Objawienie Jezusa Chrystusa - według tekstu synajskiego (cz.2) Porównanie z „Dokonaną Tajemnicą” z roku 1917

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2015-07-10

poprzednia część

Objawienie Jezusa Chrystusa - według tekstu synajskiego (cz.2) Porównanie z „Dokonaną Tajemnicą” z roku 1917

W pierwszej części tego artykułu przytaczaliśmy wiele fragmentów z omawianego dzieła wydanego przez Towarzystwo Strażnica oraz przedstawiliśmy kulisy jego powstania.

Tu będziemy kontynuować ukazywanie nauk z książki pt. The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text wydanej w roku 1918.

 

Komentarz do Ap 12:5 – papiestwo dziecięciem

 

Książka ta uczyła, że dziecięciem z Ap 12:5 jest papiestwo:

 

A man child: The Man of Sin, the Papacy.  (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 114).

 

Podobnie przekazała to „Dokonana Tajemnica”:

 

„I urodziła syna mężczyznę. - Papiestwo” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 224).

 

Komentarz do Ap 12:7 – Michał papieżem

 

Książka ta tak oto komentowała wojnę na niebie z Ap 12:7:

 

War in heaven: Between the two ecclesiastical powers, pagan Rome and

papal Rome.

Michael: “Who as God,” the pope. (B275; C62)

And his angels: The bishops.

With the dragon: Attempted to get the temporal power away from the civil rulers. (Rev. 2:12) (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 114).

 

Podobnie oddano te słowa w „Dokonanej Tajemnicy” z roku 1925:

 

„I stała się bitwa na niebie. - Pomiędzy dwiema kościelnymi władzami, pogańskim Rzymem i papieskim Rzymem.

Michał. - »Który jako Bóg«, papież. - B 307; C 58

I Aniołowie jego. - Biskupi...

[Potykali się] Walczyli z smokiem. – Starali się odebrać doczesną władzę cywilną władzom. – Obj. 2:12” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 225-226).

 

Komentarz do Ap 13:15 - bestia przemawiająca w roku 1918

 

O przemawianiu „obrazu bestii” w roku 1918 książka ta podaje:

 

Should both speak: It began to speak in Toronto, in February, 1918. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 124).

 

Jednak „Dokonana Tajemnica” z roku 1925 podaje, że dopiero „obraz bestii” będzie przemawiał:

 

„ale wkrótce przyjdzie czas na przerwanie tego milczenia” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 253; por. edycja ang. z 1926 s. 211).

 

Komentarz do Ap 14:1 – zmartwychwstanie w roku 1878

 

W książce tej nauczano, że zmartwychwstanie klasy niebiańskiej rozpoczęło się w roku 1878 i wtedy rozpoczęło się żniwo:

 

On the mount Sion: The return of the Lord is here pictured as accomplished, the sleeping saints raised, and the full number called. This was all fulfilled in 1878. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 127).

 

Podobnie słowa te oddano w „Dokonanej Tajemnicy”:

 

„Powrót naszego Pana jest tu opisany jako już dokonany fakt, święci już wzbudzeni, a pełna liczba powołana. Wszystko to spełniło się w roku 1878. (Obj. 11:17)” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 259).

 

Patrz też komentarz do Ap 14:16 o żniwie (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 132).

 

Komentarz do Ap 14:6 – tom I aniołem

 

Książka ta uczyła, że aniołem z Ap 14:6 jest tom pt. „Boski Plan Wieków”:

 

And I saw an angel: The Divine Plan of the Ages, Volume I of the SCRIPTURE STUDIES (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 129).

 

Podobnie przekazała to „Dokonana Tajemnica”:

 

„I widziałem [drugiego] Anioła. - Boski Plan Wieków, Tom I Wykładów Pisma Św.” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 263).

