Które nauki Towarzystwa Strażnica potwierdza do dziś i poświadczała kiedyś Wielka Piramida? (cz. 1)

Autor: Włodzimierz Bednarski

nastepna część

Które nauki Towarzystwa Strażnica potwierdza do dziś i poświadczała kiedyś Wielka Piramida? (cz. 2)

Na początku zacytujmy słowa organizacji Świadków Jehowy:

 

„Rzecz ciekawa również, że nawet ci, którzy ostro krytykują nauki Świadków Jehowy, nie zarzucają im wykonywania działalności nie znajdującej uzasadnienia w Piśmie Świętym” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 1 s. 14).

 

Zachęcamy cię, żebyś bliżej poznał życie oraz nauki Świadków Jehowy...” (Przebudźcie się! Nr 9, 1993 s. 31).

 

„W co wierzymy? Brat dokonuje odwiedzin u osoby, która zapytała: »Pod jakim względem nauki Świadków Jehowy różnią się od poglądów innych religii?«” (Nasza Służba Królestwa Nr 10, 2000 s. 2).

 

Ano właśnie, pod „jakim względem nauki Świadków Jehowy różnią się od poglądów innych religii”?

Wszak Towarzystwo Strażnica napisało „zachęcamy cię, żebyś bliżej poznał (...) nauki Świadków Jehowy”.

 

O Wielkiej Piramidzie Towarzystwo Strażnica pisało wielokrotnie już w latach 1881-1916 w czasopiśmie Strażnica (patrz np. ang. Strażnica maj 1881 s. 223, 225 [reprint]; ang. Strażnica 15.01 1915 s. 5620 [reprint]).

Natomiast o jej symbolice wspomniało nawet w roku 1880 (patrz ang. Strażnica wrzesień 1880 s. 135 [reprint]).

Pisano o piramidzie i reklamowano ją aż do momentu, gdy odrzucono tego „świadka Bożego” (patrz np. ang. Strażnice: 01.11 1926 s. 334; 01.11 1927 s. 334; ang. Złoty Wiek: 01.07 1925 s. 626; 07.04 1926 s. 433-434; 30.06 1926 s. 631; 28.07 1926 s. 682; 20.10 1926 s. 49; 03.11 1926 s. 71; 17.11 1926 s. 114; 23.02 1927 s. 340; 18.05 1927 s. 532; 13.07 1927 s. 672).

Nie było tak, jak sądzą niektórzy, że Towarzystwo Strażnica wywodziło wprost swoje wykładnie z Wielkiej Piramidy. Wpierw organizacja ta wymyślała jakąś naukę, a później dopiero szukała poparcia dla niej w Biblii i piramidzie, zwanej „Biblią w kamieniu”. Wydaje się, że jedynie rok 1910 był pierwotnie wywiedziony z Wielkiej Piramidy.

Organizacja ta wiele swoich nauk, opartych na Piramidzie Cheopsa, porzuciła niedługo po roku 1929, w którym to odrzuciło wiarę w nią (w publikacji angielskiej w grudniu 1928 roku). Do tych wykładni należała między innymi doktryna o powrocie Jezusa w roku 1874.

Jednak niektóre nauki tej organizacji, podpierane Wielką Piramidą, podtrzymywane są do dziś (np. rok 2 przed Chr., 607 przed Chr.., 1914 po Chr.). Również inne daty ‘zaznaczone’ rzekomo w piramidzie mają obecnie duże znaczenie w organizacji Świadków Jehowy (np. lata 1918, 1919).

W tym artykule ukażemy najważniejsze wykładnie Towarzystwa Strażnica, w których odwoływało się ono do Wielkiej Piramidy.

Oto rozdziały tego opracowania:

 

Obecne nauki Świadków Jehowy i Wielka Piramida (patrz cz. 1);

Dawne nauki Świadków Jehowy i Wielka Piramida (patrz cz. 2 i 3).

