RÓWNOŚĆ OJCA I SYNA
zestawienia wersetów

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Strażnica 1 listopada 20131 listopada 2013

twierdzą, iż rzekomo "PRAWDA BIBLIJNA" jest taka:

Strażnica 1 listopada 2013str.5

"PRAWDA BIBLIJNA" nie jest taka, jaką by chcieli Świadkowie Jehowy.

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 10, 30

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jezus Chrystus jest równy Ojcu w swym Bóstwie. Jeśli chodzi o termin "współistotny Ojcu", to podstawę takiego twierdzenia mamy w:

Hbr 1, 3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2Tom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Przedmowa do II wydania

Komentarz do Hbr 1, 3:

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2426

Świadkowie Jehowy podważając równość Osób w Bogu, Ojca i Syna oraz termin "współistotny Ojcu" (Ojciec i Syn mają tą samą naturę), przechodzą do cytowania wersetów, które akurat mówią o Jego człowieczeństwie:

Strażnica 1 listopada 2013str.5

Powyższe wersety nie przeczą Jego boskości, ponieważ Jezus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem:

Biblia TysiącleciaJ 1, 1 Biblia TysiącleciaJ 1, 14

A co do wersetów Jana 14, 28 i Jana 20, 17:

Biblia TysiącleciaJ 14, 28 Biblia TysiącleciaJ 20, 17

wyjaśnienie jest proste:

Biblia Tysiącleciaprzypis BT Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiącleciaprzypis BT

W Jezusie Chrystusie wyznajemy prawdziwe i wiekuiste Bóstwo, odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie
(zob. Mszał Rzymski, zob. prefację)
UWAGA! Ojciec nie jest tą samą Osobą, co Syn i odwrotnie!
Dogmatyka Katolicka ks. Wincenty GranatDOGMATYKA KATOLICKA str.61
rysunek

STWÓRCA
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 44, 24
"Jam jest Jahwe, uczyniłem wszystko,
sam rozpiąłem niebiosa,
rozpostarłem ziemię;
a któż był ze Mną?"
Hbr 1, 10-12
"Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
dziełem też rąk Twoich są niebiosa."
Rz 1, 3
... Bóg rzekł: Niechaj się stanie
J 1, 10
... świat stał się przez Nie ...
Iz 45, 18
Albowiem tak mówi Jahwe,
Stworzyciel nieba, On Bóg,
który ukształtował i wykończył ziemię,
który ją mocno osadził,
który nie stworzył jej bezładną,
lecz przysposobił na mieszkanie:
Ja jestem Jahwe i nie ma innego.
Kol 1, 16-17
... w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania,
czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone.
On jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie.
Ps 102, 26-28
Ty niegdyś założyłeś ziemię
i niebo jest dziełem rąk Twoich.
Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.
I całe one jak szata się zestarzeją:
Ty zmieniasz je jak odzienie
i ulegają zmianie,
Ty zaś jesteś zawsze ten sam
i lata Twoje nie mają końca.
Ps 33, 9
On sam rozkazał, a zaczęło istnieć.
Rdz 1, 1
Bóg stworzył niebo i ziemię.
Iz 48, 13
Moja to ręka założyła ziemię
i moja prawica rozciągnęła niebo.
Hbr 1, 10-12
Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
dziełem też rąk Twoich są niebiosa.
One przeminą, ale Ty zostaniesz
i wszystko jak szata się zestarzeje,
i jak płaszcz je zwiniesz,
jak odzienie, i odmienią się.
Ty zaś jesteś ten sam,
a Twoje lata się nie skończą.

DLA NIEGO
Bóg Ojciec Syn Boży
Rz 11, 36
... z Niego i przez Niego,
i dla Niego [jest] wszystko.
Kol 1, 16
Wszystko przez Niego
i dla Niego zostało stworzone.

BÓG
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 43, 10-12
... abyście mogli poznać i uwierzyć Mi,
oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.
Boga utworzonego przede Mną nie było
ani po Mnie nie będzie.
Ja, Jahwe, tylko Ja istnieję ... ... Ja jestem Bogiem ...
J 20, 28
Tomasz Mu odpowiedział: ... Bóg ... !

Hbr 1, 8
Tron Twój, Boże, na wieki wieków ...
Pwt 32, 39 PNŚ
... nie ma obok mnie żadnych bogów.
J 1, 1 PNŚ
... słowo był bogiem.
Iz 45, 23
.. Ja jestem Bogiem i nikt inny!
J 1, 1
Bogiem było Słowo
1 J 5, 20
On zaś jest ... Bogiem ...
Iz 35, 4
Oto wasz Bóg ...
Rz 9, 5
... Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
Iz 40, 3
... Drogę dla Jahwe przygotujcie ...
gościniec naszemu Bogu!
Łk 1, 76
A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi;
2 P 1, 3
... Boska Jego wszechmoc ...
Flp 2, 6
... istniejąc w postaci Bożej ...
2 Kor 4, 6
... Bóg ... zabłysnął w naszych sercach,
by olśnić nas jasnością
poznania chwały Bożej ...
2 Kor 4, 6
na obliczu Chrystusa.
Dz 20, 28
... abyście kierowali Kościołem Boga,
który On nabył...
Dz 20, 28
własną krwią.

PRAWDZIWY
Bóg Ojciec Syn Boży
J 17, 3
... znali ... prawdziwego Boga ...
1 Tes 1, 9
... służyć Bogu ... prawdziwemu ...
Iz 42 , 5 PNŚ
... rzekł prawdziwy Bóg ...
1 J 5, 20
... jest prawdziwym Bogiem ...

PRAWDZIWY BÓG
Bóg Ojciec Syn Boży
J 17, 3
.. znali ... prawdziwego Boga ...
1 Tes 1, 9
... służyć Bogu ... prawdziwemu ...
Iz 42, 5 PNŚ
... rzekł prawdziwy Bóg ...
1 J 5, 20
.. jest prawdziwym Bogiem ...

