Jehowa jako elektrownia i Dyspozytor oraz inne Jego określenia według Towarzystwa Strażnica

Autor: Włodzimierz Bednarski

Jehowa jako elektrownia i Dyspozytor oraz inne Jego określenia według Towarzystwa Strażnica

Świadkowie Jehowy wprost uwielbiają atakować słowo „Trójca” oraz naukę o Bogu w trzech osobach. Tymczasem słowo to wywodzi się od greckiego terminu oznaczającego „trzy” i jest jak najbardziej biblijne, w przeciwieństwie do określeń jakie Bogu nadaje Towarzystwo Strażnica. Przykładowo w 1J 5:7-8 i to w tej części, którą wszyscy uznają, łącznie ze Świadkami Jehowy, padają słowa:

„Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą” 1J 5:7-8 (dosł. „i trzej w jedno są” wg „Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne” tłum. ks. prof. dr hab. R. Popowski SDB, dr M. Wojciechowski, Warszawa 1993).

Ten werset nie dość, że wymienia słowo od którego pochodzi termin „Trójca”, to na dodatek wskazuje jak możliwe jest to, że Bóg jest w trzech osobach.

Ale przejdźmy do naszego tematu dotyczącego „niebiblijnych” określeń jakie nadaje Bogu Towarzystwo Strażnica, które zajmuje się programowo zwalczaniem, jak mówi, „niebiblijnej” nauki o Trójcy (patrz np. broszura pt. „Czy wierzyć w Trójcę?” 1989).

Materiał nasz przedstawimy w następujących rozdziałach:

Bóg jako elektrownia;

Bóg jako akumulator;

Bóg jako Dyspozytor;

Bóg jako Prorok;

Bóg jako Dziadek i Senior;

Bóg jako Teokrata;

Inne określenia Boga.

 

Bóg jako elektrownia

 

Opisując Jehowę Świadkowie Jehowy porównują Boga do elektrowni, co jest jak najbardziej „niebiblijne”:

Łatwiej będzie zrozumieć sytuację, gdy powiemy, iż z Bogiem jest tak, jak z elektrownią. Ma ona określoną lokalizację przy jakiejś ulicy miasta. (...) Tak właśnie przedstawia się sprawa z Bogiem Jehową” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 8 s. 4);

 

Elektrownia stoi w określonym miejscu w mieście lub gdzieś w pobliżu, ale wytwarzany przez nią prąd elektryczny jest rozprowadzany po całej okolicy. Podobnie ma się rzecz z Bogiem. Mieszka w niebiosach” („Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” 1990 s. 37);

 

Ciekawe do czego by Świadkowie Jehowy porównywali Boga przed wybudowaniem pierwszej elektrowni?

Jeśli dla Towarzystwa Strażnica Bóg jest jakby elektrownią, a Duch Święty jakby prądem elektrycznym (patrz poniżej), to kim jest Syn Boży? Czyżby jakąś turbiną?

 

Bóg jako akumulator

 

W kolejnych publikacjach Towarzystwo Strażnica porównuje Ducha Świętego do prądu elektrycznego wypływającego z akumulatora, który to jest odpowiednikiem Boga. Czy to są biblijne porównania? Czy raczej „niebiblijne”? Oto przykłady:

„A zatem słowa rúach oraz pneúma użyte w odniesieniu do świętego ducha Bożego opisują niewidzialną, czynną siłę, za pośrednictwem której Bóg urzeczywistnia swe zamierzenia oraz swoją wolę. (…) »Moc« można by przyrównać do energii nagromadzonej w akumulatorze, a »siłę« do prądu elektrycznego, który z niego płynie” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 1, s. 498); por. Strażnica Nr 14, 1994 s. 24, która zawiera ten sam tekst;

 

„Nazywanie ducha świętego mocą Bożą nie jest zupełnie ścisłe. Otóż moc bywa utajona, drzemie w kimś lub w czymś, jak to się dzieje w wypadku naładowanego, lecz nie używanego akumulatora. Tymczasem Biblia wspomina o duchu świętym w kontekście działania, co przywodzi na myśl prąd płynący z akumulatora podczas pracy (Rodzaju 1:2). A zatem święty duch Boży to Jego energia w działaniu, Jego czynna siła” (Przebudźcie się! Nr 1, 1999 s. 26).