 

Komentarz do Ap 14:15 – Wielka Piramida

 

Książka ta drugiego anioła z Ap 14:15 utożsamiała z Wielką Piramidą:

 

And another angel: The witness to the Lord in the Land of Egypt. (Isa. 19:20)

 (...) The time is come: The Great Pyramid confirms the Bible’s teaching that the time of harvest has come. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 132).

 

Podobnie przekazała to „Dokonana Tajemnica”:

 

„A drugi Anioł. - Świadek Pański w ziemi egipskiej. (Izajasz 19:20).

(...)         Zapuść sierp swój, a żnij, gdyż tobie przyszła godzina, abyś żął. - Wielka Piramida potwierdza naukę Biblijną, że nadszedł czas żniwa” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 269).

 

Patrz też komentarz do Ap 16:7 (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 139). Por. „Dokonana Tajemnica” 1925 s. 287.

 

Komentarz do Ap 14:18 – Towarzystwo Strażnica aniołem

 

Książka ta uczyła, że aniołem z Ap 14:18 jest Towarzystwo Strażnica:

 

And another angel: The corporate body which Pastor Russell organized to finish his work. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 133).

 

Podobnie przekazała to „Dokonana Tajemnica”:

 

„Potem drugi Anioł. - Zainkorporowane ciało, zorganizowane przez Pastora Russella dla dokończenia tej pracy” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 270).

 

Komentarz do Ap 14:20 - tysiąc dwieście stadiów

 

W książce tej przedstawiono podobną interpretację tekstu Ap 14:20, jak w „Dokonanej Tajemnicy”, z której cytujemy też polski tekst:

 

Hundred furlongs: A furlong or stadium is 6063/4 English ft.; 1200 stadii are 137.9 miles. The work on the prophecies referred to in this verse was done in Scranton, Pa. As fast as it was completed it was sent to the I. B. S. A. headquarters. Shortest distance, via car lines, Lackawanna cut-off, ferries, etc., from place where the winepress was first trodden by the feet members of the Lord is 137.9 miles. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 134-135).

 

„Praca nad przygotowaniem tego tomu spełniła się w Scranton, Pa. Skoro tylko tom został ukończony, wysłano go do Bethel. Połowę pracy spełniono w przeciętnej odległości 5 bloków od Lakawanna stacyi, a druga połowa w odległości 25 bloków. Blok w Scranton jest tak długi, że wypada ich 10 na milę. Wobec tego przeciętna odległość od stacyi jest 15 bloków, czyli........ 1.5 mili. Oficyalny kolejowy rozkład jazdy podaje odległość ze Scranton do Hoboken Terminal na 133.0. Oficyalna inżynierska odległość w mieście New York z Hoboken do Bethel, drogą przez Barclay Street Ferry, Fulton Street i Fulton Ferry, 8,850, 4,950, 2,540 i 1,460 stóp, czyli razem 3,4. Najkrótsza odległość z miejsca, gdzie była tłoczoną prasa przez członków klasy nóg, czyli gdzie uskuteczniono tę pracę pod kierunkiem i za pomocą Pańską, jest (Jan 6:60,61; Mat. 20:11)........... mil 137,9. Należy pamiętać, że tłoczenie jest procesem umysłowym” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 274).

 

Komentarz do Ap 15:1 – tomy Russella aniołami

 

Książka ta uczyła, że siedem tomów Wykładów Pisma Świętego, to siedmiu aniołów z Ap 15:1:

 

Seven angels: The seven volumes of STUDIES IN THE SCRIPTURES.

Seven last plagues: Typified by the last seven of the Egyptian plagues. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 135).

 

Podobnie przekazała to „Dokonana Tajemnica”, choć uzupełniła, że i siedem plag to też wspomniane tomy:

 

„To jest siedm Aniołów. - Siedm tomów Wykładów Pisma Św.

Mających siedm plag ostatecznych. - Siedm tomów Wykładów Pisma Św. stanowią razem trzecie i ostatnie biada wylane na papiestwo” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 275).

