Nadszedł czas według Towarzystwa Strażnica

Autor: Włodzimierz Bednarski

Nadszedł czas według Towarzystwa Strażnica

   Na początku wymieniamy rozdziały, z których składa się nasz artykuł:

Nadszedł czas i rok 1914.

Nadszedł czas i rok 1918.

Nadszedł czas i rok 1925.

Nadszedł czas i rok 1975.

Nadszedł czas i „pokolenie roku 1914”;

Nadszedł czas w niedawnych wypowiedziach.

 

   Chyba wszyscy znamy następujące słowa Chrystusa:

„Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ‘Ja jestem’ oraz: ‘Nadszedł czas’. Nie chodźcie za nimi!” (Łk 21:8).

 

   Jezus w tym fragmencie wskazywał na fałszywych proroków, którzy mieli powoływać się na niego oraz ogłaszać bliski ‘koniec’. Mówił też, aby nie wierzyć im i nie iść za nimi.

   Dziś wielu przeciwników Świadków Jehowy twierdzi, że słowa „będą mówić: ‘Ja jestem’” (gr. ego eimi) można odnieść do głosicieli Towarzystwa Strażnica. Uważa się, że owo „Ja jestem”, to sparafrazowane imię „Jehowa”, o którym oni ciągle mówią. To jakby skrót słów „Jestem, który Jestem” (Wj 3:14).

Inni adwersarze Świadków Jehowy twierdzą, że słowa te oznaczają, że Jezus jest już „obecny” („Ja jestem”), to znaczy powrócił w 1914 roku, jak naucza Towarzystwo Strażnica.

Niektórzy wskazują też, że kto, jeśli nie Świadkowie Jehowy, mówią nam ciągle o I wojnie światowej i innych konfliktach (jako znakach końca), a Jezus przed takimi ludźmi ostrzegał: „Nie chodźcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach” (Łk 21:8-9).

   My jednak w tym artykule zajmiemy się drugą częścią omawianego wersetu, to znaczy przypatrzymy się określeniu „nadszedł czas” (Łk 21:8), które mieli wypowiadać fałszywi prorocy. Tak się właśnie złożyło, że Towarzystwo Strażnica dość często wypowiadało te słowa na łamach swych publikacji i to przy okazji różnych dat oczekiwanego ‘końca’. Postaramy się to poniżej przedstawić.

   Interesujący jest fakt, że skorowidze do publikacji Świadków Jehowy, obejmujące lata 1960-2009, a więc ostatnie 50 lat, ani razu nie wskazują, aby omawiano tekst Łk 21:8 (patrz „Skorowidz wersetów biblijnych objaśnionych w publikacjach Towarzystwa Strażnica w latach 1960-1989” 1992 s. 73; „Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000” 2003 s. 687; „Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2005” 2007 s. 283; patrz też skorowidz na płycie CD obejmujący literaturę do 2008 r., zawarty na Watchtower Library 2009 – wydanie polskie [patrz też publikacje z 2009 r.]).

   Z drugiej strony właściwie trudno się temu dziwić, gdyż nie wiadomo, kogo Towarzystwo Strażnica wskazałoby jako tych, którzy dziś mówią „nadszedł czas”. Jak zobaczymy, organizacja ta sama najczęściej używała tych słów, dystansując się jednak od innych fałszywych proroków.

 

Nadszedł czas i rok 1914

 

 Chyba nie przez przypadek jedna z pierwszych książek C. T. Russella (1852-1916), prezesa Towarzystwa Strażnica, miała właśnie tytuł „Nadszedł Czas” (The Time Is at Hand). Wydano ją w oryginale angielskim już w 1889 roku. Dzieło to posiadało nawet jeden z rozdziałów identycznie zatytułowany (patrz „Nadszedł Czas” 1919 s. 413).

      Interesujący jest fakt, że Russell, jak się wydaje, ani razu nie komentował słów „nadszedł czas” z Łk 21:8 (patrz np. jego Wykłady Pisma Świętego), choć określenia tego używał często, wbrew temu tekstowi Ewangelisty!

