Objawienie Jezusa Chrystusa - według tekstu synajskiego (cz.1) Porównanie z „Dokonaną Tajemnicą” z roku 1917

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2015-07-03

nastepna część

Objawienie Jezusa Chrystusa - według tekstu synajskiego (cz.1) Porównanie z „Dokonaną Tajemnicą” z roku 1917

 

W roku 1917 Towarzystwo Strażnica wydało siódmy tom serii Wykładów Pisma Świętego pt. „Dokonana Tajemnica”. Niestety już na początku roku 1918 obłożono go zakazem rozpowszechniania, wpierw w Kanadzie, a później w USA:

 

„W wyniku tej inspirowanej przez kler opozycji na początku roku 1918 w Kanadzie obłożono zakazem Dokonaną tajemnicę. Wkrótce również w USA nasilił się sprzeciw wobec Badaczy Pisma Świętego” („Świadkowie Jehowy –głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 69).

 

„Wkrótce potem, 12 lutego 1918 roku, władze kanadyjskie wydały zarządzenie, zgodnie z którym posiadanie Dokonanej tajemnicy lub ukazanego powyżej traktatu było przestępstwem karanym grzywną oraz więzieniem” (s. 647-648).

 

Dnia 14 marca 1918 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych uznało, że rozpowszechnianie Dokonanej tajemnicy stanowi naruszenie Ustawy o szpiegostwie” („Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975” s. 38).

 

Być może z tego powodu w tym samym roku 1918 Towarzystwo Strażnica wydało inną książkę, która zawierała sporo komentarzy podobnych czy identycznych do tych, jakie zamieszczone są w siódmym tomie. Ta nowa publikacja miała tytuł The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text (Objawienie Jezusa Chrystusa - według tekstu synajskiego; brak polskiego wydania).

Książka ta nie miała podanego autora, a to być może dlatego, że J. F. Rutherford siedział w tym czasie w więzieniu, razem z innymi członkami zarządu Towarzystwa Strażnica:

 

„Największy cios zadano Badaczom Pisma Świętego 7 maja 1918 roku, gdy władze federalne USA wydały nakaz aresztowania J. F. Rutherforda, prezesa Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego - Strażnica, oraz jego najbliższych współpracowników” („Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 650; por. s. 654, gdzie podano, że w roku 1919 „26 marca (...) bracia zostali wypuszczeni na wolność”).

 

Oczywiście wydawcą dzieła było Watch Tower Bible and Tract Society, Brooklyn, New York, USA.

Zawiera ono 200 stron. Na stronach 4-41 przedstawiono tekst angielski Apokalipsy św. Jana według „kodeksu synajskiego”. Natomiast na stronach 42-197 zamieszczono komentarze Towarzystwa Strażnica do poszczególnych rozdziałów tej księgi. Źródłem tych komentarzy jest literatura tej organizacji wydana za życia C. T. Russella, a więc sześć tomów Wykładów Pisma Świętego, Strażnice i kilka broszur (patrz s. 3).

Dzieło to zawiera też reklamę 6 tomów (!) Wykładów Pisma Świętego C. T. Russella, a więc bez zakazanego wtedy tomu siódmego.

Również zamieszczono w nim reklamy czasopisma Strażnica oraz książki pt. Pastor Russell’s Sermons (1917), czyli zbiór kazań Russella.

Po raz pierwszy zareklamowano omawianą książkę w angielskiej Strażnicy 1 czerwca 1918 roku, a więc tuż po wprowadzeniu zakazu na rozpowszechnianie siódmego tomu Wykładów (patrz ang. Strażnica 01.06 1918 s. 6273 [reprint]). Prawdopodobnie ostatnia reklama tej publikacji zamieszczona była w tym czasopiśmie w lipcu 1919 roku (patrz ang. Strażnica 01.07 1919 s. 194).

Później nie wspomina się tej książki przez wiele lat. Dopiero skorowidz do publikacji Świadków Jehowy (1986-2010) wymienia ją, ale nie zawiera on żadnego odsyłacza (patrz hasło Publikacje Towarzystwa Strażnica).