 

Obecne nauki Świadków Jehowy i Wielka Piramida

 

Dziś mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że wiele obecnych nauk Świadków Jehowy było podpieranych kiedyś danymi wziętymi z Wielkiej Piramidy. Ją odrzucono w latach 1928-1930, a wykładnie, które opierały się między innymi na niej, pozostały do chwili obecnej. Inne nauki ‘trochę’ przekształcono. Przykładowo „Świadkiem Jehowy” nie jest już dziś „Wielka Piramida”, ale jest nim każdy głosiciel Towarzystwa Strażnica.

 

Rok 607 przed Chr. i 1914 po Chr. oraz piramida

 

Towarzystwo Strażnica od początku nauczało o roku 606 przed Chr., a nie o 607 (jak dziś), a jednak prawdopodobnie również pod wpływem piramidy zmieniło później na tę datę rok 607:

 

„»To właśnie w roku 606 P. Chr. dobiegło kresu królestwo Boże, usunięto diadem, a cała ziemia została poddana poganom. Okres 2520 lat od roku 606 P. Chr. skończy się w roku 1914 R.P.« (The Three Worlds [Trzy światy], 1877, strona 83)” („Wspaniały finał Objawienia bliski!” 1993 s. 105).

 

„Świadectwo Pisma Św., odnośnie tego, że »Czasy Pogan« stanowią peryod 2520 lat, od roku 606 P. Ch. do R. P. 1914 włącznie, jest jasne i mocne” („Nadszedł Czas” 1919 [ang. 1889] s. 82).

 

Oto piramidalna wykładnia o roku 607 i 1914:

 

„Jesień 607 prz. Ch. ... Spustoszenie Ziemi. (...) Przedziały Przejść Piramidy 19-46-48 (...)

Jesień 1914 R. P. (...) Koniec Czasów pogan (...) Przedziały Przejść Piramidy 19-48” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 68).

 

„Biblia i »Biblia w kamieniu« podają datę 1914 rok jako początek wielkiej zmiany. Historia dowodzi, że postępowanie wywłaszczeniowe [rządów ludzkich] rozpoczęło się punktualnie” (The Way to Paradise 1924 s. 171; patrz też s. 156-158).

 

Który więc rok był związany z piramidą, jak nie 607, skoro wcześniej uczono o 606?

Rok 607 i 1914 to nadal aktualne nauki Towarzystwa Strażnica, pomimo, że odrzucono Wielką Piramidę!

 

Rok 1918 i piramida

 

Rok 1918 do dziś jest bardzo ważną datą dla Towarzystwa Strażnica. Wyznacza on niewidzialne zmartwychwstanie i 9 innych wydarzeń (patrz „Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000” 2003 s. 96, hasło Daty o znaczeniu proroczym).

Rok 1918 również potwierdzała Wielka Piramida:

 

„W gankach Wielkiej Piramidy Gizeh zgodność jednego lub dwóch pomiarów z chronologią obecnej prawdy mogłaby być przypadkowa, lecz zgadzanie się ze sobą całych tuzinów pomiarów dowodzi, że ten sam Bóg obmyślił zarówno plan jak i piramidę - a jednocześnie dowodzi także prawdziwość chronologji. (...) Na podstawie takich i licznie odpowiadających sobie faktów - w zgodzie z najlepszemi prawami jakie są znane nauce - stwierdzamy, że: Biblijnie, naukowo i historycznie chronologia obecnej prawdy jest zgodna z prawdą ponad wątpliwość. Jej wiarygodność stwierdzona została datami i wypadkami lat 1874, 1914 i 1918. (...) Wiele lat temu Pastor Russell rozważał gruntownie to wszystko i oświadczył w artykule, który niedługo przedrukujemy, że zmiana o jeden rok zburzyłaby cały system chronologiczny” (Strażnica 01.08 1922 s. 236 [ang. 15.06 1922]).