BÓG WIELKI
Bóg Ojciec Syn Boży
Pwt 7, 21
... Jahwe ... Bóg wielki ...
Pwt 10, 17
... Jahwe, jest Bogiem ... wielkim ...
1 Krn 29, 11
Twoja jest, o Jahwe, wielkość ...
Tt 2, 13
... oczekując ... chwały wielkiego Boga
i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa ...

BÓG MOCNY
Bóg Ojciec Syn Boży
Jr 32, 18
... Boże mocny, którego imię jest Jahwe ...
Iz 10, 21
... powróci ... do Boga Mocnego.
Ap 18, 8
... mocny jest Pan Bóg ...
Iz 9, 5
Nazwano Go imieniem ... Bóg Mocny ...

BÓG BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 68, 20
Pan niech będzie
przez wszystkie dni błogosławiony ...
Rz 9, 5
... Chrystus ...
Bóg błogosławiony na wieki.

BÓG MÓJ
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 35, 23
... mój Boże ...
J 20, 28
... Bóg mój!

BÓG NASZ
Bóg Ojciec Syn Boży
Pwt 6, 4
... Jahwe jest naszym Bogiem ...
Mk 12, 29
... Pan Bóg nasz ...
2 P 1, 1
... Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa ...
2 P 3, 18
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu
Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

BÓG WSZECHMOGĄCY
Bóg Ojciec Syn Boży
Rdz 35, 11
Ja jestem Bóg wszechmocny.
Mt 11, 27
Wszystko przekazał mi Ojciec mój.
Wj 6, 3
Ja objawiłem się ...
jako Bóg Wszechmocny ...
Flp 3, 21
... może ... wszystko ...
sobie podporządkować.
Wj 6, 3
Ja objawiłem się ...
jako Bóg Wszechmocny ...
Flp 3, 21
... może ... wszystko ...
sobie podporządkować.
Rdz 17, 1
Jam jest Bóg Wszechmogący.
J 16, 15
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.
J 17, 10
jest Twoje
a Twoje ...
J 17, 10
Wszystko bowiem moje ...
jest moje ...
Ap 19, 6
... Pan Bóg nasz, Wszechmogący.
Mt 28, 18
... Dana mi jest wszelka władza ...
2 Kor 6, 18
... mówi Pan wszechmogący.
Kol 2, 9
W Nim ... mieszka cała Pełnia ...
Jr 32, 27
... czy jest ... dla Mnie coś niemożliwego?
J 14, 14
O cokolwiek prosić mnie będziecie
w imię moje, Ja to spełnię.
Mk 10, 27
... u Boga wszystko jest możliwe. .
Mdr 18, 15
... wszechmocne Twe Słowo ...
Ps 145, 14
Jahwe podtrzymuje wszystkich ...
1 P 1, 3
... Boska Jego wszechmoc ...
Ap 1, 8
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg,
Który jest, Który był
i Który przychodzi, Wszechmogący.
Ap 1, 8
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg,
Który jest, Który był
i Który przychodzi, Wszechmogący.

BÓG WSZECHWIEDZĄCY
Bóg Ojciec Syn Boży
1 Sm 2, 3
... Jahwe jest Bogiem wszechwiedzącym ...
J 16, 30
... wiemy, że wszystko wiesz ...
Ps 94, 11
Jahwe zna myśli ludzkie ...
J 21, 17
... Panie, Ty wszystko wiesz ...
Łk 6, 8
On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka ...
1 J 3, 20
... zna wszystko.
J 10, 14. 27
... znam owce moje ... Ja je znam.
Pwt 31, 21
... znam ... ich zamysły ...
J 2, 25
... wiedział, co w człowieku się kryje.
Mt 6, 8
... wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba ...
Mt 11, 27
Wszystko przekazał mi Ojciec mój. ... Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Iz 45, 3
Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte ...
Kol 2, 3
W Nim wszystkie
skarby mądrości i wiedzy są ukryte.
Ps 139, 1-3
Jahwe, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, gdy siedzę i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Ap 2, 19
Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych
2 Krn 16, 9
... oczy Jahwe obiegają całą ziemię,
by wspierać tych,
którzy mają wobec Niego serce szczere.
1 Kor 4, 5
... przyjdzie Pan, który rozjaśni to,
co w ciemnościach ukryte,
i ujawni zamiary serc.

ZNAJOMOŚĆ SERCA
Bóg Ojciec Syn Boży
1 Krl 8, 39
... jedynie Ty znasz serce
każdego człowieka.
J 2, 24
Jezus ... wszystkich znał ...
2 Krn 6, 30
... jedynie Ty znasz serca ludzi.
Łk 9, 47
... znając myśli ich serca ...
Dz 1, 24
Ty, Panie, znasz serca wszystkich ...
J 2, 25
... wiedział, co w człowieku się kryje.
2 Krn 16, 9
... oczy Jahwe obiegają całą ziemię,
by wspierać tych,
którzy mają wobec Niego serce szczere.
Ap 2, 23
... Ja jestem Ten, co przenika ... serca ...

PRZENIKANIE
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 7, 10
Ty ... przenikasz serca i nerki.
Jr 11, 20
... Jahwe ... bada nerki i serce.
Jr 17, 10
Ja, Jahwe, badam serce
i doświadczam nerki ...
Ap 2, 23
... Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca ...

SAM PRZYCHODZI
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 35, 4-6
... On sam przychodzi, by zbawić was.


Wtedy przejrzą oczy niewidomych
i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy
i język niemych wesoło krzyknie.
Mt 11, 3-5
Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać? ...

Idźcie i oznajmijcie Janowi to,
co słyszycie i na co patrzycie:
niewidomi wzrok odzyskują,
chromi chodzą ... głusi słyszą ...

