Które nauki Towarzystwa Strażnica potwierdza do dziś i poświadczała kiedyś Wielka Piramida? (cz. 3)

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część

Które nauki Towarzystwa Strażnica potwierdza do dziś i poświadczała kiedyś Wielka Piramida? (cz. 3)

W części pierwszej tego artykułu zamieściliśmy rozdział Obecne nauki Świadków Jehowy i Wielka Piramida.

W części drugiej tego opracowania omówiliśmy niektóre dawne nauki Świadków Jehowy, które zostały przez nich porzucone wraz z Wielką Piramidą. W kolejnym (ostatnim) odcinku tego artykułu będziemy kontynuować ten temat.

Dawne nauki Świadków Jehowy i Wielka Piramida

Mało kto zdaje sobie obecnie sprawę z tego, jak wiele nauk Towarzystwa Strażnica było kiedyś podpieranych przez dane wzięte z Wielkiej Piramidy. Te wykładnie, które w tej części artykułu przedstawimy, zostały porzucone przez organizację Świadków Jehowy. Poniżej przedstawiamy kolejne dawne nauki Towarzystwa Strażnica.

Piramida oraz lata 2875 i 2914, jako daty końca 1000-lecia

Piramida potwierdzała Towarzystwu Strażnica dwa okresy 1000-lecia. Jeden zakończony w roku 2875, a drugi w roku 2914:

 

„Jesień 2875 R. P. - Zupełność Restytucyi (...) Przedziały Przejść Piramidy 37.

Jesień 2914 R. P. - Panowanie przywrócone rodzajowi ludzkiemu (...) Przedziały Przejść Piramidy 53” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 68).

 

Skąd wzięły się te daty?

Rok 2875 powstał po dodaniu okresu 1000 lat do roku 1874.

Rok 2914 powstał po dodaniu okresu 1000 lat do roku 1914.

Obie te daty (1874 i 1914) przedstawialiśmy już wcześniej.

Dokładnie sprawę tych dat opisało Towarzystwo Strażnica w angielskiej Strażnicy z 15 listopada 1904 s. 3460 (reprint), ale już bez odwoływania się do danych piramidalnych.

Piramida o Boskim Planie zbawienia

Towarzystwo Strażnica nauczało, że Wielka Piramida zawiera „zarysy Planu Bożego” i powstała w celu „wykazania Boskiego Planu zbawienia”:

„Następny tom wykazuje (...) że Wielka Piramida Egipska jest na świadectwo Boskie (Izaj. 19:19, 20), a świadectwo to dokładnie i z kompletną zgodnością odnosi się do Boskiego Planu Wieków, łącznie z jego czasami i okresami” („Nadszedł Czas” 1919 s. 416).

„Z jakiego bądź punktu zapatrujemy się, to Wielka Piramida jest najznamienniejszym budynkiem na ziemi, lecz w świetle poszukiwań ostatnich trzydziestu dwóch lat otrzymano nowe rzeczy, godne zainteresowania chrześcijan, zajmujących się pilnem badaniem Słowa Bożego, ponieważ ona w znamienny sposób przedstawia zarysy Planu Bożego, zgodnego z nauką wszystkich proroków, a odnoszącego się tak do przeszłości, teraźniejszości jak i do przyszłości” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 356).

„Pytanie, które Pan Bóg stawia Hiobowi (38:3-7) dotyczące ziemi może być zastosowane do Wielkiej Piramidy i posłużyć jako ilustracya, która jest uważana, iż ona sama w sobie, przez swoje pomiary reprezentuje ziemię i Plan Boży odnoszący się do tejże ziemi. Ilustracya odnosi się do budynku i zdaje się, iż doskonale pasuje do kształtu Piramidy” (jw. s. 361).

„Wkrótce okazało się, że budowa Wielkiej Piramidy była w celu zapisania w niej i wykazania Boskiego Planu zbawienia (...) Widzimy dalej, że ta spiżarnia wiedzy podobnie jak większa część nauk biblijnych była celowo trzymana w tajemnicy, aż do czasu, gdy przyszła na nie pora, że mogły być ocenione, i okazały się potrzebnemi” (jw. s. 363).

„Zaś wewnętrzna budowa (przejścia) wskazuje historję człowieka. - Droga prowadząca w dół wyobraża grzech i śmierć; droga w górę, wyobraża wiek Zakonu, wiek Ewangelii, królewską chwałę Kościoła i przywrócenie ludzkości do pierwotnego stanu” („Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach” 1914 s. 25).