 

Z nieaktualnych już nauk, piramida potwierdzała Towarzystwu Strażnica okres żniwa lat 1878-1918:

 

„(...) pomiary Wielkiej Piramidy, które potwierdzają nauczanie biblijne, że rok 1878 określił początek żniw Wieku Ewangelii (...) żniwa zakończą się 40 lat później, a mianowicie na wiosnę roku 1918 A. D. (...) mamy więc kilka miesięcy, podczas których możemy pracować zanim nadejdzie wielka noc, kiedy żaden człowiek nie będzie mógł pracować” (ang. Strażnica 01.10 1917 s. 6149 [reprint]).

 

Rok 1919 i schody piramidalne

 

Rok 1919 do dziś jest bardzo ważną datą dla Towarzystwa Strażnica. Wyznacza on „upadek Babilonu Wielkiego” i ponad 20 innych wydarzeń (patrz „Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000” 2003 s. 96-97, hasło Daty o znaczeniu proroczym).

Rok 1919 również potwierdzała Wielka Piramida. Interesująca jest na przykład argumentacja Towarzystwa Strażnica na podstawie schodów Piramidy Cheopsa, które miały potwierdzać wydanie nowego czasopisma pt. Złoty Wiek w roku 1919. Wcześniej C. T. Russell mówił też o „schodach”, ale jeszcze nie wiedział co one oznaczają (omówimy to w innym miejscu). Oto dywagacje tej organizacji:

 

„Wszyscy oni [przewodnicy] twierdzą, że materyał przywieziono i że budowa schodów i żelaznych podpór zaczęła się z początkiem lipca 1919-go roku a praca ukończona została około 1-go października 1919-go roku. Piszącemu niniejsze natychmiast przyszło na myśl, że właśnie około 1-go lipca, 1919 powzięto myśl wydawania Złotego Wieku, a pierwszy numer ukazał się 1-go października, 1919. Złoty Wiek zwiastował i nadal zwiastuje że czas restytucji już nadszedł, że stary świat się skończył i że nowy się zaczyna, oraz, że miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą” (Strażnica 01.01 1921 s. 14).

 

Narodziny Jezusa w 2 roku przed Chr. i piramida

 

Również data narodzin Jezusa była przez Towarzystwo Strażnica ‘wywodzona’ czy potwierdzana wymiarami Wielkiej Piramidy:

 

„Jesień 2 prz. Ch. (...) Narodzenie Chrystusa (...) Przedziały Przejść Piramidy 10-43”. („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 68).

 

Rok 2 przed Chr. to nadal aktualna nauka Towarzystwa Strażnica, służąca mu do wyliczeń, pomimo, że odrzucono Wielką Piramidę!

Dziś organizacja ta pisze:

 

„zapewne więc Jezus urodził się jesienią 2 r. p.n.e. Ale za przyjęciem takiej właśnie daty przemawiają również inne argumenty” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 1, 977).

 

Czy te „inne argumenty”, to też dawna Piramida Cheopsa?

 

Rok 455 przed Chr. i piramida

 

Także rok 455 przed Chr. był przez Towarzystwo Strażnica ‘wywodzony’ czy potwierdzany wymiarami Wielkiej Piramidy:

 

„Jesień 455 prz. Ch. (...) Polecenie dane Nehemijaszowi (...) Przedziały Przejść Piramidy 51-52-53” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 68).

 

Rok 455 przed Chr. to nadal aktualna nauka Towarzystwa Strażnica, służąca mu do wyliczeń, pomimo, że odrzucono Wielką Piramidę!

Dziś organizacja ta pisze:

 

„Kiedy zaczęły płynąć te 483 lata? Jesienią roku 455 p.n.e., w dwudziestym roku panowania króla Artakserksesa, gdy ten perski monarcha wydał dekret o odbudowie Jeruzalem i jego murów (Nehem. 2:1-8). Stosownie do tego wspomniany okres 69 »tygodni« (483 lat) skończył się jesienią roku 29 n.e. Wtedy to na widowni ukazał się Mesjasz” (Strażnica Rok CI [1980] Nr 22 s. 2; por. Strażnica 15.08 2011 s. 9).

