Jak Towarzystwo Strażnica wprowadzało nowych „książąt”

Autor: Włodzimierz Bednarski

Jak Towarzystwo Strażnica wprowadzało nowych „książąt”

W przeszłości temat „książąt”, którzy mieli według Świadków Jehowy zmartwychwstać przed Armagedonem, opisaliśmy w artykule pt. Książęta Jehowy 1950 roku (https://piotrandryszczak.pl/). Przypomnijmy, że chodziło wtedy tylko o świętych Starego Testamentu. Tak nauczało Towarzystwo Strażnica do roku 1950. Wtedy też zmieniono naukę i stwierdzono, że wielu z obecnych Świadków Jehowy będzie także „książętami” zarządzającymi ziemią po Armagedonie, choć też już dziś są nimi w pewien sposób. Oto kilka słów o tym:

„W roku 1938 drugie owce zostały zaproszone na uroczystość Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa w charakterze obserwatorów. W roku 1950 uświadomiono sobie, że dojrzali mężczyźni spośród nich to »książęta«, którzy służą jako »kryjówka przed wiatrem i jak schronienie przed ulewą« (Psalm 45:17; Izajasza 32:1, 2)” (Strażnica Nr 13, 1995 s. 15).

 

„W obecnym okresie ogólnoświatowych udręk niezbędni są tacy »książęta«, czyli starsi, którzy by ‛zważali na całą trzodę’, troszcząc się o owce Jehowy i czyniąc zadość sprawiedliwości zgodnie z Jego prawymi zasadami...” („Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości” 2001 t. I, s. 332).

 

Ponieważ w ostatnim czasie mogliśmy przeprowadzić porównanie dwóch edycji książki pt. „Niech Bóg będzie prawdziwy”, które ukazały się po angielsku w latach 1946 i 1952 (edycje polskie 1950 [polonijna] i 1954-57 [wydania książkowe i ‘zeszytowe’]), możemy wrócić do omawianego tematu, ukazując go jakby od innej strony. Tak się bowiem składa, że jedna z wersji omawianej książki ukazała się gdy funkcjonowała stara wykładnia Towarzystwa Strażnica, a druga, gdy zmieniono ją. Możemy więc prześledzić, jak organizacja ta ‘korygowała’ swoją naukę w znanym swym podręczniku do studium (w latach 1946-1968). Zanim porównamy obie edycje omawianej książki wejdźmy w klimat roku 1950 i lat poprzedzających go.

Od początku istnienia czasopisma Strażnica (1879 r.) jego czytelnicy oczekiwali na pojawienie się sprawiedliwych mężów Starego Testamentu, zwanych przez nich „książętami”, którzy mieli wprowadzić niektórych z nich do Nowego Świata, to znaczy Królestwa Bożego na ziemi. Zadaniem ich było też zarządzanie nią w imieniu Boga. Te wyczekiwanie osiągnęło apogeum wśród Świadków Jehowy w roku 1950. Oto ich relacja o tych faktach:

„Przez wiele lat lud Jehowy sądził, że wierni mężowie z dawnych czasów, tacy jak Abraham, Józef i Dawid, zmartwychwstaną przed końcem tego niegodziwego systemu rzeczy. Owych dawnych sług Bożych nazywano ‘godnymi mężami starych czasów’, ‘starożytnymi mężami wiary’ oraz ‘książętami’. (...) Toteż przed laty słudzy Jehowy wyruszali na zgromadzenia w nastroju wyczekiwania: Może na tym kongresie pojawi się choć jeden ze zmartwychwstałych książąt, czyli dawnych sług Bożych? Pamiętając o tym, wczujmy się w nastroje grupy 82 601 uczestników kongresu, którzy z przejęciem słuchali F. W. Franza w sobotnie popołudnie 5 sierpnia 1950 roku. W punkcie kulminacyjnym pasjonującego wykładu biblijnego mówca zapytał: ‘Czy uczestników tego międzynarodowego zgromadzenia ucieszy wiadomość, że TERAZ, TUTAJ, pośród nas, jest wielu przyszłych KSIĄŻĄT NOWEJ ZIEMI?’ Cóż za ożywienie wywołało to pytanie! Oto garść żywych wspomnień: ‘Przypominam sobie, że zaparło nam dech w piersiach i zaczęliśmy wyczekująco rozglądać się wokół (...) czyżby tu był Dawid, Abraham, Daniel lub Job? Wiele sióstr miało łzy w oczach!’ (Grace A. Estep). ‘Byłam tak podekscytowana, że siedziałam na brzeżku krzesła z oczami wlepionymi w przejście na mównicę. Byłam pewna, że lada moment wyłoni się jeden lub kilku starożytnych mężów’ (siostra Dwight T. Kenyon). ‘Ludzie na korytarzach rzucili się do bram stadionu, żeby zobaczyć podium mówcy, spodziewając się widocznie ujrzeć tam Abrahama, Dawida a może Mojżesza. Widownia powstała z miejsc - atmosfera była napięta. Jestem pewien, że gdyby do podium podszedł ktoś z długą brodą, tłumu nie dałoby się powstrzymać’ (L. E. Reusch). Następnie na widowni zapanowała głęboka cisza. Wydawało się, że wszyscy wytężają słuch, aby nie uronić ani jednego słowa mówcy. Omawiał on prawdziwe znaczenie hebrajskiego wyrazu przetłumaczonego na ‘książę’. Wykazał, że dzisiejsze ‘drugie owce’ wycierpiały dla wiary tyle samo, co dawni świadkowie na rzecz Jehowy. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by Chrystus ustanowił te ‘drugie owce’ ‘książętami na całej ziemi’, jeśli zajdzie taka potrzeba...” („Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975” s. 102; por. „Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 262-263).

