"Wewnętrzne komnaty"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2014-10-15

Świadkowie Jehowy żyją wciąż nadchodzącym Armagedonem. W jednej z ich publikacji:

Strażnica 15 listopada 2014 15 listopada 2014

czytamy:

Strażnica 15 listopada 2014 str.27

Gdzie Świadkowie Jehowy znajdą schronienie?

Strażnica 15 listopada 2014 str.26
Strażnica 15 listopada 2014 str.27

Kontekst nic nie mówi o Armagedonie, lecz zapowiada powrót Chrystusa na Sąd Ostateczny:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła zob. Edycja św. Pawła zob.

Iz 26,20-21; 27,1

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.1608

Kiedy Świadkowie Jehowy zgromadzą się w swoich "komnatach" (piwnice czy schrony?), to w tym czasie na powierzchni będzie się działo, oj, będzie się działo:

Strażnica 1 lutego 1990 Strażnica 1 lutego 1990 str.24

Jak to jest możliwe, że jedni będą siedzieć w "komnatach":

Strażnica 15 listopada 2014 15 listopada 2014 str.26
Strażnica 15 października 2015 15 października 2015 str.9

a inni będą wychodzić z tej nawałnicy bez żadnego uszczerbku?

Strażnica 1 lutego 2012 1 lutego 2012 str.7

Kto będzie w tym czasie dostarczał strażnicowe wskazówki:

Strażnica 15 listopada 2014 str.27

Gdzie w tym czasie będą czynne drukarki drukujące wskazówki dla poszczególnych zborów? W jaki sposób Świadkowie Jehowy zorganizują logistycznie dostarczanie "wskazówek":

Strażnica 15 listopada 2014 str.26

nie licząc zapasu żywności? No chyba, że odpowiedni zapas zgromadzą wcześniej. Jeśli, jak czytamy w publikacjach Świadków Jehowy Armagedon już nadchodzi:

Strażnica 15 czerwca 2012 Strażnica 15 czerwca 2012 str.18

Czy Świadkowie Jehowy już teraz gromadzą zapasy żywności? Czy każda z Sal Królestwa posiada już piwnice lub jakieś schrony przed nadciągającym "wielkim uciskiem"? Czy nowo budowane Sale Królestwa już uwzględniają "wewnętrzne komnaty"?

Strażnica 15 listopada 2014 str.27

"On [Jehowa] ma na ziemi swój lud", to oczywiście Świadkowie Jehowy. Natomiast jest jeszcze inny Lud. To Kościół założony przez Jezusa i Jego świadkowie:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Mt 16,18 Biblia Tysiąclecia Dz 1,8

"Babilon Wielki", to wg Świadków Jehowy m.in. Kościół rzymskokatolicki. Czy Jezus Chrystus zniszczy swój własny Kościół, który trwa nieprzerwanie od chwili jego założenia w Kościele rzymskokatolickim, bo tak chce anonimowy autor?

Strażnica 15 listopada 2014 str.27
Zobacz też::

IV. Jedyność i jedność Kościoła

16. Pan Jezus, jedyny Zbawiciel, nie ustanowił zwyczajnej wspólnoty uczniów, lecz założył Kościół jako tajemnicę zbawczą. On sam jest w Kościele, a Kościół jest w Nim (J 15, 1 nn.; Ga 3, 28; Ef 4, 15-16; Dz 9, 5); dlatego pełnia tajemnicy zbawczej Chrystusa należy także do Kościoła, nierozerwalnie złączonego ze swoim Panem. Jezus Chrystus bowiem nadal jest obecny i prowadzi swoje dzieło odkupienia w Kościele i poprzez Kościół (por. Kol 1, 24-27)[47], który jest Jego Ciałem (por. 1 Kor 12, 12-13. 27; Kol 1, 18)[48]. Tak jak głowa i członki żywego ciała, chociaż nie są tożsame, są nierozdzielne, tak również Chrystusa i Kościoła nie należy utożsamiać, ale nie można też oddzielać, stanowią bowiem jedynego «całego Chrystusa»[49]. Ta sama nierozdzielność jest wyrażona w Nowym Testamencie także przy pomocy analogii Kościoła jako Oblubienicy Chrystusa (por. 2 Kor 11, 2; Ef 5, 25-29; Ap 21, 2. 9)[50].

Dlatego w powiązaniu z jedynością i powszechnością zbawczego pośrednictwa Jezusa Chrystusa należy stanowczo wyznawać jako prawdę wiary katolickiej jedyność założonego przezeń Kościoła. Tak jak jest jeden Chrystus, istnieje tylko jedno Jego Ciało, jedna Jego Oblubienica: «jeden Kościół katolicki i apostolski»[51]. Ponadto obietnice Pana, że nigdy nie opuści swojego Kościoła (por. Mt 16, 18; 28, 20) i będzie nim kierował przez swego Ducha, oznaczają też, iż według wiary katolickiej jedyność i jedność Kościoła, a także wszystko to, co stanowi o jego integralności, nigdy nie przeminie[52].

Wierni zobowiązani są wyznawać, że istnieje historyczna ciągłość — zakorzeniona w sukcesji apostolskiej[53] — pomiędzy Kościołem założonym przez Chrystusa i Kościołem katolickim: «To jest jedyny Kościół Chrystusowy (...), który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi (por. J 21, 17), zlecając jemu i pozostałym apostołom, aby go krzewili i nim kierowali (por. Mt 28, 18 nn.), i który założył na wieki jako 'filar i podwalinę prawdy' (1 Tm 3, 15). Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w (subsistit in) Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio)»[54].

Przypisy:

[47] Por. Sob. Wat. II, Konst. Lumen gentium, 14.

[48] Por. tamże, 7.

[49] Por. św. Augustyn, Enarrat. in Psalmos, Ps 90, Sermo 2, 1: CCL 39, 1266; św. Grzegorz Wielki, Moralia in Iob, Praefatio, 6, 14: PL 75, 525; św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, III, q. 48, a. 2 ad 1.

[50] Por. Sob. Wat. II, Konst. Lumen gentium, 6.

[51] Symbolum maius Ecclesiae Armeniacae: DS 48. Por. Bonifacy VIII, Bulla Unam sanctam: DS 870-872; Sob. Wat. II, Konst. Lumen gentium, 8.

[52] Por. Sob. Wat. II, Dekr. Unitatis redintegratio, 4; Jan Paweł II, Encykl. Ut unum sint, 11: AAS 87 (1995) 921-982.

[53] Por. Sob. Wat. II, Konst. Lumen gentium, 20; por. również św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 3, 1-3: SC 211, 20-44; św. Cyprian, Epist., 33, 1: CCL 3B, 164-165; św. Augustyn, Contra advers. legis et prophet., 1, 20, 39: CCL 49, 70.

[54] Sob. Wat. II, Konst. Lumen gentium, 8.

Zob. więcej::

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021