Warto tu dodać, że omawiane dzieło zawiera wykres, taki sam jaki zamieszczono też w polskiej edycji książki pt. „Dokonana Tajemnica” (1925 s. 73), na którym ukazano czas działania siedmiu Bożych posłańców (Paweł, Jan, Ariusz, Waldo, Wiklif, Luter i Russell). Osoby te identyfikowano z siedmioma aniołami (posłańcami) z Ap 2-3. Przy osobie C. T. Russella wymieniono okres 1874-1918, choć dożył on tylko do roku 1916 (por. s. 62, podpis pod fotografią Russella 1874-1918).

 

O istnieniu dzieła The Revelation of Jesus Christ wspomnieliśmy już kiedyś w jednym z artykułów, w którym porównywaliśmy różne edycje książki pt. „Dokonana Tajemnica” (patrz artykuł pt. „Różne Dokonane Tajemnice II”). Wtedy niejako przy okazji przytaczana była wspomniana publikacja.

W tym zaś tekście postaramy się szerzej ukazać jej nauki i porównać ją z jej ‘pierwowzorem’, to znaczy z angielską edycją z roku 1917 książki pt. „Dokonana Tajemnica”.

 

Komentarz do Ap 1:8 – Jezus Wszechmogącym

 

W książce tej uczono, że Jezus od momentu zmartwychwstania jest wszechmogącym:

 

The Almighty: "All power is given unto me in heaven and on earth." Christ has been almighty only since resurrection. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 44).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„Który jest i który był, i który przyjść ma, On Wszechmogący. [Ap 1:8] - Od chwili zmartwychwstania datuje się poselstwo ‘Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi’ (Mt 28:18). Z tego wynika, iż dopiero od tej pory Jezus mógł być nazwany Wszechmogącym. - Z. 93-115” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 16).

 

Komentarz do Ap 1:10 - niedziela „dniem Pańskim”

 

W książce tej uczono, że „dzień Pański” z Ap 1:10, to niedziela, choć nadawano mu też milenijne znaczenie:

 

 In the spirit: In a trance. (Matt. 17:9; Dan. 7:1; Acts 10:10)

 On the Lord’s day: The day of his resurrection, our Sunday. (Z.’94-348) The first day of the week, typifying the Millennial age, the day of Christ. (Z.’05-168) We today are living in the early dawn of this day. (Z.’16-343)... (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 44).

 

Komentarz do Ap 3:7 – Jezus „prawdziwym Bogiem” z 1J 5:20

 

W książce tej zasugerowano, że Jezus jest „prawdziwym Bogiem” z tekstu 1J 5:20:

 

He that is true: The direct reference is to Christ (1 John 5:20) (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 59).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„To mówi On Święty i prawdziwy. - Bezpośrednio odnosi się to do Chrystusa (1 Jana 5:20)” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 55).

 

Komentarz do Ap 3:14 – C. T. Russell „posłańcem Laodycejskim”

 

Książka ta utożsamiała C. T. Russella z „siódmym aniołem [posłańcem] Laodycejskim”:

 

[Rev.] 3:14. And by the angel: Charles T. Russel1. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 62).

 

Write: Pastor Russell was the most prolific writer of Biblical truth that ever lived. (jw. s. 62).

 

Te ostatnie słowa „Dokonana Tajemnica” przekazała następująco:

 

„Napisz. – Pastor Russell więcej zostawił po sobie pism treści biblijnych [w ang. writer of Biblical truth], niż jakikolwiek pisarz, który był dotąd. – Ezech. 9:2, 3” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 75).

 

Publikacja ta wiele razy czyniła Russella którymś z aniołów:

 

Ap 11:15 (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 110);

Ap 14:17 (jw. s. 133);

Ap 22:6 (jw. s. 193).

 

Prócz tego „siedem grzmotów” z Ap 10:4 utożsamiano z Russellem (jw. s. 104), a anioła z Ap 8:3 z Towarzystwem Strażnica (jw. s. 92).

 

Podobnie nauczała „Dokonana Tajemnica”:

 

„Anioł siódmy. [Ap 11:15] - Pastor Russell” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 215).

 

„A drugi Anioł. [Ap 14:17] - Sam Pastor Russell, w końcowym czasie okresu żniwa” (jw. s. 270).

 

„[Ap 22:6] Ten sam anioł (...) wyobrażający Pastora Russella poza zasłoną” (jw. s. 399).