PAN KRÓL CHWAŁY
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 24, 10
Któż jest tym Królem chwały?
To Jahwe Zastępów:
On sam Królem chwały.
1 Kor 2, 8
gdyby ją bowiem pojęli,
nie ukrzyżowaliby Pana chwały

PAN SZABATU
Bóg Ojciec Syn Boży
Wj 31, 13. 17
Przestrzegajcie pilnie moich szabatów,
gdyż to jest znak między Mną a wami
dla wszystkich waszych pokoleń ...
To będzie znak wiekuisty ... bo ... Jahwe ...
w siódmym dniu odpoczął i wytchnął.
Mt 12, 8
... Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
Mk 2, 28
... Syn Człowieczy jest panem szabatu.
Łk 6, 5
... Syn Człowieczy jest panem szabatu.

PAN MÓJ
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 35, 23
... mój ... Panie!
J 20, 28
... Pan mój ...
Flp 3, 8
... wartość poznania ... Jezusa, Pana mojego.

PAN NASZ
Bóg Ojciec Syn Boży
Mk 12, 29
... Pan ... nasz ...
Rz 6, 23
... w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
1 Kor 1, 2
... wzywają imienia Pana naszego Jezusa ...
1 Kor 1, 10
... w imię Pana naszego Jezusa ...
2 P 3, 18
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu
Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

PAN PANÓW
Bóg Ojciec Syn Boży
Pwt 10, 17
... Jahwe, jest ... Panem nad panami ...
Ps 136, 3
Chwalcie Pana nad panami ...
Ap 17, 14
... Baranek ... Panem jest panów ...
Ap 19, 16
... ma wypisane imię ... PAN PANÓW.

KRÓL KRÓLÓW
Bóg Ojciec Syn Boży
1 Tm 6, 15
Ukaże je ... Król królujących ...
Ap 19, 16
... ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW ...
Ap 17, 14
... Baranek ... jest ... Królem królów ...

KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW
Bóg Ojciec Syn Boży
1 Tm 6, 15
Ukaże je ... Król królujących i Pan panujących ...
Ap 19, 16
... imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.
Ap 17, 14
... Baranek ...
Panem jest panów i Królem Królów ...

KRÓL
Bóg Ojciec Syn Boży
Za 14, 9
... Jahwe będzie królem nad całą ziemią.
Mt 21, 5
... Król twój przychodzi ...
Ps 95, 3
... Jahwe jest ... wielkim Królem ...
Jr 23, 5
Będzie panował jako król ...
Iz 43, 15
Ja jestem Jahwe ... wasz Król!
1 Tm 1, 17
... Królowi wieków ... Bogu samemu ...
Łk 1, 33
Będzie panował (interl. - królował) ...
a Jego panowaniu nie będzie końca.

KRÓL IZRAELA
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 44, 6
... Jahwe, Król Izraela ...
J 1, 49
... Ty jesteś Królem Izraela!
Mt 27, 37
... To jest Jezus, król żydowski.
Łk 23, 3
Czy Ty jesteś królem żydowskim?
Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem.

KRÓLESTWO
Bóg Ojciec Syn Boży
Ef 5, 5
... nie ma dziedzictwa
w królestwie ... Boga.
Ef 5, 5
... nie ma dziedzictwa
w królestwie Chrystusa ...
Kol 1, 13
... nas ... przeniósł ...
Kol 1, 13
do królestwa swego umiłowanego Syna ...
1 Krn 29, 11
... do Ciebie, Jahwe, należy królowanie ...
Łk 23, 42
... przyjdziesz do swego królestwa.
Mt 16, 28
... ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego w królestwie swoim.
2 P 1, 11
... otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy,
Jezusa Chrystusa.

WŁADCA
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 97, 5
... przed obliczem Władcy ...
Dz 5, 31
Bóg wywyższył Go ... jako Władcę ...
Ap 6, 10
... Władco święty ...
Ap 1, 5
Jezusa Chrystusa ... Władcy królów ...
Łk 2, 29
Teraz, o Władco ...
2 P 2, 1
Wyprą się oni Władcy ...
Dz 4, 24
... Wszechwładny Stwórco ...
Mt 7, 29
... ten, który ma władzę ...

JEDYNY WŁADCA
Bóg Ojciec Syn Boży
1 Tm 6, 15
... jedyny Władca ...
Jud 4
... wypierają się jedynego Władcy ...

WIECZNE PANOWANIE
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 45, 7
Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie ...
Iz 9, 6
... Jego panowanie w pokoju bez granic ...
odtąd i na wieki.
Dn 4, 31
... Jego władza jest władzą wieczną,
panowanie Jego przez wszystkie pokolenia.
Łk 1, 33
Będzie panował ... na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca.
Ps 145, 13
Królestwo Twoje
królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie
trwa przez wszystkie pokolenia.
Dn 7, 14
Powierzono Mu panowanie,
chwałę i władzę królewską ...
Panowanie Jego jest wiecznym
panowaniem, które nie przeminie,
a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

PASTERZ
Bóg Ojciec Syn Boży
Ez 34, 15
Ja sam będę pasł ...
Ap 7, 17
... paść ich będzie Baranek ...
Ps 23, 1
Jahwe jest moim pasterzem ...
J 10, 11
Ja jestem ... pasterzem.
Iz 40, 11
... pasie swą trzodę ...
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie.
Hbr 13, 20
... Pasterza owiec, Pana naszego ...
Jezusa ...
Iz 49, 9-10
... będą się paśli przy wszystkich
drogach, na każdym ... wzgórzu
będzie ich pastwisko.
Nie będą już łaknąć ni pragnąć,
i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce,
bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów.
J 10, 16
... nawróciliście się do Pasterza ...

J 10, 16 ... nastanie ... jeden pasterz.

NAJWYŻSZY PASTERZ
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 9, 3
Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
Ps 80, 2
Posłuchaj, Pasterzu Izraela...
1 P 5, 4
... objawi się Najwyższy Pasterz ...
Hbr 13, 20
... Wielkiego Pasterza owiec,
Pana naszego Jezusa ...

