„Pokolenie roku 1878”

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Mylą się ci, którzy sądzą, że nauka o „pokoleniu roku 1914” była pierwszą wykładnią Towarzystwa Strażnica związaną z „tym pokoleniem” i tekstami Mt 24:34, Mk 13:30 i Łk 21:32. Aż do roku 1926, a nawet do roku 1930, gdy zaprzestano reklamować i rozprowadzać książki pierwszego prezesa Towarzystwa Strażnica C. T. Russella (zm. 1916), organizacja ta uczyła o „pokoleniu roku 1878” (reklamy ich patrz Wyzwolenie 1929 s. 351; Strażnica 01.11 1929 s. 322; Strażnica 01.04 1930 s. 111; Złoty Wiek 15.07 1930 s. 224)!

Towarzystwo Strażnica nie ukrywało tego, bo w roku 1930 napisało w tej sprawie następująco:

 

„Przed tym czasem kościół Boży stosował proroctwo z Ew. Mateusza do wydarzeń od roku 1874 do 1914. Dopiero po roku 1918 zrozumiał lud Boży, że te wydarzenia miały miejsce od roku 1914, tem samem więc pieczęcie zostały otworzone klasie Janowej, to jest ostatkowi, dopiero po roku 1918; w samej rzeczy bardzo mało zrozumiano przed rokiem 1922” (Światło 1930, t. 1, s. 70-71).

 

Poniżej przedstawiamy dawną naukę Towarzystwa Strażnica o „tym pokoleniu”. Występuje tu rozważanie dotyczące tekstu Mt 24:34, „pokolenia” (100 lat i 36,5 roku) oraz lat 1780, 1833 i 1878, od których można liczyć „to pokolenie”. Ta ostatnia data jest najważniejszą, bo doprowadza wyliczenie do roku 1914 (!):

 

„Grecki wyraz genea może oznaczać zupełnie dobrze stulecie lub generacyę (jak też przełożony jest w języku angielskim, a generacya obejmuje sto lat obecnie), która w życiu Mojżesza liczyła sto dwadzieścia lat. (Moj. 6:3). Licząc sto lat od roku 1780, od daty pierwszego znaku, otrzymamy rok 1880, a według naszego zrozumienia każdy przepowiedziany szczegół wypełnił się w tym okresie; – »żniwo«, czyli zbieranie zaczęło się w październiku 1874 roku; organizowanie Królestwa i objęcie przez Pana wielkiej władzy Królewskiej zaszło 1878 r., w kwietniu, a czas ucisku, czyli »dzień gniewu«, jaki zaczął się 1874 roku, a zakończy się po roku 1915.

[te ostatnie słowa były zmieniane w różnych edycjach angielskich:

“day of wrath” which began October 1874 and will end October 1914 (The Day of Vengeance 1897 s. 604; tłumaczenie: „»dzień gniewu«, który rozpoczął się w październiku 1874 roku i zakończy się w październiku 1914 roku”);

“day of wrath” which began October 1874, and will cease about 1915 (The Battle of Armageddon 1912, 1915, 1918, 1925 s. 604); tłumaczenie: „»dzień gniewu«, który rozpoczął się w październiku 1874 roku i zakończy się około 1915 roku”].

Podobnie i wypuszczenie gałęzi przez drzewo figowe. Kto woli może bez sprzeczności powiedzieć, że można wiek zacząć liczyć tak dobrze od ostatniego znaku, czyli od spadania gwiazd, jak również od pierwszego znaku, czyli od zaćmienia się słońca i księżyca; a wtedy stulecie zaczynające się od 1833 roku będzie jeszcze dalsze od zakończenia się. Wielu ludzi żyje, którzy byli świadkami spadania gwiazd. Ci, co idą wraz z nimi w świetle obecnej prawdy nie wyglądają rzeczy będących już, jako mających przyjść, lecz czekają na dokonanie się spraw będących już w toku. Czyli wobec tego, iż Mistrz powiedział nam »Gdy ujrzycie to wszystko« i jeśli między znakami wyliczono »znamię Syna Człowieczego na niebie« i wyrastanie gałęzi drzewa figowego, oraz zgromadzenie »wybrańców«, to czy nie będzie bardziej odpowiedniem uważać wyrażenie »wiek«, jako przeciętny wiek życia ludzkiego, od 1848* do 1914 – 36 1/2 lat – czyli przeciętny wiek dzisiejszych ludzi” (Walka Armagieddonu 1919 s. 747-748).

[* – rok 1848 jest błędem drukarskim, powinno być „1878”, na co wskazuje okres 36,5 lat, tzn. 1878-1914 oraz tekst angielski:

 

Or, since the Master said, " When ye shall see all these things," and since "the sign of the Son of Man in heaven," and the budding fig tree, and the gathering of "the elect" are counted among the signs, it would not be inconsistent to reckon the "generation" from 1878 to 1914 — 36 1/2 years — about the average of human life to-day. (The Battle of Armageddon 1915 s. 605).

 

Później, gdy minął rok 1914, ale jeszcze przed wprowadzeniem nauki o „pokoleniu roku 1914”, Towarzystwo Strażnica w publikacji wydanej w roku 1920 nauczało:

 

„(...) w określonym przeciągu czasu ten stary porządek zostanie całkowicie wykorzeniony a nowy ład powszechnie zapanuje; i że rzeczy te nastąpią w ciągu obecnego pokolenia, że zatem miljony z żyjących ludzi teraz na świecie będą je na własne oglądały oczy i że zaofiarowane im będzie życie wieczne, które jeśli przyjmą na podanych im warunkach i warunków tych dotrzymają, to nigdy nie umrą” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 10).

 

Ta obietnica, że pokolenie to „nie umrze”, miała ziścić się jeszcze w roku 1925, więc „to pokolenie” miało się już ku końcowi:

 

„Opierając się tedy na argumentach powyżej wyłuszczonych, że stary porządek rzeczy, stary świat, skończył się, a zatem przemija, i że nowy ład nastaje, oraz że rok 1925-ty zaznacza się zmartwychwstaniem wiernych i zasłużonych mężów starożytności i początkiem odbudowy, słusznem będzie mniemać, że miliony ludzi z żyjących teraz na świecie będą jeszcze znajdować się na świecie w roku 1925-tym. A wtenczas, opierając się na obietnicach wymienionych w Słowie Bożym, musimy przejść do stanowczego i niezaprzeczalnego wniosku, że miliony z żyjących teraz na świecie ludzi nigdy nie umrą” (jw. s. 65).

 

Warto też zwrócić uwagę na to, jak Towarzystwo Strażnica, zanim wprowadziło naukę o „pokoleniu roku 1914”, ściśle wiązało rok 1914 z rokiem 1925 i „Biblią w kamieniu”, czyli piramidą Cheopsa:

 

„To wydarzenie położy kres światu numer dwa. Biblia i »Biblia w kamieniu« podają datę 1914 rok jako początek wielkiej zmiany. Historia dowodzi, że postępowanie wywłaszczeniowe [rządów ludzkich] rozpoczęło się punktualnie. Proroctwa wskazują, że w latach 1925-1926 ujrzymy, że wywłaszczenie po większej części się dokona” (The Way to Paradise 1924 s. 171).

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022