Dzisiejsze działania Towarzystwa Strażnica wobec Żydów

Autor: Włodzimierz Bednarski,
Kiedy i dlaczego Świadkowie Jehowy odrzucili Żydów i syjonizm?

poprzednia część nastepna część
Dzisiejsze działania Towarzystwa Strażnica wobec Żydów

Towarzystwo Strażnica, pomimo że odrzuciło Żydów, jako Naród Wybrany, to jednak ma ambicje nawracać ich na swoje nauki.

Dziwne to, bo przecież ta organizacja sama napisała następująco:

„Katolicy, Protestanci, Żydzi i wielu innych uczynieni są wszyscy przez jednego ojca, djabła” (Strażnica 01.10 1932 s. 298 [ang. 01.08 1932 s. 233).

Przede wszystkim od dawna już wydawano instrukcje, jak rozmawiać z Żydami i w jaki sposób ich pouczać. Szczególnie, gdy ktoś mówi: „»Jestem Żydem. Mnie to nie interesuje«. Jak mógłbyś podtrzymać rozmowę?” (Strażnica Nr 17, 1991 s. 26).

Patrz też: Theocratic Aid to Kingdom Publishers 1945 s. 196-197; ang. Strażnica 01.06 1952 s. 326.

Oto jakie pouczenia daje specjalistyczny podręcznik drukowany od roku 1991, aż do roku 2010:

GDY KTOŚ MÓWI: „JESTEM ŻYDEM”

Upewnij się najpierw, co twój rozmówca ma na myśli, kiedy mówi, że jest Żydem. Nie wszyscy Żydzi są religijni. Wielu z nich ma na myśli po prostu narodowość. Oto kilka szczegółów, o których warto pamiętać: 1) Religijni Żydzi uważają, że nie wolno wymawiać imienia Bożego. 2) Wielu Żydów jest zdania, że „Biblia” to księga chrześcijańska, kiedy jednak powołasz się na „Pisma Hebrajskie”, „Pisma” lub „Torę”, unikniesz takich trudności. 3) Podstawą ich wiary jest głównie tradycja, którą wielu religijnych Żydów stawia na równi z Pismem Świętym. 4) Jezusa Chrystusa mogą kojarzyć z brutalnymi prześladowaniami, których w jego imię doznali od chrześcijaństwa. 5) Często wierzą, że Bóg wymaga od Żydów przestrzegania sabatu, dlatego w tym dniu między innymi nie posługują się pieniędzmi. W celu znalezienia wspólnej płaszczyzny można by powiedzieć: 1) „Chyba zgodzi się pan ze mną, że bez względu na to, w jakiej religii zostaliśmy wychowani, w dzisiejszym świecie wszyscy mamy podobne trudności. Czy pańskim zdaniem poważne problemy, które trapią dzisiejszy świat, zostaną kiedyś ostatecznie rozwiązane? (Ps. 37:10, 11, 29; Ps. 146:3-5; Dan. 2:44)”. 2) „Nie należymy do kościołów chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko oddajemy cześć Bogu Abrahama. Interesuje nas przede wszystkim prawda religijna. Czy mogę zapytać, na jakiej podstawie pan ocenia, co jest prawdziwe, zwłaszcza że wśród Żydów istnieją tak duże różnice poglądów? ... (Powt. Pr. 4:2; Izaj. 29:13, 14; Ps. 119:160)”. 3) „Bardzo nas interesuje obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi, że dzięki jego potomstwu dostąpią błogosławieństwa ludzie ze wszystkich narodów (Rodz. 22:18)”. Jeżeli rozmówca daje do zrozumienia, że nie wierzy w Boga, zapytaj, czy zawsze tak było. Możesz wtedy wyjaśnić, dlaczego Bóg dopuszcza zło i cierpienia. Pamięć o hitlerowskim holocauście skłania wielu Żydów do zastanawiania się nad tym zagadnieniem. Gdybyś chciał omówić znaczenie używania imienia Bożego, zorientuj się najpierw, jak się na to zapatruje twój rozmówca. Zwróć uwagę na to, że w Księdze Wyjścia 20:7 nie pozwolono używać imienia Bożego w sposób niegodny, ale nie zakazano posługiwania się nim z szacunkiem. Następnie możesz przytoczyć takie wersety, jak Wyjścia 3:15 (lub Psalm 135:13); 1 Królów 8:41-43; Izajasza 12:4; Jeremiasza 10:25; Malachiasza 3:16. Gdy rozmowa zejdzie na Mesjasza: 1) Mów najpierw o przyszłych błogosławieństwach pod jego panowaniem, a nie o jego tożsamości. 2) Następnie przytocz wersety, które wskazują na Mesjasza jako osobę (Rodz. 22:17, 18; Zach. 9:9, 10; Dan. 7:13, 14). 3) Może trzeba będzie poruszyć kwestię dwukrotnego przyjścia Mesjasza. (Przedstaw różnicę pomiędzy Daniela 7:13, 14 a 9:24-26). 4) Mów o Jezusie tylko w związku z wersetami, które podkreślają stopniowe urzeczywistnianie się zamierzenia Bożego. Zaznacz, że w czasie, kiedy nauczał Jezus, zbliżało się dopuszczone przez Boga zburzenie drugiej świątyni, która już nigdy nie miała być odbudowana. Jezus jednak wyraźnie zwracał uwagę na spełnianie się Prawa i Proroków, jak również na wskazaną tam wspaniałą przyszłość, której mieli dostąpić ludzie wierzący (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001, 2010 s. 22-23).