JESTEŚMY JEGO OWCAMI
Bóg Ojciec Syn Boży
Ez 34, 31
... owce moje ... owcami mego pastwiska ...
J 10, 11
... daje życie swoje za owce.
Ez 34, 15
Ja sam będę pasł moje owce ...
Ap 7, 17
... paść ich będzie Baranek ...
Ps 95, 7
... my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
1 P 2, 25
Błądziliście ... jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza ...

BRAMA
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 118, 20
Oto jest brama Jahwe ...
J 10, 7
... Ja jestem bramą owiec.

OJCIEC
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 63, 16
... Ty naszym ojcem! ... Tyś, Jahwe, naszym ojcem ...
Iz 64, 7
... Jahwe, Tyś naszym ojcem.
Iz 9, 5
Nazwano Go imieniem ... Ojciec

ODWIECZNY OJCIEC
Bóg Ojciec Syn Boży
Ha 1, 12
Czyż nie jesteś odwieczny, o Jahwe ...
Iz 9, 5
Nazwano Go imieniem ... Odwieczny Ojciec ...

WIECZNY
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 40, 28
Jahwe to Bóg wieczny ...
Mi 5, 1
... pochodzenie Jego ... od dni wieczności.
Ps 93, 2
Tron Twój niewzruszony od wieczności,
Ty jesteś od wieków ...
Dn 7, 14
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,
które nie przeminie ...
Iz 43, 12-13
... Ja jestem ... od wieczności ...
Kol 1, 17
On jest przed wszystkim ...
Rz 16, 26
... na rozkaz odwiecznego Boga ...
Hbr 7, 3
... nie ma ... początku dni ...
Ps 90, 2
... od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
2 Tm 1, 9
... dana została w Chrystusie Jezusie
przed wiecznymi czasami.

ŚWIĘTY
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 15, 4
... Ty sam jesteś Święty ...
Ap 3, 7
... To mówi Święty ...
Iz 8, 13
Jahwe ... Jego za Świętego miejcie ...
1 P 3, 15
... Chrystusa miejcie ... za Świętego ...
Ps 99, 5
... Jahwe ... On jest Święty.
Mk 1, 24
Wiem, kto jesteś: Święty Boży.
1 P 1, 15-16
... wzór Świętego ... Ja jestem Święty.
J 7, 69
... Ty jesteś Świętym Boga.
Kpł 19, 2
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Jahwe ...
Dz 3, 14
Zaparliście się Świętego ...

NIEZMIENNY
Bóg Ojciec Syn Boży
Jk 1, 17
... Ojca ... u którego nie ma przemiany
ani cienia zmienności.
Hbr 13, 8
Jezus Chrystus wczoraj i dziś,
ten sam także na wieki.
Ps 102, 28
Ty zaś jesteś zawsze ten sam
i lata Twoje nie mają końca.

Ml 3, 6
... Ja Jahwe, nie odmieniam się
Hbr 1, 12
Ty zaś jesteś ten sam,
a Twoje lata się nie skończą
.

SPRAWIEDLIWY
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 92, 16
... Jahwe jest sprawiedliwy ...
1 J 2, 1
... mamy ... Jezusa ... sprawiedliwego.
Iz 45, 21
Bóg sprawiedliwy ... nie istnieje poza Mną.
Dz 7, 52
... przepowiadali
przyjście Sprawiedliwego.

Dz 3, 14
Zaparliście się ... Sprawiedliwego ...

MIŁOSIERDZIE
Bóg Ojciec Syn Boży
2 J 3
... miłosierdzie ... Boga Ojca ...
2 J 3
... miłosierdzie ... Jezusa Chrystusa ...
Ps 51, 3
... w ogromie swego miłosierdzia ...
Jud 21
... oczekując miłosierdzia ... Jezusa ...

KAPŁAŃSTWO
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 20, 6
... będą kapłanami Boga ...
Ap 20, 6
... będą kapłanami ... Chrystusa ...

EWANGELIA
Bóg Ojciec Syn Boży
Rz 1, 1
... do głoszenia Ewangelii Bożej ...
Rz 1, 9
... głosząc Ewangelię Jego Syna ...

MIŁOŚĆ
Bóg Ojciec Syn Boży
J 3, 16
Tak ... Bóg umiłował świat, że ...
J 3, 16
Syna swego Jednorodzonego dał ...
1 J 4, 8-9
... Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że
1 J 4, 9
zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat ...
1 J 4, 10
W tym przejawia się miłość ...
że On sam nas umiłował ...
1 J 4, 10
i posłał Syna swojego ...
Ef 6, 23
... miłość ... od Boga Ojca ...
Ef 6, 23
... miłość ... od ... Jezusa Chrystusa.
Tt 3, 4
... ukazała się ... miłość ... naszego Boga ...
J 15, 9
... Ja was umiłowałem.
1 J 2, 5
... miłość Boża jest doskonała.
2 Tm 1, 13
... wzorzec ... miłości w Chrystusie Jezusie.
1 J 4, 7
... miłość jest z Boga ...
Ef 5, 2
Chrystus was umiłował ...
1 J 4, 16
Bóg jest miłością ...
Ef 3, 19
... poznać miłość Chrystusa ...
J 14, 21
ten będzie umiłowany przez Ojca mego ...
J 14, 21
Kto zaś Mnie miłuje ...
a również Ja będę go miłował ...
Rz 8, 38-39
... jestem pewien, że ani śmierć ...
nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga ...
Rz 8, 39
która jest w Chrystusie Jezusie ...
1 J 3, 16
Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje.
Ps 18, 2
... Miłuję Cię, Jahwe, Mocy moja,
J 21, 16
… czy miłujesz Mnie? …
Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham …

ŚWIADEK
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 43, 10
Wy jesteście moimi świadkami ...
Dz 1, 8
... będziecie moimi świadkami ...
Iz 44, 8
Wy jesteście moimi świadkami ...
Ap 17, 6
... krwią świadków Jezusa ...

NAŚLADOWCA
Bóg Ojciec Syn Boży
Ef 5, 1
Bądźcie więc naśladowcami Boga ...
Mk 8, 34
... niech Mnie naśladuje.

