Jak Towarzystwo Strażnica usuwało ślady swych oczekiwań związanych z „pokoleniem roku 1914”?

Autor: Włodzimierz Bednarski

Jak Towarzystwo Strażnica usuwało ślady swych oczekiwań związanych z „pokoleniem roku 1914”?

Problematykę dotyczącą oczekiwań związanych z „pokoleniem roku 1914” opisałem w kilku następujących artykułach:

Pokolenie roku 1914;

Pokolenie roku 1914 raz jeszcze!;

95 i 110 lat ‘pokolenia roku 1914’!;

„To pokolenie” w Ewangelii Mateusza 24:34 i według Towarzystwa Strażnica;

Wymarłe Ciało Kierownicze z „pokolenia roku 1914” (patrz www.piotrandryszczak.pl).

 

Również w mej książce pt. Armagedon w 1975 roku - „możliwy” czy „prawdopodobny”? (Tychy 2009), która do dziś jest jeszcze w sprzedaży, podejmowałem tę problematykę w dwóch następujących rozdziałach:

„Pokolenie roku 1914” i rok 1975;

Rozczarowanie, odpowiedzialność i rok 1975.

 

W przyszłości zamierzam też wydać książkę dotyczącą „pokolenia roku 1914”. Jednak ponieważ jeszcze jej nie ma i nie każdy będzie tę publikację posiadał, więc postanowiłem opisać jedno z zagadnień, które będzie w niej zaznaczone. Problem przez nas poruszany nie jest obszernym materiałem, dlatego najczęściej będziemy ukazywać pewne fakty w tabelach, co da większą obrazowość tematu.

Opiszemy tu, jak Towarzystwo Strażnica zmieniało w czasopismach, broszurach, książkach i biblijnych leksykonach swe informacje czy nauki dotyczące „pokolenia roku 1914”. Chodzi nam o publikacje wydane już po zmianie wykładni dotyczącej „tego pokolenia”. Materiał nasz przedstawiamy w osobnych następujących rozdziałach:

Czasopisma

Broszury

Książki

Leksykony biblijne.

 

Czasopisma

 

W roku 1982 pojawiła się w angielskim Przebudźcie się! znamienna stała stopka redakcyjna (przerwa w jej występowaniu od 08.01 1987 r.; wznowiono od 08.03 1988 r.), która widniała w nim do 22.10 1995 roku. Zawierała ona myśl o „pokoleniu roku 1914”. W polskim czasopiśmie stopka ta pojawiła się w Przebudźcie się! Nr 8 z datą 08.08 1988 roku (zamieszczana w poniższej wersji do 08.10 1995 r. [Nr 10]) Zawierała ona takie oto słowa:

„Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Stwórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (s. 4).

 

Zapamiętajmy, że w tekście tym, składając obietnicę, powołano się na Stwórcę (!), a nie na interpretację Towarzystwa Strażnica. Mało tego, organizacja ta nie nazywa Jezusa nigdy Stwórcą, a przecież Jemu zawsze przypisuje się te słowa o ‘pokoleniu’. Czyżby więc tu ktoś, kto redagował ten tekst, pogubił się w teologii Towarzystwa Strażnica?

Jednak pomimo, że w fragmencie tym odwoływano się do Stwórcy, Towarzystwo Strażnica zmieniło w listopadzie 1995 roku treść tej stopki redakcyjnej, na taką, jaka widnieje do dziś (2011). Oto nowe słowa z niej:

„Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (s. 4).

Jak widzimy, zniknęły z fragmentu tego słowa „zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914”. Resztę tekstu pozostawiono prawie bez zmian, łącznie z obietnicą Stwórcy.

 

Poniżej przedstawiamy w tabeli porównanie obu fragmentów.

Przebudźcie się! od nr 8 z 1988 r. do nr 10 z 1995 r. Przebudźcie się! od nr 11 z 1995 r.
„Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Stwórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (s. 4). „Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (s. 4).

