Ap 7:3

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część Czy "Dniem Pańskim" chrześcijan powinien być szabat? nastepna część

11) Twierdzą, że tylko oni są prawdziwym Kościołem Chrystusowym, bo posiadają opieczętowanie Boże, którym według nich jest szabat (Ap 7:3) („Apokalipsa” A. Godek, W-wa 1988, s. 118-119).

Odpowiedź. Po pierwsze, nie tylko oni święcą szabat, jak myśli wielu młodych adwentystów. Wyznaniami, które kultywują ten dzień są między innymi: Żydzi, Karaimi, Żydzi Mesjanistyczni, Kościół Boży Dnia Siódmego, Baptyści Dnia Siódmego, Święty Kościół Boży, a w Polsce np. „Jednota Braci Polskich”, „Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego”, „Chrześcijanie Dnia Sobotniego”, „Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Poruszenie Reformacyjne”, „Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego” (część z nich to odłamy od „Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego”).

E. White odnosiła tekst Ap 7:3 (opieczętowanie sobotą) i liczbę 144 tysięcy tylko do adwentystów („Wszyscy z 144.000 byli zapieczętowani” - „Doświadczenia i widzenia oraz dary Ducha” ed. 1935 s. 11, por. „Apokalipsa” A. Godek, W-wa 1988, s. 118-119), a więc dziwne to opieczętowanie szabatem, które pomija innych „sobotników”. Nawet, gdyby one ich objęło, to przecież sabatarianie różnią się naukami i to dość podstawowymi np. niektórzy odrzucają Trójcę Św. i uważają Jezusa za stworzenie, a nie Boga.

Po drugie, pieczęcią Bożą nie jest szabat (nigdzie nie jest on w Biblii tak nazwany), lecz Duch Św., którym jesteśmy opieczętowani (Ef 4:30, 1:13). Szabat natomiast był zawsze znakiem między Bogiem, a Izraelem (Ez 20:12), a nie pieczęcią.

 

Adwentystom, którzy za E. White twierdzą, że zbawienie zależne jest od obchodzenia szabatu (patrz też powyżej ‘Wstęp’) warto przytoczyć słowa ich kaznodziei S. Bacchiocchiego, który po przeanalizowaniu nauki św. Pawła potrafił napisać:

„Moglibyśmy zatem powiedzieć, że Paweł odrzucał sabat (sobotę) jako środek zbawienia, ale akceptował go (ją) jako cień wskazujący na ciało, które do Chrystusa należy” („Od soboty do niedzieli” S. Bacchiocchi, W-wa 1985, s. 385).

poprzednia część Czy "Dniem Pańskim" chrześcijan powinien być szabat? nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021