1 Kor 11, 1
... jestem naśladowcą Chrystusa.

1 Tes 1, 6
... staliście się naśladowcami ... Pana ...

KOŚCIÓŁ
Bóg Ojciec Syn Boży
Dz 20, 28
... kierowali Kościołem Boga ...
Dz 20, 28
który On nabył własną krwią.

Mt 16, 18
zbuduję Kościół mój ...

KOŚCIOŁY
Bóg Ojciec Syn Boży
1 Kor 11, 16
... Kościoły Boże
Rz 16, 16
... wszystkie Kościoły Chrystusa.
1 Tes 2, 14
... wyście się stali naśladowcami
Kościołów Boga
1 Tes 2, 14
które są ... w Chrystusie Jezusie ...

DAWCA ŻYCIA
Bóg Ojciec Syn Boży
Rdz 2, 7
... Jahwe ...
tchnął w jego nozdrza tchnienie życia ...
Dz 3, 15
Zabiliście Dawcę życia ...
Pwt 32, 39
... Ja sam ożywiam ...
J 5, 21
... jak Ojciec ... ożywia ...
J 5, 21
tak również i Syn ożywia tych, których chce.
Ps 36, 10
... w Tobie jest źródło życia ...
1 Sm 2, 6
... Jahwe daje ... życie ...
J 10, 28
... Ja daję im życie ...

UPAŚĆ PRZED NIM
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 4, 10
... upada dwudziestu czterech Starców ...
Ap 5, 8
... zwierząt ... Starców upadło przed Barankiem.
Ap 5, 13-14
... Zasiadającemu na tronie ...
Starcy zaś upadli ...
Ap 5, 13-14
... Zasiadającemu na tronie ... Barankowi ... Starcy zaś upadli
Ez 9, 8
... upadłem ... i tak wołałem: Ach, Jahwe Panie!
Mt 8, 2
... trędowaty, upadł przed Nim ...
2 Krn 7, 3
Wszyscy ... upadli ... ku ziemi ...
Mt 14, 33
... upadli przed Nim ...

UPAŚĆ PRZED NIM NA TWARZ
Bóg Ojciec Syn Boży
Ne 8, 6
... padli przed Jahwe ... twarzą ku ziemi.
Mt 2, 11
... upadli na twarz ...
Ez 9, 8
... upadłem na twarz i tak wołałem:
Ach, Jahwe Panie!

2 Krn 7, 3
Wszyscy ... upadli twarzą ku ziemi ...
Łk 17, 16
... upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu.

POKŁON
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 22, 9
Bogu samemu oddaj pokłon!
J 9, 38
... oddał Mu pokłon.
Mt 4, 10
... Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon ...
Mt 28, 9
... oddały Mu pokłon.
Dn 14, 24
Panu, mojemu Bogu, będę oddawał pokłon ...
Mt 2, 11
... oddali Mu pokłon.
Ap 11, 16
... pokłon Bogu oddało ...
Mt 28, 17
... oddali Mu pokłon.
Ne 8, 6
... oddali pokłon ...
Łk 24, 52
... oddali Mu pokłon ...
2 Krn 7, 3
Wszyscy ... oddali pokłon ...
Mt 9, 18
... zwierzchnik ... oddając pokłon ...
Ap 5, 13-14
... Zasiadającemu na tronie ...
Starcy ... oddali pokłon. (cześć - PNŚ)
Ap 5, 13-14
... Zasiadającemu na tronie ... Barankowi ... Starcy ... oddali pokłon. (cześć - PNŚ)
Ne 9, 6
... wojsko niebios oddaje Ci pokłon.
Hbr 1, 6
... oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.

SAM PRZYCHODZI
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 35, 4-6
... On sam przychodzi, by zbawić was.

Wtedy przejrzą oczy niewidomych
i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy
i język niemych wesoło krzyknie.
Mt 11, 3-5
Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać? ...

Idźcie i oznajmijcie Janowi to,
co słyszycie i na co patrzycie:
niewidomi wzrok odzyskują,
chromi chodzą ... głusi słyszą ...

SPRAWCA ZBAWIENIA
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 35, 4
... Bóg ... On sam przychodzi, by zbawić was.
Mt 1, 21
... Jezus ... zbawi swój lud od jego grzechów.
1 Kor 12, 6
... Bóg, sprawca wszystkiego ...
Hbr 5, 9
... stał się sprawcą zbawienia ...
Iz 45, 21
... Ja jestem Jahwe ... Bóg ...
zbawiający nie istnieje poza Mną.
J 1, 29
Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata.

SWÓJ LUD
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 28, 8
Jahwe jest mocą zbawczą dla swojego ludu ...
Mt 1, 21
... Jezus ... zbawi swój lud ...
Ps 29, 11
... Jahwe udzieli mocy swojemu ludowi ...
Jahwe błogosławi swój lud ...
Tt 2, 14
... wydał samego siebie za nas,
aby ... oczyścić sobie lud ...

ZBAWCA
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 43, 11
Ja, Jahwe ... poza mną nie ma żadnego zbawcy.
Mt 1, 21
... Jezus ... zbawi swój lud ...
Iz 43, 3
... Ja jestem Jahwe ... twój Zbawca.
Flp 3, 20
... Zbawcy wyczekujemy Pana ... Jezusa ...
1 Tm 4, 10
... w Bogu ... który jest Zbawcą wszystkich ...

Łk 1, 47
... raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

ZBAWICIEL
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 19, 15
... Jahwe ... mój Zbawicielu.
J 4, 42
... On prawdziwie jest Zbawicielem świata.
Tt 1, 3
... z rozkazu Boga,
Zbawiciela naszego ...
1 J 4, 14
... Ojciec zesłał Syna
jako Zbawiciela świata.
Ps 24, 5
... od Boga, Zbawiciela swego.
Łk 2, 11
... dziś ... narodził się wam Zbawiciel ...
Ha 3, 18
... weselić się będę w Bogu,
moim Zbawicielu.
2 Tm 1, 10
... pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa ...
Tt 3, 4
... ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela ...
Tt 3, 6
... przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ...
Dz 5, 31
Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako ...
Dz 5, 31
Zbawiciela ...
Dz 13, 23
... wyprowadził Bóg ...
Dz 13, 23
Zbawiciela Jezusa.
Tt 2, 10
... stali się chlubą ... Zbawiciela, Boga.
Tt 2, 13
... oczekując ... Zbawiciela ...
Jezusa Chrystusa ...

