Iz 56:1-8

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część Czy "Dniem Pańskim" chrześcijan powinien być szabat? nastepna część

4) Twierdzą, za E. White, że słowa Iz 56:1-8 mówiące o szabacie „odnoszą się do czasów chrześcijańskich, ponieważ wskazuje na to kontekst” („Wielki bój” ed. 1983, s. 349).

Odpowiedź. E. White dziwnie komentuje ten fragment, wcale nie trzymając się kontekstu.

Po pierwsze, cytuje tylko wersety 1, 2, 6, 7 i 8.

Po drugie, siódmy werset cytuje tylko połowicznie, gubiąc tym samym tło omawianego fragmentu. Opuszczona część wersetu siódmego jest następująca: „Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”. Chrystus tylko końcową część tego wersetu zastosował polemizując z Żydami, wskazując na przyszłe wypełnienie (Mt 21:13, Mk 11:17, Łk 19:45).

Po trzecie, z opuszczonego przez nią fragmentu wynika, że Izajasz przedstawia czasy po niewoli babilońskiej, a nie czasy chrześcijańskie, o czym świadczą słowa o całopaleniach i krwawych ofiarach. Werset 8 mówi natomiast o zapowiedzi powrotu z Babilonii następnych Izraelitów: „Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnańców Izraela: Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni”. Przypis w BP do Iz 56:8 podaje: „Wiersz ten wskazuje, że istniała już gmina izraelskich repatriantów w Palestynie, oczekująca dalszego napływu wygnanców”.

Jeszcze parę słów o wspomnianych ofiarach i szabacie.

Otóż Chrystus polemizując z Żydami na temat szabatu zaliczył go jakby do „ofiar”, które już przecież chrześcijan nie obowiązują. Oto te słowa: „Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: ‘Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat’.” (Mt 12:2), „Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary [por. Oz 6:6], nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu” Mt 12:7-8.

Tak więc Chrystus będąc „Panem szabatu” jest „Panem ofiar”, do których zaliczył szabat, a które nie obowiązują chrześcijan.

poprzednia część Czy "Dniem Pańskim" chrześcijan powinien być szabat? nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021