 

Czy w związku z tym w poszczególnych edycjach książki pt. „Niech Bóg będzie prawdziwy” jest ślad zmiany poglądu Towarzystwa Strażnica na sprawę „książąt”?

Owszem widoczna jest wyraźnie zmiana nauki Świadków Jehowy. O ile w starszej edycji pisano, że tylko („jedynie”) święci Starego Testamentu będą „książętami”, to w nowszej edycji dodano, iż będą też nimi niektórzy z „drugich owiec” żyjący obecnie! Oto porównanie tekstów w tabeli.

„Niech Bóg będzie prawdziwy” 1950 [ang. 1946] „Niech Bóg będzie prawdziwy” 1957 [ang. 1952]
„W części niewidzialnej miriady aniołów będą służyć jako wierni posłowie Króla, zaś na ziemi wzbudzeni z umarłych wierni mężowie sprzed wieków będą »książętami po wszystkiej ziemi« (Psalm 45:17; Izajasza 32:1). Niektórzy z tych książęcych przedstawicieli wymienieni są w jedenastym rozdziale listu do Żydów. Także »wielki lud« tych, którzy przeżyją Armagiedon, nadal służyć mu będzie »we dnie i w nocy« (Objawienie 7:9-17)” (s. 121). „W dziedzinie niewidzialnej niezliczone zastępy aniołów będą służyć w charakterze wiernych posłańców Króla. A na ziemi wierne dzieci Króla Chrystusa Jezusa – włącznie ze wskrzeszonymi wtedy z martwych jego wiernymi przodkami – będą »książętami po wszystkiej ziemi« (Psalm 45:17). Kilku takich książęcych przedstawicieli jest wymienionych w jedenastym rozdziale listu do Hebrajczyków. Poza tym opisana w Objawieniu 7:9-17 (Dą) »wielka rzesza« jego »drugich owiec« również będzie wtedy ‘służyć mu we dnie i w nocy’, a wielu z nich także będzie »książętami«” (rozdz. XII, par. 11).
„Widzialnymi pełnomocnikami tego niewidzialnego rządu będą jedynie wierni prorocy, sędziowie i świadkowie, którzy wymienieni są w Słowie Jehowy (Żydów, rozdział 11; Łukasza 13:28-30). Wszyscy oni umarli przed śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa Jezusa. (...) przeto Jego zamiarem jest udzielić im wczesnego i lepszego zmartwychwstania, ażeby pod władzą Króla Chrystusa Jezusa i jako jego dzieci mogli przejąć swoje obowiązki administracyjne (Psalm 45:17). Będą oni książętami na ziemi, panującymi w sądzie i sprawiedliwości. – Izajasza 32:1” (s. 236). Brak tego fragmentu, patrz rozdz. XX par. 24.
„Sprawiedliwość, dobroć i prawość cechować będą każde zarządzenie »książąt«, gdyż rządzić będą w zupełnej harmonii ze swym Królem-Ojcem, Chrystusem Jezusem, jak przepowiedziane jest u Izajasza 32:1: »Oto Król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą« (Zobacz też Psalm 85:11). A kiedy możemy spodziewać się ustanowienia »nowej ziemi«? Wszystkie znaki wypełniających się proroctw biblijnych wskazują na to, że prorocy powrócą jako sprawiedliwi władcy ziemi w najbliższej przyszłości, za życia obecnej generacji. – Łukasza 21:25-32; 13:28; Objawienie 18:20” (s. 254-255). „Począwszy od Abla, wielu wiernych świadków, którzy już dawno nie żyją i którzy dostąpią wczesnego zmartwychwstania, zostanie uczynionych przydatnymi dla stworzonej przez Boga nowej, widzialnej organizacji rządzącej. Wraz z nimi zostanie uczynione »książętami« wielu wiernych świadków doby dzisiejszej, którzy należą do »drugich owiec« Właściwego Pasterza i którzy przeżyją wojnę Armagedonu i wstąpią do nowej ziemi. (...) A kiedy możemy się spodziewać zaprowadzenia »nowej ziemi«? Po Armagedonie, chociaż »wielka rzesza« tych, którzy będą stanowić tę »nową ziemię«, jest zgromadzana już teraz” (rozdz. XXII, par. 5).
„Ludzie należący do klasy »drugich owiec«, którzy teraz umierają, mają zapewnione, że będą mieli »powstanie żywota« i że w całej pełni zażywać będą obiecanych błogosławieństw” (s. 256). „Ci z klasy »drugich owiec«, którzy teraz umierają, mają zapewnione, »zmartwychwstanie życia« i pełne korzystanie na ziemi z licznych błogosławieństw, a nawet sposobność zostania »książętami po wszystkiej ziemi«” (rozdz. XXII, par. 7).
„Inną uprzywilejowaną klasę, która zażywać będzie błogosławieństw sądu Nowego Świata, stanowią wierni słudzy Boży, którzy żyli przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Wielu z nich wymienionych jest w jedenastym rozdziale Listu do Żydów. (...) Nagrodę ich stanowi to, że zostaną uczynieni widzialnymi przedstawicielami niebiańskiego Sędziego. O tej klasie mówi Pan przez psalmistę: »Miasto [Zamiast] ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi« (Psalm 45:17). A w proroctwie Izajasza 32:1 czytamy o tych książętach: »Oto Król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą«” (s. 283). Brak tego fragmentu. Jest natomiast jedno ogólnikowe zdanie o „książętach”:
„Przez cały ten czas będą się uczyć sprawiedliwości od Sędziego za pośrednictwem jego ziemskich książąt” (rozdz. XXIV, par. 22).