ZBAWIENIE
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 45, 21
Bóg ... zbawiający nie istnieje poza Mną.
2 Tm 2, 10
... dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie ...
Ps 62, 2-3
... od Niego
przychodzi moje zbawienie.
On jedynie ... zbawieniem moim ...
Dz 4, 12
... nie ma w żadnym innym zbawienia,
gdyż nie dano ... żadnego innego imienia,
w którym moglibyśmy być zbawieni.
Ps 3, 9
U Jahwe jest zbawienie.
1 Tes 5, 9
... osiągnięcie zbawienia przez ... Jezusa ...
Tt 2, 11
... łaska Boga ...
niesie zbawienie wszystkim ludziom ...
Dz 16, 31
Uwierz w Pana Jezusa ...
a zbawisz siebie i swój dom.
Jl 3, 5
Każdy ... który wezwie imienia Jahwe,
będzie zbawiony ...
Rz 10, 13
... każdy, kto wezwie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony.

WYBAWICIEL
Bóg Ojciec Syn Boży
2 Sm 22, 2
Jahwe ... mój wybawicielu.
Rz 11, 26
... Przyjdzie ... wybawiciel ...
Iz 63, 8
... stał się dla nich wybawicielem ...
1 Tes 1, 10
... Jezusa, naszego wybawcę ...

TRON
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 22, 3
... będzie w nim tron Boga ...
Ap 22, 3
... będzie w nim tron ... Baranka ...
Ap 22, 1
... wypływającą z tronu Boga ...
Ap 22, 1
... wypływającą z tronu ... Baranka.

CZEŚĆ
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 5, 13
... Zasiadającemu na tronie ... cześć ...
Ap 5, 13
... Barankowi ... cześć ...
Ap 5, 14 PNŚ
... starsi zaś upadli i oddali cześć.
Ap 5, 14 PNŚ
... starsi zaś upadli i oddali cześć.
Ap 22, 3
... tron Boga ... a słudzy Jego
będą Mu cześć oddawali.

J 4, 24
... czciciele Jego oddawali Mu cześć ...
Ap 22, 3
... aby wszyscy oddawali cześć Synowi ...
Kto nie oddaje czci Synowi ...

CZEŚĆ I CHWAŁA
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 5, 13
... Zasiadającemu na tronie ...
cześć, i chwała ... na wieki wieków.
Ap 5, 13
... będzie w nim tron ... Baranka ...
Ap 7, 12
... chwała ... i cześć ... Bogu ... na wieki wieków.
2 P 1, 17
Otrzymał ... od Boga Ojca cześć i chwałę ...
Ap 4, 11
... Godzien jesteś ...
odebrać chwałę i cześć ...
Ap 5, 12
... Baranek zabity jest godzien wziąć
... cześć, i chwałę ...

ODKUPICIEL
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 48, 17
... Jahwe, twój Odkupiciel ...
Iz 59, 20
... przyjdzie jako Odkupiciel ...
Iz 63, 16
... Odkupiciel nasz
to Twoje imię odwieczne.
Tt 2, 14
... wydał samego siebie za nas,
aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości ...

ODKUPIENIE
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 130, 7-8
U Jahwe ... jest ... obfite ... odkupienie.
On odkupi ... ze wszystkich ... grzechów.
Ef 1, 7
W Nim mamy odkupienie
przez Jego krew ...

Tt 2, 14
wydał samego siebie za nas,
aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości ...

WYKUPIENIE
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 43, 1
... tak mówi Jahwe ...
Nie lękaj się, bo cię wykupiłem ...
Gal 3, 13
... Chrystus nas wykupił ...
Iz 63, 9
To nie jakiś wysłannik lub anioł ...
On sam ich wykupił.
1 P 1, 18-19
... zostaliście wykupieni ...
drogocenną krwią Chrystusa ...
Gal 4, 4
... zesłał Bóg ...
Gal 4, 4-5
Syna swego ... aby wykupił tych, którzy ...

NAWRÓCENIE
Bóg Ojciec Syn Boży
1 Krl 8, 33
... oni się nawrócą do Ciebie
i będą wzywać Twego imienia ...
Łk 24, 47
... w imię Jego głoszone będzie nawrócenie ... wszystkim narodom ...
Łk 1, 16
Wielu ... nawróci do Pana, Boga ich ...
1 P 2, 25
... nawróciliście się do Pasterza ...
Jl 3, 5
Każdy ... który wezwie imienia Jahwe,
będzie zbawiony ...
1 Kor 1, 2
na każdym miejscu wzywają
imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa

LEKARZ
Bóg Ojciec Syn Boży
Wj 15, 26
... Ja, Jahwe ... twym lekarzem.
Łk 4, 23
... powiecie Mi ... Lekarzu ...

Mt 9, 12
... Nie potrzebują lekarza zdrowi ...

ŚWIATŁO
Bóg Ojciec Syn Boży
2 Sm 22, 29
... Ty, o Jahwe, jesteś moim światłem:
Jahwe rozjaśnia moje ciemności.
J 12, 46
Ja przyszedłem na świat jako światło ...
Ps 27, 1
Jahwe światłem ...
J 3, 19
... światło przyszło na świat ...

Łk 2, 32
... światło na oświecenie pogan ...

ŚWIATŁOŚĆ
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 60, 19
... Jahwe będzie ci wieczną światłością ...
J 8, 12
... Ja jestem światłością świata.
Mi 7, 8
... Jahwe jest światłością moją.
J 1, 3
... było światłością ludzi ...