„Łączność Jezusa jako Głowy z członkami Jego ciała, pięknie ilustruje figura piramidy” („Boski Plan Wieków” 1917 s. 100).

W książce pt. „Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” (1995 s. 162) pokazano wykresy związane z piramidą i zakodowane w  niej zbawienie ludzkości, jednak są w niej angielskie opisy.

W polskim tomie pt. „Boski Plan Wieków” (1917) pokazano to samo na wklejce pt. Wykres Wieków (umieszczanej na końcu lub na początku książki) i podano polskie opisy na ścianie piramidy (szerokie komentarze zamieszczone są w treści książki na s. 273-306). Oto kilka fragmentów z tego opisu i oznaczenia na piramidzie:

x - czubek piramidy to Jezus i 144 tysiące (opis jw. s. 302);

y - kolejna warstwa kamieni to Wielka Kompania (druga klasa niebiańska);

z - jeszcze niższa warstwa to Izrael Przywrócony (klasa ziemska);

w - najniższa warstwa to Świat Podniesiony Do Ludzkiej Doskonałości i Życia (klasa ziemska);

d - warstwa kamieni pod ziemią to Zdeprawowany Nieusprawiedliwiony Świat („Druga Śmierć” Zniszczenie Niepoprawnych).

Również książka pt. „»Wieczyste zamierzenie« Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka” (1978) przedstawia na stronie 10 ten Plan Wieków, z zawartą na nim piramidą. Towarzystwo Strażnica tak oto obecnie oceniło wartość tego wykresu:

„Co prawda w tym »Planie wieków« można się dziś dopatrzyć pewnych nieścisłości, lecz służył on szczerej argumentacji opartej na założeniu, że wszechmądry i wszechmocny Bóg ma pewien »plan«” (jw. s. 9).

O symbolice piramidy mówi też inna książka Towarzystwa Strażnica:

„Możemy odświeżyć sobie w pamięci, niektóre z tych podobieństw, w których Pan jest przedstawiony jako »wierzchni kamień« piramidy, a członkowie Kościoła przedstawieni, jako żywe kamienie, przystosowane do Niego, i dopasowane zgodnie z Jego charakterem, aby mogli się stać członkami w Nim w wielkiej piramidzie, którą Bóg przygotuje podczas wieku Ewangelii, przez którą będzie błogosławił świat, i przez wieczność całą Bóg będzie uwielbiony. Obraz piramidy, ma łączność z obrazem świątyni i jesteśmy upewnieni, że świątynia zbudowana przez Salomona była figurą większej duchowej świątyni, którą buduje Bóg z większem jeszcze staraniem” („Nowe Stworzenie” 1919 s. 81-82).

Piramida aktualizowana

Towarzystwo Strażnica zauważyło, że niektóre daty wyznaczane przez Biblię i Wielką Piramidę nie sprawdzają się, to znaczy nic nie następuje w danym roku (patrz np. fragmenty o latach 1910, 1925). W związku z tym organizacja ta ‘dostosowywała’ wymiary piramidy do swych potrzeb. Oto taki przykład z dwóch edycji tej samej książki:

„Następnie mierząc (...) znajdujemy 3416 cali, które wyobrażają 3416 lat od pierwszej daty, to jest od roku 1542 przed Chrystusem. Obliczenie to wykazuje, że rok 1874 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku; bo 1542 przed Chrystusem i 1874 A. D. równa się 3416. Tym sposobem, Wielka Piramida świadczy, że koniec roku 1874 jest początkiem czasu ucisku, jaki nie był odkąd narody i podobnego więcej nie będzie” („Przyjdź Królestwo Twoje” edycja angielska 1903 s. 342).

„Następnie mierząc (...) znajdujemy 3457 cali, które wyobrażają 3457 lat od pierwszej daty, to jest od roku 1542 przed Chrystusem. Obliczenie to wykazuje, że rok 1915 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku; bo 1542 przed Chrystusem i 1915 A. D. równa się 3457. Tym sposobem, Wielka Piramida świadczy, że koniec roku 1914 jest początkiem czasu ucisku, jaki nie był odkąd narody i podobnego więcej nie będzie” („Przyjdź Królestwo Twoje” edycja polska 1919 s. 387).

Wielka Piramida aniołem i ołtarzem

Towarzystwo Strażnica identyfikowało Wielka Piramidę z aniołem z Ap 14:15 i ołtarzem z Ap 16:7.

„[Ap] 14:15. A drugi Anioł. - Świadek Pański w ziemi egipskiej. (Izajasz 19:20) (...)