   Obecnie Towarzystwo Strażnica tak oto wspomina Russella i tamtą książkę:

   „Od roku 1879 często podkreślał wyjątkowe znaczenie roku 1914 na łamach Strażnicy; szczególnie wyraźnie uczynił to w książce pt. Nadszedł czas, wydanej w roku 1889. (…) Tak więc od roku, w którym według chronologii biblijnej miały się skończyć Czasy Pogan, do swej niespodziewanej śmierci we wtorek wieczorem, 31 października 1916 roku, prezes Towarzystwa obserwował początek szarży czterech jeźdźców Apokalipsy” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 1 s. 15).

 

   Oto charakterystyczne słowa z tego tomu Wykładów Pisma Świętego:

NADSZEDŁ CZAS na założenie Królestwa Odkupiciela. Jest to świadectwo zgadzające się z wywodami poprzednich wykładów. Nic temu nie stoi na przeszkodzie. Żyjemy już w siódmym Tysiącleciu – począwszy od października roku 1878 [w ang. 1872 r.]. Udzielenie władzy pogańskim królom zakończyło się wobec tego w roku 1914. Wielki, pozafiguralny Jubileusz, Czasy Restytucyi za wszystkie rzeczy, rozpoczął się w roku 1874, kiedy to zaczęła się obecność Wielkiego Przywróciciela” („Nadszedł Czas” 1919 s. 413).

 

   Również w innych swych książkach (Tomach) Russell używał terminu „nadszedł czas”:

   „A teraz już On przyszedł! Pan jest naprawdę obecny! I nadszedł czas na ustanowienie Jego Królestwa i na wywyższenie i uwielbienie Jego wiernej oblubienicy” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 [ang. 1891] s. 138);

 

   „Opowiadają oni światu błogosławioną nowinę o łaskawym Boskim planie Wieków oraz, że nadszedł czas na chwalebne dokonanie tego planu” (jw. s. 259);

 

   „cieszą się z tego, że mogą głosić prawdę Syonowi, iż nadszedł czas na ustanowienie Królestwa i że Emanuel rozpoczął swe królowanie sprawiedliwości, które wkrótce pobłogosławi wszystkie narody” (jw. s. 260);

 

   „Wykazaliśmy już, że ‘Nadszedł czas’ i że wypadki dnia Jehowy nawet teraz zbliżają się coraz bardziej do nas. Kilka lat następnych z konieczności muszą posłużyć do dojrzewania pierwiastków, jakie obecnie pracują w kierunku przepowiedzianego ucisku; stosownie do niezawodnych słów proroctwa, obecne pokolenie będzie świadkiem straszliwego kryzysu i przejdzie przez decydujące starcie” („Walka Armagieddonu” 1919 [ang. 1897] s. 33).

 

   Widzimy z tego, że Towarzystwo Strażnica całkowicie zignorowało słowa Jezusa o fałszywych prorokach, którzy mieli mówić „nadszedł czas”. Samo jakby wpasowało się w przestrogę Jezusa z Łk 21:8.

 

Nadszedł czas i rok 1918

 

   Również za czasów J. F. Rutherforda (1869-1942), kolejnego prezesa Towarzystwa Strażnica, Towarzystwo Strażnica nie komentowało słów „nadszedł czas” z Łk 21:8. Nie znaczy to jednak, że tego określenia nie używało.

   A jak postąpiła ta organizacja z tekstem książki pt. „Nadszedł Czas” (tzw. Tom II), gdy nic nie nastąpiło w roku 1914? Po prostu nakazano w tym dziele zmienić „rok 1914” na „rok 1918”:

„Przejrzyj ponownie porównanie Dyspensacyi w Wykładach Pisma Św. tom II, str. 276 i 277; zmień 37 na 40, 70 na 73 i 1914 na 1918 i wierzymy, że to jest akuratnem i wypełni się ‘w wielkiej mocy i chwale.’ (Marka 13:26). (…) W tym względzie mamy słowa naszego Pana, który powiedział, że gdy ujrzycie te rzeczy, wiedzcie, ‘iż się zbliżyło Królestwo Boże’ i że ‘zbliża się zbawienie nasze’.” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 69-70).

 

   W innym miejscu cytowanego dzieła zmieniono czas żniwa z lat 1874-1914 na lata 1878-1918, a potwierdzać to miała Piramida Cheopsa:

   „[Ap] 14:15. (...) Wielka Piramida potwierdza naukę Biblijną, że nadszedł czas żniwa” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 269);

 

   „Poselstwo miało być ogłoszone przez poświęcony lud Boży podczas Żniwa Wieku Ewangelii, od 1878 do 1918” (jw. s. 470; por. „‘żniwa’ Wieku Chrześciańskiego mają trwać lat 40 od R. P. 1874 do 1914” [„Nadszedł Czas” 1919 s. 424]).