Broszury

 

„Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku”

W roku 2001 Towarzystwo Strażnica wydało broszurę pt. „Świadkowie Jehowy - kim są? W co wierzą?” (ang. 2000), która zawiera prawie identyczną treść jak inna pt. „Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku” 1989 (być może tytuł zmieniono, gdyż nową broszurę wydano już w XXI wieku). W tej nowej opuszczono słowa „przez okres nie przekraczający długości życia jednego pokolenia” (s. 15).

Oto porównanie treści tych broszur.

„Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku” 1989 „Świadkowie Jehowy - kim są? W co wierzą?” 2001
„Chrystus zaś miał tu panować pośród swych nieprzyjaciół przez okres nie przekraczający długości życia jednego pokolenia. Całkowity koniec wszelkiego zła ma nastąpić w ‘wielkim ucisku’, którego punktem szczytowym będzie bitwa Har-Magedonu, po czym się rozpoczną tysiącletnie pokojowe rządy Chrystusa (Mateusza 24:21, 33, 34; Apokalipsa 16:14-16)” (s. 15). „Chrystus zaś miał tu panować pośród swych nieprzyjaciół. Całkowity koniec wszelkiego zła ma nastąpić w ‘wielkim ucisku’, którego punktem szczytowym będzie bitwa Armagedonu; potem rozpocznie się pokojowe Tysiącletnie Panowanie Chrystusa (Mateusza 24:21, 33, 34; Objawienie 16:14-16)” (s. 15).

„Szkice kazań”, „Biblijne tematy do rozmów”

Kwestię „pokolenia” zawierały też broszury przeznaczone jako pomoce do dyskusji z ludźmi. Oto ich tytuły:

„Szkice kazań” (ok. 1961) rozdz. ‘Armagedon’, ‘Chronologia’, ‘Dni ostateczne’, ‘Stworzenie’, ‘Zło, ucisk na świecie’;

„Biblijne tematy do rozmów” (ok. 1977) rozdz. ‘Armagedon’, ‘Chronologia’, ‘Dni ostateczne’.

Jednak już wydane w roku 1994 „Chrześcijańskie Pisma Greckie”, posiadające na końcu jako dodatek „Biblijne tematy do rozmów”, nie zawierają w wymienionych powyżej rozdziałach sprawy „pokolenia” (patrz rozdz. ‘Armagedon’, ‘Chronologia’, ‘Dni ostatnie’, ‘Stwarzanie’, ‘Niegodziwość, ogólnoświatowa udręka’).

Czyżby już w roku 1994 zaczęto dostosowywać publikacje, przed planowaną w roku 1995 zmianą nauki o ‘tym pokoleniu’?

Jeśli nawet tylko ‘niechcąco’ usunięto temat ‘pokolenia’ z „Chrześcijańskich Pism Greckich”, to jest to co najmniej dziwne, gdyż jak wiemy nauka ta zaliczana była do „najważniejszych wierzeń Świadków Jehowy” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 1991 s. 346).

Przecież wspomniane broszury uczyły np. w rozdziale ‘Armagedon’: „Nastąpi za tego pokolenia”.

 

Ale jednak jest ‘ślad’ nauki o ‘tym pokoleniu’ w dodatku do „Chrześcijańskich Pism Greckich”. Otóż w rozdziale ‘Dawanie świadectwa’ jest takie oto zdanie:

„To pokolenie musi być ostrzeżone, że nadchodzi koniec (...) Mt 24:14, 34” (s. 435).

Prócz tego do Mt 24:34 odwołano się w rozdziałach ‘Dni ostatnie’ i ‘Ziemia’ (s. 435, 446).

Ale to nie wszystko, bo Towarzystwo Strażnica w analogicznym dodatku załączonym do wydanego w roku 1997 „Pisma Świętego w przekładzie Nowego Świata” usunęło słowo „pokolenie” i werset Mt 24:34 z rozdziału ‘Dawanie świadectwa’ (s. 1651), a w dwóch pozostałych rozdziałach werset Mt 24:34 (s. 1651, 1661)! Nastąpiło to jednak, jak widzimy, już po odrzuconej w roku 1995 nauce o „pokoleniu roku 1914”.

