wierzę, ks. Andrzej Zuberbier
Czy wiem w co wierzę, ks. Andrzej Zuberbier Czy wiem w co wierzę, ks. Andrzej Zuberbierstr.265 Czy wiem w co wierzę, ks. Andrzej Zuberbierstr.266
Co znaczy prze-istoczenie? Znaczy przemianę i s t o t y (inaczej: substancji) chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Każda rzecz posiada swoją istotę i swoją "postać" (zespół "przypadłości"). Istota jest tym, czym dana rzecz jest. Postać lub przypadłość to jej kształt, cechy, zachowania, czas i miejsce, w jakich rzecz się znajduje itp. W naturalny sposób dokonują się ustawiczne zmiany postaci (przypadłości) każdej rzeczy, ale ich istota nie zmienia się. Każdy człowiek np. zmienia swój wygląd, wykonuje różne czynności, przeżywa różne sytuacje, ale jest ciągle w istocie tym samym człowiekiem. Jeśli istota rzeczy ulega zmianie - to tylko razem ze swoją postacią: dzieje się to wówczas, gdy dana rzecz ulega zniszczeniu. Tymczasem w Eucharystii zachodzi przemiana istoty (substancji) chleba i wina, ale postaci chleba i wina pozostają bez zmian. Jest to możliwe tylko mocą Bożą.
Jezus Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy, dając apostołom chleb, mówił: "To jest Ciało moje". A podając im wino, mówił: "To jest kielich Krwi mojej". Nie można inaczej rozumieć słów Jezusa, jak tylko, że to, co ma nadal postać chleba nie jest już w istocie chlebem, lecz Ciałem Pańskim, a to, co nadal ma postać wina, w istocie nie jest już winem, a Krwią Pańską. A zatem wierząc w Jezusowe słowa, wierzymy, że istota chleba i wina ulega przemianie w Ciało i Krew Jezusa, choć postaci chleba i wina pozostają bez zmiany.

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.134
Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystia Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystiawyd.1961 Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystia Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystia
Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystiastr.198
Zobacz:

Słowa Chrystusa Pana rozumiemy dosłownie. Św. Paweł otrzymał objawienie od Jezusa i w Liście do Koryntian pisał o rzeczywistej obecności Jezusa pod postaciami chleba i wina:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

1 Kor 11, 23-24

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Kor 11, 27-29

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Taka była wiara pierwotnego Kościoła. A co dzisiaj chcą nam przekazać Adwentyści Dnia Siódmego?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.134

Przede wszystkim, św. Piotr przestrzegał przed prywatnym interpretowaniem Pisma Świętego:

2 P 1, 20-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mało tego, na końcu swego Listu, św. Piotr pisze, iż Pismo Święte można tłumaczyć "na własną swoją zgubę":

2 P 3, 15-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.134

Właśnie tak było. Chleb i wino mocą słów samego Chrystusa stały się Ciałem i Krwią Chrystusa:

Mt 26, 26-28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Nikt a Apostołów nie zakwestionował tych słów. Pan Jezus przekazał Apostołom wzór do naśladowania: "to czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22, 19).


ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

Mt 26, 26-28

ed. Święty Paweł ed. Święty Pawełstr.2200
ed. Święty Pawełstr.2201

Mk 14, 22-24

ed. Święty Paweł ed. Święty Pawełstr.2245

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.134
Encyklopedia Katolickawyd.1985 Encyklopedia Katolickakol.1240
Biblia Poznańska Biblia Poznańskawyd.III Biblia Poznańskawyd.1994 Biblia Poznańska

Komentarz do Mk 14, 22-26

Biblia Poznańska wyd.1994str.131

W tym przypadku, słowa w Wieczerniku należy rozumieć dosłownie. Dlaczego?

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Mt 26, 26-28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.149
Grecko-polski Nowy Testamentstr.150

Ciekawostką jest fakt w jakim czasie występuje grecki wyraz ekchynnomenon, Mt 26, 28:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.150
Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testament

Jest to czas teraźniejszy niedokonany. Krótko mówiąc, każda sprawowana Eucharystia jest uobecnieniem krwawej Ofiary Chrystusa, tu i teraz, która wciąż trwa. Dla Boga bowiem nie ma czasu. Uczestnicząc w Eucharystii, kiedy składana jest ofiara czysta (Ml 1, 11), stajemy pod Krzyżem Chrystusa, który oddaje w tym momencie za nas życie. Jako katolicy, nie powtarzamy krwawej ofiary Chrystusa, bo On umarł raz jeden (Rz 6, 9-10; 1 P 3, 18).

Mało tego. Adwentyści Dnia Siódmego używają takich argumentów:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.134

W Mt 13, 38 nie padają słowa: "rolą to jest świat", ale "rolą jest świat". Dalej jednak mamy jak na dłoni manipulację jaką zastosowali Adwentyści Dnia Siódmego. Chodzi konkretnie o wyrazy jakie możemy zobaczyć w tych wersetach. Przypomnijmy:

Mt 26, 26. 28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.150

A więc padają tam słowa: τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά µου ("to jest moje ciało"). Natomiast w proponowanych wersetach przez Adwentystów Dnia Siódmego padają już inne: Ἐγώ εἰµι - Ja jestem:

J 6, 41 J 10, 9 J 15, 1 J 8, 12 Ap 22, 16
"Ἐγώ εἰµι ὁ ἄρτος ὁ καταßὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ," "ἐγώ εἰµι ἡ θύρα· " "Ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος ἡ ἀληθινή," "Ἐγώ εἰµι τὸ φῶς τοῦ κόσµου·" "ἐγώ εἰµι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ,"
"Jam jest chleb, który z nieba zstąpił" "Ja jestem bramą." "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym" "Ja jestem światłością świata" "Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida"