 

Ciekawe do czego by Świadkowie Jehowy porównywali Boga przed wynalezieniem elektryczności?

Interesujące jest też to, że w jednej publikacji Świadkowie Jehowy piszą, iż Bóg jest „energią dynamiczną”, a w drugiej, że sam nią niej jest, lecz posiada ją:

„Człowiek nie jest z tej samej substancji, co Bóg. Jest zbyt wątły, aby przeżyć bezpośredni kontakt z Bogiem, który jest bezkresną, niezmierzoną energią dynamiczną” („Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe” 1967 [ang. 1965] s. 6);

 

„jest On Bogiem o dynamicznej energii” (Strażnica Nr 11, 1970 s. 1);

 

„Jako Stwórca, dysponuje On nieograniczoną »dynamiczną energią«, jest więc w stanie podtrzymywać istnienie wszechświata nieskończenie długo” (Strażnica 01.04 2008 s. 10).

 

Bóg jako Dyspozytor

 

Interesujące jest to, gdzie w Biblii Towarzystwo Strażnica znalazło określenie „Dyspozytor” (ang. Timekeeper), a przecież nawet w 2009 roku nazywa ono tak Boga:

To Jehowa jest Wielkim Dyspozytorem Czasu” („Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym” 2009 s. 16).

 

Wcześniej też, co najmniej od lat 40-tych XX wieku, Świadkowie Jehowy używali tego terminu w zastosowaniu do Boga i jest on jakby ich ulubionym tytułem Jehowy. Oto najważniejsze polskie publikacje z lat 1946-2009, w których nazwano Go „Dyspozytorem”:

„Toteż dokładnie w czasie wyznaczonym przez wielkiego Dyspozytora czasu…” („To znaczy życie wieczne” 1958 [ang. 1950] rozdz. VIII, par. 15; patrz też poniżej w następnym rozdziale);

 

„Kiedy zostanie stoczony Armagedon? Jehowa, Wielki Dyspozytor czasu postanowił, że Armagedon ma być zamknięciem ‘czasu końca’. Jest on obecnie bliski” („Od raju utraconego do raju odzyskanego” 1960 [ang. 1958] s. 205).

 

Jehowa jest bardzo precyzyjnym Dyspozytorem czasu. Ściśle się trzyma ustalonego przez siebie harmonogramu wydarzeń” („Wspaniały finał Objawienia bliski!” 1993 [ang. 1988] s. 149);

 

Studium Biblii i rozmyślanie nad dziełami Wielkiego Dyspozytora Czasu, Jehowy Boga, powinno napełnić nas uczuciem głębokiej pokory” („Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” 1998 [ang. 1963, 1990] s. 287);

 

JEHOWA jest Wielkim Dyspozytorem Czasu” („Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!” 1999 s. 181; patrz też s. 108 i 196);

 

„Jehowa – Dyspozytor Czasu (…) Jehowa jest dokładnym Dyspozytorem Czasu” (Przebudźcie się! Nr 9, 1998 s. 20).

 

Również w czasopiśmie Strażnica określenie „Dyspozytor” pojawia się wiele razy:

Strażnica Nr 5, 1969 s. 11;

Strażnica Nr 24, 1990 s. 14;

Strażnica Nr 21, 1991 s. 13;

Strażnica Nr 18, 1998 s. 19;

Strażnica Nr 22, 1998 s. 16.

 

Prócz terminu „Dyspozytor” (w ang. publikacjach Timekeeper) Towarzystwo Strażnica w języku polskim czasem inaczej oddawało wymienione słowo angielskie (Rachmistrz, Zachowawca czasu, Dzierżyciel, Zawiadowca). Oto przykładowe teksty:

„Przez tą metodę Jehowa, który jest akuratnym Rachmistrzem względem swoich zamiarów, obrazowo przepowiedział, że ‘czasy pogan’, albo ‘siedem czasów’, będą się przedłużać aż do jesieni r. 1914 po Chr.” („Prawda was wyswobodzi” 1946 [ang. 1943] s. 224);

 

„akuratny Zachowawca czasu” (jw. s. 136);

 

 „wielki Dzierżyciel czasów” (Strażnica Nr 1, 1952 s. 12 [ang. 01.08 1951]);

 

„wielki Zawiadowca czasu” (Strażnica Nr 5, 1968 s. 6).