 

Książki

 

„Prowadzenie rozmów na podstawie Pism”

Towarzystwo Strażnica po raz pierwszy w roku 1985 wydało po angielsku swój podręcznik pt. „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” (druga ed. ang. 1989; ed. polska 1991). Oczywiście nawet w kilku miejscach omawia on naukę o „pokoleniu roku 1914”. Dziwne więc, czemu nie uwzględniły go w tej kwestii skorowidze do publikacji Świadków Jehowy.

Dlaczego jednak w roku 2001 Towarzystwo Strażnica wydało nową polską edycję książki „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism”, zaopatrzoną we wpis „Drugie wydanie poprawione w języku polskim w roku 2001” (s. 4)?

Otóż głównym powodem było zapewne to, że w roku 1995 odrzuciło ono swoją naukę, że ‘koniec’ nastanie zanim przeminie pokolenie ludzi, którzy pamiętają wydarzenia roku 1914. Zaś edycja z roku 1991 o tym właśnie nauczała. Kiedy więc minęło 6 lat od roku 1995 i nastąpił nowy, XXI wiek, oraz było już jasne na 100%, że ‘koniec’ nie nastąpi rychło, postanowiono zmienić treść książki.

Zmian dokonano poprzez usunięcie niektórych zdań, względnie przez odmienienie pewnych fragmentów ze stron 72-73, 78, 346 z edycji z roku 1991.

Oto porównanie obu wersji tej książki.

„Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” ed. 1991 „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” ed. 2001
Zanim ostatni członkowie pokolenia, które żyło w roku 1914, zejdą ze sceny wydarzeń światowych, rozegrają się wszystkie przepowiedziane wydarzenia włącznie z ‘wielkim uciskiem’, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat (Mat. 24:21, 22, 34)” (s. 72); „Wszystko, co zapowiedział Jezus, spełni się, łącznie z nastaniem ‘wielkiego ucisku’, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat (Mat. 24:21, 22, 34)” (s. 73);
„Niemniej jednak oświadczył również: ‘Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie [które żyło gdy zaczął się spełniać ‘znak’ ‘dni ostatnich’], aż się to wszystko stanie’ (Mat. 24:36, 34)” (s. 72); „Niemniej oświadczył również: ‘Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie’ (Mat. 24:36, 34)” (s. 73);
„Definicja: (...) Ostatnie dni obecnego złego systemu rzeczy, obejmującego cały świat, rozpoczęły się w roku 1914, a niektórzy ludzie należący do pokolenia, które wtedy żyło, będą świadkami ostatecznego końca tego systemu w ‘wielkim ucisku’” (s. 73); „Definicja: (...) Dni ostatnie obecnego złego systemu rzeczy, obejmującego cały świat, rozpoczęły się w roku 1914” (s. 73);
„a zatem pojawienie się tego znaku wymaga, żeby wszystkie te szczegóły wystąpiły wyraźnie za życia jednego pokolenia” (s. 73); „a zatem pojawienie się tego znaku wymaga, żeby wszystkie te szczegóły wyraźnie wystąpiły w jednym okresie historii” (s. 73-74);
„(...) Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie’. (‘Pokolenie’, które żyło gdy w roku 1914 zaczął się spełniać znak, jest już dziś w podeszłym wieku. Pozostały czas musi więc być bardzo krótki” (s. 78); „(...) Zaprawdę wam mówię: To pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się wszystko nie stanie’. (Znak ten jest widoczny od roku 1914, pozostały czas musi więc być bardzo krótki” (s. 78);
„Dni ostatnie: Wierzą, że od roku 1914 żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy; że niektórzy świadkowie wydarzeń roku 1914 ujrzą całkowitą zagładę tego złego świata; że ludzie miłujący sprawiedliwość ocaleją i będą mogli żyć na oczyszczonej ziemi” (s. 346); „Dni ostatnie: Wierzą, że od roku 1914 żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy; że ludzie miłujący prawość ocaleją z nadchodzącej zagłady i będą mogli żyć na oczyszczonej ziemi” (s. 342);
Mniej istotne zmiany Mniej istotne zmiany
„Czy pańskim zdaniem poważne problemy, które trapią dzisiejsze pokolenie, zostaną kiedyś ostatecznie rozwiązane?” (s. 23); „Czy pańskim zdaniem poważne problemy, które trapią dzisiejszy świat, zostaną kiedyś ostatecznie rozwiązane?” (s. 23);
„Jezus (...) opisał (...) co miało się dziać za życia danego pokolenia” (s. 81); „Jezus (...) opisał (...) co miało się dziać za życia pokolenia, które doczeka końca” (s. 81);
„Gdy ktoś mówi: ‘To nie nastąpi za mego życia’ (...) Skąd człowiek może wiedzieć, czy jego pokolenie tego nie doczeka? (...) (Mat. 24:3-14; Łuk 21:29-32)” (s. 152). „Gdy ktoś mówi: ‘To nie nastąpi za mego życia’ (...) Skąd człowiek może wiedzieć, czy jego pokolenie tego nie doczeka? (...) (Mat. 24:3-14)” (s. 152).

