Znaczenie języka hebrajskiego dla Towarzystwa Strażnica

Autor: Włodzimierz Bednarski,
Kiedy i dlaczego Świadkowie Jehowy odrzucili Żydów i syjonizm?

poprzednia część nastepna część
Znaczenie języka hebrajskiego dla Towarzystwa Strażnica

Przez całe lata uczono w Towarzystwie Strażnica, że w raju na ziemi do porozumiewania się wszystkich będzie służył język hebrajski.

Tak pisano do roku 1986. Natomiast w roku 1989 po raz pierwszy wskazano, że język hebrajski nie ma łączyć Świadków Jehowy, ale ma to czynić enigmatyczna „czysta mowa”.

Oto najważniejsze i zarazem ostatnie fragmenty o używaniu w przyszłym raju języka hebrajskiego:

 „Przywrócenie jednego literalnego języka będzie końcowym, jakże pięknym akcentem jedności osiągniętej dzięki »czystej mowie« prawdy. Wszelkie bariery – religijne, narodowe, społeczne i rasowe – będą sprawą przeszłości, a ponadto wspólne słownictwo sprawi, że wszyscy będą mogli jasno wyrażać swe myśli i być dokładnie rozumiani. Pomyśl też o tym, że wszystko, co pisali prorocy hebrajscy, będziesz w stanie osobiście przeczytać w ich własnym języku! Wielu wzbudzonych z martwych, którzy poprzednio nie znali Boga, stwierdzi, że natchnione, święte pisma podają dokładne sprawozdanie z dziejów ludzkich do czasów Malachiasza” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 23 s. 17).

Nikt nie jest obywatelem tego czy innego narodu. Wszyscy są obywatelami świata, tak, obywatelami jednego nowego świata. Jedynym językiem, którym wszyscy mówią dla wzajemnego zrozumienia, jest język uznawany i używany przez rząd światowy, język urzędowy. Jest to oryginalny język ludzkości, którym wszyscy na ziemi mówili przez pierwsze tysiąc osiemset lat istnienia. Ten oryginalny język został rozwinięty w dużym stopniu i tak naprawdę nigdy nie wymarł, ponieważ niewielka mniejszość ludzi upierała się przy jego używaniu, a także w największej książce na świecie, która go zachowała.” (World Government Our Incoming World Government God’s Kingdom 1977 s. 6).

„Czy raj obejmujący całą ziemię będzie cierpieć z powodu pomieszania wielu języków? Nie, ponieważ »Książę Pokoju« jest również nazywany »Potężnym Bogiem« (Izajasza 9:6). W ten sposób jest w stanie odwrócić zamęt językowy, który rozpoczął się przy wieży Babel (Rodzaju 11:6-9). Jaki będzie wspólny język wszystkich ziemskich dzieci »Ojca Wieczności«? Czy będzie to oryginalny język pierwszego Adama, język, którym wyposażył go Jehowa? Prawdopodobne. W każdym razie wszystkie bariery językowe zostaną usunięte. Będziesz mógł podróżować w dowolnym miejscu i komunikować się z ludźmi. Będziesz w stanie ich zrozumieć, a one będą w stanie zrozumieć ciebie. Będzie jeden język dla całej ludzkości i dobrze byłoby, gdyby cała Biblia była dostępna w tym języku. (Porównaj Sofoniasza 3:9). W tym języku cała ziemia zostanie napełniona znajomością Jehowy, »tak jak wody pokrywają morze« (Izajasza 11:9). Wtedy spełnią się słowa z Zachariasza 14:9: »W owym dniu Jehowa będzie jeden i jego imię jedno«. Tylko Jehowa będzie czczony jako jedyny prawdziwy Bóg. W »tym dniu« Królestwa Jehowy »Księcia Pokoju« Bóg ujawni dokładną wymowę swojego imienia. Wtedy wszyscy na ziemi będą wymawiać tylko jedno święte imię. Jego imię będzie jedno” (Worldwide Security Under the “Prince of Peace” 1986 s. 176).