Zapuść sierp swój, a żnij, gdyż tobie przyszła godzina, abyś żął. - Wielka Piramida potwierdza naukę Biblijną, że nadszedł czas żniwa” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 269).

 

„[Ap] 16:7. I usłyszałem drugiego od ołtarza. - »Ołtarz Pański w pośród ziemi Egipskiej« (Izaj. 19:19) w czasie wylania tych plag na pozafiguralnych egipcyan, jest Wielką Piramidą, omówioną w oddzielnej części tomu III” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 287).

Piramida zbawczym narzędziem od Zbawiciela

Towarzystwo Strażnica twierdziło, że Wielka Piramida okaże się dla ludzi zbawczym narzędziem od Boga:

„Gdy wszystkie ludzkie plany i zamysły zawiodą i gdy ludzie dowiedzą się o swym grzesznym stanie i bezradności, wtedy poczną wołać o pomoc do Boga. Wtedy Jehowa okaże się wielkim Zbawicielem; bo przygotował Wielką Piramidę za świadka, ku przekonaniu świata o Swojej mądrości, przejrzeniu i łasce” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 359).

Piramida na chwałę Bogu i zupełnie zgodna ze Słowem Bożym

Towarzystwo Strażnica zapewniało, że nauka Wielkiej Piramidy „w zupełności zgadza się z pisanem Słowem Bożym”:

„Jeżeli Wielka Piramida udowodni, że jest biblią w kamieniu, jeżeli zawiera w sobie tajemnicę planu Wielkiego Architekta Wszechświata, wykazującą Jego mądrość i że On przewidział te rzeczy; to powinna być i będzie w zupełnej zgodzie z Jego Słowem pisanem. Fakt, że skarby Piramidy były trzymane w tajemnicy aż do końca sześciu tysięcy lat historyi świata, i że dopiero teraz zaczyna się świadczyć, gdy Brzask Tysiąclecia się zbliża, jest w zupełnej zgodzie z pisanem Słowem, którego obfite świadectwa, mające łączność z chwalebnym planem Bożym, podobnie były trzymane w tajemnicy od założenia świata i dopiero teraz zaczynają przyświecać w swej pełności i chwale” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 383-384).

„Ten starożytny budynek, o którym wspomina Pismo Święte, nie możemy wątpić, iż jest »Świadectwem« Pańskim w ziemi Egipskiej, i że zawiera w sobie świadectwo, które przyniesie chwałę Wszechmocnemu Bogu i wykaże, iż w zupełności zgadza się z pisanem Słowem Bożym” (jw. s. 361-362).

Odrzucając Wielką Piramidę organizacja ta napisała:

„Niech pomazańcy odrzucą wszystkie nauki, z wyjątkiem tych, które są potwierdzone słowem Bożym” (Strażnica 15.01 1929 s. 25).

Dziś Towarzystwo Strażnica twierdzi z kolei, że jego nauki są „zgodne ze Słowem Bożym”:

„Poszukaj religii, której nauki są zgodne z Pismem świętym” (Strażnica Nr 15, 1970 s. 17).

„Nauki Świadków Jehowy opierają się na autorytecie Słowa Bożego, podczas gdy duchowni chrześcijaństwa uczą na podstawie pogańskich tradycji religijnych, pochodzących z Babilonu i Egiptu” (Strażnica Nr 24, 1990 s. 30).

Te ciekawe stwierdzenie pokazuje, że właśnie Towarzystwo Strażnica miało „pogańskie tradycje” pochodzące z Egiptu! Dziś zaś pokrzykuje ono na różne kościoły, aby odwrócić uwagę od siebie.

Kamienie Wielkiej Piramidy potwierdzające mądrość, moc i łaskę Boga

Towarzystwo Strażnica nie tylko twierdziło, że Wielka Piramida potwierdza Biblię, ale i cechy Boga:

„Kamienie Wielkiej Piramidy wołają pewnym i niewątpliwym tonem. Każdy cal tej wielkiej budowli wymownie świadczy o mądrości, mocy i łasce naszego Boga” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 429).

O drwiących z Wielkie Piramidy

Towarzystwo Strażnica zwracało się też do drwiących z Wielkiej Piramidy:

„Ktoś może drwić za świadectwa tego kamienia, tak jak wielu szydzi z pisanego Słowa Bożego, lecz na ich drwiny i szyderstwa odpowiadamy: Wytłómaczcie te rzeczy, które tak dziwnie się składają, lub spróbujcie przepowiedzieć rzeczy przyszłe i pokażcie jak się rzeczy wypełniają. Udowodnijcie nam, że dla przepowiedzenia przyszłych wydarzeń nie potrzeba natchnienia” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 426-427).

