Niekonsekwencja – nauczanie po roku 1932 w polskich publikacjach o powrocie Żydów do Palestyny

Autor: Włodzimierz Bednarski,
Kiedy i dlaczego Świadkowie Jehowy odrzucili Żydów i syjonizm?

poprzednia część nastepna część
Niekonsekwencja – nauczanie po roku 1932 w polskich publikacjach
o powrocie Żydów do Palestyny

W tym rozdziale ukazujemy pewną niekonsekwencję Towarzystwa Strażnica. Chodzi o to, że choć odrzucono syjonizm i Żydów w roku 1932, to jednak książki i broszury o tych zagadnieniach po polsku ukazywały się dopiero po roku 1932, niektóre nawet w latach 1934-1935. Natomiast kluczowa angielska książka (Usprawiedliwienie), odrzucająca te nauki nie została wcale w Polsce wydana!

W publikacjach polskich na ogół podawano tylko rok Copyright książek i broszur, a nie datę rzeczywistego wydania polskiego. Tę ostatnią na ogół podawano w Strażnicy i dlatego cytujemy komunikaty Towarzystwa Strażnica, które informują, kiedy dana publikacja została wydrukowana.

Usprawiedliwienie – nigdy nie wydane po polsku

Jak wspomnieliśmy, przełomowa książka z roku 1932 pt. Vindication, to znaczy Usprawiedliwienie (tomy II i III), odrzucająca Żydów, nie ukazała się nigdy w języku polskim! Po angielsku ogłoszono jej wydanie na początku czerwca, informując, że dystrybucja książki zacznie się 15 lipca 1932 roku (ang. Strażnica 01.06 1932 s. 162).

Pozostaje więc otwarte pytanie: kiedy polscy Świadkowie Jehowy dowiedzieli się o tym, że „powrót Żydów do Palestyny” nie jest oznaką błogosławieństwa Bożego?

Jak zobaczymy poniżej, nasi krajowi głosiciele tej organizacji nadal w roku 1932 i później, świadomie lub nieświadomie, nauczali o błogosławieństwach dla Żydów i syjonizmie.

Proroctwo – wydane po polsku w roku 1934

Książka pt. Proroctwo, wydana po angielsku w roku 1929, ukazała się w języku polskim dopiero w roku 1934 (Copyright 1929)!

Zawierała ona naukę o powrocie Żydów do Palestyny, jako wypełnieniu się proroctw Boga:

„Niniejszym zawiadamia się wszystkich interesantów prawdy, że ostatnio wydrukowane zostały trzy dzieła w następującej formie: Książka Proroctwo i broszury Ucieczka do Królestwa i Rozdział Ludzi” (Strażnica 15.05 1934 s. 146).

„Przez swego proroka przepowiedział Jehowa koniec czasów narodów i początek panowanie Chrystusowego i oświadczył, że to znamionowane będzie przez wojnę światową (...) zebranie Żydów do Palestyny i połączenie się organizacyj nominalnego chrześcijaństwa” (Proroctwo [1934, Copyright 1929] s. 253).

Światło – wydane po polsku w roku 1934

Książka pt. Światło, wydana po angielsku w roku 1930, ukazała się w języku polskim dopiero w roku 1934 (Prawo nakładu 1930)!

Zawierała ona naukę o powrocie Żydów do Palestyny, jako wypełnieniu „proroctw Bożych”:

NOWE WYDAWNICTWA

Niniejszym zawiadamia się braci i wszystkich przyjaciół prawdy, że ostatnio wyszły z pod prasy drukarskiej dwa nowe wydawnictwa w formie książek. Dzieła te napisał z woli Bożej sędzia Rutherford, używając Pisma Św. jako głównej podstawy i naocznych wydarzeń, które potwierdzają prawdziwość postawionych wywodów. Odkrywają i pojaśniają one wiele faktów i proroctw, które Bóg przepowiedział przez swoich proroków. Tytuł tych wydawnictw jest: Światło, Tom I i Tom II, (...) Te dwa tomy Światło w płóciennej oprawie można nabyć w Stanach Zjed. za nadesłaniem 70 centów w znaczkach pocztowych, lub Money Order tej samej wartości” (Strażnica 01.11 1934 s. 333).

„Od roku 1914 przebieg wypełnienia się Boskich proroctw wskazał, że rozpoczął się koniec złego świata, a mianowicie wraz z wojną światową, z głodami, morami, trzęsieniami ziemi, rewolucjami, powrotem żydów do Palestyny i późniejszem ogólnem uciemiężeniem i bezradnością narodów świata. To świadectwo o wypełnieniu się proroctw Bożych w wyraźny sposób dane zostało panującym mocarstwom świata...” (Światło [1934, Prawo nakładu 1930] t. I, s. 139).

Co ciekawe tekst ten powtórzono w angielskiej Strażnicy w roku 1939, ale wstawiono w nim kropki [...] zamiast słów the return of the Jews to Palestine (ang. Strażnica 15.07 1939 s. 220). Były to cytowane słowa z dawnego kongresu, z rezolucji pt. Świadectwo do władców świata.

Życie – wydane po polsku w roku 1932

Książka pt. Życie, wydana po angielsku w roku 1929, ukazała się w języku polskim dopiero w roku 1932 (brak daty wydania; Prawo nakładowe 1929; Nakład 1,585,500), a więc w tym samym czasie, gdy w USA Rutherford odrzucił naukę o Żydach! Jej reklama ukazała się dopiero w październiku 1932 roku!