 

Piramida „Świadkiem Jehowy”

 

Wielka Piramida była kiedyś dla Towarzystwa Strażnica jedynym na ziemi „Świadkiem Jehowy”:

 

„Wielka Piramida jest »Świadkiem« Wielkiego Jehowy i że ona świadczy tak rzeczy naukowe jak i Boskie prawdy” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 [ang. 1891] s. 363; patrz też s. 351, 359, 368, 413 [teksty cytujemy poniżej]).

 

„Od tego czasu [od 1859 r.] wielu zdolnych ludzi badało świadectwo tego cudownego »Świadka«...” (jw. s. 362; por. s. 370 – „cudownego »Świadka«”; s. 428 – „Głos tego cudownego »Świadka«”).

 

Również dziś Towarzystwo Strażnica przyznaje, że do roku 1929 traktowało Wielką Piramidę jako „świadka Bożego”:

 

„Przez jakieś 35 lat pastor Russell uważał, że Wielka Piramida w Gizie była kamiennym świadkiem Bożym, potwierdzającym okresy wspomniane w Biblii (Izaj. 19:19). Świadkowie Jehowy odrzucili jednak pogląd, jakoby jakaś egipska piramida miała cokolwiek wspólnego z prawdziwym wielbieniem (zobacz polską »Strażnicę« z 1 i z 15 stycznia 1929 roku)” („Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 201).

 

Ciekawe, że w dwa lata później, w roku 1931, Towarzystwo Strażnica nadało nazwę „Świadkowie Jehowy” swoim głosicielom. Czyżby ten wzór zaczerpnęło ono z porzuconej nieco wcześniej Piramidy Cheopsa?

Oto jak opisano tego „świadka Bożego”, gdy go odrzucono:

 

„Następnie Djabeł umieścił wiedzę na tym kamieniu, który może być słusznie nazwany Biblją djabelską, a nie kamiennym świadkiem Bożym” (Strażnica 01.01 1929 s. 8).

 

Piramida posłańcem i Prorokiem

 

Piramidę Cheopsa nazywano też „posłańcem” i „prorokiem”, co opisano już za czasów kolejnego prezesa Towarzystwa Strażnica, to znaczy J. F. Rutherforda (zm. 1942). W roku 1925 tak pisano o niej i zachwalano jedną z książek tej organizacji:

 

„Wielka Piramida Egiptu, stojąca jako milczące i nieożywione świadectwo Pana, jest posłańcem; i jej świadectwo przemawia z wielkiem krasomówstwem odnoście Boskiego planu (Izajasz 19:19, 20)” (Strażnica 15.06 1925 s. 180).

 

„Powyższe dzieło stwierdza chronologię biblijną i proroctwa odnośnie ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Zwraca uwagę na świadectwo Kamienia Bożego jako świadka i proroka, którym jest wielka Piramida w Egipcie, którą dzisiejsi uczeni bardzo się zainteresowali i dlatego badają jej rozmiary, przejścia i. t. p., wobec czego zdumiewają się żeby taki gmach mógł być zbudowany na 2170 lat przed nar. Chrystusa” („Powrót naszego Pana” 1925 s. 57).

 

Wcześniej zaś pisano nawet o „Proroku”:

 

„Świadectwo Kamienia Bożego jako Świadka i Proroka, którym jest Wielka Piramida w Egipcie” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 351).

 

A kogo obecnie Towarzystwo Strażnica nazywa „prorokiem” czy „prorokami”? Otóż wpierw Boga (!), a dalszej kolejności swoich głosicieli:

 

„Wypełnienie się wszystkiego, co zostało przepowiedziane, ściśle w ustalonym czasie, jest jak gdyby położeniem potwierdzającej pieczęci na wizji i proroctwie, które dano Danielowi, i jest usprawiedliwieniem Jehowy Boga jako Proroka i Dyspozytora czasu” („To znaczy życie wieczne” 1958 [ang. 1950] rozdz. VIII, akapit 15).

