Trójca. Boskie misterium czy pogański mit?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w roku 1952 wydali taki oto traktat:

Trójca. Boskie misterium czy pogański mit Trójca. Boskie misterium czy pogański mit Trójca. Boskie misterium czy pogański mit
str.2

Szkoda, że Świadkowie Jehowy nie wymienili z nazwy tych sekt katolickich czy protestanckich. Byłoby prościej. Jak widzimy, Świadkowie Jehowy cytują Encyklopedię Katolicką. Jaki wniosek możemy wyciągnąć z Encyklopedii katolickiej? A więc: jest jeden Bóg, nie ma trzech bogów, wszystkie Osoby są współwieczne, współrówne, są niestworzone i wszechmocne. Pamiętajmy - Osoby. Mowa jest oczywiście o przymiotach Boga, które te Osoby posiadają. A jaki wniosek wyciągają sami Świadkowie Jehowy? Zobaczmy:

Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.2

A w którym to miejscu Świadkowie wyczytali w Encyklopedii o "trzech Bogach"? W Encyklopedii pisze o jednym Bogu, Świadkowie Jehowy widzą tam trzech. W którym też miejscu Świadkowie Jehowy wyczytali o "trzech Wszechmocnych"? Albo Świadkowie Jehowy nie znają katolickiej wykładni albo sprowadzają ją świadomie do absurdu.
Co mówi Katolicki Katechizm Ludowy o Trójcy Świętej:

Katolicki Katechizm Ludowy Katolicki Katechizm Ludowy
wyd.1911
Katolicki Katechizm Ludowystr.116

A co mówi o Trójcy Świętej "Atanazjański Symbol wiary" (V-VI w. po Chr.):

Breviarium FideiPoznań 1988
Breviarium Fidei Breviarium Fideistr.623

Sprawa jest oczywista. Nie ma trzech Bogów, nie ma trzech wszechmocnych, nie ma trzech panów - jeden jest Bóg, jeden jest Wszechmocny, jeden jest Pan. Każdą z Osób osobno Bogiem nazywamy. W KKK czytamy:

KKK Pallottinum 1994Pallottinum 1994
KKK Pallottinum 1994str.69

Nie ma trzech Bożych natur, bo wówczas mieliśmy trzech bogów (tryteizm), jest jednak jedna i ta sama natura Boża, ponieważ jest jeden Bóg. Istotą bytu nazywamy to, co sprawia, że dany byt jest tym czym jest. To znaczy, że posiada on określoną naturę, a ta z kolei jest istotą w działaniu. W Bogu istota utożsamia się z Jego przymiotami, a ściśle mówiąc każdy przymiot stanowi o naturze Boga. Możemy powiedzieć, że Bóg jest samym miłosierdziem, miłością czy istnieniem. W Bogu więc każdy przymiot tworzy Jego naturę. W stworzeniach zaś nie i nigdy. Bo jeśli człowiek jako indywidualna osoba jest miłosierny, to jest to jego przymiot i nie stanowi natury wszystkich ludzi.

Osoby w Bogu są różne:

KKK Pallottinum 1994str.69

Na jakiej więc podstawie Świadkowie Jehowy wyciągają wniosek, iż jest trzech Bogów i trzech Wszechmocnych, jak możemy przeczytać w:

Trójca. Boskie misterium czy pogański mit Trójca. Boskie misterium czy pogański mit
str.2

Nauka katolicka o Trójcy Świętej jest niezmienna. Podałem cytaty z różnych okresów, a mimo to Świadkowie Jehowy wymyślają swoje teorie o trzech bogach.


Co dalej możemy przeczytać:

Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.2

Jak mógł się "wślizgnąć" ten termin pod koniec drugiego wieku, skoro Świadkowie Jehowy w tej publikacji twierdzą:

Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?
wyd.1989
Czy wierzyć w Trójcę?str.7

W tej publikacji:

Strażnica 1985 Nr 6
1985 Nr 6
Strażnica 1985 Nr 6
str.23

widzimy, iż coś się wyślizgnęło w znaku elizji. Co takiego? Zobaczmy w innej publikacji Świadków Jehowy:

Strażnica 1967 Nr 22
1967 Nr 22
Strażnica 1967 Nr 22
str.11

A więc mamy w tej publikacji dość istotną informację, przemilczaną później (Strażnica 1985 Nr 6 str.23). Dlaczego Świadkowie Jehowy to czynią i jaki mają w tym cel?

Natomiast w tej publikacji Świadkowie Jehowy napisali, że po roku 70 po Chr. wprowadzono Trójcę:

Strażnica 15 kwietnia 1989
15 kwietnia 1989
Strażnica 15 kwietnia 1989
str.5
(błąd daty wydania wewnątrz numeru)

Wygląda na to, że nauka ta istniała już za życia św. Jana, choć samo słowo pojawiło się już w drugim stuleciu.


Dalej Świadkowie Jehowy w swojej publikacji o Trójcy, podają przykłady pogańskich trójc:

Trójca. Boskie misterium czy pogański mit Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.3
Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.4

To są triady bogów, a więc nie ma to nic wspólnego z chrześcijańską wiarą w Trójcę Świętą - jednego Boga w trzech Osobach.