Dodajmy tu, że cytowana książka zaliczyła naukę o „pokoleniu roku 1914” do „najważniejszych wierzeń Świadków Jehowy” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 1991 s. 346).

Zamieszanie wśród Świadków Jehowy na zachodzie Europy i w USA wprowadza też rozprowadzanie nadal omawianej książki w ‘starej’ wersji (np. w języku angielskim), jeszcze z nauką o „pokoleniu roku 1914” (patrz np. płyta CD Watchtower Library - 2010 Edition). W języku angielskim nie wydano, bynajmniej do roku 2010, jak w języku polskim, nowej ‘poprawionej’ edycji książki „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism”.

 

„Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu”

Inną publikacją, w której dokonano korekty dotyczącej „pokolenia roku 1914” jest książka pt. „Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu” (2002). Zastąpiła ona wcześniejszą pt. „Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu” (1989; ang. 1983), która zawierała takie oto słowa:

„Z Pisma Świętego jasno wynika, że ‘pokolenie’, które widziało początek obecności Chrystusa, zobaczy też ‘wielki dzień Jehowy’, w którym wykona On wyrok na wszystkich postępujących niesprawiedliwie (...). To ‘pokolenie’ jest już w dość podeszłym wieku” (s. 176, paragraf 2).

W nowej książce Towarzystwo Strażnica dokonało zmian w paragrafie 2 na stronie 175 i nie ma w niej już słów o ‘tym pokoleniu’.

 

„Prawda, która prowadzi do życia wiecznego”

Również książka pt. „Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego” (1995) jest nowym odpowiednikiem publikacji pt. „Prawda, która prowadzi do życia wiecznego” (1970; ang. 1968), której ostatnią angielską edycję wydało Towarzystwo Strażnica w roku 1981. Wystarczy porównać rozdział 11 w obu książkach, by się przekonać, że usunięto z nowej książki kwestię „pokolenia roku 1914” i nie komentuje się w niej tekstów Mt 24:34, Mk 13:30 i Łk 21:32. Patrz też rozdziały 1 (par. 10) i 10 (par. 15).

 

Leksykony biblijne

 

Aid to Bible Understanding, Insight on the Scriptures

Towarzystwo Strażnica w wydanych swych słownikach biblijnych dokonywało ‘korekt’, także w kwestii ‘pokolenia’. Sami oceńmy różnice w poszczególnych publikacjach, ale zaznaczmy, że w polskim tomie, wydanym już po odrzuceniu nauki o „pokoleniu roku 1914”, usunięto nawet w przynajmniej jednym istotnym miejscu słowo „pokolenie”.