Jak można w taki sposób manipulować wersetami, aby uzasadnić wcześniej założoną tezę? Adwentyści Dnia Siódmego liczą na to, że nikt tego nie sprawdzi? Podobnie manipulują innym wersetem:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.134

W tym wersecie nie pada fraza "jest ciałem":

Ef 2, 22

Grecko-polski Nowy Testament Vocatiostr.1035

Natomiast to wyrażenie mamy w:

Ef 1, 23

Grecko-polski Nowy Testament Vocatiostr.1031

Kościół (gr. ekklesia) rzeczywiście jest ciałem Chrystusa. Natomiast Jezus w Wieczerniku wziął chleb i podał swoim uczniom mówiąc: "to jest moje Ciało". W założonym przez Jezusa Kościele, od początku gromadzą się Jego wyznawcy na Eucharystii, na łamaniu chleba, w niedzielę, spożywając Jego Ciało i Krew. To nie Adwentyści Dnia Siódmego będą decydować jak rozumieć Pismo Święte, co jest Jego Ciałem, a co nie jest. O rzeczywistej obecności Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina pisał św. Paweł w swoim Pierwszym Liście do Koryntian:

1 Kor 11, 23-24

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Kor 11, 27-29

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Warto zwrócić jeszcze uwagę na pewien aspekt. Otóż Adwentyści Dnia Siódmego mogą tylko uczestniczyć w chlebie i soku:

ADS ADS ADS

(https://www.adventist.org/the-lords-supper/)

Natomiast my możemy uczestniczyć w Eucharystii w Ciele i Krwi Chrystusa:

1 Kor 10, 16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pasterka 2019 Pasterka 2019 Pasterka 2019 Pasterka 2019

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (6 kwietnia 2023). Komunia Święta pod obiema postaciami. Kapłan mówi: Ciało i Krew Chrystusa:

Wielki Czwartek 2023 Wielki Czwartek 2023 Wielki Czwartek 2023 Wielki Czwartek 2023
Wielki Czwartek 2023 Wielki Czwartek 2023 Wielki Czwartek 2023 Wielki Czwartek 2023

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
"Nie na samym też słowie „jest” opieramy nasze rozumienie słów Jezusa. W języku aramejskim, w którym wypowiedział wyżej wymienioną formułę Jezus (patrz Jego różne aramejskie wypowiedzi: Mk 5:41, 7:34, 14:36, 15:34), nie istnieje termin „jest” (komentarz KUL do Mk s. 320). Wypowiedź Jezusa wyglądała więc pewnie następująco: „Bierzcie i jedzcie, to Ciało moje”." (str.406)

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.134

Nauki, które otrzymał Johannes Greber pochodziły od demonów. Wszak był spirytystą. I to one podpowiedziały Greberowi jak ma rozumieć słowa wypowiedziane przez Jezusa. Już jako spirytysta w roku 1937 Johannes Greber wydaje swój Nowy Testament, a w nim oddaje tak wersety:

Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testamentwyd.1937 Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testament

Mt 26, 26-28

Johannes Greber Nowy Testamentstr.64

Były ksiądz katolicki Johannes Greber, już jako spirytysta nie wierzy w Jezusowe słowa: "to jest moje Ciało... to jest moja Krew", a w swojej Biblii tłumaczy wersety "to jest ciało moje... to jest krew moja" na "to jest symbol mojego ciała... to jest symbol mojej krwi". Kto spirytyście Greberowi podpowiedział jak ma przetłumaczyć słowa z Ostatniej Wieczerzy? Od kogo czerpią nauki Adwentyści Dnia Siódmego w omawianym temacie?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.134 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.135

Pan Jezus nie był zmuszony do żadnych wyjaśnień. Apostołowie przyjęli z wiarą słowa Chrystusa. Wyraźnie powiedział swoim uczniom w Wieczerniku, że chleb i wino, który podał im do spożycia, już nie były chlebem i winem, ale były Ciałem i Krwią Chrystusa. Żaden z Apostołów nie zadał Jezusowi kłopotliwego pytania: jak to jest możliwe, że ten chleb jest Twoim Ciałem, a wino, Twoją Krwią? Możesz Panie, nam to wyjaśnić?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.135

Spirytysta, Johannes Greber:

Mt 26, 26-28

Johannes Greber Nowy Testamentstr.64

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.135

Adwentyści Dnia Siódmego zapominają chyba o jednym. Ewangelia św. Jana nie została spisywana "na żywo" w trakcie kiedy Jezus żył na ziemi i przemawiał. To jest już wynik wiary pierwotnego Kościoła w prawdziwość słów Jezusa z Wieczernika: "to jest moje Ciało... to jest moja Krew". Wcześniej wiarę pierwotnego Kościoła potwierdził św. Paweł w Liście do Koryntian:

1 Kor 11, 17-34

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Pierwszy List do KoryntianPierwszy List do Koryntian Pierwszy List do Koryntian Pierwszy List do Koryntianwyd.2009 Pierwszy List do Koryntian
Komentarz do 1 Kor 11, 27-29
W OBRONIE WIARYstr.370
W OBRONIE WIARYstr.371

Jeśli chodzi o mowę Eucharystyczną:

J 6, 48-71

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Dlaczego UFAM Kościołowi? Dlaczego UFAM Kościołowi?
wyd.2016
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.78
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.79
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.80
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.81
Zobacz:
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023