 

Komentarz do Ap 3:14 – zapowiedź prorocza

 

Książka ta podawała, że zabranie do nieba nastąpi w roku 1918 (maluczkiego stadka) oraz w roku 1921 (wielkiej kompanii, to znaczy drugiej klasy niebiańskiej):

 

Apparently due to end for the little flock in 1918, and for the great company three and one-half years later... (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 62).

Tłumaczenie: „Najwyraźniej termin końca dla małej trzódki nastąpi w 1918 roku, a dla wielkiej kompanii trzy i pół roku później...”.

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„Nasze zatem przedstawienie jest, że uwielbienie Maluczkiego Stadka nastąpi na wiosnę 1918 roku i to będzie pół drogi między zakończeniem Niebieskiej Drogi w roku 1921” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 72, 75).

 

Komentarz do Ap 3:20 – powrót Jezusa w roku 1874

 

Książka ta komentując tekst Ap 3:20 wspomina, że Jezus powrócił w roku 1874:

 

Stand at the door: I am present, unseen. (Z.’83-3-5) Some of the Scriptures which, when understood in their connections and significance, prove that the Lord’s second advent occurred in the fall of 1874 are: Gen. 25:24; Exod. 4:3-9;... (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 65).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„Oto stoję u drzwi. – Niektóre miejsca Pisma Św., jeżeli zrozumiane zostało ich znaczenie, dowodzą, że wtóre przyjście Chrystusa nastąpiło w jesieni roku 1874. Oto niektóre z nich:...” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 79).

 

Komentarz do Ap 4:4 – 24 starców to uosobione proroctwa

 

Książka ta 24 starców z Ap 4:4 utożsamia z uosobionymi świadectwami proroków:

 

Elders sitting: Personifications of the testimonies of Enoch, Jacob, Moses, Samuel, Job, David, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi and John the Baptist. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 67-68).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„A na onych stolicach widziałem dwudziestu i czterech starców. – Uosobiających świadectwa dwudziestu czterech Proroków” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 88).

 

Tak też komentowano tekst Ap 19:4 (patrz The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 163).

 

„Dokonana Tajemnica” tak oddała ten fragment:

 

„I dwadzieścia cztery starcy. – Proroctwa” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 346).

 

Komentarz do Ap 5:11 – liczba członków „wielkiej kompanii”

 

Książka ta wyznaczyła dla drugiej klasy niebiańskiej „sto milionów” miejsc w niebie:

 

Times ten thousand: The number of the great company will apparently exceed one hundred millions. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 75).

 

„Dokonana Tajemnica” podała tę samą liczbę (100 milionów), ale rozszerzyła ją też do ponad 411 milionów:

 

„Liczba Wielkiej Kompanii najwidoczniej przeniesie sto milionów. 4 ks. Mojż. 4:46-48 i 2 ks. Mojż. 28:1 wykazują atoli, że jeden kapłan przypadnie na 2,860 Lewitów, co dałoby liczbę Wielkiej Kompanii mniej więcej około 411,840,000 osób” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 119-120).

 

Komentarz do Ap 6:2 – jeździec na białym koniu to papież

 

Książka na nauczała, że jeźdźcem z Ap 6:2 jest papież:

 

He that sat on him: The Bishop of Rome, the embryo pope. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 77).

 

Podobnie, choć mocniej, słowa te oddano w „Dokonanej Tajemnicy”:

 

„A ten, który na nim siedział. - Biskup Rzymski, embryon papieża, osobowy przedstawiciel Szatana” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 124).

 

Komentarz do Ap 6:11 – zmartwychwstanie w roku 1878

 

W książce tej nauczano, że zmartwychwstanie klasy niebiańskiej rozpoczęło się w roku 1878:

 

Was said unto them: Not actually, but by the teachings of the parallel dispensations, which show that as Christ was raised from the dead in A. D. 33, the sleeping saints would be raised 1845 years later, in the spring of 1878. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 81).

 

Podobnie słowa te oddano w „Dokonanej Tajemnicy”:

 

„(...) jak Chrystus został wzbudzony ze śmierci w R. P. 33, tak śpiący święci będą wzbudzeni w 1845 lat później, na wiosnę 1878 roku” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 139).

 

Komentarz do Ap 7:15 – „wielka kompania” policją

 

Według tej książki druga klasa niebiańska miała być w przyszłości policją pilnującą klasę ziemską:

 

Before the throne: "With the world in the next age, the Lord’s power will be represented through the great company class, under the bride. They will be a great police force, looking out for the whole people." (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 90).