 

Czy Świadkowie Jehowy wiedzą, że termin „Dyspozytor” nie widnieje w Biblii? A jeżeli są o tym przekonani, to dlaczego oburzają się na innych, gdy ludzie ci stosują np. określenie „Trójca”?

 

Bóg jako Prorok

 

Wydaje się, że najdziwniejszym określeniem jaki nadawali Świadkowie Jehowy Bogu jest termin „Prorok”. Przecież to ludzie (prorocy) występowali w imieniu Jahwe, jakże więc On sam miałby być prorokiem? Oto interesujący nas fragment:

„Wypełnienie się wszystkiego, co zostało przepowiedziane, ściśle w ustalonym czasie, jest jak gdyby położeniem potwierdzającej pieczęci na wizji i proroctwie, które dano Danielowi, i jest usprawiedliwieniem Jehowy Boga jako Proroka i Dyspozytora czasu” („To znaczy życie wieczne” 1958 [ang. 1950] rozdz. VIII, par. 15).

 

Bóg jako Dziadek i Senior

 

Towarzystwo Strażnica przez wiele lat nauczało, że Bóg jest Dziadkiem dla Świadków Jehowy. Nigdy tej wykładni nie odwołało, więc uważamy, że nadal jest ona podtrzymywana. Chociaż organizacja ta nie znalazła takiego określenia Boga w Biblii, to jednak nie obawiała się przydzielić tego ‘imienia’ Jehowie. Później Świadkowie Jehowy wynaleźli termin „Senior”. Oto najważniejsze teksty dotyczące tego zagadnienia:

„słusznie zwracają się do Jehowy jako swego Ojca, ponieważ on poprzez Ojca wieczności, Chrystusa Jezusa, będzie ich ‘Dziadkiem’...” (Strażnica Nr 2, 1954 s. 9 [ang. 15.04 1953 s. 249]);

 

„Jehowa jako pełen miłości ‘Dziadek’ i Jego uniwersalna organizacja jako czuła ‘Babka’ zawsze będą wspólnie okazywać miłość i dobroć swym wnukom, swym bogobojnym potomkom na ziemi” (Strażnica Nr 11, 1957 s. 22 [ang. 01.10 1956 s. 605]);

 

In such a way the heavenly Father of Jesus Christ will become the heavenly Grandfather of the restored human family. (Worldwide Security Under the ‘Prince of Peace’ 1986 s. 169);

 

Therefore, they properly address God as “Father” because he will, in effect, be their Grandfather through the “Eternal Father,” Jesus Christ. (ang. Strażnica 01.08 1995 s. 13).

[polski odpowiednik nie zamieszcza słowa „Dziadek”: „Słusznie więc nazywają Boga ‘Ojcem’, ponieważ przez ‘Ojca na wieki’, Jezusa Chrystusa, istotnie stanie się On ich Wspaniałym Ojcem” (Strażnica Nr 15, 1995 s. 13)]

 

„Dla dzieci, które codziennie słyszą, jak rodzice mówią o Jehowie i modlą się do Niego, Bóg staje się realną Osobą. Pewien młodzieniec powiedział: »Kiedy zamykałem oczy i modliłem się do Jehowy, widziałem kogoś w rodzaju dziadka. Rodzice pomogli mi zrozumieć, że we wszystkim, co czynimy i mówimy, trzeba uwzględniać Jehowę«” (Strażnica Nr 23, 1996 s. 12);

 

„Bóg jest seniorem, a Jezus juniorem pod względem czasu istnienia, pozycji, potęgi i wiedzy” („Czy wierzyć w Trójcę?” 1989 s. 16).