 

„Z pewnością zainteresuje cię wiadomość, że Bóg ma na ziemi lud, którego wszyscy członkowie są prorokami, czyli Jego świadkami. Na całym świecie są oni znani jako Świadkowie Jehowy” (Przebudźcie się! Rok LXVII [1986] Nr 9 s. 7).

 

Chrystus jako „kamień węgielny” w Wielkiej Piramidzie

 

Według Towarzystwa Strażnica Chrystus był jakby ‘zakodowany’ w szczycie Wielkiej Piramidy:

 

 „Kamień u szczytu piramidy jest węgielnym kamieniem, i sam w sobie stanowi doskonałą piramidę. Inni członkowie ciała zatem muszą podporządkować się pod Chrystusa, który jest węgielnym kamieniem, jak to pięknie pokazuje Wielka Piramida w Egipcie. Zobacz Izajasza 19:19” („Harfa Boża” 1921, 1929, 1930 s. 194).

 

Jak widzimy, tak pisano jeszcze w roku 1930, choć w angielskiej edycji z roku 1928 usunięto fragment o piramidzie, który był we wcześniejszych wydaniach tej książki z lat 1921-1927.

Dziś Towarzystwo Strażnica tak pisze o „kamieniu węgielnym” u innych:

 

„Nie ulega wątpliwości, iż przez dopuszczenie do tego, by nauka pogańska stała się kamieniem węgielnym jego filozofii i teologii, chrześcijaństwo przyniosło ujmę samemu Bogu!” (Strażnica Nr 17, 1990 s. 6).

 

Czy to przypadkiem nie w organizacji Świadków Jehowy „nauka pogańska stała się kamieniem węgielnym”? Oto zaś inne nieprawdziwe stwierdzenie tej organizacji o sobie:

 

„Kamieniem węgielnym, na którym od początku opierali się wydawcy tego czasopisma, było poleganie na Bogu Wszechmocnym” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 13 s. 25).

 

A co dziś zamiast Wielkiej Piramidy ma być dla Świadków Jehowy „kamieniem węgielnym” i czemu dopiero teraz?

 

„Bez wątpienia kamieniem węgielnym naszej pracy kaznodziejskiej musi być Biblia, Słowo Boże” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 10 s. 18).

 

Oczywiście i Jezusa nazywają dziś Świadkowie Jehowy „kamieniem węgielnym”, ale kiedyś Wielka Piramida im to potwierdzała i obrazowała. Zaś chrześcijanie z wielu kościołów nie musieli nigdy sięgać do pogańskiego pomnika, by im on potwierdzał to, kim jest Chrystus.

 

Piramida i Plejady

 

Przez wiele lat nauki o Wielkiej Piramidzie i Plejady, jako miejscu zamieszkania Boga, występowały razem w wykładniach Towarzystwa Strażnica. Piramida potwierdzała Plejady i odwrotnie:

 

„Tak cudowna zgodność przekonała go, że tym sposobem data budowy Wielkiej Piramidy może być ustaloną, ponieważ gwiazda Draconis jest symbolem grzechu i Szatana, jak Plejady są symbolem Boga i środkowym punktem wszechświata” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 364).

 

„Niektórzy jednak są tego przekonania, iż znaleźli ten środek, i że są nimi Plejady, grupa gwiazd, a szczególnie środkowa gwiazda Alcyon. (...) Gwiazda Alcyon zatem według tej teoryi byłaby »północnym tronem« w której spoczywa cały system grawitacji, ciężkości, i z którego to miejsca Wszechmocny Bóg rządzi Wszechświatem. Tutaj też możemy zanotować cudowną rzecz, że Wielka Piramida zaczęła być budowaną o północy (...) Plejady znajdowały się u szczytu tej Wielkiej Piramidy z gwiazdą Alcyon akuratnie na tej linii” (jw. s. 371).