J 9, 5
jestem światłością świata.

SŁOŃCE
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 84, 12
... Jahwe Bóg jest słońcem ...
Ml 3, 20
... wzejdzie słońce sprawiedliwości ...

Łk 1, 78
... Słońce nas nawiedzi ...

Ap 1, 16
... Jego wygląd - jak słońce ...

SĄDZENIE
Bóg Ojciec Syn Boży
Hbr 10, 30
Sam Pan będzie sądził lud swój.
J 5, 22
Ojciec ... cały sąd przekazał Synowi ...
Dz 7, 7
... Ja sam sądzić będę - mówi Pan.
J 5, 30
... sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy ...
Ps 9, 9
Sam będzie sądził ...
Ps 96, 13
On będzie sądził świat ...
Dz 17, 31
... sprawiedliwie będzie sądzić świat ...
Dz 17, 31
przez Człowieka ...

TRYBUNAŁ
Bóg Ojciec Syn Boży
Rz 14, 10
Wszyscy ... staniemy
przed trybunałem Boga.
2 Kor 5, 10
Wszyscy ... musimy stanąć
przed trybunałem Chrystusa ...

KARCENIE
Bóg Ojciec Syn Boży
Prz 3, 12
... Jahwe strofuje tych, których kocha ...

Job 5, 17
Szczęśliwy, kogo Bóg karci ...
Ap 3, 19
... wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę.

GNIEW
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 6, 16
... zakryjcie nas przed obliczem
Zasiadającego na tronie ...

Rz 1, 18
... gniew Boży ujawnia się z nieba ...
Ap 6, 16
... zakryjcie nas ...
przed gniewem Baranka ...

WZYWANIE IMIENIA
Bóg Ojciec Syn Boży
Jl 3, 5
Każdy ... który wezwie imienia Jahwe,
będzie zbawiony ...
Rz 10, 13
... każdy, kto wezwie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony.
Jr 10, 25
... wzywają Twego imienia.
Dz 9, 14
... wzywają Twego imienia.
Ps 105, 1
... wzywajcie Jego imienia ...
Dz 22, 16
... wzywając Jego imienia!
1 Krl 8, 33
... będą wzywać Twego imienia ...
1 Kor 1, 2
... na każdym miejscu
wzywają imienia ... Jezusa ...
Jon 2, 2-3
Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz
do swego Boga, Jahwe.
A mówił: ... wołałem do Jahwe ... wzywałem
Ef 1, 21
... ponad wszelkim innym
imieniem wzywanym nie tylko
w tym wieku, ale i w przyszłym.

UCISZENIE BURZY
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 107, 29
Zamienił burzę w wietrzyk łagodny,
a fale morskie umilkły.
Mt 8, 26
... rozkazał wichrom i jezioru,
i nastała głęboka cisza.
Ps 89, 10
Ty ujarzmiasz pyszne morze,
Ty poskramiasz jego wzdęte bałwany.
Łk 8, 24
... rozkazał wichrowi i wzburzonej fali:
uspokoiły się, i nastała cisza.
Job 38, 8
Kto bramą zamknął morze,
gdy wyszło z łona wzburzone ...
Mk 4, 41
Kim właściwie On jest,
że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?
Ps 74, 13
Ty ujarzmiłeś morze swą potęgą ...
Łk 8, 25
... wichrom i wodzie rozkazuje,
a są Mu posłuszne.

WYSŁUCHIWANIE
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 86, 6-7
Wysłuchaj, Jahwe, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby.
Wołam do Ciebie
w dniu mego utrapienia,
bo Ty mnie wysłuchujesz.
1 J 5, 13-15
O tym napisałem do was,
którzy wierzycie w imię Syna Bożego ...
Ufność, którą w Nim pokładamy,
polega na przekonaniu,
że wysłuchuje On
wszystkich naszych próśb
zgodnych z Jego wolą.
A jeśli wiemy, że wysłuchuje
wszystkich naszych próśb,
pewni jesteśmy również
posiadania tego, o cośmy Go prosili.
Iz 41, 17
Ja, Jahwe, wysłucham ich ...

Za 13, 9
I wzywać będzie mego imienia
a Ja wysłucham ...
J 14, 14
O cokolwiek prosić mnie będziecie
w imię moje, Ja to spełnię.

NAGRODA
Bóg Ojciec Syn Boży
Jr 17, 10
... bym mógł każdemu oddać ...
według owoców jego uczynków.
Ap 2, 23
... dam każdemu z was
według waszych czynów.

PO PRAWICY
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 110, 5
Jahwe po Twojej prawicy ...
Ps 110, 1
... Jahwe dla Pana mego:
Siądź po mojej prawicy ...

JA JESTEM
Bóg Ojciec Syn Boży
Rdz 18, 1; 19, 24
Jahwe ukazał się Abrahamowi
pod dębami Mamre ...
... Jahwe spuścił ... deszcz
siarki i ognia od ›Jahwe z nieba‹.
J 8, 56. 58
Abraham ... ujrzał mój dzień
- ujrzał [go] i ucieszył się. ...
Zanim Abraham stał się,
JA JESTEM.
Wj 3, 14
... JESTEM, KTÓRY JESTEM. ...
JESTEM posłał mnie do was.
J 18, 5-6. 8
Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. ...
Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem,
cofnęli się i upadli na ziemię. ...
Powiedziałem wam, że Ja jestem.
Iz 42, 8
Ja, któremu na imię jest Jahwe ...
Mt 14, 27
... Ja jestem, nie bójcie się.
Pwt 32, 39
Patrzcie teraz, że Ja jestem ...
J 13, 19
... abyście ... uwierzyli, że JA JESTEM.
Iz 43, 10-11
... tylko Ja istnieję. ...
Ja, Jahwe, tylko Ja istnieję ...
J 8, 24
... jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM,
pomrzecie w grzechach swoich.

Mk 14, 62
Jezus odpowiedział: Ja jestem.