 

   Widzimy z tego, jak łatwo było przenieść termin „nadszedł czas” z 1914-go na 1918 rok.

   Warto tu dodać, że tom pt. „Nadszedł Czas” był rozprowadzany i reklamowany przez Towarzystwo Strażnica aż do 1930 roku (patrz „Wyzwolenie” 1929 s. 351; Strażnica 01.11 1929 s. 322; „Złoty Wiek” 15.07 1930 s. 224).

 

Nadszedł czas i rok 1925

 

   Podczas „kampanii milionów”, gdy wyznaczono rok 1925 i błogosławieństwa z nim związane, Towarzystwo Strażnica także stosowało określenie „nadszedł czas”. Oto trzy przykłady związane z oczekiwaniem na powyższą datę:

   „Wykazaliśmy już, że ‘Nadszedł czas’ i że wypadki dnia Jehowy nawet teraz zbliżają się coraz bardziej do nas. Kilka lat następnych z konieczności muszą posłużyć do dojrzewania pierwiastków, jakie obecnie pracują w kierunku przepowiedzianego ucisku; stosownie do niezawodnych słów proroctwa, obecne pokolenie będzie świadkiem straszliwego kryzysu i przejdzie przez decydujące starcie” (Strażnica 01.02 1919 s. 36);

 

   „Ci, co będą posłuszni sprawiedliwości podczas próby, osiągną wieczne życie na ziemi. Musi zatem nadejść czas, że z przekonaniem będzie mówione: ‘Miljony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą’. Czas ten nadszedł” („Ucisk świata - dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 55);

 

„W przekonaniu, że pozaobrazowy rok jubileuszowy rozpocząć się musi w roku 1925, owe poselstwo zapowiedziało upadek organizacji szatańskiej i oświadczyło, że nadszedł czas, kiedy lud powinien się stać wolnym. Początek wielkiego roku jubileuszowego przypadł na rok 1925 i rok ten zapowiedziany też został w słusznym czasie” („Światło” 1930 t. 1, s. 135).

 

   Termin „nadszedł czas”, jak widzimy, i jak zauważymy poniżej, stał się uniwersalnym stwierdzeniem, gdyż stosowano go zarówno przed 1925 rokiem, jak i po tym czasie, np. w przypadku roku 1975.

 

Nadszedł czas i rok 1975

 

      W okresie kampanii roku 1975 ukazał się artykuł, który miał w tytule interesujący nas zwrot:

 Nadszedł czas, żeby ufnie „podnieść głowy”.

Umieszczony był on w tym samym czasopiśmie, w którym znajdował się artykuł pt. Co przyniosą lata siedemdziesiąte?

   Ten pierwszy tekst zapewniał o wiarygodności Towarzystwa Strażnica w kwestii chronologii, w przeciwieństwie do wcześniejszych fałszywych proroków:

   „To prawda, że w przeszłości pewni ludzie przepowiadali ‘koniec świata’, podając nawet dokładne daty. Niektórzy zbierali wokół siebie grupki ludzi i uciekali w góry lub zamykali się w swych domach oczekując na koniec świata. Nic się jednak nie działo. ‘Koniec’ nie nastąpił. Ludzie ci okazali się fałszywymi prorokami. Dlaczego? Na czym się zawiedli? Otóż nie zwrócili uwagi na to, że muszą wystąpić wszystkie oznaki spełniania się proroctwa biblijnego. Poza tym ludzie ci nie znali prawdy Bożej ani nie mieli dowodów na to, że są kierowani przez Boga i że Bóg się nimi posługuje.

   A jak jest obecnie? Dzisiaj posiadamy potrzebne dowody i to wszystkie. Dowodów tych nie da się obalić! Obok świadectwa chronologii biblijnej wystąpiły obecnie wszystkie z licznych wydarzeń tworzących wielki znak ‘dni ostatnich’.” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 22 [ang. 08.10 1968]).