W roku 1989 nastąpiło odrzucenie języka hebrajskiego, jako rajskiego narzędzia porozumiewania się.

Właściwie mocniej zaakcentowano to w roku 1996, odsyłając do publikacji z roku 1989:

Powtórka do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej (...) Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe? (...) Zgodnie 9.  z Księgą Sofoniasza 3:9 czynnikiem jednoczącym lud Boży w nowym świecie będzie posługiwanie się tym samym językiem – hebrajskim [czytanie Biblii; zob. w89 1.6, s. 30]” (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 1996 s. 3).

We wskazanej publikacji z roku 1989 podano takie oto słowa:

„Sofoniasza 3:9 – Żadna zwykła mowa ludzka nie gwarantuje jedności, o czym świadczą wojny toczone przez narody władające tym samym językiem. Wspomnianą tu »czystą mową« jest prawda z Pisma Świętego, »wzór zdrowych słów«” (Strażnica Nr 11, 1989 s. 30).

O wspomnianej enigmatycznej „czystej mowie” Towarzystwo Strażnica uczy do dziś:

„Jehowa pomieszał język nieposłusznych ludzi w Babel i w ten sposób ich rozproszył po całej ziemi. Obecnie Jehowa zbiera wielką rzeszę ludzi ze wszystkich narodów i języków, których uczy »czystej mowy«, żeby ‛wzywali imienia Jehowy i służyli Mu ramię przy ramieniu’ (Sof 3:9; Obj 7:9). Ta »czysta mowa« to zawarta w Biblii prawda o Jehowie i Jego zamierzeniu. Nauka nowego języka wymaga czegoś więcej niż tylko zapamiętania słówek. Obejmuje też przyswojenie sobie nowego sposobu myślenia. Podobnie gdy uczymy się czystej mowy prawdy, zmieniamy sposób myślenia (Rz 12:2). Jest to proces ciągły, dzięki czemu słudzy Boży zachowują jedność (1Ko 1:10)” (Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań styczeń 2020 s. 6).

„To właśnie wielbienie Jehowy odróżnia nas od innych. Wspólnie z naszymi braćmi na całej ziemi nie tylko Mu służymy, lecz także mówimy tym samym językiem prawdy biblijnej i zgodnie z nią postępujemy. Jehowa zapowiedział to przez proroka Sofoniasza: »Zmienię język ludów na czystą mowę, żeby wszystkie wzywały imienia Jehowy, żeby służyły mi ramię przy ramieniu« (Sof. 3:9)” (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2020 s. 168).

Czy zatem język angielski będzie rajskim narzędziem porozumiewania się?

Wydaje się, że choć jest on oryginałem dla prawie wszystkich publikacji i Biblii Świadków Jehowy wydawanych w innych językach, to jednak nie jest brany on pod uwagę jako język rajski. Oto jak dla coraz mniejszej liczby Świadków Jehowy angielski jest językiem ojczystym:

„W roku 1950 językiem ojczystym 60 procent Świadków Jehowy na całym świecie był angielski. W roku 1980 odsetek ten zmalał do 40 procent, a dzisiaj wynosi już tylko 20 procent” (Strażnica Nr 13, 2004 s. 11-12).

Jaki zatem będzie ten rajski język? Towarzystwo Strażnica nie odpowiada wprost na to pytanie i nie wskazuje konkretnego języka:

„Dlatego wydaje się logiczne, że w nowym świecie Bóg jeszcze bardziej zjednoczy ludzi – odwróci to, co uczynił w Babel, i da im jeden język” (Przebudźcie się! Nr 15, 2000 s. 13).

Jak widać, szczególnie w przytaczanych nowych tekstach Towarzystwa Strażnica, ową „czystą mowę” ‘przeniesiono’ na czas już obecny, a nie tylko utożsamia się ją na przyszłym okresem rajskim.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021