Adwentyści Dnia Siódmego a piekło
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-04-07

nastepna część
Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjiWydawnictwo Znaki Czasu Kościół dogmatów i tradycji
wyd.1963
Zachariasz Łyko - "Autor ponad 2 tys. artykułów oraz ponad trzydziestu książek[5]. Znaczna część publikacji wydana została pod pseudonimami (np. Tadeusz Adwentowicz, Jan Grodzicki, Sławomir Rylski) i ukazała się w Wydawnictwie „Znaki Czasu”." (Wikipedia)

Zachariasz Łyko w swojej książce próbuje się "rozprawić" z katolickim dogmatem o piekle:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.144

Nie jest prawdą, że nauka o piekle stanowi niezawodny oręż w walce o panowanie nad sumieniami wyznawców i utrzymywaniu wiernych w ustawicznym strachu. Ks. Marcin Ziółkowski w swej książce, na którą powołuje się Zachariasz Łyko, nikogo nie straszy piekłem, lecz uzasadnia cytatami Pisma Świętego istnienie piekła - wiecznej kary dla zatwardziałych grzeszników.

Eschatologia Eschatologia Eschatologiawyd.1958
Eschatologia Eschatologia
str.206

Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycjistr.145
Kościół dogmatów i tradycjistr.145 Kościół dogmatów i tradycjistr.146

O cierpieniu:

Łk 6, 25 Mt 8, 12 Ap 20, 10
"Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie." "A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." "A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków."
Mt 25, 41 Mt 25, 46
"Idźcie precz ode Mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom" "I pójdą ci na mękę (kolasin) wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego"

Termin grecki (kolasin) ma trzy znaczenia tzn. odcięcie, ograniczanie (krępowanie) i karcenie. Męka wieczna jest więc wiecznym karceniem (Mt 13, 42), wiecznym skrępowaniem (Mt 22, 13) i wiecznym odcięciem od oblicza Pana (2 Tes 1, 9). Tę interpretację słowa kolasin potwierdza też kontekst tzn. Mt 25, 41 "Idźcie precz ode Mnie przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!".

"Męka", a ściślej "kara", są równoległe do "ognia". Innymi słowy: karą jest ogień, rozumiany w konwencji gatunku literackiego, z jakiego cały obraz bierze początek. Jest zasadniczo metaforyczny. Takie są "plewy" (Mt 3, 12 par.), taki "chwast" (Mt 13,30. 40-42) i taka "uschła latorośl" (J 15, 6), a wszędzie tam jest kara "ognia".

Natomiast Zachariasz Łyko twierdzi, że kaznodzieje straszą wiecznymi torturami w piekle, iż jest to przerażająca doktryna:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycjistr.146

Jest rzeczą słuszną, że Kościół katolicki głosi i przypomina wiernym o istnieniu piekła. O piekle uczy Nowy Testament, trudno by o tym milczeć. Pismo Święte ma zupełnie inne zdanie niż Zachariasz Łyko:

Mk 9, 43-48 Iz 66, 24 Jdt 16, 17
"Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła (gehennan) w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie" "A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciw Mnie; bo robak ich nie zginie, i nie zagaśnie ich ogień, i będą odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej" "Biada poganom, którzy powstają przeciw memu narodowi: Pan Wszechmocny ich ukarze w dzień sądu, ześle w ich ciało ogień i robactwo, i jęczeć będą z bólu na wieki"

Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycjistr.146 Kościół dogmatów i tradycjistr.147

Źródłem katolickiej nauki o piekle jest Pismo Święte. Nauka o piekle nie przedstawia Boga jako mściwego despotę, który rzekomo szuka jedynie zemsty i rewanżu. Zachariasz Łyko nie wie albo nie chce wiedzieć, że stan piekielny wybiera człowiek, który ma wolną wolę i może sam wybrać swoją wieczną przyszłość. Bóg jest Miłością i odpuści nam każdy grzech, jeśli tylko Go o to poprosimy, nawet tuż przed samą śmiercią. Natomiast po śmierci Bóg jest nieskończenie Sprawiedliwy i szanuje wybór każdego z nas. Nic na siłę. Rzeczywistość jest taka, że mamy dwa stany: niebo i piekło. Wybór należy do nas:

"Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. (...) Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo" (Pwt 30, 15. 19).