Aid to Bible Understanding 1971 Insight on the Scriptures 1988 Wnikliwe poznawanie Pism 2006
In this instance, however, Jesus was not speaking only of the things that would befall natural Israel. He was answering a question as to what „sign” would mark his „presence” and „the conclusion of the system of things.” Therefore, he outlined things that would befall the Jewish nation during the execution of Jehovah’s judgment upon Jerusalem at the hands of the Roman general Titus. (Dan. 9:26) But his words also were evidently to have a later and larger fulfillment upon the system of things that would be in existence during his second presence, when he would come „in his glory” (Matt. 25:31-33; Rev. 1:7) In both instances Jesus was using the word „generation” in a literal sense, not in a symbolic or figurative sense, for the events Jesus described in the context were literal. - Matt. chap. 24.
The people of this twentieth-century generation living since 1914 have experienced these many terrifying events concurrently and in concentrated measure - international wars, great earthquakes, terrible pestilences, widespread famine, persecution of Christians, and other conditions that Jesus outlined in Matthew chapter 24, Mark chapter 13, and Luke chapter 21. (s. 642);
In this instance, Jesus was answering a question regarding the desolation of Jerusalem and its temple as well as regarding the sign of his presence and of the conclusion of the system of things. Before his reference to “this generation,” however, he had focused his remarks specifically on his “coming on the clouds of heaven with power and great glory” and the nearness of the Kingdom of God. Immediately afterward, he continued with references to his “presence.” (Mt 24:30, 37, 39; Lu 21:27, 31) Jesus was using the word “generation” with reference to humans whose lives would in some way be associated with the foretold events. - Mt 24.
The people of this 20th-century generation living since 1914 have experienced these many terrifying events concurrently and in concentrated measure - international wars, great earthquakes, terrible pestilences, widespread famine, persecution of Christians, and other conditions that Jesus outlined in Matthew chapter 24, Mark chapter 13, and Luke chapter 21. (t. I, s. 918);
„Odpowiadał właśnie na pytania dotyczące zburzenia Jerozolimy i tamtejszej świątyni, jak również znaku jego obecności oraz zakończenia systemu rzeczy. Słowa ‘to pokolenie’ musiały się więc odnosić do ludzi żyjących w okresie poprzedzającym r. 70. Jednakże Jezus używał terminu ‘pokolenie’ także w odniesieniu do ludzi, których życie miało się wiązać z wydarzeniami zapowiedzianymi na czas jego obecności (Mt 24).
Ludzie żyjący w okresie od r. 1914 są świadkami wielu przerażających nieszczęść występujących w tym samym czasie i w ogromnym nasileniu; są to wojny na skalę międzynarodową, wielkie trzęsienia ziemi, straszliwe zarazy, dotkliwe klęski głodu, prześladowanie chrześcijan oraz inne wydarzenia przepowiedziane przez Jezusa, a zapisane w 24 rozdz. Mateusza, 13 rozdz. Marka i 21 rozdz. Łukasza” (t. II, s. 404).
Jesus, when foretelling Jerusalem’s destruction and “the conclusion of the system of things,” showed that pestilence would be a notable feature among the generation within whose life-span the “great tribulation” would come. (Matt. 24:3, 21; Luke 21:10, 11, 31, 32) (s. 1296). Jesus, when foretelling Jerusalem’s destruction and “the conclusion of the system of things,” showed that pestilence would be a notable feature among the generation within whose lifetime the “great tribulation” would come. (Mt 24:3, 21; Lu 21:10, 11, 31, 32) (t. II, s. 617). „Zapowiadając zniszczenie Jerozolimy oraz ‘zakończenie systemu rzeczy’, Jezus wskazał, że w dniach poprzedzających ‘wielki ucisk’ ludzi utrapią m.in. zarazy (Mt 24:3, 21; Łk 21:10, 11, 31, 32)” (t. II, s. 1130).

Po przyglądnięciu się wielu publikacjom Towarzystwa Strażnica zauważamy, że organizacja ta, gdy wycofała naukę o „pokoleniu roku 1914”, rozpoczęła usuwanie śladów związanych z tą wykładnią. Dotyczyło to zarówno czasopism, broszur, książek, jak i leksykonów biblijnych tej organizacji.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024