Czy chrześcijanie mieli odważnie świadczyć o Jehowie?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-09-09

Strażnica 15 listopada 2014STRAŻNICA 15 LISTOPADA 2014 Strażnica 15 listopada 2014
str.2
"Podstawowym działaniem manipulacji, którą w życiu codziennym posługuje się niemal każdy uczestnik komunikacji, jest chęć wytworzenia w odbiorcy określonego obrazu rzeczywistości i nakłonienie go do określonych działań. Najważniejszym elementem manipulacji jest więc bodziec i reakcja. Jako że żyjemy w społeczeństwie obrazkowym, gdzie tekst jest wypierany przez obraz, zauważenie manipulacji jest coraz trudniejsze. Odbiorcy stają się biernymi uczestnikami, nie zastanawiają się nad poprawnością przekazów reklamowych, a manipulacja staje się częścią naszego życia. Aby odróżnić manipulację od prostego przekazu, od komunikacji, trzeba poznać techniki, jakie manipulacja wykorzystuje." (Manipulacja fotografią, Anna Maksymiuk)
Strażnica 15 listopada 2014
str.23

Redaktorzy Strażnicy chcą wmówić czytelnikom, że oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego tak właśnie wyglądało: dwóch prowadzących, na stoliku zwój, rzędy krzeseł, tak jak na zebraniu Świadków Jehowy w Salach Królestwa?

Zobacz:

Strażnica 15 listopada 2014STRAŻNICA 15 LISTOPADA 2014 Strażnica 15 listopada 2014str.23

Nie jest prawdą, że "Jehowa" powołał do istnienia nowy naród-duchowy „Izrael Boży”. Nowy lud Boży, Izrael Boży, to Kościół założony przez Jezusa. To są wyznawcy Jezusa Chrystusa, którzy tak, jak św. Tomasz, mogą powiedzieć: "Pan mój i Bóg mój". To nie Jehowa, a Jezus Chrystus, Syn Boży, powołał Apostołów i powołuje ich następców.

Mt 16, 18 J 15, 16
"Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka], i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" (BT, wyd.V) "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał"
Dz 20, 28 2 Kor 5,
"Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią" "Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień."

Strażnica 15 listopada 2014STRAŻNICA 15 LISTOPADA 2014 Strażnica 15 listopada 2014str.23

Uczniowie nie weszli do "nowego narodu Jehowy, Jego nowego ludu". Ten nowy naród, nowy lud, to wyznawcy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Oni służą Jezusowi, swojemu Panu, który nawiedził swój lud:

Łk 1, 68 Mt 1, 21
"Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił" "Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów"

Od chwili zesłania Ducha Świętego, nowy lud Boży, Izrael Boży, wyrusza na cały świat, by głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Będą Jego świadkami:

Łk 24, 46-47 Dz 1, 8
"Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy." "ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i po krańce ziemi"

Strażnica 15 listopada 2014STRAŻNICA 15 LISTOPADA 2014 Strażnica 15 listopada 2014str.24

Nowy naród, Izrael duchowy, to chrześcijanie, wyznawcy Jezusa Chrystusa. To zbudowany przez Jezusa Kościół. Św. Paweł nazywa chrześcijan „Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy” (1 Tm 3, 15). Kościół jest „Ciałem Chrystusa” (1 Kor 12, 27). Chrystus jest Jego „Głową” (Ef 1, 22) i ma być z nim przez wszystkie wieki (Mt 28, 20; por. Ef 3, 21). Duch Święty też miał być z Kościołem na zawsze (J 14, 16; por. Ap 3, 6). Kościół wraz z Chrystusem ma przez wszystkie wieki oddawać chwałę Bogu (Ef 3, 21). Jak widzimy, to nie ma nic wspólnego z naukami Świadków Jehowy, którzy chcą na siłę wmówić czytelnikom, że był to lud Jehowy.


Strażnica 15 listopada 2014STRAŻNICA 15 LISTOPADA 2014 Strażnica 15 listopada 2014str.24

Po pierwsze: nie było wówczas żadnego "ciała kierowniczego". Po drugie: redaktorzy Strażnicy nie wspomnieli, że Filip głosił Jezusa. W Dziejach Apostolskich nie ma ani słowa o głoszeniu "Jehowy". Po trzecie: nie słyszałem też, by na ochrzczonych Świadków Jehowy wkładano ręce, by otrzymali Ducha Świętego. Po czwarte: nie widziałem głoszących Świadków Jehowy, by towarzyszyły im jakiekolwiek znaki: z nikogo nie wypędzili złych duchów oraz nikogo też nie uzdrowili. Z tego też powodu w żadnym współczesnym mieście nie zapanowała radość z obecności Świadków Jehowy.