Tymczasem już w roku 1930 samo Towarzystwo Strażnica drwiąco zaczęło wypowiadać się swej piramidzie:

„Nikt niechaj teraz nic nie dodaje do tego proroctwa, twierdząc naprz., że kupa kamieni w Egipcie jest świadkiem Bożym. Bóg zapowiedział, że organizacja szatańska i wszyscy, którzy ją popierają, mają być zniszczeni w Armagedonie” („Światło” 1930 t. 2, s. 302).

Biblijne fragmenty o Wielkiej Piramidzie wg Towarzystwa Strażnica

Towarzystwo Strażnica przywoływało co najmniej kilka fragmentów Biblii, by uzasadnić Wielką Piramidę i pokazać, że mowa jest o niej w Piśmie Świętym. Najważniejszym z nich był tekst Iz 19:19-20 (komentarze cytowaliśmy powyżej). Były też inne fragmenty biblijne: Hi 38:3-7, Ap 14:15, 16:7 (teksty patrz powyżej).

Oto zaś kolejne teksty biblijne przywoływane dla poparcia Wielkiej Piramidy:

Łk 19:40 - „»Powiadam wam jeśliby ci milczeli, wnet kamienie wołać będą«. Łuk. 19:37-40. (...) Kamienie Wielkiej Piramidy wołają pewnym i niewątpliwym tonem. Każdy cal tej wielkiej budowli wymownie świadczy o mądrości, mocy i łasce naszego Boga” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 429).

Jr 32:20 - „Jeremiasz (32:20) opowiadając o wielkich dziełach Bożych zaznacza, że Bóg »uczynił znaki i cuda w ziemi Egipskiej aż do dnia tego« (...) Wierzymy, iż Wielka Piramida jest najgłówniejszym z tych znaków i cudów i zaczyna przemawiać do ludzi uczonych ich własnym językiem, a przez nich do wszystkich ludzi” (jw. s. 360).

Dn 12:4, 9-10 - „Tajemnice Wielkiej Piramidy nie prędzej zaczęły być odkrywane, aż przyszedł przepowiedziany przez proroka Daniela »Czas ostateczny« (Dn 12:4, 9, 10) gdy miała rozmnożyć się umiejętność...” (jw. s. 362; por. s. 17 – „początek Czasów ostatecznych rozpoczął się w 1799 roku”).

Ps 118:22-24 – „Prorok Dawid także wspomina o naszym Panu i używa obrazowej mowy odnoszącej się do Wielkiej Piramidy w Egipcie. Patrząc w przyszłość mówi: »Kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwne w oczach naszych. Ten ci to dzień (Tysiąclecia, chwały Chrystusowej jako Głowy i Władcy świata), który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujemy się weń.« Psalm 118:22-24” (jw. s. 373).

Rz 1:20 – „Zaiste możemy w Wielkiej Piramidzie zauważyć: Iż rzeczy Boże »niewidzialne od stworzenia świata przez rzeczy uczynione widzialne bywają«. Do Rzym. 1:20” (jw. s. 426).

Towarzystwo Strażnica przywoływało też pośrednio na potwierdzenie następujące fragmenty Biblii: 2Tm 1:10 (jw. s. 419); Mt 21:42, 44, Iz 28:16, Za 4:7 (jw. s. 373).

Inne niektóre nauki pochodzące z wnętrza Wielkiej Piramidy

Towarzystwu Strażnica nie tylko wygląd zewnętrzny Wielkiej Piramidy potwierdzał jego nauki, ale i wiele jej elementów wewnętrznych (korytarze, pokoje, wentylacja, itp.).

Oto najważniejsze kwestie podane przez badaczy Pisma Świętego, którzy nadal podtrzymują dawną naukę Towarzystwa Strażnica i przekazali je skrótowo (podajemy równocześnie za nimi odsyłacze do książki Towarzystwa Strażnica pt. „Przyjdź Królestwo Twoje” [1919], która oznaczona jest literą „C”):

„Wejście do dolnego przejścia pokazuje datę, kiedy Izaak stał się spadkobiercą po swoim ojcu Abrahamie – C 416” („Komentarze do Biblii” 1964 s. 184 [Dodatek do dwumiesięcznika „Świt”]; wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego).