Zwróćmy uwagę na słowa „Nie należymy do kościołów chrześcijaństwa” (jw. s. 23).

Otóż w wypieraniu się swojego związku z chrześcijanami, Towarzystwo Strażnica jeszcze w roku 1991 nakazywało mówić wobec Żydów inne słowa:

Nie należymy do chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko oddajemy cześć Bogu Abrahama” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 s. 23).

Prawdopodobnie z powodu poruszenia wśród głosicieli Towarzystwa Strażnica w kolejnej edycji tej książki zmieniono powyższe słowa. W roku 2001 napisano:

Nie należymy do kościołów chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko oddajemy cześć Bogu Abrahama” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001, 2010 s. 23).

Niedawno wydano też specjalnie dla Żydów traktaty (z podanym numerem) i broszury, które wymienia skorowidz do publikacji Świadków Jehowy:

1992: nr 17: Czy nastanie pokojowy nowy świat? (© 1991) (dla Żydów) (po polsku brak)

       nr 18: Świadkowie Jehowy — w co wierzą? (dla Żydów) (po polsku brak)

1992: Czy nastanie kiedyś świat bez wojen? (dla Żydów) (po polsku brak)

2013: Jak możesz zapewnić sobie prawdziwe szczęście? (dla Żydów)

2018: Czy nastanie kiedyś świat bez wojen? (dla Żydów) (po polsku brak) [tej nowej edycji nie wymienia skorowidz, ale w treści jej podano datę wydania: March 2018 Printing]

Przykładem kompromitacji Świadków Jehowy jest wymieniona powyżej broszura, wydana specjalnie dla Żydów. W starszej edycji obiecywano im, że zanim wymrze pokolenie roku 1914, nastanie ‘koniec’, a w nowszym wydaniu zmieniono ten fragment.

Broszura ta nie została wydana w języku polskim, jak podaje skorowidz Świadków Jehowy z roku 2016 (s. 478): Czy nastanie kiedyś świat bez wojen? (dla Żydów) (po polsku brak).

Oto fragment dotyczący „pokolenia roku 1914” z roku 1992 i nowszy z roku 2018:

The same prophecy of Jesus that gave the sign of the last days also highlighted the nearness of God’s intervention. Jesus said: “This generation [the generation of 1914 that witnessed the end of “the appointed times”] will by no means pass away until all these things occur.” (Matthew 24:34; Luke 21:24, NW) That generation is very near to passing away. Yes, now is the time of decision for all mankind! (Will There Ever Be a World Without War? 1992 s. 31).

The same prophecy of Jesus that gave the sign of the last days also highlighted the nearness of God’s intervention. Jesus said: “This generation will by no means pass away until all these things occur.” (Matthew 24:34; Luke 21:24, NW) That indicates that now is the time of decision for all mankind! (Will There Ever Be a World Without War? 2018 s. 31 [March 2018 Printing]).

Widzimy, że z broszury tej zniknęły słowa:

pokolenie 1914 roku, które było świadkiem końca »wyznaczonych czasów«” (the generation of 1914 that witnessed the end of “the appointed times”).

To pokolenie jest bardzo bliskie przeminięcia” (That generation is very near to passing away).

Oto inne wytyczne dotyczące nawracania Żydów:

„Niech więc pojedynczy Żydzi otworzą swe oczy zrozumienia, aby dojrzeć przepowiedziany przez Jezusa wielki znak, który zapowiada koniec tego świata i niech się przyłączą do wielkiego stada »drugich owiec« szukających teraz schronienia pod jego Królestwem” („Niech Bóg będzie prawdziwy” 1954 [ang. 1952] rozdz. XVIII, par. 22).

Co powiesz Żydowi?

Głoszenie wyznawcom judaizmu. Należy pamiętać, że religijnych Żydów częściej interesuje przestrzeganie tradycji rabinów, niż ustalanie określonych doktryn. Zazwyczaj uznają autorytet tradycji za równoważny z Pismem Świętym. Niechętnie więc rozmawiają na głębokie tematy biblijne. Są też skłonni traktować Biblię jako księgę chrześcijan. Dlatego lepiej nazywać ją »Pismami Hebrajskimi«, »Torą« lub »Pismem Świętym«. Wyśmienitą publikacją przygotowaną zwłaszcza z myślą o narodzie żydowskim jest broszura Czy nastanie kiedyś świat bez wojen? (dostępna na przykład w języku angielskim i rosyjskim). Niemniej można posługiwać się innymi publikacjami” (Nasza Służba Królestwa Nr 10, 1999 s. 8).

