Przekład Nowego Świata

Autor: Piotr Andryszczak

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1994
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997

Najpierw zobaczmy, co sami Świadkowie Jehowy piszą na temat Przekładu Nowego Świata, pamiętając o słowach z Pisma Świętego:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Prz 27,2 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.259

"Wydania w innych językach są oparte na przekładzie angielskim"? To jest naprawdę ewenement na skalę światową. Od kiedy to Pismo Święte tłumaczy się z języka nowożytnego na inne nowożytne języki? Czyżby Świadkowie Jehowy nie mieli fachowców w poszczególnych krajach, którzy by potrafili przetłumaczyć z języków oryginalnych Starego i Nowego Testamentu na współczesny język, np. polski, niemiecki, hiszpański, włoski...?

A co z merytorycznym przygotowaniem tych, którzy tłumaczyli na język angielski? Świadkowie Jehowy piszą bowiem:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.260

Dlaczego "tłumacze" postanowili zachować anonimowość? Czy mają coś do ukrycia? Św. Paweł nie ukrywał się anonimowo i pod swoimi Listami po prostu się podpisywał. Wiemy też wszystko o jego wykształceniu. A co wiemy o "komitecie tłumaczy" Przekładu Nowego Świata?


Strażnica 1 września 1997
1 września 1997
Strażnica 1964 Nr 12
str.27
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
zob.
wyd.1998
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
str.326
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożytecznestr.331

"Przekład dosłowny", "wspaniałe narzędzie", "tłumaczenie to jest wierne, godne zaufania", piszą Świadkowie Jehowy o swoim Przekładzie Nowego Świata. W tej publikacji:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.261

Dlaczego "pewne wersety mogą nie być oddane tak, jak to jest ogólnie przyjęte"? Co jest tego przyczyną? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, prześledźmy "pewne" wersety z Przekładu Nowego Świata.


Rdz 1,2

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Tekst hebrajski Starego Testamentu:

Pięcioksiąg Vicatio (za zgodą wydawcy) Vocatio kod.gram. (1) (2) ( 3 ) ( 4 ) (oznaczenia)

Rdz 1,2

Pięcioksiąg Vocatio Pięcioksiąg Vocatiostr.1

To nie "czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam" [podkr.moje], lecz unosił się nad powierzchnią wody "duch Boży" (hebr. "ruah Elohim"). Świadkowie Jehowy uczą, że Duch Święty nie jest Osobą.

Jeszcze zerknijmy do greckiej Septuaginty:

Septuaginta zob.

Rdz 1,2

Septuagintastr.1

"pneuma Theu" - duch Boży. Jak to się stało, że "duch Boży" stał się w Przekładzie Nowego Świata "czynną siłą"?


Wj 3,14

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Tekst hebrajski Starego Testamentu:

Rdz 1,2

Pięcioksiąg Vocatio Pięcioksiąg Vocatiostr.1

Jeszcze zerknijmy do greckiej Septuaginty:

Septuaginta Septuagintastr.90
zobacz też:

1Tm 4,1

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Usunięto w 1 Tm 4,1 słowo "duch", ponieważ Świadkowie uczą, że Duch Święty nie jest osobą, więc nie może oczywiście mówić.

Wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 19981 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

1 Tm 4,1

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.917

Zerknijmy tutaj:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)

1 Tm 4,1

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.993

Hbr 1,8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Zmieniono tekst z początku wersetu 8: "Do Syna zaś" na: "Natomiast w odniesieniu do Syna". Czemu to ma służyć? Otóż z kontekstu Listu do Hebrajczyków wynika, że Bóg Ojciec mówi do Syna: "Boże", a z Przekładu Nowego Świata nie wynika to, lecz ogólnie, jakby Bóg Ojciec mówił o Synu, a nie do Niego.
Takiej zamiany szyku wyrazów dokonano w Hbr 1,8 również w Chrześcijańskich Pismach Greckich wydanych przez Towarzystwo Strażnica po grecku:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. grecki
wyd.1993
wyd.1993
Hbr 1, 8 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.282

Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy nie tłumaczą Pisma Świętego Nowego Testamentu z tekstu greckiego, lecz z wersji angielskiej Przekładu Nowego Świata (prawa szpalta):

Hbr 1, 8

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.949 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Hbr 1, 8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1029

Łk 17,15-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy w powyższym wersecie dodali słowo "Jezus", aby czytelnik nie domyślił się, że Samarytanin upadł na twarz do nóg Boga. Ukryli w ten sposób fakt Bóstwa Chrystusa.