„Dolne przejście wyobraża piętno grzechu – C 364” (jw. s. 184).

„Miejsce końca »studni« wskazuje na rok 1881 jako czas, w którym błogosławieństwa restytucji powinny się rozpocząć – C 417” (jw. s. 184).

„»Podziemny pokój« - komnata, albo bezdenna jama wyobraża czas wielkiego ucisku i każdego, co postępuje pod drodze spadzistej – C 384, 389” (jw. s. 184).

„Miejsce położenia tego pokoju lub jamy wskazuje, że wielki ucisk powinien się rozpocząć w roku 1914 – C 387” (jw. s. 184-185).

„Pierwsze górne przejście wyobraża okres Zakonu – C 376” (jw. s. 185).

„Długość tego okresu 1650 lat jest pokazana od wyjścia z Egiptu, aż do Korneliusza pierwszego chrześcijanina z pogan - C 392” (jw. s. 185).

„»Grota« wyobraża śmierć Jezusa – C 410” (jw. s. 185).

„»Studnia« wyobraża nową drogę do żywota, otwartą przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa – C 382” (jw. s. 185).

„Górny koniec »studni« wskazuje na długość życia Jezusa – C 3891” (jw. s. 185).

„Przejście do »pokoju królowej« wskazuje na 6000 lat grzechu i 1000 lat restytucji – C 420” (jw. s. 185).

„»Pokój królowej« wyobraża doskonałą ludzką naturę – C 406” (jw. s. 185).

„Wentylatory wskazują, że żywot będzie wieczny tym, którzy będą zachowywać Prawo Boże – C 425” (jw. s. 185).

„»Wielka Galeria« wyobraża okres ewangeliczny – C 376” (jw. s. 185).

„Jej wysokość wyobraża błogosławieństwa powołania ewangelicznego. Jej wąskość wyobraża wąską drogę żywota. Jej stromość wyobraża niebezpieczeństwo poślizgnięcia się (...) i trudności w poświęceniu – C 395” (jw. s. 185).

„Jej ściana południowa wskazuje na datę wtórej obecności Chrystusa (...) - C 413. Jej długość wskazuje koniec powołania w r. 1881 – C 414, 417” (jw. s. 185).

„Niskie wejście do »przedpokoju« wyobraża 1-szy stopień ofiarowania, śmierć ludzkiej woli, albo spłodzenie z ducha św. przez Słowo Prawdy – C 397, 405” (jw. s. 185).

„Granitowe drzwi ze strony przedpokoju wyobrażają drugi stopień wyżej i poddanie się woli Bożej, albo ożywienie do służby i ofiary przez poświęcenie duchem św. i utwierdzeniu wiary – C 398, 405” (jw. s. 185).

„»Przedpokój« wyobraża szkołę Chrystusową – C 398” (jw. s. 185).

„Jego granitowa podłoga, poza granitowym wejściem czyli »drzwiami«, wyobraża stanowisko Nowego Stworzenia – C 397” (jw. s. 185).

„Niskie przejście do królewskiego pokoju wyobraża narodzenie z ducha św. – C 405” (jw. s. 185).

„»Pokój królewski« wyobraża niebo, stan tych, co osiągną nieśmiertelność – C 402” (jw. s. 185).

„Pionowa oś wskazuje różnicę między naturą ludzką a naturą duchową - C 405” (jw. s. 185).

W związku z tym, że komentarze do powyższych stwierdzeń są dość obszerne, dlatego zainteresowanych tym zagadnieniem zachęcamy do zapoznania się ze stronami z książki pt. „Przyjdź Królestwo Twoje”, podanymi według cytowanego dzieła.

Warto też wspomnieć, że omawiana piramida miała też mieć wielkie znaczenie geograficzne:

„Miejsce gdzie stoi Wielka Piramida jest geograficznym środkiem ziemi” (Strażnica 15.10 1919 s. 312).

W związku z przedstawioną powyżej nauką Towarzystwa Strażnica o Wielkiej Piramidzie, którą posługiwało się ono aż do lat 1928-1930, czy prawdziwe są słowa przytoczone za jedną z gazet? Oto one:

„Natomiast o świadkach Jehowy napisano we francuskiej gazecie France-Soir z 6 sierpnia roku 1969: »Nauki świadków Jehowy oparte są na Biblii«.” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 15 s. 5).

Na zakończenie składam podziękowanie J. Romanowskiemu z Warszawy za pomoc w przygotowaniu całego tekstu na temat Wielkiej Piramidy.

poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024