Dlaczego Jezus jest nazwany
Synem Bożym?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w tej publikacji zadają pytanie:

Strażnica 1 marca 20131 marca 2013 Strażnica 1 marca 2013str.16

twierdzą też:

Strażnica 1 marca 2013str.16

Kiedy pragniemy poznać coś lub kogoś, między innymi zadajemy sobie takie pytanie: jaka jest ta rzecz lub osoba. Każdy bowiem przedmiot, zwierzę, człowiek posiada pewne charakterystyczne cechy, właściwości, np. coś jest małe, lekkie, okrągłe itp. Człowiek zaś może być życzliwy, energiczny, wesoły, smutny itp. Cechy mogą się odnosić do samej natury lub do różnych działań. I tak np. możemy powiedzieć o człowieku, że jego natura jest duchowo-cielesna, a działanie np. zmienne, zgodne lub niezgodne z sumieniem itd.

Odpowiedź na powyższe pytanie w odniesieniu do Boga może być udzielona w niewielkim stopniu przez naturalną zdolność poznawczą rozumu, w większym zaś - przez Boże objawienie. Duch Święty, który przenika głębokości samego Boga (por. 1 Kor 2,10), swoim światłem pomaga nam poznać Istotę nieskończenie doskonałą, pouczając nas, jaki jest nasz Pan, Ojciec, Stwórca i Zbawiciel.

PRZYMIOTY BOGA

Źródło: Ks. Michał Kaszowski TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Strażnica 1 marca 2013str.16

Jak rozumieć poprawnie synostwo Boże i czy Syn Boży został stworzony:

Dogmatyka KatolickaLublin 1959
Dogmatyka Katolickastr.69
Dogmatyka Katolickastr.70
Dogmatyka Katolickastr.72
Dogmatyka Katolickastr.74
Dogmatyka Katolickastr.75
Zob. więcej:

Znaczenie teologiczne

"(...) termin "Syn Boga" ma znaczenie teologiczne. Znajdujemy je zarówno w Nowym Testamencie, jak i w późniejszej teologii chrześcijańskiej. Termin "Syn Boga" w znaczeniu teologicznym odnosi się wyłącznie do Jezusa Chrystusa dlatego, że jest Bogiem, ma boską naturę. Celem Ewangelii Janowej jest pokazanie, że Jezus jest i Chrystusem (Mesjaszem), i Synem Boga, co jasno wynika z Prologu. Jezus jako Syn Boga, Logos, istnieje od wieków, od początku (gr. arche). Jezus Chrystus jest Bogiem, który się ucieleśnił (Wcielenie), by objawić ludziom Boga (por J 1, 18). To samo ma na myśli Paweł, gdy mówi, że Bóg posłał swego jedynego Syna "w postaci grzesznego ciała", by sprawić to, czego Zakon (Prawo) nie był w stanie osiągnąć (Rz 8, 3; Ga 4, 4). Autor Listu do Hebrajczyków, z kolei, opisując służbę arcykapłańską naszego Pana, mówi o Nim jako o Jezusie i Synu Boga. Umieszczając zaś obok siebie zarówno ludzkie imię Jezusa, jak i tytuł Syna Boga, chce zwrócić uwagę na dwie natury - boską i ludzką - naszego Pana (Hbr 4, 14). Jezus sam odróżnia swój stosunek wobec Boga od stosunku uczniów. Uczniowie Jezusa są synami Boga jedynie w znaczeniu moralno - religijnym. Jezus zaś jest Synem Boga z natury. Bóg jest Ojcem Jezusa na sposób, który w żadnym wypadku nie jest dostępny Jego uczniom.

Wróćmy jeszcze do cytowanego już apostoła Pawła. Otóż Paweł często mówi o Jezusie jako Synu Boga. Jezus był Synem Boga, potomkiem "Dawida według ciała, który według Ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie" (Rz 1, 3-4). Paweł określa więc Jezusa jako Syna Boga zarówno według ciała, jak i według zmartwychwstania. Kluczowe jest tutaj wyrażenie: "w mocy". Znaczy to, iż według ciała, za życia na ziemi, Jezus był Synem Boga w słabości. Według Ducha zaś jest Synem Boga w mocy przez zmartwychwstanie.
Paweł wierzył, że Jezus był nie tylko człowiekiem, postacią historyczną, ale także Osobą boską. Apostoł mówił o Jego preegzystencji (tzn. istnieniu przed Wcieleniem) i o Jego udziale w dziele stworzenia. "Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy" (1 Kor 8, 6). Jezus, Syn Boga, "jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia", kimś, w kim i dla kogo wszystko zostało stworzone, w kim wszystko jest ugruntowane (por. Kol 1, 15-17).

Trzeba przy tym pamiętać, że słowo "pierworodny" nie występuje tutaj w znaczeniu pierwszeństwa czasowego, lecz - jak i gdzie indziej w Piśmie - pierwszeństwa statusu, pozycji. Na przykład Dawid, choć najmłodszy z ośmiu braci, miał być uczyniony pierworodnym wśród królów ziemi (por. Ps 89, 28). Jezus jest pierworodny, bo jest ponad wszelkim stworzeniem. Jest zarówno głową stworzenia, jak i jego sprawcą. Odwieczny Syn Boga uczestniczył w dziele stworzenia. I Jego Bóg posłał na świat. O tym wydarzeniu mówi też 2 Kor 8, 9: "Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali". Klasycznym zaś miejscem w Listach Pawła jest Flp 2, 6-11, który to tekst głosi, że Chrystus istniał odwiecznie w postaci Bożej (gr. morfe theou).