 

Podobnie słowa te oddano w „Dokonanej Tajemnicy”:

 

„Wielka kompania będzie niejako policyą, pilnującą wszystkich ludzi” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 166).

 

Komentarz do Ap 8:7 – grad to 95 tez Lutra

 

Książka ta plagę gradu z Ap 8:7 utożsamiała z 95 tezami M. Lutra:

 

There followed hail: Sharp, cutting, hard truth, contained in Luther’s ninety-five theses. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 93).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„I stał się grad. – Ostra, siecząca, twarda prawda, zawarta w 95 tezach Lutra, przybitych do drzwi kościoła w Wittenbergu” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 173).

 

Komentarz do Ap 9:1 – gwiazdą J. Wesley

 

Książka ta utożsamiała J. Wesleya z gwiazdą z tekstu Ap 9:1:

 

And I saw a star: John Wesley became a star in the Anglican heavens in 1728, at which time he was ordained a priest by Bishop Potter. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 97).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„I widziałem, że gwiazda. – Jan Wesley stał się gwiazdą na anglikańskim niebie w roku 1728, w którym to czasie został wyświęcony na księdza przez biskupa Potter’a” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 183).

 

Komentarz do Ap 9:3 – szarańcza to metodyści

 

Książka ta utożsamiała szarańczę z Ap 9:3 z metodystami:

 

Locusts: An immense number of followers. (Judges 7:12)

Upon the earth: Among order-loving people.

Was given power: To attend an old-time Methodist meeting and witness the "getting the power" was to see an interesting sight. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 97).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„A z onego dymu wyszły szarańcze. – Ogromna liczba zwolenników. – Sędziów 7:12.

Na ziemię. – Wśród miłujących porządek ludzi.

I dano im moc. – Uczęszczać na dawne zebrania Metodystów i być świadkami »dostawania mocy« było ciekawym bardzo widokiem” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 185).

 

Komentarz do Ap 9:11 – anioł przepaści to szatan

 

Książka ta utożsamiała anioła przepaści z Ap 9:11 z szatanem:

 

Angel of the abyss: "The prince of the power of the air." (Eph. 2:2) Abaddon: And he is "a bad one," sure enough. (2 Cor. 4:4)

Apollyon: That is, Destroyer. But in plain English his name is Satan, the devil. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 100-101).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

Anioła przepaści. - »Książę, który ma władzę na powietrzu.« - Efez. 2:2.

Któremu imię po żydowsku Abaddon. – A jest on »złym« z całą pewnością. – 2 Korynt. 4:4.

A po grecku ma imię Apolijon. – To znaczy Niszczyciel. Ale po polsku imię jego jest Szatan, dyabeł” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 188).

 

Komentarz do Ap 9:15 – sąd w roku 1918

 

W książce tej o godzinie sądu w roku 1918 prorokowano następująco:

 

For the hour: The hour of judgment, 1918 (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 102).

 

W polskiej „Dokonanej Tajemnicy” tekst ten oddano następująco:

 

„Na godzinę. – Godzina sądu, roku 1918” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 195).

 

Komentarz do Ap 10:1 – powrót Jezusa w roku 1874

 

Książka ta komentując tekst Ap 10:1 wspomina, że Jezus powrócił w roku 1874:

 

Another angel: "The Messenger of the Covenant," the Lord Jesus. (Mal. 3:1)

Down from heaven: At the time of the second advent, October, 1874. (Rev. 3:20) (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 104).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„I widziałem drugiego Anioła mocnego. - »Anioł przymierza«, Pan Jezus. Malach. 3:1.

Zstępującego z nieba. – W czasie wtórego przyjścia, w paździer. 1874. – Obj. 3:20” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 199).

 

Patrz też podobnie komentarz do Ap 10:5 (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 104-105). Por. „Dokonana Tajemnica” 1925 s. 201.

 

Komentarz do Ap 10:3 – siedem gromów to 7 tomów

 

Książka ta utożsamiała siedem gromów z Ap 10:3 z siedmioma tomami „Wykładów Pisma Świętego”:

 

Seven thunders: Seven volumes of STUDIES IN THE SCRIPTURES. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 104).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„Siedem gromów. – Siedem tomów ‘Wykładów Pisma Św.’” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 200).

