Przekład Nowego Świata

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

Judy 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Judy 5

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.1054 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Judy 5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1153

Judy 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Judy 9

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.1055 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Judy 9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1154

1J 5,20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Wstawiono słowa "w jedności" oraz "poprzez", by zatrzeć prawdę o Bóstwie Chrystusa, który jest nazwany Bogiem prawdziwym. W tym przekładzie widać to jak na dłoni:

1 J 5, 20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.1048 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

1 J 5, 20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

2 Kor 13,5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Zamiast "Chrystus jest w was", zmieniono na "Chrystus jest w jedności z wami", sugerując, iż działanie Chrystusa jest obok, a nie w nas samych.

2 Kor 13,5

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.882 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Świadkowie pod tekstem greckim przetłumaczyli na język angielski "in you", aby potem w prawej szpalcie zmienić na: "is in union with you".

2 Kor 13,5

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.878

J 10,38

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Aby zatrzeć prawdę o jedności Boga (jedna i ta sama natura) i wielości w Nim Osób Boskich, Świadkowie Jehowy w J 10,38 zmienili znaczenie wyrazów greckich: en emoi - "we mnie" na: "w jedności".

Świadkowie Jehowy poprzez oddanie wersetu: "Ojciec jest w jedności ze mną, a ja w jedności z Ojcem" sugerują czytelnikowi, iż między Ojcem a Synem istnieje jedność natury moralnej, a nie jako uczestnictwo w tej samej naturze (jedność Boga i wielości w Nim Osób Boskich - w tym przypadku Ojca i Syna).

Reakcja Żydów na te słowa jest jednoznaczna. Oni dobrze zrozumieli słowa Pana Jezusa, dlatego takie, a nie inne ich zachowanie:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
J 10,31n Biblia Tysiąclecia wy.IV Biblia Tysiąclecia wy.IV Biblia Tysiąclecia wy.IV

J 10,38

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.461 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Jak to się dzieje, że w lewej szpalcie mamy poprawne tłumaczenie greckich słów: en emoi na: "in me" (we mnie), a w prawej już inaczej: "in union with me" (w jedności ze mną)?

Jeszcze rzut oka na:

J 10,38

Grecko-polski Nowy Testamentstr.449

Rz 9,5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Jak widzimy w Przekładzie Nowego Świata, zamieniono kolejność wyrazów po to, by zatrzeć prawdę o Bóstwie Chrystusa. Tak przetłumaczono z greckiego, aby Bogiem w tym fragmencie okazał się Bóg Ojciec, a nie Syn. W tym przekładzie widać zmianę kolejności wyrazów:

Rz 9,5

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.702 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Rz 9,5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.734

Aby uzasadnić swoje tłumaczenie, Świadkowie Jehowy sugerują w tej publikacji, że autor kom. KUL-u Listu do Rzymian, którego cytują, potwierdza ich myśli:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.380

Sprawdźmy u źródła, czy autor komentarza KUL-u ma zbieżne myśli z redaktorami Strażnicy:

List do Rzymina KULzob. wyd.1978
List do Rzymina KULstr. 201
List do Rzymina KULstr. 202

1Tes 4,16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy są zdolni nawet do tego, aby rzeczownik zamienić na przymiotnik, byleby udowodnić, że Pan Jezus nie jest Bogiem, lecz stworzonym archaniołem

1Tes 4,16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.900 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

1Tes 4,16

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.973

Zobacz tabelę kodów gramatycznych, gdzie jak na dłoni widać, że archaggelou jest rzeczownikiem, a nie przymiotnikiem.


Dz 2,42

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Dz 2,42

Grecko-polski Nowy Testamentstr.516

W tekście greckim widzimy słowa: klasei tou artou, które są tłumaczone dosłownie na: "łamaniu chleba".

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.338 Wielki Słownik Grecko-Polskistr.75

Wygląda na to, że w Dz 2,42 w Biblii Świadków Jehowy powinno być "łamanie chleba", a nie "spożywanie posiłków", ponieważ takie są znaczenia słów klasis - łamanie i artos - chleb. Potwierdza to przekład wydany przez Świadków Jehowy

Dz 2,42

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.528 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.529 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Jak to się dzieje, że greckie słowa klasei tou artou, w lewej szpalcie w "Najlepszym dostępnym przekładzie międzywierszowym Nowego Testamentu" przetłumaczono na angielski: "breaking of the bread" (łamanie chleba), a już w prawej szpalcie (Przekład Nowego Świata) jest inaczej? Co miało na to wpływ? Świadkowie Jehowy nie gromadzą się na "łamaniu chleba", lecz na czytaniu publikacji Towarzystwa Strażnica. Stąd pewnie mamy te zmiany. Św. Paweł jednak rozróżniał zwykłe spożywanie posiłków w domach: "Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić?" (1 Kor 11,22) od zgromadzenia się na Eucharystii: "Tak więc bracia moi, gdy zbieracie się by spożywać [wieczerzę] poczekajcie jedni na drugich! Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]." (1 Kor 11,33-34).


Hbr 11,14-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy aby zatrzeć prawdę, że wszyscy zdążamy do Ojczyzny Niebieskiej (prorocy Starego Testamentu też) tak przetłumaczyli ten fragment

Hbr 11,14-16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.980 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)
Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.1068

J 8,58

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Chrystus w J 8,58 oznajmia Żydom swe odwieczne istnienie i że jest Bogiem (Ja jestem wg Wj 3,14). Żydzi dobrze zrozumieli wypowiedź Jezusa, skoro pragnęli Go ukamienować za bluźnierstwo (w.59). "Tłumacze" Przekładu Nowego Świata też to rozumieją, skoro zmieniają czas teraźniejszy "Ja jestem" na czas przeszły.

J 8,58

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.451 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

J 8,58

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.440

Zobacz tabelę kodów gramatycznych, gdzie jak na dłoni widać, że "ego eimi" to czas teraźniejszy.


Kol 1,16-17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy dodali słowo "inne", które zmienia sens zdania, sugerując, że Chrystus jest stworzeniem wśród innych stworzeń. Tego słowa brak jest w tekście greckim, co potwierdza wydany przez Świadków Jehowy:

Kol 1,16-17

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.880 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Kol 1,16-17

Grecko-polski Nowy Testamentstr.948

"bo w Nim zostało_stworzone"

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Kol 1,16-17 Biblia Tysiąclecia wy.IV

to konsekwentnie musi być Bogiem (J 20,28), gdyż o Bogu napisał św. Paweł w Liście do Rzymian:

Rz 11,36

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zobaczmy kontekst Rz 11,33-36:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.748

o Bogu:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

o Chrystusie:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
zobacz też:
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021