 

Naukę o Plejadach Towarzystwo Strażnica odrzuciło ostatecznie dopiero w roku 1953 (w języku polskim w roku 1956), choć z piramidą pożegnano się dużo wcześniej:

 

„Są ludzie, którzy tym konstelacjom gwiezdnym czyli gwiazdozbiorom przypisują jakieś szczególne własności i na tej podstawie przedstawiają swoje prywatne komentarze do Joba 38:31, 32, które ich słuchaczy wprawiają w zdumienie. Ich poglądy nie zawsze są zdrowe ze stanowiska astronomii, a z biblijnego punktu widzenia są pozbawione wszelkiej podstawy. (...) Zauważając ubocznie, Plejad nie można już uważać za centrum wszechświata, i byłoby niemądre, gdybyśmy chcieli tron Boży ustalać w jakimś szczególnym miejscu uniwersum. Gdybyśmy musieli przyjąć Plejady za siedzibę jego tronu, to moglibyśmy w sposób niesłuszny na ten gwiazdozbiór zapatrywać się ze szczególną czcią” (Strażnica Nr 14, 1956 s. 19 [ang. 15.11 1953 s. 703]).

 

Piramida i „wielki ucisk” od roku 1914

 

Towarzystwo Strażnica przez wiele lat potwierdzało nastanie „wielkiego ucisku” w roku 1914 wymiarami Wielkiej Piramidy:

 

„Następnie mierząc (...) znajdujemy 3457 cali, które wyobrażają 3457 lat od pierwszej daty, to jest od roku 1542 przed Chrystusem. Obliczenie to wykazuje, że rok 1915 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku; bo 1542 przed Chrystusem i 1915 A. D. równa się 3457. Tym sposobem, Wielka Piramida świadczy, że koniec roku 1914 jest początkiem czasu ucisku, jaki nie był odkąd narody i podobnego więcej nie będzie” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 387).

 

„Co miałoby łączyć tę piramidę z Biblią? Twierdzono na przykład, że długość niektórych korytarzy w Wielkiej Piramidzie wskazuje na czas rozpoczęcia »wielkiego ucisku«, wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 24:21” (Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10).

 

Nauka ta była podtrzymywana przez Towarzystwo Strażnica do roku 1970, pomimo, że Wielką Piramidę odrzucono dużo wcześniej:

 

„Odkąd w roku 1914 dobiegły końca wyznaczone czasy narodów, słudzy Boży żywo interesują się »wielkim uciskiem« (Objawienie 7:14). Całe lata sądzili, że współczesny wielki ucisk miał część początkową w czasie pierwszej wojny światowej, potem przerwę, i że będzie mieć jeszcze część końcową w »wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego«. (...) Jednakże w Strażnicy numer 12 z roku 1970 jeszcze raz przeanalizowano proroctwo Jezusa, a zwłaszcza kwestię nadejścia wielkiego ucisku. Wskazano tam, że w świetle tego, co się działo w I wieku, współczesny ucisk nie mógł mieć w latach 1914-1918 części początkowej, po której nastąpiłaby kilkudziesięcioletnia przerwa, a dopiero potem jego dokończenie. Wyciągnięto następujący wniosek: »‘Wielki ucisk’, jakiego już nigdy więcej nie będzie, jest (...) wciąż jeszcze przed nami, ponieważ będzie równoznaczny z zagładą ogólnoświatowego imperium religii fałszywej (włącznie z chrześcijaństwem), po czym nastąpi ‘wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego’«, czyli Armagedon” (Strażnica Nr 4, 1994 s. 17-18).

 

Czy wykładnia o „wielkim ucisku” od roku 1914 nie była ‘zapomnianą’ piramidalną pozostałością?