Widzimy z powyższego, że nowsza edycja omawianej książki nadała tytuły „książąt” nawet Świadkom Jehowy z klasy ziemskiej, choć wcześniej tylko święci Starego Testamentu mieli je obiecane, bo nawet napisano, że „pełnomocnikami tego niewidzialnego rządu będą jedynie wierni prorocy, sędziowie i świadkowie, którzy wymienieni są w Słowie Jehowy (Żydów, rozdział 11; Łukasza 13:28-30)”. Prócz tego, o ile wcześniej „książęta” mieli nową ziemię zakładać przed Armagedonem, to w nowszej edycji przeniesiono tę obietnicę na czas po tej wojnie Bożej. Przypomnijmy na zakończenie wcześniejszą naukę Świadków Jehowy ze znanego ich podręcznika:

„Żywiono wówczas nadzieję, że zgodnie z zapowiedzią podaną w Psalmie 45:17 wierni mężowie żyjący w starożytności, jak Abraham, Józef czy Dawid, zmartwychwstaną przed końcem tego systemu rzeczy i będą służyć jako ‘książęta na całej ziemi’. Pogląd ten skorygowano w roku 1950, gdy dokładniejsze zbadanie Pisma Świętego ujawniło, iż ci ziemscy przodkowie Jezusa Chrystusa mają zostać wskrzeszeni po Armagedonie...” („Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 76).

 

Dodatek. Niedawne teksty o „książętach”

 

Ponieważ Towarzystwo Strażnica nie pisze zbyt często o „książętach”, więc przytaczamy jego ostatnie teksty z tym związane:

„Ponieważ Jezus urodził się na ziemi, miał tu swych przodków. Staną się oni jego synami, gdy wskrzesi ich podczas swego Tysiącletniego Panowania. Niektórzy znajdą się wśród ludzi ustanowionych »książętami po całej ziemi«” (Strażnica Nr 11, 2006 s. 9).

 

„»Książęta« wysunęli się na widownię w minionym półwieczu. Ci z nich, którzy należą do drugich owiec, są szkoleni jako wyłaniająca się klasa „naczelnika”; jej wykwalifikowani członkowie po wielkim ucisku będą przygotowani do przyjęcia na siebie obowiązków związanych z zarządzaniem »nową ziemią« (Ezechiela 44:2, 3; 2 Piotra 3:13)” („Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości” 2001 t. I, s. 332).

 

„W nowym świecie Jezus ustanowi »książąt po całej ziemi«, by sprawowali przewodnictwo wśród ziemskich czcicieli Jehowy (Psalm 45:16). Do tego grona niewątpliwie wybierze on wielu wiernych starszych działających w dobie obecnej. Już teraz okazują się godni zaufania, toteż w przyszłości - gdy wyjawi, jaką rolę klasa naczelnika będzie odgrywać w nowym świecie - powierzy im jeszcze bardziej odpowiedzialne zadania” (Strażnica Nr 5, 1999 s. 17).

Patrz też „Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 2, s. 1080.

 

Na zakończenie składam podziękowanie życzliwej mi osobie za pomoc w przygotowaniu fragmentów potrzebnych do napisania tego artykułu.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024