‘Nowe światło’ w sprawie zrzucenia szatana z nieba?

Autor: Włodzimierz Bednarski

‘Nowe światło’ w sprawie zrzucenia szatana z nieba?

Jednym z wiodących tematów Towarzystwa Strażnica od roku 1925 jest wyrzucenie szatana z nieba, które było umiejscawiane w różnych w latach między rokiem 1914 a 1919, w zależności od tego kiedy o tym pisano.

Oto jedne ze świadectw o wprowadzeniu tej nauki:

„Ale dopiero w roku 1925 wierni święci na ziemi zaczęli te rzeczy rozpoznawać i zrozumiewać, a to więc musiał być czas Boży, aby im o tem dać wyrozumienie. Pan objawił i spowodował ogłoszenie w Strażnicy z dnia 1 kwietnia 1925 r. następujących prawd: że w niebie odbyła się walka, że szatan strącony został z nieba i że w niebie panuje wielka radość z powodu narodzenia się Królestwa” („Światło” 1930 t. 1, s. 241);

 

„W roku 1925 poznali ci wierni, że Królestwo się rozpoczęło, że szatan został strącony z nieba i że teraz musi ograniczyć swoją działalność do ziemi. W tym czasie zostały spostrzeżone i po raz pierwszy zrozumiane przez lud Boży owe dwa wielkie znaki czyli cuda na ziemi” („Światło” 1930 tom 2, s. 326).

 

Nawiasem mówiąc, wcześniej głosiciele Towarzystwa Strażnica uważali, iż szatan jest już „wiązany” lub nawet „związany”. Oto słowa o tym:

„to jednak czas przejściowy, czyli czas, w którym obecny książę świata tego ‘mocarz’ jest wiązany, a jego domownicy wypędzani są z panowania” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 359);

 

„Tak więc Pan pozwala, aby światło prawdy przyświecało, a prawda wiąże Szatana wraz z jego złym wpływem na ziemi. I to jest dowód obecności Pańskiej” („Harfa Boża” 1921 s. 263);

 

„Nawet pomiędzy dziećmi Bożymi, które się zupełnie poświęciły czynić wolę Jehowy, wiele z nich do niedawno myślało, że diabeł od pewnego czasu jest już związany i trzymany w więzieniu. Dopiero w roku 1924 jasne się stało na podstawie dowodów Pisma Św., że szatan nie jest związany...” („Światło” 1930 t. II, s. 325).

 

Cóż zatem nowego ogłosiło Towarzystwo Strażnica w Strażnicy z 15 maja 2009 roku w cyklu ‘Pytania czytelników’?

Właściwie nic, a jedynie to, że ani Apokalipsa, ani nawet Biblia „nie podaje” i „nie ujawnia” „dokładnej daty” wyrzucenia szatana. Oto słowa z tej publikacji:

„Biblijna Księga Objawienia nie podaje dokładnej daty strącenia Szatana z niebios...” (Strażnica 15.05 2009 s. 18);

 

„Biblia nie ujawnia więc dokładnie daty wyrzucenia Szatana i jego demonów z nieba. Jednak wszystko przemawia za tym, że stało się to wkrótce po objęciu przez Jezusa niebiańskiego tronu w roku 1914” (jw. s. 18).

 

Wydaje się, że dotychczas organizacja Świadków Jehowy nigdy nie była na tyle śmiała by powiedzieć, że Biblia „nie podaje dokładnej daty” jakiegoś wydarzenia. Przeważnie Towarzystwo Strażnica datuje różne wydarzenia biblijne, nawet z dokładnością co do dnia.

Również w przypadku zrzucenia szatana z nieba wyznaczano dzień, miesiąc i rok dla tego ‘faktu’.

Oto taki przykład dotyczący ‘dokładnej’ daty, opartej na „biblijnych powodach”:

„istnieją biblijne powody, aby przypuszczać, że w czasie dorocznego obchodu Wieczerzy Pańskiej w dniu 26 marca 1918 roku Szatan Diabeł został zrzucony na ziemię” („Bądź wola Twoja na ziemi” 1964 rozdz. 13 par. 13).

 

Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica od 15 maja 2009 r. już nie jest tak pewne ‘dokładnej’ daty dotyczącej omawianego tematu. Tym bardziej, że ona jest różna od ‘dokładnego’ 26 marca 1918. Obecnie, jak widzieliśmy, organizacja Świadków Jehowy skłania się raczej do daty zbliżonej do roku 1914, a nie 1918-go.

 

Ale to nie wszystko, bo okazuje się, że już kiedyś organizacja ta przyznawała się do pewnej ‘niewiedzy’ dotyczącej daty zrzucenia szatana. Porównajmy w tabeli jej dawniejszą wypowiedź z roku 1930 i dzisiejszą. Choć obie na ten sam temat, to jednak wyznaczają one inne terminy.