Dz 8, 5-8 Dz 8, 14-17
"Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście." "Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego."
Zobacz:

Następnie następuje festiwal manipulacji wersetami biblijnymi:

Strażnica 15 listopada 2014STRAŻNICA 15 LISTOPADA 2014 Strażnica 15 listopada 2014str.24 Strażnica 15 listopada 2014str.25
Strażnica 15 listopada 2014STRAŻNICA 15 LISTOPADA 2014 Strażnica 15 listopada 2014str.25

Tę manipulację powtórzono dla głosicieli Strażnicy, którzy mają w domu codziennie badać Pisma:

Codzienne badanie Pism Codzienne badanie Pism Codzienne badanie Pismwyd.2015

Przyjrzyjmy się bliżej:

Codzienne badanie Pism Codzienne badanie Pism
sobota 27 sierpnia

Jezus Chrystus, Syn Boży, prawdziwy Bóg (1 J 5, 20), wybrał swój lud pośród pogan dla swego imienia.


Codzienne badanie Pism Codzienne badanie Pism
sobota 27 sierpnia

Uczeń Jakub nie był obecny na żadnym spotkaniu wczesnochrześcijańskiego "ciała kierowniczego". Wyrażenie to pojawia się dopiero w literaturze Świadków Jehowy w roku 1944:

Strażnica 1972 Nr 7
Strażnica 1972 Nr 7
Strażnica 1972 Nr 7
str.15
Strażnica 1972 Nr 7
str.17

Wniosek jest oczywisty. Świadkowie Jehowy wymyślili sobie "ciało kierownicze" i próbują wmówić czytelnikom, iż takowe istniało już w czasach apostolskich.


Codzienne badanie Pism Codzienne badanie Pism
sobota 27 sierpnia

W tamtym czasie nie było żadnego "ludu noszącego imię Jehowy". Byli natomiast wyznawcy Jezusa, którzy zostali w Nim uświęceni i na każdym miejscu wzywają imienia Pana:

              1 Kor 1, 2
Biblia Tysiąclecia

Codzienne badanie Pism Codzienne badanie Pism Codzienne badanie Pism
sobota 27 sierpnia

Chodzi oczywiście o Pana Jezusa. Ale nie dla Świadków Jehowy. Poprzez sprytną manipulację wersetami biblijnymi chcą odwrócić uwagę od Zbawiciela. Zobaczmy dalszą część tekstu:

Codzienne badanie Pism Codzienne badanie Pism
sobota 27 sierpnia

Ani w Dz 1, 8, ani w Kol 1, 23 nie ma ani słowa o Jehowie. Pan Jezus przed wniebowstąpieniem mówi:

Dz 1, 8 Kol 1, 23
"ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" "bylebyście tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie chwiejący się w nadziei [właściwej dla] Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem - jej sługą stałem się ja, Paweł. "

Św. Paweł stwierdza jasno:

"Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu!" (Kol 3, 23-24)

Strażnica 15 listopada 2014STRAŻNICA 15 LISTOPADA 2014 Strażnica 15 listopada 2014str.25

Gdzie i w którym miejscu chrześcijanie - wyznawcy Jezusa - "mieli odważnie świadczyć o Jehowie", jak chcą Świadkowie Jehowy?

Rz 15, 8-12 Rz 15, 20 Dz 8, 5
"Albowiem Chrystus - mówię - stał się sługą obrzezanych, dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.
Znów mówi Pismo:
Weselcie się, poganie, wraz z ludem Jego!
I znowu:
Chwalcie Pana, wszyscy poganie,
niech Go uwielbiają wszystkie narody!
Nadto także Izajasz powiada:
Przyjdzie potomek Jessego,
powstanie Ten, który ma rządzić poganami,
w Nim poganie pokładać będą nadzieję."
"A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego,
lecz zgodnie z tym, co napisane:
Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go,
i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go."
"Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa."

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023