Herezje wczesnochrześcijańskie

Pora wymienić także poglądy kwestionujące z kolei bóstwo Jezusa Chrystusa. Czynili to ebionici (hebr. ubodzy), ugrupowanie chrześcijańskich ascetów pochodzenia żydowskiego, działających w I i II wieku. Uważali oni, że Jezus jest ludzkim, naturalnym synem Marii i Józefa, a więc tylko człowiekiem, na którego zstąpił Duch Święty podczas chrztu w Jordanie. Najwięcej niepokoju w Kościele spowodował arianizm, który został potępiony na Soborze Nicejskim (325). Nazwa pochodzi od Ariusza, prezbitera z Aleksandrii (ok. 250 - ok. 336). Według niego Syn Boży nie istniał odwiecznie i w konsekwencji nie był Bogiem z natury, lecz tylko pierwszym spośród stworzeń. Poglądy Ariusza na osobę Chrystusa spotykamy również współcześnie u ugrupowań o charakterze unitariańskim."

Zobacz:
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła zob.

1 J 4,15-16

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła

1 J 5,1-12

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
str.2681 str.2682

Wyrażenie, że Jezus jest Synem Bożym w świetle Pisma Świętego oznacza, że jest On Bogiem, bo zrodzony z Boga jest Bogiem.

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Hbr 1,5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 1,18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 3,18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jednorodzony Bóg i Jednorodzony Syn Boży.


Strażnica 1 marca 20131 marca 2013 Strażnica 1 marca 2013str.16

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii dodali słowa "inne" w wersetach Kol 1,16-17. Dodane słowa, których brak w tekście oryginalnym zmieniają sens zdania. Więcej na ten temat:

Nie jest prawdą, że Jezus był pierwszym stworzeniem Bożym. Jeśli Chrystus posiada WSZYSTKIE przymioty Ojca ("Wszystko, co ma Ojciec, jest moje" J 16,15), to jest WIECZNY, a to wyklucza Jego stworzenie. Chrystus jest nazwany "pierworodny", a nie "pierwostworzony". "Określenia -rodny czy -rodzony nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos. Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam." (ZRODZONY A NIE STWORZONY Włodzimierz Bednarski).

Jezus Adam
Septuaginta
Kol 1,15
Grecko-Polski NT
Mdr 10,1
Septuaginta zob.

Mdr 10,1

Septuagintastr.358
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Mdr 10,1

Septuagintastr.1165

Co oznacza, że Jezus jest "pierworodnym całego stworzenia"?

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Kol 1,15

Grecko-polski Nowy Testamentstr.948

Jak poprawnie rozumieć ten werset:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994
Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.480
Jezus Chrystus jako arche zob. Katowice 2001
Jezus Chrystus jako archestr.187
Jezus Chrystus jako archestr.188
Jezus Chrystus jako archestr.189
Świadkowie Jehowy historia, pochodzenie, wierzenia Elizeusz Bagiński OCDKraków 2004
Świadkowie Jehowy historia, pochodzenie, wierzenia Elizeusz Bagiński OCDstr.116
Świadkowie Jehowy historia, pochodzenie, wierzenia Elizeusz Bagiński OCDstr.117
Zobacz też:

Na koniec przyjrzyjmy się tej dziwacznej tezie:

Strażnica 1 marca 20131 marca 2013 Strażnica 1 marca 2013str.16

Cytaty na jakie powołują się Świadkowie Jehowy wcale nie mówią, że "Bóg przeniósł jego życie" do łona Marii:

Łk 1,31-32

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 6,38

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 8,23

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jeśli Świadkowie Jehowy uczą, że Jezus w niebie był archaniołem Michałem, był istotą duchową, to w jaki sposób Bóg przeniósł Jego życie z nieba na ziemię? Ducha usunął? Zniszczył? Zauważmy, że "SŁOWO [czyli DUCH] stało się CIAŁEM" (por. J 1,14) - "stało się", a nie że przeniósł, jak chcą Świadkowie Jehowy. O rzekomym "przeniesieniu" przeczą też słowa św. Pawła o Chrystusie:

Flp 2,5-8

Grecko-Polski Nowy Testamentstr.934

wyjaśnienie:

Dogmatyka Katolicka Lublin 1959 str.83
Dogmatyka Katolicka Lublin 1959 str.84
ABC Teologii Dogmatycznej zob. Oleśnica - Wrocław 1997
ABC Teologii Dogmatycznejstr.96
ABC Teologii Dogmatycznejstr.104
ABC Teologii Dogmatycznejstr.105
ABC Teologii Dogmatycznej ABC Teologii Dogmatycznejstr.202

Ewangelia wg św. Mateusza Zespół redakcyjny zob. Edycja Świetego Pawła, 2005 zob.

Mt 1,21-23:

Ewangelia wg św. Mateuszastr.98
Ewangelia wg św. Mateuszastr.103
Ewangelia wg św. Mateuszastr.104
Ewangelia wg św. Mateuszastr.105

Jezus jako Syn Boży  Jezus jako Syn Boży
Lublin 2007
Jezus jako Syn Boży
Jezus jako Syn Boży
str.54
Jezus jako Syn Boży
Jezus jako Syn Boży
Jezus jako Syn Boży
str.57
Zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023