 

   Następnie artykuł ten zapewniał, że właśnie teraz „nadszedł czas” i ukazywał perspektywy dla tych ludzi, którzy nie podporządkują się wymaganiom Towarzystwa Strażnica:

   „Następnie, jak czytamy w Mateusza 24:33, 34, dodał: ‘Tak samo i wy: Kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.’ Obecnie widzimy, jak za życia jednego pokolenia występują wszystkie wydarzenia, z których się składa ów znak, a jest ich blisko czterdzieści, i w dodatku Boski rozkład czasu, Jego ‘kalendarz’, wskazuje, że już prawie się skończył czas przyznany obecnemu niegodziwemu systemowi rzeczy. Sytuacja dzisiejsza jest więc całkowicie odmienna od sytuacji, w jakiej się znalazły osoby, które ogłaszały ‘koniec świata’ za życia wcześniejszych pokoleń” (jw. s. 23);

 

   „Dzisiaj wiele ludzi przypomina pasażerów pędzącego z góry pociągu, w którym nie działają hamulce; nie zwracają najmniejszej uwagi na szczere wysiłki ostrzegania ich przed niechybną zgubą. Prowadzą dalej ‘salonowe’ rozmowy, debatują nad takimi sprawami, jak zarobki, ceny czy niesprawiedliwość społeczna. Albo roztrząsają zasługi czołowych polityków bądź najnowsze wydarzenia w sporcie, albo czytają, piją lub grają w karty” (jw. s. 24);

 

„Ten system rzeczy z rosnącą szybkością pędzi w przepaść zagłady. Czy wolisz pozostać w nim i doświadczyć skutków takiego postępowania, czy raczej usłuchasz rady Słowa Bożego i porzucisz go? Na podjęcie decyzji nie pozostało ci już zbyt wiele czasu. Masz jeszcze dogodną sposobność, którą można przyrównać do otwartych drzwi arki, zbudowanej przez Noego przed potopem, oraz do bram Jeruzalem stojących otworem po przejściowym wycofaniu się armii rzymskich. Ale te drzwi sposobności wkrótce zamkną się przed tobą na zawsze. Jeżeli chcesz się znaleźć pośród tych, którzy szczęśliwie przeżyją zagładę obecnego systemu rzeczy, to musisz działać natychmiast” (jw. s. 25).

 

     Prócz powyższego artykułu, ukazał się też kolejny pt. Dlaczego oczekujesz roku 1975? W nim również pojawia się termin „nadszedł czas” w kontekście „gwałtownego kresu” i roku 1975:

“Jedna rzecz jest absolutnie pewna: Chronologia biblijna poparta spełnionymi proroctwami dowodzi, że sześć tysięcy lat istnienia człowieka wkrótce dobiegnie końca, jeszcze za życia obecnego pokolenia! (Mt 24:34). Nie pora więc na to, żeby pozostać obojętnym i mówić sobie: jakoś to będzie. Nie pora na to, by sprawę obracać w żart, posługując się słowami Jezusa, że «o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec» (Mt 24:36). Wręcz przeciwnie, nadszedł czas, by jasno zdać sobie sprawę, że szybko zbliża się kres teraźniejszego systemu rzeczy, przy czym będzie to kres gwałtowny. Nie łudźmy się: Zupełnie wystarczy, iż sam Ojciec zna zarówno «dzień» jak i «godzinę»! Nawet jeżeli nie daje się spojrzeć poza rok 1975, czy jest to podstawa do ograniczania aktywności? Apostołowie nie widzieli ani tak daleko, jak my; nie wiedzieli przecież nic o roku 1975. Dostrzegali przed sobą tylko krótki czas, w którym mieli dokończyć powierzonego im dzieła. (...) I słusznie. Gdyby się guzdrali i ociągali, gdyby uspakajali siebie myślą, że koniec nadejdzie dopiero za kilka tysięcy lat, na pewno by nie ukończyli wyznaczonego im biegu” (Strażnica Nr 5, 1969 s. 8).

 

   Widzimy powyżej, że termin „nadszedł czas” posłużył Towarzystwu Strażnica nawet do polemiki z innymi słowami Chrystusa o „dniu i godzinie”!