Nie możemy też nie zauważać pewnych biblijnych wersetów, gdzie stan piekielny człowieka Pismo Święte przedstawia nam w wielu obrazach:

Męka wieczna Mt 25:46; Łk 16:23-28; gniew Boży J 3:36; piec rozpalony Mt 13:42. 50; piekło ogniste Mt 5:22; płomień ognia Syr 21:9; cierpienie Łk 6:25, 16:24n.; Ap 20:10; katusze Ap 14:10n.; 20:10; płacz i zgrzytanie zębów Mt 8:12; 13:42. 50; 22:13; 24:51; 25:30; Łk 6:25; 13:28; ogień wieczny Mt 3:12; 7:19; 13:40; 18:8; 25:41; Łk 3:16n.; Mk 9:43. 48; "trawiący" robak nie ginący Mk 9:48; Syr 7:17; Jdt 16:17; rdza Jk 5:3; ciemności Mt 22:13; 25:30; Jud 13 (por. ciemne lochy 2P 2:4; Łk 8:31); jezioro ogniste Ap 19:20; 20:10; 14n.; 21:8; jezioro siarki Ap 20:10; miejsce na zewnątrz Mt 8:12; 22:13; 25:30; Ap 3:12; mrok 2P 2:17; Tartar 2P 2:4; zagłada Flp 1:28; 3:19; 1Tes 5:3; druga śmierć Ap 2:11; 20:6; 20:14; 21:8.


Powyższe przykłady nie są wymysłami katolickiej dogmatyki, lecz są to cytaty wprost z Pisma Świętego. Ale Zachariasz Łyko i tak wie swoje:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycjistr.147

Nie jest prawdą, że miliony ludzi spogląda na Boga "jako krwawego, pełnego despotyzmu i okrucieństwa tyrana". Bóg naprawdę jest kochającym nas Ojcem. Zachariasz Łyko nie zauważa, iż nasza odpowiedzialność przed Bogiem dotyczy życia na ziemi.

Co nas czeka Nagroda Kara
Hbr 9, 27 Mt 25, 31 Mt 25, 41
"A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd," "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!" "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!"

To, że religie pogańskie wierzyły w życie po śmierci i w jakieś miejsce kary, nie jest żadnym argumentem. Katolicka dogmatyka, nie opiera się na pogańskich wierzeniach, lecz na Ewangelii:

Eschatologiazob. wyd.1958 Eschatologia Eschatologiastr.208

"będzie winien ognia piekielnego" - to są słowa Pana Jezusa! Teksty wyraźnie mówiące o odrzuceniu potępionych:

Mt 7, 21-23 Łk 13, 27 J 15, 6
"Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości" "Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych" "Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia , i płonie"

Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycjistr.148

Ciekawe czy Zachariasz Łyko zauważył w Biblii poniższe wersety:

2 Tes 1, 7-9 Łk 13, 28 Mt 13, 42 Mt 8, 12
"z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego" "Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych." "i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." "A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów."
Mt 13, 50 Mt 22, 13 Mt 24, 51 Mt 25, 30
"i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." "Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów"." "Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." "A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów"."

Zachariasz Łyko nie zmieni rzeczywistości. Jeżeli Pan Jezus powiedział, że: "tam będzie płacz i zgrzytanie zębów", to tak będzie!