Następnie Świadkowie Jehowy powołują się na:

Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.4

A dlaczego Osoby w Bogu nie mogą być sobie równe, współwieczne, skoro mają jedną i tą samą naturę?

Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.4

A więc "dwójca" jest możliwa, a Trójca już nie, bo nie jest wymieniona trzecia Osoba? Wcześniej Świadkowie Jehowy pisali, że Pismo Święte łącznie wymienia Ojca i Syna i Ducha Świętego, lecz to nie jest dowód na istnienie Trójcy Świętej.


Poniżej możemy przeczytać o rodzajniku:

Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.4
Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.5

A cóż to za nowoczesny przekład, który rzeczownik Theos zamienia na przymiotnik? A cóż to za przekład, który tłumaczy, że "Słowo był pewnym bogiem?". A cóż to za przekład, który tłumaczy, że Słowo "był", a nie "było":

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 1, 1

Grecko-polski Nowy Testamentstr.391
Zobacz:

Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.5

A więc znowu jest możliwa "pewna dwójca". Czyli co? Dwie osoby mogą być jednym Bogiem? A co ma wspólnego cały kontekst J 10,30 z J 17,21?

Zobacz:

Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.5

Oczywiście, że zaimek "ten" odnosi się do Chrystusa. Kontekst wskazuje nam też na boskość Chrystusa. O tym Świadkowie Jehowy już nie wspominają:

1 Tm 3, 14-16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.992

"Dom Boga" jest Kościołem (ekklesia) Boga, który "On nabył własną krwią" (Dz 20,28):

Dz 20, 28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.637
Grecko-polski Nowy Testamentstr.638

Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.5

Dlatego Jezus jest tak nazwany, bo będąc Bogiem (J,1,1) jest zarazem Stwórcą (Hbr 1,10), dał początek wszelkiemu stworzeniu:

Walka na wersety
Wydawnictwo Księży Sercanów
Walka na wersety
Kraków 2003
Walka na wersetystr.29
Walka na wersetystr.30
Walka na wersetystr.31

Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.5

Dlatego Jezus tak powiedział, bo jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem:

Breviarium FideiPoznań 1988
Breviarium Fideistr.624

Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.6

Tutaj mamy klasyczny przykład sprowadzania nauki o Trójcy Świętej do absurdu. Świadkowie Jehowy postawili sobie tezę, że Ojciec i Syn to jedna osoba, potem ośmieszają i wyciągają wniosek, że Jezus w takim razie nie mógł modlić się do siebie. Fałszywa teza i fałszywy wniosek. Należy tylko ubolewać, że wielu Świadków Jehowy daje się na to nabrać. Świadkowie Jehowy dobrze wiedzą (redaktorzy), że w nauce o Trójcy Świętej jest mowa o trzech różnych Osobach. Ojciec nie jest tą samą Osobą co Syn i odwrotnie. Chrystus więc jako człowiek modlił się do swego Ojca.


Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.6

Termin "wylać" jest terminem metaforycznym. Takim przykładem jest zdanie: "Anna powiedziała: wylałam duszę swoją przed Panem" (1 Sm 1:15). W Księdze Ezechiela 22:15 jest powiedziane: "Rozproszę cię pomiędzy obcymi narodami i rozleję po obcych krajach"; Ps 22:15 - "rozlany jestem"; Hi 10:10 - "Czy mnie nie zlałeś jak mleko". Czy należy brać to dosłownie? Pismo Święte stosuje zamiennie różne określenia dotyczące posłania Ducha Św.: "tchnę", "poślę", "dam wam". Świadkowie Jehowy też pytają jak można chrzcić osobą? Zapytajmy jak można chrzcić ogniem ("chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem", Mt 3:11), przecież chrzest kojarzy się z wodą. Chrzcić Duchem Św., to zanurzać w Nim, tak samo jak zanurzać w Chrystusie (Rz 6:3).


Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.6

Pismo Święte na tyle wspomina o Duchu Świętym, na ile jest to potrzebne. Jeśli chodzi o św. Szczepana, to Świadkowie Jehowy przemilczeli pierwszą część wersetu, który mówi nam o Duchu Świętym: "A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga" (Dz 7:56). Poza tym: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest" (1Kor 6,19), więc św. Szczepan nie musiał Go oglądać w niebie.


Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.6

Jest rzeczą oczywistą, że Boga w Trójcy jedynego nie da się "przeniknąć rozumem". Ale rozum nam podpowiada, by nie sprowadzać nauki o Trójcy Świętej do absurdu, a potem udowadniać, że nauka ta jest rzekomo niebiblijna.


Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.6

Werset z Listu do Koryntian wcale nie przeczy nauce o Trójcy Świętej. Owszem jest jeden Bóg i jeden Pan, a św. Paweł w innym miejscu dodaje, że jest jeszcze jeden Duch:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

1 Kor 12, 4-5.11

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Rozdawać dary i jeszcze tego chcieć, potrafi tylko osoba. A osoba w ujęciu filozoficznym to: "jednostkowa substancja rozumnej natury".


Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.6

Autor jakby przeczył twierdzeniom Świadków Jehowy. Zobaczmy:

Za 4, 6

Biblia Tysiąclecia

Sięgnijmy jeszcze do oryginału:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Za 4, 6

Prorocystr.1535

Krótkie podsumowanie traktatu:

Trójca. Boskie misterium czy pogański mitstr.1

PRAWDA ANI FAKTY W TYM TRAKTACIE SIĘ NIE LICZĄ


Warto jeszcze zwrócić uwagę na ten aspekt. Otóż w tej publikacji czytamy:

Złoty Wiek 15 kwietnia 193215 kwietnia 1932
Złoty Wiek 15 kwietnia 1932str.124

Jak widzimy, Świadkowie Jehowy po raz kolejny sprowadzają dogmat o Trójcy Świętej do absurdu i stawiają tezę, że Bóg jest w jednej osobie, by potem wysuwać zarzuty, o których czytamy w tym fragmencie. Nie jest prawdą, że "ten ››jedyny Bóg‹‹" w trójcy świętej umarł". Umarł Syn Boży, Jezus Chrystus, a nie Trójca Święta. Trójca Święta to jeden Bóg w trzech Osobach, a nie w jednej osobie. To Syn Boży (nie Ojciec) stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem (Flp 2, 6n), i to Syn Boży będąc człowiekiem umarł i zmartwychwstał.

W tym samym artykule "mnożą" osoby:

Złoty Wiek 15 kwietnia 1932str.124

Tutaj dla odmiany piszą o różnych Osobach w jednym Bogu, czyli "trzy osoby w jednem bóstwie". I słusznie. Taka jest nauka. Należy też przypomnieć, iż nie stosujemy do Boga liczb matematycznych, gdyż one są wielkościami określonymi, a jeśli mówimy o liczbie nieskończonej, to jedynie w sensie potencjalnym, a przecież Bóg jest nieogarniętym bytem i wiekuistą aktualnością. Z tych racji wszelkie dodawanie, mnożenie i dzielenie w Bogu nie ma sensu; gdybyśmy np. dodawali osoby w Bogu 1+1+1=3 i mówili o trzech bogach wykazalibyśmy wielką ignorancję prawdy o Trójcy Świętej; wszystkie osoby boskie są jednakowo nieskończone, a nieskończoności nie możemy dodawać i nie wolno mówić o trzech nieskończonościach; każdy z trzech posiada to samo nieograniczone dobro. Wolno nam powiedzieć, że istnieją trzy osoby, tj. trzej posiadający jedno bóstwo, a nie ma trzech Bożych natur czyli trzech bogów. Dlatego nie ma sensu zarzut: trzy jest jeden, a jeden jest trzy; pojęcia, za pomocą których wyrażamy Bożą nieskończoność, nie są sprzeczne, gdyż mówimy, że "trzy" oznacza sposoby posiadania bóstwa, a "jeden" wskazuje na jedną naturę bóstwa.

Świadkowie Jehowy w swej walce z nauką o Trójcy Świętej, co robią? Bronią tej nauki:

Złoty Wiek 15 kwietnia 1932str.124

O co więc chodzi Świadkom Jehowy?


Świadkowie Jehowy wydali folder:

folder
folder folder
folderzob.
Patterson Bethel Patterson Bethel Patterson Bethel

oraz mapę pokazującą ośrodki Domu Betel. Ciekawe jest to, że w nazwie nie jest United States Bethels (liczba mnoga), lecz United States Bethel (liczba pojedyncza):

Patterson Bethel Patterson Bethel
folderzob.
Brooklyn Bethel Patterson Bethel Wallkill Bethel
folder Watchtower

Tak jak nie ma trzech Bethels (zob.mapę) tylko jeden Bethel, tak nie ma trzech Bogów, tylko jeden Bóg. Każdy z tych ośrodków: Brooklyn, Patterson i Wallkill jest jednym Bethel. Dla Strażnicy w USA może istnieć jeden Bethel w trzech różnych ośrodkach, a nie może istnieć jeden Bóg w trzech różnych Osobach.

Tak jak nie ma trzech Bethels (zob.mapę) tylko jeden Bethel, tak nie ma trzech Bogów, tylko jeden Bóg. Każdy z tych ośrodków: Brooklyn, Patterson i Wallkill jest jednym Bethel. Dla Strażnicy w USA może istnieć jeden Bethel w trzech różnych ośrodkach, a nie może istnieć jeden Bóg w trzech różnych Osobach.

Patterson Bethel Patterson Bethel

Świadkowie Jehowy sami potwierdzają diagram przedstawiający Trójcę Świętą w książce:

Człowiek poszukuje Boga
zob.
Człowiek poszukuje Boga
wyd.1994
Człowiek poszukuje Bogastr.264

Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Ojcem, Ojciec nie jest Duchem Świętym, Syn nie jest Duchem Świętym, Duch Święty nie jest Ojcem i nie jest Synem, natomiast każda z Osób: Ojciec i Syn i Duch Święty jest Bogiem. Czy analogia Bethel (Domu Betel) jest tylko przypadkowa?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021