 

Nadszedł czas i „pokolenie roku 1914”

 

   Okres nauczania o „pokoleniu roku 1914” to lata 1926-1995. W tym czasie wiele razy podkreślano bliskość ‘końca’. Wybraliśmy tu charakterystyczne dla tego okresu stwierdzenia ze słowami „nadszedł czas”:

„Ostrzegawcza pobudka Jezusa, zawarta w jego proroczych słowach (Marka 13:29-31, NT), brzmi głośno i wyraźnie w naszych uszach: ‘Tak więc i wy, gdy ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest przede drzwiami. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą’. (...) Chociaż nikt na ziemi nie wie, kiedy Chrystus wyruszy z niszczycielską mocą przeciw obecnemu systemowi rzeczy, to jednak nie ma żadnej wątpliwości, że żyjemy za czasów pokolenia, o którym on mówił. (...) Ponieważ nikt nie wie dokładnie, kiedy bitwa Armagedonu wybuchnie z całą siłą, więc teraz nadszedł czas, żebyśmy się na nią przygotowali” (Strażnica Nr 17, 1961 s. 2).

 

   „Nie przechodź lekkomyślnie do porządku nad dowodami, które potwierdzają, że nadszedł czas dla Królestwa Bożego. Według chronologii biblijnej rok 1914 był rokiem, w którym Chrystus przyszedł by panować wśród swych nieprzyjaciół (Ps. 110:1, 2). Wydarzenia ubiegłych czterdziestu ośmiu lat potwierdzają dowód chronologiczny. Królestwo niebios przyszło! Niedługo - jeszcze za życia obecnego pokolenia - ono zniszczy Szatana i jego zły system rzeczy” (Strażnica Nr 5, 1962 s. 14; patrz też powyżej Strażnica Nr 5, 1969 s. 8).

 

   Mało tego, Towarzystwo Strażnica samemu Bogu włożyło w usta słowa „nadszedł czas”, dla rozpoczęcia Armagedonu:

„Dlatego walka Armagedonu jest wręcz nieunikniona. Państwa polityczne same nie potrafią się wydostać z impasu. Co więcej, stoją już na przedpolu Armagedonu, uszykowane przeciw Bogu i jednomyślnie odmawiając Jemu prawa do zwierzchniej władzy, chociaż On uznał, że nadszedł czas, aby Jego Królestwo zapanowało dla wspólnego dobra całej ludzkości” (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 8 s. 22).

 

   Takich tekstów z terminem „nadszedł czas” jest wiele i dlatego pozostałe zamieszczamy poniżej w ostatnim rozdziale, który omawia lata od roku 1970.

 

Nadszedł czas w niedawnych wypowiedziach

 

   Aby nikt nie myślał, że Towarzystwo Strażnica zaprzestało używać określenia „nadszedł czas”, w związku z królestwem, sądem, powrotem Jezusa itp., przedstawiamy niedawne wypowiedzi tej organizacji na ten temat. Ograniczymy się tu do kilkunastu najważniejszych fragmentów, począwszy od roku 1970:

   „Ludzkość znalazła się w rozpaczliwej sytuacji i nadszedł czas, że Bóg po prostu z konieczności musi objąć władzę nad ziemią, aby uratować ród ludzki” (Strażnica Nr 5, 1970 s. 14);

 

   „Nadszedł czas, aby te narody legły jako podnóżek pod stopami Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Nastała pora, żeby mesjański Król ‚wyruszył na podbój między swych nieprzyjaciół’.” (Strażnica Rok XCII [1971] Nr 22 s. 11);

 

   „W roku 1914 n.e., kiedy narody świata uwikłały się w straszną wojnę, spełniły się w zdumiewający sposób prorocze słowa biblijne: ‘królestwo świata’ słusznie wtedy ‚przeszło do Chrystusa’. Nadszedł czas, aby ‘zniszczył tych, którzy wyniszczają ziemię’” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 11 s. 3);

 

   „Istnieją jeszcze dalsze podstawy, które pozwalają się spodziewać, że prawdziwy chrystianizm będzie się dziś krzewił i rozwijał. Jedną z nich jest okoliczność, że nadszedł czas niewidzialnej obecności Chrystusa dzierżącego już władzę królewską. Dobiegły końca ‘czasy pogan’, inaczej mówiąc ‘czasy wyznaczone narodom’.” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 23 s. 14);

 