Zawierała ona naukę o powrocie Żydów do Palestyny, syjonizmie jako „objawie łaski dla Żydów”:

Sędzia Rutherford w swem nowem dziele p. t. »Życie« objaśnia i daje nam nieomylny dowód ze Słowa Stwórcy, że Jehowa przygotował dla człowieka możność otrzymania wiecznego życia na ziemi, oraz że ziemia ma być przemieniona w raj” (Złoty Wiek 01.10 1932 s. 300).

„Ściśle we właściwym czasie, mianowicie w roku 1878, wystąpił pierwszy objaw łaski dla Żydów. Wkrótce potem rozpoczęło się wielkie prześladowanie Żydów w Rosji, Rumunji i Niemczech. Bez wątpienia Bóg to dopuścił, by wzbudzić w Żydach życzenie powrotu do Palestyny. Z tych prześladowań wyszedł Syjonizm. (...) Syjonizm oficjalnie zorganizowany został w roku 1927” (Życie 1932 [ang. 1929] s. 147).

Trzeba tu zaznaczyć, że powyższa publikacja wyznaczała trzy bardzo ważne daty dla Żydów: rok 1878 (pierwszy objaw łaski Bożej dla nich; jw. s. 147), rok 1918 i 1925 (kolejne etapy łaski; jw. s. 148-149).

Potwierdzeniem tego, że książkę pt. Życie po polsku wydano dopiero w roku 1932, są angielskie Roczniki z lat 1932-1933, które wskazują, kiedy w ofercie pojawiła się ona (dopiero Rocznik z 1933 roku wymienia Życie po polsku):

Life: English, African Dutch, Japanese, Spanish (1932 Year Book of the International Bible Students Association s. 40).

Life: English, Finnish, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Russian, Portuguese English (1933 Year Book of the International Bible Students Association s. 26).

Na tamtym świecie – broszura wydana po polsku w latach 1935-1936

Broszura pt. Na tamtym świecie, wydana po angielsku w roku 1932, ukazała się w języku polskim dopiero w roku 1935 lub 1936, a więc w czasie, gdy w USA Rutherford dawno już odrzucił naukę o Żydach! Obie polskie edycje nie zawierają roku wydania, ale takie dane jak:

Copyrighted 1933

Prawo nakładu 1935

Oto zaś komunikat z roku 1936 o zaistnieniu tej broszury i treść o Żydach:

„NOWE WYDAWNICTWA

Niniejszem zawiadamia się wszystkich czytelników Strażnicy i miłośników prawdy, że w ostatnim czasie wyszła z druku dalsza broszurka pod tytułem Na tamtym świecie (Hereafter) i jest gotowa do zamawiania i rozpowszechniania ludziom” (Strażnica 15.04 1936 s. 114).

„Inne wersety Pisma Św. wskazują, że łaska Boża powróci do Izraela i że posłuszni z tego ludu będą przywróceni do stanu doskonałości” (Na tamtym świecie 1935 [ang. 1932] s. 36-37).

Gdzie są umarli? – broszura wydana po polsku w roku 1927 i drukowana nadal w roku 1932

Broszura pt. Gdzie są umarli?, wydana po angielsku w roku 1927 i 1932, ukazała się w języku polskim w roku 1927 (po polsku robiono tylko dodruki tej wersji z roku 1927) i była drukowana co najmniej do roku 1937, a więc w czasie, gdy w USA Rutherford odrzucił naukę o Żydach!

„NOWA BROSZURA — GDZIE SĄ UMARLI?

Podajemy do wiadomości braciom i przyjaciołom, że już wyszła z pod prasy nowa broszura w języku polskim o 64 stronicach druku p. t.: Gdzie są Umarli? Broszura ta jest nader sensacyjnej treści, która wyświetla treściwie stan umarłych i wykazuje na uzasadnionych faktach, gdzie oni się rzeczywiście znajdują” (Strażnica 15.12 1927 s. 370).

„Królestwo Mesjasza obiecywane przez długie wieki już się przybliżyło. (...) O tym czasie Jezus przepowiedział, że miał się zaznaczyć wielkim uciskiem, mianowicie Światową Wojną, głodem, morem, rewolucją, oraz powrotem narodu żydowskiego do Palestyny. (Mateusza rozdział 24; Łukasza rozdział 21) Te proroctwa zaczęły się wypełniać w roku 1914” (Gdzie są umarli? 1927 s. 50 [ed. ang. 1927 s. 50; ed. ang. 1932 s. 53]).

Patrz reklama tej broszury Ochrona 1937 s. 59.

Złoty Wiek – czasopismo wydane w roku 1935

„Obecnie przypowieść ta może być rozumiana zarówno przez Izraela jak i przez pogan. Inne wersety Pisma Św. wskazują, że łaska Boża powróci do Izraela i że posłuszni z tego ludu będą przywróceni do stanu doskonałości. Nadszedł czas, kiedy wszyscy ludzie, Izraelici jakoteż poganie, mają otrzymać sposobność poznania prawdy. Kto zważa na prawdę i jest posłuszny Panu, temu przywrócone zostanie doskonałe życie i będzie tedy chwalił Jehowę Boga i mu radośnie służył” (Złoty Wiek 15.05 1935 s. 11, napisane: Przez sędziego J. F. Rutherforda).

Widzimy zatem, że w polskich publikacjach, wydawanych jeszcze w latach 1932-1935, nadal uczono o specjalnych błogosławieństwach dla Żydów.

Jak długo jeszcze reklamowano te wydane w tamtym czasie książki i broszury? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam następny rozdział.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021