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Komentarz do Mt 13, 42:

Biblia Poznańska 1994str.49

Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Edycja Świętego Pawła 2005
Ewangelia wg. św. Mateusza

Komentarz do Mt 13, 42:

Edycja Świętego Pawła, 2005str.596
Edycja Świętego Pawła, 2005str.597

Mt 13, 49-50:

Edycja Świętego Pawła, 2005str.605
Edycja Świętego Pawła, 2005str.606
Edycja Świętego Pawła, 2005str.607

Komentarz do Mt 8, 12:

Edycja Świętego Pawła, 2005str.372
Edycja Świętego Pawła, 2005str.373

Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycjistr.149

A jednak Zachariasz Łyko dopuszcza sprawiedliwość Bożą. A skąd Zachariasz Łyko wie, że nauka o wiecznych mękach jest sprzeczna z ideą wiecznego szczęścia zbawionych? Cyt.: "Ich bliźni jęczą w krainie wiecznych mąk" - czy to ma działać na emocje? Mamy zamknąć oczy i udawać, że Pismo Święte nie mówi o wiecznych mękach?

Jdt 16, 17 Mt 25, 46 (BT) wyd.IV
"Biada poganom, którzy powstają przeciw memu narodowi: Pan Wszechmocny ich ukarze w dzień sądu, ześle w ich ciało ogień i robactwo, i jęczeć będą z bólu na wieki" "I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego."

Jest oczywistością, że zbawieni, zażywający chwały niebios, nie będą wiedzieli, że potępieni cierpią męki (nie jest im to potrzebne), natomiast jest prawdopodobne, że potępieni będą wiedzieć, że zbawieni dostępują radości w niebie:

Łk 13, 28 Łk 16, 25
"gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych." "Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz."

Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycjistr.149

To nie jest żadna "tajemnica" katolickiego piekła". W nauce katolickiej nie łączy się tych wyrażeń w jedno, by stworzyć "piekło".

Eschatologia biblijna Nowego Testamentu Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
Kraków 1987
Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.111
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.112

Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.149
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekłądzie Pisma Świętego Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekłądzie Pisma Świętego
WROCŁAW 2016
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekłądzie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekładzie Pisma Świętego
str.26
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekładzie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekładzie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekładzie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekładzie Pisma Świętego
str.30
Zobacz więcej:
książka

Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycjistr.149

Ks. Marcin Ziółkowski o piekle:

Eschatologiazob. wyd.1958 Eschatologia Eschatologiastr.198 Eschatologiastr.199

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.252
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.253

Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.152

"Hades", to nie "piekło" (gr. gehenna). O tym trzeba pamiętać. Czy Zachariasz Łyko chce pokazać, że Chrystus został złożony po śmierci na krzyżu do "hadesu", powołując się na Psalm i Dzieje Apostolskie?

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycji
str.152

Tekst Starego Testamentu jest odniesiony w Nowym Testamencie do Chrystusa. Dusza Chrystusa nie pozostanie w Szeolu (gr. hades).


Kościół dogmatów i tradycji wyd.1963 Kościół dogmatów i tradycjistr.153

Nie jest prawdą, że katolicka dogmatyka utożsamia "hades" z "piekłem" (gr. gehenna), mimo, że ks. Marcin Ziółkowski tak napisał. Chodzi tutaj o rozróżnienie piekła (gr. gehenna) od piekieł (gr. hades). To nie jest to samo. Jezus Chrystus po swojej śmierci nie zstąpił do piekła (gr. gehenna) - "miejsca" szatanów i potępionych, lecz zstąpił do "piekieł" (gr. hades). Ciało Chrystusa zostało zdjęte z krzyża i złożone w grobie wykutym w skale, a nie złożone do hadesu:

Mk 15, 46-47 Mt 27, 59-60
"Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono. " "Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł."

Chrystus po swojej śmierci, a przed zmartwychwstaniem, zstąpił do Otchłani (gr. hades) (1 P 3, 18n).

Słownik Teologii Biblijnej Słownik Teologii Biblijnej
wyd.1990
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.III
Słownik Teologii Biblijnej
str.657
Słownik Teologii Biblijnej
str.658
Zobacz:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023