 

Bóg jako Teokrata

 

Jednym z najczęstszych niebiblijnych określeń Boga, używanych przez Towarzystwo Strażnica, jest termin „Teokrata”. Organizacji tej nie przeszkadza nawet to, że słowo to nie występuje w jej własnej Biblii! Natomiast w publikacjach Towarzystwa Strażnica pojawia się ono setki razy i to, jak się wydaje, aż od roku 1938. Termin „Teokrata” występuje w publikacjach Świadków Jehowy również w obecnym czasie. Oto dwa nowsze fragmenty z jego użyciem:

„Izrael miał ustrój czysto teokratyczny, toteż wszelka władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza należała do Jehowy (Iz 33:22; Jak 4:12). Z kolei ów Wielki Teokrata przekazał część władzy wyznaczonym przez siebie przedstawicielom” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 1,  s. 852; por. t. 2, s. 1235 – „Wielki Teokrata Izraela”);

 

„Służąc Wielkiemu Teokracie, Jehowie, powinniśmy pamiętać o różnicach między procedurą demokratyczną a teokratyczną” (Strażnica Nr 2, 2001 s. 13).

 

W jednej z dawniejszych książek Towarzystwo Strażnica umieściło określenie „Teokrata” nawet w Definicji Boga Jehowy:

Jehowa DEFINICJA (…) Wielki Teokrata, Nieomylny Zamierzający…” („Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” 1957 [ang. 1953] t. 1, s. 93).

 

Mielibyśmy wiele trudności by przytoczyć tu wszystkie fragmenty ze słowem „Teokrata”, którym Świadkowie Jehowy określają Boga. Z powodu licznych wystąpień tego terminu w czasopismach, broszurach i książkach Towarzystwa Strażnica ograniczymy się do podania najważniejszych i najbardziej znanych publikacji, które go zawierają (szczególnie w początkowych latach 40-tych XX w. wielokrotnie na łamach czasopism wymieniano słowo „Teokrata”, ale my poprzestaniemy tu na podaniu pojedynczych przykładów). Postaramy się tu pokazać ciągłość używania słowa „Teokrata”:

ang. Strażnica 15.06 1938 s. 182, 187;

ang. Strażnica 01.05 1939 s. 143;

ang. Strażnica 01.01 1940 s. 5;

ang. Strażnica 01.01 1941 s. 11;

ang. Strażnica 01.02 1942 s. 35;

ang. Strażnica 01.01 1943 s. 14;

ang. Strażnica 01.01 1944 s. 4;

ang. Strażnica 15.01 1945 s. 21;

ang. Strażnica 01.12 1946 s. 367;

ang. Strażnica 15.11 1947 s. 351;

ang. Strażnica 01.04 1949 s. 101;

Strażnica Nr 21, 1950 s. 1 [ang. 01.05 1950];

ang. Strażnica 01.11 1951 s. 647;

Strażnica Nr 14, 1952 s. 8 [ang. 01.02 1952];

ang. Strażnica 15.11 1954 s. 687;

Strażnica Nr 4, 1955 s. 1 [ang. 15.12 1953];

ang. Strażnica 01.11 1956 s. 658;

Strażnica Nr 15, 1957 s. 11 [ang. 15.11 1956];

Strażnica Nr 8, 1957 s. 11 [ang. 01.07 1956];

Strażnica Nr 3, 1958 s. 4, 6 [ang. 15.12 1957];

ang. Strażnica 01.10 1959 s. 601;

Strażnica Nr 16, 1961 s. 11;

Strażnica Nr 5, 1964 s. 3;

Strażnica Nr 10, 1967 s. 11;

Strażnica Nr 9, 1969 s. 5;

Strażnica Nr 5, 1970 s. 7;

Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 4 s. 2-3, 15;

Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 6 s. 1, 6, 8, 13, 19;

Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 7 s. 3-4, 7-9, 14;

Strażnica Rok C [1979] Nr 23 s. 1-5;

Strażnica Rok CIV [1983] Nr 3 s. 14;

Strażnica Rok CVI [1985] Nr 3 s. 8;

Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 1 s. 16;

Strażnica Nr 1, 1993 s. 22;

Strażnica Nr 2, 1994 s. 14-15, 20;

Strażnica Nr 14, 1996 s. 13;

Salvation 1939 s. 306;

Religion 1940 s. 70, 88;

„Dzieci” 1941, maszynopis, s. 97, 113 [ang. s. 238, 281];

The New World 1942 s. 68, 72-74, itd.;