 

Podobnie zinterpretowano tekst Ap 16:1: patrz The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 138; por. „Dokonana Tajemnica” 1925 s. 283.

 

Komentarz do Ap 16:20 – zniszczenie bezbożnych elementów

 

W książce tej prorokowano o zniszczeniu „bezbożnych elementów” w republikach:

 

Even ungodly elements in republics will disappear (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 146).

 

Jednak w roku 1917 ta wypowiedź dotyczyła roku 1920 i wyglądała trochę inaczej bo obejmowała zniszczenia całych republik:

 

Even the republics will disappear in the fall of 1920 (The Finished Mystery 1917 s. 258).

 

Komentarz do Ap 17:1 – tom siódmy aniołem

 

Książka ta uczyła, że siódmy tom pt. „Dokonana Tajemnica” jest siódmym aniołem z Ap 17:1:

 

One of the seven angels: Volume VI1, STUDIES IN THE SCRIPTURES. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 146).

 

„I przyszedł jeden z siedmiu Aniołów. - Tom VII Wykładów Pisma Św.” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 309).

 

Komentarz do Ap 17:10 – „jeszcze nie przyszedł”

 

Komentując słowa  „jeszcze nie przyszedł” (Ap 17:10), książka ta podaje:

 

Is not yet come: Had not, prior to March 14, 1918 (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 150).

 

Jednak w roku 1917 ta wypowiedź dotyczyła roku 1917:

 

 Is not yet come: But is due to make its appearance with the close of the war, probably in autumn of 1917. (See comments on Rev. 16:17-21; Ex. 10:23.) Pastor Russell foretold the darkness would commence in 1914, and it did!! Egypt’s plague of darkness lasted three days (years)” (The Finished Mystery 1917 s. 268).

 

Komentarz do Ap 17:10 – Jezus „rzeczywistym papieżem”

 

Książka ta nauczała, że Jezus jest rzeczywistym papieżem:

 

King of kings: Has the entire situation under perfect control-is the real pope. (1 Tim. 6:15; Rev. 19:16). (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 151).

 

Podobnie przekazała to „Dokonana Tajemnica”:

 

„Bo jest Panem panów i Królem królów. - Ma całą sytuacyę w doskonałej kontroli - jest rzeczywistym papieżem. - 1 Tym. 6:15; Obj. 19:16” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 321-322).

 

Komentarz do Ap 18:1 – znaki powrotu Jezusa i „nowego dnia”

 

Książka ta podaje zbiór znaków potwierdzających powrót Jezusa w roku 1874 i rozpoczętego wtedy „nowego dnia”:

 

I saw another angel: Messenger, the Messenger of the Covenant, the Lord Jesus. (Mal. 3:1; Rev. 10:1; 14:1)

Down from heaven: In 1874. See Rev. 3:14.

Having great power: “All power in heaven and in earth.” (Matt. 28:18)

 Was lightened: See Mal. 4:2, Rev. 7:2.

 With his glory: Some of the glories of the new day, all discovered since 1874, are: adding machines, aeroplanes, antiseptic surgery, artificial dyes, automatic couplers, automobiles, barbed wire, bicycles, carborundum, cash registers, celluloid, correspondence schools, cream separators, Darkest Africa. disk plows. Divine Plan of the Ages, dynamite, electric railways, electric welding, escalators, fireless cookers, gas engines, harvesting machines, illuminating gas, induction motors, linotypes, match machines, monotypes, motion pictures. North Pole, Panama Canal, pasteurization, railway signals, Roentgen rays, shoe sewing machines, smokeless powder, South Pole, submarines, radium, sky scrapers, subways, talking machines, telephones, typewriters, vacuum cleaners and wireless telegraphy. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 153).

 

Podobne znaki wymieniono w „Dokonanej Tajemnicy”, a różnicą w obu spisach jest nazwanie „Nowego Dnia” małymi lub dużymi literami:

 

„Widziałem drugiego Anioła. – Posłańca Przymierza, Pana Jezusa. – Malach. 3:1...