„Światło” 1930 Strażnica 15.05 2009
Dokładna data strącenia szatana z nieba nie jest podana, lecz stało się to prawdopodobnie między rokiem 1914 a 1918, co ludowi Bożemu później zostało objawione” (tom I, s. 127). Biblia nie ujawnia więc dokładnej daty wyrzucenia Szatana i jego demonów z nieba. Jednak wszystko przemawia za tym, że stało się to wkrótce po objęciu przez Jezusa niebiańskiego tronu w roku 1914” (s. 18).
„Szatan i niebiańska część jego organizacji wyrzucony został wkrótce po roku 1914. Było to w roku 1919, to jest rok po rozpoczęciu się sądu w świątyni, kiedy chrześcijaństwo adoptowało latorośl djabelską, Ligę narodów, nazywając ją ‘politycznym wyrazem Królestwa Bożego na ziemi’.” (tom I, s. 317-318). „Szatan chciał więc jak najszybciej zniszczyć nowo powstałe Królestwo, najlepiej tuż po jego narodzeniu. (...) To pozwala wyciągnąć wniosek, że Szatan został pokonany i wyrzucony z nieba tuż po narodzeniu Królestwa w roku 1914” (s. 18).

Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica, prawdopodobnie z ‘powodu’ tego, iż Biblia nie podaje daty zrzucenia szatana z nieba, wyznaczało różne terminy realizacji tego tzn. rok 1919 i tuż po roku 1914. Abyśmy mieli jednak pełny obraz dla tych wydarzeń, przedstawiamy jeszcze dwie inne ‘konkretne’ daty, tzn. lata 1914 i 1918, oparte o „dowody biblijne”. Zauważmy pewne niezdecydowanie Towarzystwa Strażnica, za którym terminem optować:

„Jednak musiał nadejść czas, aby się świat Szatana skończył, a to miało się zaznaczyć jego strąceniem z nieba; i dowody biblijne świadczą, że to strącenie miało miejsce w roku 1914” („Stworzenie” 1928 s. 328);

 

W roku 1914 szatan strącony został z nieba na ziemię i oto Jehowa wkrótce zupełnie zniszczy przez Chrystusa szatańską władzę i organizację na ziemi” („Królestwo nadzieja świata” 1931 s. 23);

 

„23 lipca 1953 roku faktycznie uderzono na alarm. Wiceprezes Towarzystwa, F. W. Franz odmalował barwny obraz nadchodzącego ataku Goga z Magog i jego hord na lud Jehowy. Wyjaśnił, że Gog - główna postać proroctwa - wyobraża Szatana. A krajem Magog, jak wykazał brat Franz, jest siedziba złych sił duchowych, które wyrzucono z nieba w roku 1918 i których swobodę działania ograniczono do najbliższych okolic ziemi (Obj. 12:7-9)” („Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975” s. 103);

 

„istnieją biblijne powody, aby przypuszczać, że w czasie dorocznego obchodu Wieczerzy Pańskiej w dniu 26 marca 1918 roku Szatan Diabeł został zrzucony na ziemię” („Bądź wola Twoja na ziemi” 1964 rozdz. 13 par. 13);

 

„Doprowadziło to do całkowitej porażki Szatana, wskutek czego został w roku 1918 wraz ze swymi wojskami wyparty z dziedzin niebiańskich i strącony w pobliże ziemi” (Strażnica Nr 22, 1967 s. 1);

 

„Szatan i jego demoniczni aniołowie zostali strąceni z nieba w roku 1914 n.e.” (Strażnica Nr 14, 1968 s. 9);

 

„Księga Ezechiela opisuje Szatana w stanie poniżenia, w jakim się znalazł po zrzuceniu z nieba na ziemię, co nastąpiło podczas pierwszej wojny światowej, mniej więcej około roku 1918” (Strażnica Nr 7, 1969 s. 10);

 

„‘Któż jest jak Bóg’ - stoczył walkę z Szatanem Diabłem i jego demonicznymi aniołami oraz wyrzucił ich z niebios. Równocześnie z bitwą, która się rozegrała w niewidzialnych niebiosach, w latach od 1914 do 1918 toczyła się na ziemi pierwsza w dziejach ludzkich wojna ogólnoświatowa” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 11 s. 8);

 

„A zatem owym wiechrzycielem jest Szatan Diabeł, a usunięcie go z nieba w roku 1914 oznaczało ‘biada dla ziemi i morza...’ (Objawienie 12:10, 12)” (Strażnica Nr 3, 2004 s. 20).

 

Poprzez te kilka cytatów możemy zauważyć, że organizacja Świadków Jehowy nie była zdecydowana w którym roku umiejscowić zrzucenie szatana z nieba. Czy w roku 1914, czy w roku 1918, czy wreszcie w roku 1919. Zapewne dlatego potrzebne było nowe ‘zdefiniowanie’ tego. Z tego powodu właśnie opublikowano 15 maja 2009 roku obowiązującą aktualnie wykładnię, którą powyżej przedstawiliśmy. Nie pojawia się już w niej ‘dokładna’ data wyrzucenia szatana z nieba.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024