 

Piramida i Tysiąclecie

 

Towarzystwo Strażnica twierdziło, iż Wielka Piramida i jej nauczanie dotyczyło przede wszystkim okresu Tysiąclecia:

 

„Podczas gdy Wielka Piramida daje dowody i potwierdza pisane Słowo Boże i jest przyczyną do nowej radości dla ludu Bożego, to jednak jej świadectwo jest głównie zamierzone dla rodzaju ludzkiego podczas Tysiąclecia” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 360).

 

„Widząc jak ten Plan jest pięknie przedstawiony, tam w Biblii a zarazem i w Piramidzie, te rzeczy wzmacniają naszą wiarę; nadto prawdy natury, jak i prawdy objawione są przez tegoż samego wielkiego Autora przedstawione w tym cudownym kamieniu. Przypatrując się naukom Wielkiej Piramidy z zewnątrz pokazuje ona zupełny plan Boży, jaki okaże się przy końcu Tysiąclecia” (jw. s. 372).

 

Dziś Towarzystwo Strażnica nadal naucza o Tysiącleciu, zapewne podobnie jak wspomniana piramida. Różni się tylko w nauczaniu datą jego nastania.

 

Pozostałość po Wielkiej Piramidzie

 

Po śmierci prezesa Towarzystwa Strażnica C. T. Russella (zm. 1916) zainteresowanie Wielka Piramidą nie opadało w tej organizacji. Wręcz przeciwnie, zintensyfikowało się na kilkanaście lat. W roku 1919 postawiono obok grobu C. T. Russella miniaturę piramidy, a kawałki kamieni z niej pochodzące sprzedawano. Uwieczniano ją też na pamiątkowych fotografiach. Dziś Towarzystwo Strażnica podaje też jak trafić w miejsce pochówku tego prezesa. Oto fragmenty o tych faktach:

 

„Każdy wyznawca prawdy pragnący mieć odłamek skalny może wysłać pieniądze pocztą, aby pokryć transport kawałka wielkości jajka i dodatkową opłatę, aby opłacić Towarzystwu za trud pakowania przesyłki. Najlepiej będzie, jeśli członkowie klasy będą zamawiać zbiorowo” (Souvenir Report of the Bible Student’s Convention Pittsburgh, Pa. January 2-5, 1919 s. 7).

 

„W poniedziałek trzydziestego pierwszego, kiedy to przypada rocznica przemiany Brata Russell’a do chwały, przyjaciele zgromadzili się po południu na cmentarzu, gdzie odbyto posługi ku uczczeniu jego pamięci, które trwały krótko z powodu nieprzyjaznego stanu powietrza. Zgromadzeni otrzymali mały upominek w postaci widoku gruntu i kamiennej piramidy na grobie” (Strażnica 01.01 1922 s. 3).

 

„POŁĄCZONY CMENTARZ. Świadkowie Jehowy nie czczą miejsc pochówku, lecz niektórzy pragną zwiedzić parcelę cmentarną, na której był pochowany C. T. Russell. Skręć na prawo z ulicy Perrysville na ulicę Cmentarną. Połączony cmentarz jest ostatnim cmentarzem na tej drodze. Kilka jardów za repliką piramidy jest podjazd, który prowadzi do parceli Towarzystwa”. (UNITED CEMETERY. Jehovah’s Witnesses do not revere burial places, but some desire to visit the Watch Tower Society’s burial plot where C. T. Russell was buried. Turn right off Perrysville Avenue on to Cemetery Lane. The United Cemetery is the last cemetery on this road. A few yards beyond the replica of a pyramid is a driveway that takes one near the Society’s plotCentennial of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1884-1984, 1984 s. 30).

 

W części drugiej tego artykułu będziemy kontynuować omawianie tych kwestii w rozdziale Dawne nauki Świadków Jehowy i Wielka Piramida.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024