Zstępującego z nieba. – W roku 1874. Zobacz Obj. 3:14.

Mającego moc wielką. - »Wszystką moc w niebie i na ziemi«. – Mat. 28:18.

I oświeciła się ziemia. – Zobacz Malach. 4:2; Obj. 7:2.

Od chwały Jego. - Z pośród sławnych rzeczy Nowego Dnia [w ang. New Day], bez wyjątku odkrytych począwszy od roku 1874, są maszyny do rachowania, aeroplany, aluminium, antyseptyczna chirurgia, sztuczne farby, automatyczne spoidła wagonów, automobile, drut kolczasty, bicykle, karborundum, kasy do registrowania, celluloid, szkoły korespondencyjne, separatory do mleka, odkrycie wnętrza Afryki, pługi dyskowe, Boski Plan Wieków, dynamit, elektryczne koleje, elektryczne spajanie metali, gotowanie bez ognia, gazowe motory, maszyny żniwiarskie, gaz świetlny, indukcyjne motory, linotypy, maszyny do zapałek, monotypy, kinematograf, biegun Północny, kanał Panamski, pasteuryzacya, sygnały kolejowe, promienie Roentgena, maszyny do szycia butów, proch bezdymny, biegun południowy, submaryny, radium, drapacze nieba, koleje podziemne, mówiące maszyny, telefony, maszynki do pisania, i telegraf iskrowy” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 325).

 

Komentarz do Ap 18:8 - plagi

 

W książce tej uczono o plagach następująco:

 

Shall her plagues (...) Come in one day. - Her destruction will be sudden, violent and complete (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 157).

 

Jednak w roku 1917 ta wypowiedź dotyczyła roku 1918:

 

Shall her plagues (...) Come in one day. - The year of 1918 (The Finished Mystery 1917 s. 280).

 

Komentarz do Ap 18:10 – sąd w roku 1918

 

W książce tej prorokowano o sądzie w roku 1918:

 

For in one hour is thy judgment come. - In the one year 1918. - Rev. 17:12 (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 157).

 

Jednak w roku 1917 ta wypowiedź dotyczyła lat 1917-1918:

 

For in one hour is thy judgment come. - In the one year 1917-1918. - Rev. 17:12 (The Finished Mystery 1917 s. 282).

 

Komentarz do Ap 18:20 – pomsta od roku 1878

 

Książka ta uczy, że pomsta na chrześcijaństwo rozpoczęła się w roku 1878:

 

Avenged you on her: This vengeance of God for the wrongs done to his saints in all ages began in 1878 (Rev. 6:10, 11), and closes with the full end of the harvest. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 161).

 

Podobnie przekazała to „Dokonana Tajemnica”:

 

„Ta pomsta Boża, za wszystko zło uczynione jego świętym we wszystkich wiekach, zaczęła się w roku 1878 (Obj. 6:10, 11). I kończy się zamknięciem całej pracy żniwa” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 342).

 

Komentarz do Ap 20:1 – łańcuch to prawdy siódmego Tomu

 

Książka ta dzieło pt. „Dokonana Tajemnica” utożsamiała z łańcuchem z Ap 20:1:

 

And a great chain: The TRUTH, as contained in the Seven Volumes of SCRIPTURE STUDIES. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 170).

 

Podobnie przekazała to „Dokonana Tajemnica”:

 

„I łańcuch wielki w ręce swojej. - PRAWDA zawarta w siódmym tomie WYKŁADÓW PISMA ŚW.” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 357).

 

Komentarz do Ap 20:2 – 6000 lat ludzkości w roku 1872

 

Książka ta podaje, że 6000 lat istnienia ludzkości skończyło się w roku 1872:

 

The year A. D. 1872 was the year 6000 of human history (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 171).