The Kingdom Is at Hand 1944 s. 100, 102, 108, itd.;

„Prawda was wyswobodzi” 1946 [ang. 1943] s. 205;

„Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego” 1954 [ang. 1946] s. 140, 175;

„Niech Bóg będzie prawdziwy” 1954 [ang. 1952] rozdz. II, par. 14;

„To znaczy życie wieczne” 1958 [ang. 1950] rozdz. XII, par. 4; rozdz. XV, par. 4;

„Nowe niebiosa i nowa ziemia” 1958 [ang. 1953] s. 366;

Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 127, 198-199;

ang. Przebudźcie się! 08.04 1959 s. 25;

„Bądź wola Twoja” 1964 [ang. 1958] rozdz. 9, par. 46;

„Gdy Bóg będzie Królem nad całą ziemią” ok. 1966 [ang. 1963] s. 8-9;

„Życie wieczne w wolności synów Bożych” 1970 [ang. 1966] s. 120, 135, itd.;

Aid to Bible Understanding 1971 s. 851;

Paradise Restored to Mankind - By Theocracy! 1972 (w książce tej 34 razy występuje słowo „Teokrata”, np. s. 15, 19, 21);

„Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu” 1989 [ang. 1983] s. 167 (cytat z ang. Strażnicy 01.11 1939 r.; fragment ten okrojono w książce pt. „Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu” 2002 s. 164).

 

Można zauważyć, że termin „Teokrata” należy do ulubionych tytułów Boga, używanych przez Świadków Jehowy i to pomimo, iż ani ten termin, ani określenie „teokracja”, nie występuje w Biblii. Oto tylko jeden cytat, związany z tym ostatnim słowem, ukazujący jego powiązanie z pogaństwem:

„Teokracja [gr.], forma ustroju polit., w którym rządy sprawuje stan kapłański (….) zgodnie z którą są ziemskimi reprezentantami najwyższej władzy należącej do Boga lub bogów (zwł. Egipt XXI-XXIII dynastii, państwa Inków i Azteków, do niedawna Tybet)” („Encyklopedia PWN w trzech tomach” 1999 t. 3, s. 569, hasło: Teokracja).

 

Inne określenia Boga


Towarzystwo Strażnica nadaje też Bogu inne określenia czy tytuły, których nie sposób znaleźć w Biblii w związku z Jego osobą. Oto przykłady:

 

„Więzy łączące Jehowę z Synem można przyrównać do stosunków między właścicielem i zarazem szefem jakiegoś warsztatu a jego potomkiem, pomagającym przy produkcji wyrobów zaprojektowanych przez ojca” („Oto wszystko nowe czynię” 1987 s. 12-13).

 

„(...) noty nasze otrzymują osobiste poręczenie Wiceprezydenta banku Jehowy i potem idą jako prawne zobowiązania, ponieważ Jezus za takowe poręczył” (Strażnica 01.08 1920 s. 237 [ang. 15.07 1920 s. 220]).

 

„Jehowa Bóg jest jedyny Protektor i Życiodawca” (Strażnica 01.09 1937 s. 261 [ang. 01.07 1937 s. 196]).

 

„Jehowa, wielki Bojownik, wygra walkę z bezbożnikami” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 14 s. 19).

 

„Dzisiaj może się to nawet wydawać dziwne, gdyż słowem »organizacja« często się posługują Świadkowie Jehowy, którzy sobie cenią przywilej współpracy z Organizatorem wszechświata” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 18 s. 8);

 

„Jehowa był pierwszym Ewangelizatorem, czyli tym, kto przynosi pomyślną wieść” (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 12 s. 6);

 

„Jehowa jest również Nadzorcą, a więc kimś, kto dokonuje przeglądu” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 2, s. 125);

 

God is the greatest Grammarian [Gramatyk] (ang. Strażnica 15.11 1969 s. 683; por. s. 685).

 

Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica nadaje Bogu najróżniejsze określenia, które nie występują w Biblii (albo występują, ale nie są z Nim związane) oraz porównuje Go do terminów związanych z energetyką. Czy wobec tego ta organizacja upoważniona jest do krytykowania innych ludzi za to, że rzekomo używają „niebiblijnych” określeń Boga?


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024