Adwentyści Dnia Siódmego a wizerunki (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-05-26

nastepna część

Zachariasz Łyko, adwentystyczny kaznodzieja, w swojej książce KOŚCIÓŁ DOGMATÓW I TRADYCJI, w jednym z rozdziałów na swój sposób zaatakował katolicki kult obrazów. Wprowadza też czytelników w błąd, twierdząc, że Kościół rzekomo usunął II przykazanie z Dekalogu. Przyjrzyjmy się bliżej jego manipulacjom:

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjiWydawnictwo Znaki Czasu Kościół dogmatów i tradycji
wyd.1963
Zachariasz Łyko - "Autor ponad 2 tys. artykułów oraz ponad trzydziestu książek[5]. Znaczna część publikacji wydana została pod pseudonimami (np. Tadeusz Adwentowicz, Jan Grodzicki, Sławomir Rylski) i ukazała się w Wydawnictwie „Znaki Czasu”." (Wikipedia)

Kościół dogmatów i tradycjistr.228
Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.228
Katechizm Katolicki kard. GaspariKATECHIZM KATOLICKI Katechizm Katolicki kard. Gaspari
Piotr Kardynał Gasparri
Katechizm Katolicki kard. Gaspari
Katechizm Katolicki kard. Gaspari
str.76
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
KKK 2129 Nakaz Boży zabraniał człowiekowi wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. Księga Powtórzonego Prawa wyjaśnia: "Skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie – abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej))." (Pwt 4,15-16). Izraelowi objawił się absolutnie transcendentny Bóg. "On jest wszystkim!", lecz jednocześnie "jest On)). większy niż wszystkie Jego dzieła" (Syr 43, 27-28). "Stworzył je bowiem Twórca piękności" (Mdr 13, 3).

KKK 2130 Jednak już w Starym Testamencie Bóg polecił lub pozwolił wykonywać znaki, które w sposób symboliczny miały prowadzić do zbawienia przez Słowo Wcielone, jak wąż miedziany (Por. Lb 21, 4-9; Mdr 16, 5-14; J 3,14-15). arka Przymierza i cherubiny (Por. Wj 25, 10-22;1 Krl 6, 23-28; 7, 23-26).

KKK 2131 Opierając się na misterium Słowa Wcielonego, siódmy sobór powszechny w Nicei (787 r.) uzasadnił – w kontrowersji z obrazoburcami – kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczątkował nową "ekonomię" obrazów.

KKK 2132 Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie "cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru" (Św. Bazyli, Liber de Spiritu Sancto, 18, 45: PG 32,149 C) i "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia" (Sobór Nicejski II: DS 601; por. Sobór Trydencki: DS 1821-1825; Sobór Watykański II: konst. Sacrosanctum Concilium, 126; konst. Lumen gentium, 67). Cześć oddawana świętym obrazom jest "pełną szacunku czcią", nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu.

"Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają" (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 81, 3, ad 3).

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.228

Słusznie "Kościół ten kult sankcjonował, prawem swoim uświęcił, dekretami soborów bronił, rozprawami teologów określił." Prawo to Kościół otrzymał od samego Jezusa Chrystusa (Mt 18, 18).

"Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają" (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 81, 3, ad 3).

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.229

Po pierwsze, nie jest prawdą, że Kościół usunął II przykazanie. Zachariasz Łyko nie podał żadnego dowodu na rzekome usunięcie. Skąd usunął? Tego Zachariasz Łyko nie pokazał. Ale jest okazja uderzyć w Kościół katolicki, więc każda okazja jest dobra, nawet absurdalna. Zachariasz Łyko wie, że w Piśmie Świętym, zarówno w Wj i Pwt, nie ma żadnej numeracji poszczególnych przykazań. Sama numeracja jest umowna:

HELLENISTYCZNY PALESTYŃSKI AUGUSTIAŃSKI
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie I. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł... I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Czcij ojca twego i matkę twoją
V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Nie będziesz zabijał
VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz cudzołożył
VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz kradł
VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego
X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego
Zobacz więcej:

Kult wizerunków nie koliduje z Dekalogiem, ponieważ obrazy czy figury nie są bogami i o tym Zachariasz Łyko doskonale wie. Dlaczego? Ponieważ przemilczał wcześniejszy werset, który mówi o cudzych bogach. Zobaczmy, co przemilczał Zachariasz Łyko:

Kościół dogmatów i tradycjistr.229
Kościół dogmatów i tradycji
Dlaczego UFAM Kościołowi? Dlaczego UFAM Kościołowi?
Szydłowiec - Kraków 2016
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.280
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.281
Zobacz więcej:

Zachariasz Łyko lubi cytować "Katolicki Katechizm Ludowy":

Kościół dogmatów i tradycjistr.229

Co takiego możemy tam przeczytać:

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragowyd.1911 Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago
Katechizm wyd. 1914str.76 Katechizm wyd. 1914str.77

Gdzie Zachariasz Łyko widział, by w jakimś kościele stały obrazy czy figury słońca, gwiazd, zwierząt, posągów, którym oddawano by cześć boską, taką samą, która należy się wyłącznie Bogu?


Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.229
"(...) rzeźby i obrazy z Wj 20:4, to bożkowie (w rzeczywistości nie istniejący - 1Kor 8:4) narodów otaczających Izrael (Wj 20:3). Nie można więc wiązać figur czy obrazów przedstawiających świętych, którzy wypełnili wolę Bożą, często ponosząc śmierć dla Niego, z pogańskimi bożkami. (...) W przykazaniu w/w jest mowa o zakazie kultu (figur), tego "co jest na niebie (...) na ziemi (...) w wodach (...)". Termin "na niebie" - dot. słońca, gwiazd itp. (Pwt 4:19), które są utożsamiane z bożkami (Ez 8:16). To samo dot. określenia "na ziemi" (Pwt 4:39), co można wiązać z wszelkimi czczonymi zwierzętami (Ez 8:10, Mdr 13:10, 15:18, Ps 106:20). Zresztą nie dot. to zakazu sporządzania figur zwierząt spożytkowanych w świątyni Bożej, bo przecież 1Krl 7:25 mówi o dwunastu wołach, na których stało "morze". (... ) Kościół nie ogłasza świętymi "tego, co na ziemi", lecz "tych, którzy byli na ziemi" a są w niebie (Ap 6:9nn.) (...)

Izraelici też modlili się przed Arką Przymierza, która znajdowała się w świątyni (Ps 5:8), a świątynię uważali za świętą i przed nią "kłaniali się" (Ps 5:8), choć były one wykonane z ziemskiego materiału.

Jakub, protoplasta Izraela, kamień nazwał "domem Boga" (Rdz 28:22).

Na Arce Przymierza były umieszczone figury cherubów (Wj 25:18, 37:7, Lb 21:8), a w świątyni płaskorzeźby (1Krl 7:31). Jozue oddał też pokłon Arce będąc w tej pozycji aż do wieczora i nie przeszkadzały mu w tym figury cherubów (Joz 7:6).

Bóg nakazał Izraelitom uczynić węża miedzianego i z wiarą na niego spoglądać (Lb 21:8n.).

Ezechiel widząc "Nową Świątynię" mówił o cherubach w niej (Ez 41:18). Jezus zaś nazwał ołtarz "świętym" (Mt 23:19). Jak relikwie przechowywano w Arce Przymierza mannę i laskę Aarona (Hbr 9:4).

Święci S i NT posługiwali się przedmiotami, przez które okazywała się chwała Boga. Lb 21:18 mówi o wywyższonym miedzianym wężu, a 2Krl 13:21 o wskrzeszających właściwościach kości Elizeusza. On sam płaszczem rozdzielił wody Jordanu (2Krl 2:14), a kości Józefa wielce szanowano (Wj 13:19, Syr 49:15). Kobieta dotykająca się płaszcza Chrystusa została pochwalona (Mk 5:28nn., 34), a chustki dotknięte przez Pawła uzdrawiały (Dz 19:11n.). Bóg użył nawet cienia Piotra dla niesienia pomocy chorym (Dz 5:15n.). Jezus uzdrawiając posłużył się zaś błotem (J 9:6). Rz 1:20 uczy, że nawet Boga poznajemy przez Jego dzieła, którymi niejednokrotnie może być martwa natura. Czy obraz pejzażu nie może przypominać nam rzeczywistych dzieł Bożych? Czy osoba na obrazie nie może przypominać nam tej istoty? Por. Mdr 13:5." (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.382)

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.230

Zachariasz Łyko po raz kolejny nie pisze prawdy na temat II przykazania. Nie przedstawił bowiem żadnego merytorycznego dowodu. Gdzie II przykazanie pierwotnie było, a potem zostało usunięte. Skąd konkretnie zostało usunięte? Dla wiernych Kościoła nie ma żadnych trudności w kulcie obrazów.

W Księdze Wyjścia jest mowa o cudzych bogach. Zakaz dotyczy tworzenia sobie bogów i służenia im. Mało tego, jest mowa o tym, by nie czynić "obrazu tego, co jest na niebie". A na niebie są słońce, gwiazdy, księżyc. O tym też mówi Księga Powtórzonego Prawa. Porównajmy:

Wj 20, 3-5 Pwt 4, 15-19
„Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył „Pilnie się wystrzegajcie - skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie - abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem, podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach - pod ziemią. Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem”

Zakaz czynienia obrazów ("tego co jest na niebie...") znajduje się w pierwszym przykazaniu, nie dotyczy on obrazów i wizerunków Jezusa, Maryi i Świętych. To nie są żadni cudzy bogowie:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.479

Dlaczego UFAM Kościołowi? Dlaczego UFAM Kościołowi?
Szydłowiec - Kraków 2016
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.274
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.275
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.276
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.277
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.278
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.279
Zobacz więcej:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021