 

Komentarz do Ap 11:1-2 – czas końca od roku 1799

 

W książce tej podano, że „czas końca” trwa od roku 1799:

 

Rise: “At the exact ’time appointed,’ 1799, the end of the 1269 days, the power of the Man of Sin...” (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 106).

 

Forty and two months: 1260 years from Papacy’s establishment as a temporal power, 539 A. D. to 1799 A. D. (jw. s. 107).

 

O roku 1799 patrz też komentarze do:

 

Ap 11:6 (jw. s. 107);

Ap 12:14 (jw. s. 116);

Ap 17:6 (jw. s. 148);

Ap 17:8 (jw. s. 148);

Ap 20:2 (jw. s. 170);

Ap 20:3 (jw. s. 171).

 

Komentarz do Ap 11:3 – dwóch świadków to Stary i Nowy Testament

 

Książka ta podawała, że „dwóch świadków” z Ap 11:3, to księgi Starego i Nowego Testamentu:

 

My two witnesses: The Old and New Testament Scriptures. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 107).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„I dano je dwóm świadkom moim. – ‘Pan odniósł się do Starego i Nowego Testamentu Pisma Św. jako do dwóch świadków Swoich...’.” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 207).

 

Komentarz do Ap 11:11 – proroctwo o latach 1918-1921

 

W książce tej o latach 1918-1921 prorokowano następująco:

 

and we therefore expected the three and a half years of proscription of the truth, from the spring of 1918 to the fall of 1921, which has already begun (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 109).

 

Poniżej ukazujemy tekst polski (identyczny jak angielski z 1917 roku), który nie posiadał jednak słów „co się już zaczęło” (which has already begun).

 

„Prawda będzie się spotykać z potępieniem przez trzy i pół roku, to jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 1921” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 212).

 

Komentarz do Ap 11:13 – proroctwo o latach 1918 i 1920

 

W książce tej o latach 1918 i 1920 prorokowano następująco:

 

We anticipate that the “earthquake” will occur during 1918, and that the “fire” will come in the fall of 1920 (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 110).

 

Jednak w roku 1917 ta wypowiedź dotycząca roku 1918 wyglądała trochę inaczej:

 

We anticipate that the “earthquake” will occur early in 1918, and that the “fire” will come in the fall of 1920 (The Finished Mystery 1917 s. 179)

 

Tekst ten można by przetłumaczyć następująco:

 

„Przypuszczamy, że »trzęsienie ziemi« zajdzie wcześnie w roku 1918, a »ogień« przyjdzie jesienią w 1920.

 

Tymczasem, jak widzimy, w roku 1918 zmieniono słowo „wcześnie” (early) na „w czasie [podczas]” (during) roku 1918.

 

Komentarz do Ap 11:15 – Russell siódmym aniołem, trąbienie od roku 1874

 

Książka ta siódmego anioła z Ap 11:15 identyfikowała z C. T. Russellem i wspominała o trąbieniu od roku 1874:

 

And the seventh angel: Our Lord, by his servant, Pastor Russell. See Rev. 3:14; 10:7.

Sounded: The seventh trumpet, the trump of God, the last trump, the Jubilee trump of knowledge and liberty: it began soon after 1874 and will continue to the end of the Millennium. (A315, B146, 197, D601) (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 110).

 

Podobnie przekazała ten fragment „Dokonana Tajemnica”:

 

„I zatrąbił. – (...) Rozumiemy, że wielka trąba ma być pozafiguralną »trąbą jubileuszową« (...) Symbolicznie brzmi ona od października, 1874 i będzie brzmieć aż do końca Tysiąclecia. – D744; Obj. 10:7.

Anioł siódmy. – Pastor Russell. Zobacz Objawienie 3:14; 10:7” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 215).

 

Komentarz do Ap 11:17 – królowanie Jezusa od roku 1878

 

O królowaniu Jezusa w latach 1878 i 1914  książka ta uczyła następująco:

 

And hast reigned: In a sense from 1878; actually, from 1914. (The Revelation of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text 1918 s. 111).

 

W drugiej części tego artykułu będziemy przedstawiać kolejne teksty z omawianej książki, które będą komentarzami do rozdziałów 12-22 Apokalipsy św. Jana.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024