   „Wydarzenia dziejące się w ramach spełnienia proroctw biblijnych wskazują, że obecność, czyli paruzja Chrystusa rozpoczęła się w znamiennym roku 1914 (Mat. 24:3, 7-14). Wtedy to ‘królestwo świata stało się królestwem naszego Pana [Jehowy] i Jego Chrystusa’. Po tym przełomowym fakcie nadszedłczas wyznaczony dla umarłych, aby byli sądzeni’. Sąd ten, połączony z nagradzaniem godnych takiej zapłaty, rozpoczął się od uczestników ‘pierwszego zmartwychwstania’, gdy Chrystus przyszedł do świątyni” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 20 s. 9);

 

   „W roku 1918 n.e. ‘nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo’. Począwszy od roku 1919 ci spośród nich, którzy znajdowali się jeszcze na ziemi, zostali zorganizowani do rozgłaszania po całym świecie wieści o ustanowionym Królestwie Mesjasza” (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 15 s. 12);

 

   „Nie jest to wieść o rządzie, który dopiero ma powstać, lecz o królestwie, które już objęło władzę i panuje. Zostało ustanowione w roku 1914. A zatem nadszedł czas odpowiedzi na modlitwę, którą Jezus przedstawił w zarysie przeszło 1900 lat temu” (Strażnica Nr 16, 1989 s. 12-13);

 

„Na szczęście w roku 1914 nadszedł czas na zakwestionowanie bezsensownych eksperymentów z rządzeniem się przez człowieka, gdyż w niebiosach zostało ustanowione Mesjańskie Królestwo Jehowy. Chociaż rządy ludzkie wciąż jeszcze funkcjonują, to od roku 1914 ich godziny są policzone” (Przebudźcie się! Nr 3, 1991 s. 14);

 

   „Jednakże narodom głos siódmej trąby bynajmniej nie sprawia radości. Nadszedł czas, by Jehowa wywarł na nich swój srogi gniew” („Wspaniały finał Objawienia bliski!” 1993 s. 173);

 

   „Pierwsza wojna światowa i towarzyszące jej nieszczęścia, jakie spadły na ludzkość, dowiodły, że w roku 1914 Jezus rzeczywiście został wyniesiony na tron królewski (Mateusza 24:3, 7, 8). Wkrótce potem nadszedł czas, by ‛zaczął się sąd od domu Bożego’ i by Jezus spełnił obietnicę dotyczącą jego namaszczonych uczniów, którzy zapadli w sen śmierci: ‘Przyjdę znowu i przyjmę was do siebie’” (Strażnica Nr 13, 1996 s. 19);

 

   „Kiedy więc w 1918 roku nadszedł czas sądu, który miał ‛się zacząć od domu Bożego’, Jehowa odrzucił chrześcijaństwo. Pojawił się inny szafarz – ‘szafarz wierny, roztropny’ - i to jego ustanowiono nad ziemskim domostwem Jezusa” („Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości” 2000 t. I, s. 242);

 

   „W roku 1919 nadszedł czas na oddzielenie symbolicznej pszenicy, czyli prawdziwych naśladowców Chrystusa, od chwastów” (Strażnica Nr 1, 2004 s. 13).

 

   Jak z powyższego widzimy, chociaż Towarzystwo Strażnica nie komentuje raczej tekstu Łk 21:8 i nie odnosi go bezpośrednio do siebie, to jednak bardzo często używa określenia „nadszedł czas” i to w takim znaczeniu, w jakim Chrystus zastosował je do „fałszywych proroków”.

   Interesujące jest też to, że choć Towarzystwo Strażnica opatrzyło tak wiele wydarzeń słowami „nadszedł czas”, to jednak nigdy w stosunku do nich nie użyło określenia ze swej własnej Biblii z Łk 21:8: „’Stosowny czas się przybliżył’. Nie idźcie za nimi” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata”). Czyżby czegoś obawiała się ta organizacja? Natomiast jeden raz w Strażnicy Nr 4, 1994 s. 14 zacytowano tekst Łk 21:8, właśnie z określeniem „nadszedł czas”.

   Na koniec ciekawostka związana z terminem „nadszedł czas”, ale w innym znaczeniu. Otóż Towarzystwo Strażnica nawet Bogu potrafiło ‘wyznaczać’ termin na zostanie Ojcem:

   „Nadszedł czas, kiedy Bóg postanowił zostać Ojcem” (“‘Wieczyste zamierzenie’ Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka” 1978 s. 25).


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024