Łk 17,15-16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.355 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Łk 17,15-16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.344

1 Kor 15,25

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy aby ukryć Bóstwo Chrystusa dodali słowo "Bóg" w wersecie, który odnosi się do Syna. Zrobiono to po to, by ten werset odnosił się do Boga Ojca, a nie do Syna. W tym przekładzie wydanym przez Towarzystwo Strażnica widać brak w lewej szpalcie greckiego wyrazu Theos:

1 Kor 15,25

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.779 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

1 Kor 15,25

Grecko-polski Nowy Testamentstr.825

Werset 1 Kor 15, 25:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
1 Kor 15, 25 Biblia Tysiąclecia wy.IV

jest cytatem ze Starego Testamentu:

Biblia Poznańska wyd.III
zob.
wyd.III Poznań 1992
Ps 110,1 Biblia Poznańska wyd.III Biblia Poznańska wyd.III
Septuaginta zob. zob. (za zgodą wydawcy Vocatio)

Ps 109,1

Septuagintastr.946

1 Kor 15,25

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Św. Paweł cytuje Ps 110,1 i przypisuje go w 1 Kor 15,25 Chrystusowi, ukazując w ten sposób równość Osób Bożych (J 10,30). (zobacz Mszał Rzymski Prefacje czytane 59*)

Świadkowie Jehowy mają problem ze zrozumieniem wersetu z Ps 110,1, piszą bowiem:

Imię, które pozostanie na zawsze
zob.
wyd.1996
Imię, które pozostanie na zawszestr.25

Ten werset nie wywołuje żadnego zamieszania. Z Psalmu 110,1 dowiadujemy się, że Ojciec mówi do Syna. Zamieszanie tworzą Świadkowie Jehowy wstawiając w 1 Kor 15,25 słowo "Bóg", którego brak w tekście oryginalnym, po to tylko, aby zaprzeczyć Bóstwu Chrystusa Pana.


Judy 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Judy 5

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.1054 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Judy 5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1153

Judy 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Judy 9

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.1055 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Judy 9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1154

1J 5,20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Wstawiono słowa "w jedności" oraz "poprzez", by zatrzeć prawdę o Bóstwie Chrystusa, który jest nazwany Bogiem prawdziwym. W tym przekładzie widać to jak na dłoni:

1 J 5, 20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.1048 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

1 J 5, 20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

2 Kor 13,5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Zamiast "Chrystus jest w was", zmieniono na "Chrystus jest w jedności z wami", sugerując, iż działanie Chrystusa jest obok, a nie w nas samych.

2 Kor 13,5

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.882 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Świadkowie pod tekstem greckim przetłumaczyli na język angielski "in you", aby potem w prawej szpalcie zmienić na: "is in union with you".

2 Kor 13,5

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.878

J 10,38

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Aby zatrzeć prawdę o jedności Boga (jedna i ta sama natura) i wielości w Nim Osób Boskich, Świadkowie Jehowy w J 10,38 zmienili znaczenie wyrazów greckich: en emoi - "we mnie" na: "w jedności".

Świadkowie Jehowy poprzez oddanie wersetu: "Ojciec jest w jedności ze mną, a ja w jedności z Ojcem" sugerują czytelnikowi, iż między Ojcem a Synem istnieje jedność natury moralnej, a nie jako uczestnictwo w tej samej naturze (jedność Boga i wielości w Nim Osób Boskich - w tym przypadku Ojca i Syna).

Reakcja Żydów na te słowa jest jednoznaczna. Oni dobrze zrozumieli słowa Pana Jezusa, dlatego takie, a nie inne ich zachowanie:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
J 10,31n Biblia Tysiąclecia wy.IV Biblia Tysiąclecia wy.IV Biblia Tysiąclecia wy.IV

(wersety: 31, 33 i 39).

J 10,38

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.461 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Jak to się dzieje, że w lewej szpalcie mamy poprawne tłumaczenie greckich słów: en emoi na: "in me" (we mnie), a w prawej już inaczej: "in union with me" (w jedności ze mną)?