 

Komentarz do Ap 20:3 – rozwiązanie szatana w roku 2874

 

Książka ta tak oto komentuje rozwiązanie szatana „na krótki czas”, to znaczy na 9 lat, w związku z 1000-leciem 1874-2874:

 

A little season: Perhaps a period of nine years from 2874 to 2883 A. D. (Z.’05-186) Claimed by the Papacy to refer to the present season since 1799 - B354, C87. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 171).

 

Jednak „Dokonana Tajemnica” nie była aż tak dokładna, co do tego czasu:

 

„możemy spodziewać się, że zło będzie rozwiązane na jakiś czas, aby pozwolić na złe uczynki” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 361).

 

Komentarz do Ap 20:9 – Abraham i patriarchowie w niebie po 1000-leciu

 

Książka ta nauczała, że Abraham i inni patriarchowie za zasługi w 1000-leciu osiągną „duchową naturę”, czyli niebo:

 

If the land is to be given to Abraham and his coadjutors, and then to be left to his seed and mankind in general, the thought would seem to be implied that the ancient worthies will pass to the spirit nature. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 175).

 

Podobnie przekazała to „Dokonana Tajemnica”:

 

„Jeżeli ziemia ta ma być dana Abrahamowi i jego potomkom, a potem, pozostawiona jego nasieniu i ogółowi ludzkości, to można przypuszczać, że święci Starego Testamentu przejdą potem do duchowej natury” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 370).

 

Komentarz do Ap 21:17 – liczba zbawionych z klasy ziemskiej

 

Książka ta podaje liczbę zbawionych ludzi z klasy ziemskiej:

 

If we multiply the number of square furlongs in any wall by the 144 measures of a man, i. e., 144,000,000 x 144, the result is 20,736,000,000, the estimated number of the sheep class at the end of the Millennial age (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 184).

 

Podobnie przekazała to „Dokonana Tajemnica”:

 

„Jeżeli pomnożymy ilość kwadratowych stajan w mieście przez 144, miar człowieczych, czyli 144,000,000 przez 144, otrzymamy 20,736,000,000, czyli przypuszczalna ilość klasy owiec przy końcu wieku Tysiąclecia” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 385).

 

Komentarz do Ap 22:18 – czytanie tomów jako plaga i kara

 

Książka ta uczyła, że w czasie restytucji karą dla niepoprawnych będzie studiowanie siedmiu tomów Towarzystwa Strażnica:

 

Unto him the plagues: His penalty will be, when he comes forth from the tomb in the times of restitution, that he will have to read the seven volumes of SCRIPTURE STUDIES. and get the matter straightened out in his own mind. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 196).

 

Podobnie przekazała to „Dokonana Tajemnica”:

 

„Przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. - Kara jego będzie taką, że kiedy powstanie z grobu w czasie restytucji, będzie musiał przeczytać siedem tomów Wykładów Pisma Św., aby cała sprawa wyjaśniła się w jego umyśle” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 403).

 

Widzimy z powyższego, że w wielu miejscach komentarze z omawianej książki pokrywają się z tymi zawartymi w tomie pt. „Dokonana Tajemnica”. Jednak nie zawsze tak bywa, gdyż czasem tekst ‘korygowano’.

Oczywiście zmiany dokonane w roku 1918 w omawianej książce, w stosunku do angielskiej „Dokonanej Tajemnicy” z roku 1917, nie były ostatecznymi. W kolejnych edycjach tej drugiej książki znów ‘korygowano’ wykładnię Apokalipsy św. Jana (patrz „Dokonana Tajemnica” polskie edycje z 1923, 1925 r. i angielskie edycje z 1918, 1926 r.).

Później zaś całkowicie odrzucono ten komentarz Objawienia, bo wydano w roku 1930 nowy, pt. „Światło”.

 

Temat ten omawialiśmy szerzej w następujących artykułach:

 

Różne „Dokonane Tajemnice”

Różne Dokonane Tajemnice II

Różne Dokonane Tajemnice III.

poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024