Bóstwo Chrystusa
(cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część nastepna część

Chrystus Bogiem w Rz 9,5:

Nowy Testament Grecko-Polski Vocatiostr.734
Biblia Tysiąclecia
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
wyd.1999
Komentarz do Rz 9,5 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
str.62
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
str.63
Komentarz Listu do Rzymian KUL
zob.
wyd.1978
Komentarz do Rz 9,5 Komentarz Listu do Rzymian KUL
str.202

Chrystus Bogiem w 1 J 5,20:

Nowy Testament Grecko-Polski Vocatiostr.1145
Biblia Tysiąclecia
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
wyd.1999
Komentarz do 1 J 5,20 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
str.577

Stary Testament mówi nam, że tylko JAHWE jest Zbawicielem:

Iz 43,3

Prorocystr.874
Biblia Tysiąclecia

Iz 43,11

Prorocystr.875
Biblia Tysiąclecia

Iz 45,21

Prorocystr.886
Biblia Tysiąclecia

Wielkim Bogiem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus Tt 2,13

Nowy Testament Vocatiostr.1020
Biblia Tysiąclecia

Łk 2,11

Nowy Testament Vocatiostr.247
Biblia Tysiąclecia

J 4,42

Nowy Testament Vocatiostr.410
Biblia Tysiąclecia
Iz 43,3 Iz 43,11 Iz 45,21
Albowiem Ja jestem Jahwe, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Ja, Jahwe, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. Czyż nie Ja jestem Jahwe, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną
Tt 2,13 Łk 2,11 J 4, 42
oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».

W Księdze Izajasza Bóg zapowiedział przecież, że przyjdzie by nas zbawić:

Iz 35,4nn

Prorocystr.844
Biblia Tysiąclecia

Słowa te wypełniły się na osobie Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem z nami (Mt 1,23):

Mt 11,2nn

Nowy Testament Vocatiostr.46
Nowy Testament Vocatiostr.47
Biblia Tysiąclecia

A więc zapowiedź przyjścia jedynego Boga i Zbawiciela (Iz 43,3), wypełniły się na osobie Jezusa Chrystusa Boga z nami (Mt 1,23), który jest:

J 4,42

Biblia Tysiąclecia
Iz 35 4n Mt 11, 2n
Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».
Bóg przyszedł w Osobie Chrystusa, by nas zbawić!

Ps 130,7-8

Pismastr.225
Biblia Tysiąclecia

Mt 1,21

Biblia Tysiąclecia
Ps 130, 7-8 Mt 1, 21
Niech Izrael wygląda Jahwe. U Jahwe bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów

Iz 45, 23

Prorocystr.887
Biblia Tysiąclecia

Flp 2,9nn

Nowy Testament Vocatiostr.935
Biblia Tysiąclecia
Iz 45, 23 Flp 2, 10
Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca

Iz 45, 24

Prorocystr.887
Biblia Tysiąclecia

Mt 11, 28

Nowy Testament Vocatiostr.50
Biblia Tysiąclecia
Iz 45, 24 Mt 11, 28
mówiąc: "Jedynie u Jahwe jest sprawiedliwość i moc". Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Ps 100, 3

Biblia Tysiąclecia
Jahwe Syn Boży
Wiedzcie, że Jahwe jest Bogiem Bogiem było Słowo (J 1, 1)
On sam nas stworzył Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. (Hbr 1. 10)
my Jego własnością Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (J 1, 11)
jesteśmy Jego ludem Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)
owcami Jego pastwiska Ja jestem bramą owiec (...) Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. (J 10, 7.14)

Jedyny (Pwt 6,4) Bóg i Zbawiciel (Iz 43,3), stał się człowiekiem, który jest Bogiem z nami (Mt 1,23).


Bóg jest Tym, który zna nasze zna nasze grzechy, zna nasze myśli i pragnienia:

Jr 11,20

Prorocystr.1001
Biblia Tysiąclecia

Jr 20,12

Prorocystr.1033
Biblia Tysiąclecia

Jr 17,10

Prorocystr.1021
Biblia Tysiąclecia

Sam Jezus Chrystus poświadcza swoje Bóstwo odwołując się do słów swego Ojca ukazujących przymioty Boskości:

Ap 2, 18.23

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia
Jr 17, 10 Ap 2, 11.17.23
Ja, Jahwe, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. To mówi Syn Boży: (...) Znam twoje czyny (...) A wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych czynów.
Edycja Świętego Pawła, 2012
zob.
Edycja Świętego Pawła, 2012
Edycja Świętego Pawła, 2012str.151

Chrystus buduje jeden Kościół:

Mt 16,18

Biblia Tysiąclecia

który jest nazwany przez św. Pawła:

1 Tm 3,15

Biblia Tysiąclecia
Nowy Testament Vocatiostr.992

Bóstwo Chrystusa wyraźnie stwierdzone:

Dz 20,28

Biblia Tysiąclecia
Nowy Testament Vocatiostr.637
Nowy Testament Vocatiostr.638
Mt 16,18 1 Tm 3,15 Dz 20,28
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
Dogmatyka KatolickaLublin 1959

Jezus Chrystus istniejący przed Wcieleniem jako Bóg

Flp 2 ,6

Nowy Testament Vocatiostr.934

TEN, który stworzył świat:

J 1,10

Biblia Tysiąclecia

Możemy z pomocą Ducha Świętego (1 Kor 12,3) wyznać:

J 20, 28

Nowy Testament Vocatiostr.498

Św. Piotr rozpoczynając swój drugi List, nazywa Chrystusa Bogiem i Zbawicielem:

2 P 1, 1

Nowy Testament Vocatiostr.1118

a kończąc, Panem i Zbawicielem:

2 P 3, 18

Nowy Testament Vocatiostr.1129
2 P 1, 1 2 P 3,18
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen.
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
wyd.1999
komentarz do 2 P 1,1 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
str.534
zobacz też:
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021