Jeszcze rzut oka na:

J 10,38

Grecko-polski Nowy Testamentstr.449

Rz 9,5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Jak widzimy w Przekładzie Nowego Świata, zamieniono kolejność wyrazów po to, by zatrzeć prawdę o Bóstwie Chrystusa. Tak przetłumaczono z greckiego, aby Bogiem w tym fragmencie okazał się Bóg Ojciec, a nie Syn. W tym przekładzie widać zmianę kolejności wyrazów:

Rz 9,5

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.702 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Rz 9,5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.734

Aby uzasadnić swoje tłumaczenie, Świadkowie Jehowy sugerują w tej publikacji, że autor kom. KUL-u Listu do Rzymian, którego cytują, potwierdza ich myśli:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.380

Sprawdźmy u źródła, czy autor komentarza KUL-u ma zbieżne myśli z redaktorami Strażnicy:

List do Rzymina KULzob. wyd.1978
List do Rzymina KULstr. 201
List do Rzymina KULstr. 202

1Tes 4,16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy są zdolni nawet do tego, aby rzeczownik zamienić na przymiotnik, byleby udowodnić, że Pan Jezus nie jest Bogiem, lecz stworzonym archaniołem

1Tes 4,16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.900 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

1Tes 4,16

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.973

Zobacz tabelę kodów gramatycznych, gdzie jak na dłoni widać, że archaggelou jest rzeczownikiem, a nie przymiotnikiem.


Dz 2,42

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Dz 2,42

Grecko-polski Nowy Testamentstr.516

W tekście greckim widzimy słowa: klasei tou artou, które są tłumaczone dosłownie na: "łamaniu chleba".

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.338 Wielki Słownik Grecko-Polskistr.75

Wygląda na to, że w Dz 2,42 w Biblii Świadków Jehowy powinno być "łamanie chleba", a nie "spożywanie posiłków", ponieważ takie są znaczenia słów klasis - łamanie i artos - chleb. Potwierdza to przekład wydany przez Świadków Jehowy

Dz 2,42

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.528 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.529 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Jak to się dzieje, że greckie słowa klasei tou artou, w lewej szpalcie w "Najlepszym dostępnym przekładzie międzywierszowym Nowego Testamentu" przetłumaczono na angielski: "breaking of the bread" (łamanie chleba), a już w prawej szpalcie (Przekład Nowego Świata) jest inaczej? Co miało na to wpływ? Świadkowie Jehowy nie gromadzą się na "łamaniu chleba", lecz na czytaniu publikacji Towarzystwa Strażnica. Stąd pewnie mamy te zmiany. Św. Paweł jednak rozróżniał zwykłe spożywanie posiłków w domach: "Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić?" (1 Kor 11,22) od zgromadzenia się na Eucharystii: "Tak więc bracia moi, gdy zbieracie się by spożywać [wieczerzę] poczekajcie jedni na drugich! Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]." (1 Kor 11,33-34).


Hbr 11,14-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy aby zatrzeć prawdę, że wszyscy zdążamy do Ojczyzny Niebieskiej (prorocy Starego Testamentu też) tak przetłumaczyli ten fragment

Hbr 11,14-16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.980 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)
Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.1068

J 8,58

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Chrystus w J 8,58 oznajmia Żydom swe odwieczne istnienie i że jest Bogiem (Ja jestem wg Wj 3,14). Żydzi dobrze zrozumieli wypowiedź Jezusa, skoro pragnęli Go ukamienować za bluźnierstwo (w.59). "Tłumacze" Przekładu Nowego Świata też to rozumieją, skoro zmieniają czas teraźniejszy "Ja jestem" na czas przeszły.

J 8,58

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.451 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

J 8,58

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.440

Zobacz tabelę kodów gramatycznych, gdzie jak na dłoni widać, że "ego eimi" to czas teraźniejszy.


Kol 1,16-17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy dodali słowo "inne", które zmienia sens zdania, sugerując, że Chrystus jest stworzeniem wśród innych stworzeń. Tego słowa brak jest w tekście greckim, co potwierdza wydany przez Świadków Jehowy:

Kol 1,16-17

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.880 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Kol 1,16-17

Grecko-polski Nowy Testamentstr.948

"bo w Nim zostało_stworzone"

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Kol 1,16-17 Biblia Tysiąclecia wy.IV

to konsekwentnie musi być Bogiem (J 20,28), gdyż o Bogu napisał św. Paweł w Liście do Rzymian:

Rz 11,36

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zobaczmy kontekst Rz 11,33-36:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.748

o Bogu:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

o Chrystusie:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023