Świadkowie Jehowy nawet mają ‘udawać’ „biblijnych Żydów”, a nie chrześcijan, nawracając przedstawicieli judaizmu:

„Uwypuklij, że świadkowie Jehowy mają wiele wspólnego z biblijnymi Żydami i że dawny naród Izraelski był narodem świadków Jehowy, jak to wynika z Izajasza 43:10-12. Niech się ci ludzie przekonają, że nie jesteś katolikiem ani protestantem, ale że faktycznie jesteś sługą Boga Wszechmocnego, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba” (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957 [ang. 1955] cz. III, s. 31; por. też ed. ang. 1967 s. 195).

Ciekawe jest to, że powyższa angielska publikacja nie zawiera terminu „biblijnymi”, a tylko słowo „Żydami”.

Poniżej zacytujemy jeszcze pewne fragmenty o tym, jakie było kiedyś stanowisko Towarzystwa Strażnica dotyczące ewentualnego nawracania Żydów.

C. T. Russell w swym czasopiśmie Die Stimme tak oto uczył:

„Ta gazeta jest bardzo akceptowana wśród Żydów. Ona nie kieruje ich do Jezusa z Nazaretu, lecz kieruje ich do Mesjasza Chwały” (ang. Strażnica 01.01 1911 s. 4743 [reprint]).

Napisał on nawet w roku 1910 tekst, zamieszczony w czasopiśmie Overland Monthly (OM-153), pt. Żydzi nie powinni być nawracani, który dostępny jest w Internecie (po polsku i angielsku):

http://dabhar.org/wt/SOM153.htm

http://www.mostholyfaith.com/bible/OverlandMonthly/overland.asp?xRef=OV153

Rutherford w roku 1925 pouczał, że nawracanie Żydów jest niewłaściwe:

The persistent effort to proselyte the Jew has served to drive the Jew away from the Bible. No Christian who really understands the Bible has any desire to proselyte. (Comfort for the Jews 1925 s. 52 [Pociecha dla Żydów]).

Powyższe słowa powtórzono w roku 1929 także po polsku, w kolejnej publikacji wydanej specjalnie dla Żydów oraz w czasopismach:

„W nieświadomości swojej odnośnie zamierzeń Boga kościoły chrześcijańskie starały się uczynić z Żydów prozelitów i członków chrześcijańskich sekt. Starania ich zawiodły, ponieważ nie jest wolą Bożą, aby się Żydzi połączyli z temi systemami. Wytrwały wysiłek nawracania Żydów poskutkował tylko, że się odwrócili od Biblji. Chrześcijanin, znający Biblję, wogóle nie stara się z Żydów uczynić prozelitów” (Życie 1929 s. 110 [ang. s. 119-120]).

„Sędzia Rutherford, w swej sławnej książce »Pociecha Dla Żydów«, odnośnie tego mówi:

Denominacje Chrześcijańskie są w ignorancji co do zamiarów Bożych względem Żydów, starali się nawrócić Żydów, by się stali członkami Chrześcijańskich systemów. W tym się zawiedli, dlatego, że nie było to zamiarem Bożym ażeby Żydzi mieli jakikolwiek związek z tymi instytucjami. Ich stałe usiłowania aby nawrócić Żydów, przyczyniło się do tego, że odpędzili wielu Żydów od Biblji. Żaden Chrześcijanin, który właściwie zrozumiał Biblję, nie ma najmniejszego zamiaru nawracania ich. (...) Biblja wykazuje, że nadszedł czas, aby dać świadectwo tej pociechy Izraelowi. Nigdzie nie napotykamy aby pracą Chrześcijanina była nawracania Żydów. Ich zleceniem jest, aby dać świadectwo o wielkiem Królestwie Bożem...” (Złoty Wiek 01.01 1928 s. 9 [ang. 29.06 1927 s. 633, 634]).

„Prawdziwi chrześcijanie powinni mieć największe zainteresowanie dla żydów, nie w tym celu, aby z nich zrobić chrześcijan, lecz aby im pomóc w zrozumieniu dziwnego planu Bożego” (Złoty Wiek 15.06 1929 s. 184).

W reklamie, zamieszczonej w jednym z ostatnich angielskich dodruków tomów C. T. Russella, napisano:

POCIECHA DLA ŻYDÓW (...) Ta książka napisana przez Sędziego J. F. Rutherforda nie jest przeznaczona aby nawracać Żydów” (The Time Is at Hand 1927, strona bez numeru COMFORT FOR THE JEWS (...) This book, by Judge J. F. Rutherford, is not designed to proselyte the Jews).

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021