J 6, 20 interl.
On zaś mówi im: Ja jestem ...

BLUŹNIERSTWO
Bóg Ojciec Syn Boży
Kpł 24, 16
Ktokolwiek bluźni imieniu Jahwe,
będzie ukarany śmiercią. ...
za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.
Mk 14, 62. 64
Jezus odpowiedział: Ja jestem. ...
Słyszeliście bluźnierstwo. ...
wydali wyrok, że winien jest śmierci.
Ap 16, 9
... bluźnili imieniu Boga ...
J 8, 58-59
... Zanim Abraham stał się, JA JESTEM.
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego.
Ap 16, 9
... bluźnić Jego imieniu ...
Jk 2, 7
... bluźnią zaszczytnemu Imieniu ...

J 10, 33
... chcemy Cię kamienować ...
za bluźnierstwo, za to,
że Ty będąc człowiekiem
uważasz siebie za Boga.

PAN
Bóg Ojciec Syn Boży
Ml 1, 6
... Ja jestem Panem ...
Flp 2, 11
... Jezus Chrystus jest PANEM ...
Mt 6, 24
Nikt nie może dwom panom służyć.
Rz 10, 12. 9
Jeden jest ... Pan ... JEZUS JEST PANEM ...
Rz 12, 11
Pełnijcie służbę Panu.
Kol 3,24
Chrystusowi jako Panu.
1 Krn 29, 11
... Ty nad wszystkim panujesz ...
J 13, 13-14
Wy mnie nazywacie ... Panem
i dobrze mówicie, bo nim jestem.
Jeżeli więc Ja, Pan ...

Dz 2, 36
... Jezusa ... uczynił Bóg ... Panem ...

Dz 10, 36
On to jest Panem wszystkich.

Dz 7, 59-60
Panie Jezu, przyjmij ducha mego!
Panie, nie poczytaj im tego grzechu.

1 Kor 16, 22
Jeżeli ktoś nie kocha Pana,
niech będzie wyklęty. Maranatha.

1 Kor 12, 3
Nikt ... nie może powiedzieć
bez pomocy Ducha Świętego:
Panem jest Jezus.

1 Kor 12, 5
... różne ... rodzaje posługiwania,
ale jeden Pan ...

2 Kor 4, 5
... głosimy ... Chrystusa Jezusa
jako Pana ...

PAN CHWAŁY
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 40, 5
Wtedy się chwała Jahwe objawi
1 Kor 2, 8
... nie ukrzyżowaliby Pana chwały ...

IMIĘ
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 76, 2
... wielkie jest imię Jego ...
Flp 2, 9
... darował Mu imię ponad wszelkie imię ...
Ps 99, 3
... imię Twoje wielkie ...
Ef 1, 21
ponad wszelkim innym imieniem ...

IMIĘ NA CZOŁACH
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 14, 1
... imię ... Ojca
na czołach swoich wypisane.

Ap 3, 12
... na nim imię Boga mojego napiszę ...
Ap 14, 1
... imię Jego ...
na czołach swoich wypisane.

PROROKOWANIE
Bóg Ojciec Syn Boży
Pwt 18, 22
... prorok przepowie coś w imieniu Jahwe
Dz 8, 12
... prorokowaliśmy mocą Twego imienia ...

PRZYJDĄ DO NIEGO
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 45, 24
Do Niego przyjdą ... wszyscy ...
Mt 11, 28
Przyjdźcie do mnie wszyscy ...

WYZNAWANIE IMIENIA
Bóg Ojciec Syn Boży
Hbr 13, 15
... składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg,
które wyznają Jego imię.
Rz 10, 9
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz,
że JEZUS JEST PANEM ...

Flp 2, 11
... aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM ...
1 J 4, 15
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
1 J 4, 15
... kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym ...

MODLITWA
Bóg Ojciec Syn Boży
1 Krl 8, 33
... będą ... modlić się do Ciebie ...
Iz 11, 10
Do niego ludy przyjdą z modlitwą
Ps 69, 14
... ślę moją modlitwę do Ciebie ...
Dz 8, 24
Módlcie się za mną do Pana ...
Jon 2, 2
... modlił się Jonasz do swego Boga, Jahwe.
Dz 7, 59
... kamienowali Szczepana, który modlił się:
Panie Jezu, przyjmij ducha mego!

ZGINANIE KOLAN
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 45, 23
... przede Mną
się zegnie wszelkie kolano ...
Flp 2, 10
... aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano ...
Ef 3, 14
... zginam kolana moje przed Ojcem ...

Ps 95, 6
... zegnijmy kolana przed Jahwe
Mt 17, 14
... zbliżył się do Niego pewien człowiek
i padając przed Nim na kolana ...

RATUNEK
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 106, 47
Ratuj nas, Jahwe, Boże nasz
Mt 8, 25
… Panie, ratuj, giniemy!
Ps 116, 4
O Jahwe, ratuj me życie!
Mt 14, 30
Panie, ratuj mnie!

PIERWSZY I OSTATNI
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 48, 12
Ja sam, Ja jestem pierwszy i Ja ... ostatni.
Ap 1, 17
Jam jest Pierwszy i Ostatni ...
Iz 44, 6
Ja jestem pierwszy i Ja ostatni ...
Ap 2, 8
To mówi Pierwszy i Ostatni,
który był martwy, a ożył ...
Iz 41, 4
Ja, Jahwe, jestem pierwszy,
z ostatnimi również Ja będę!
Ap 22, 13
Jam ... Pierwszy i Ostatni ...

ALFA I OMEGA
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 1, 8
Jam jest Alfa i Omega ...
Który jest, Który był i Który przychodzi ...

Ap 21, 6
Jam Alfa i Omega ...
Ap 22, 13. 12
Jam Alfa i Omega ...
Oto przyjdę niebawem ...

POCZĄTEK I KONIEC
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 21, 6
Jam ... Początek i Koniec.
Ap 22, 13
Jam ... Początek i Koniec.

Cytaty pochodzą z:
Biblii Tysiąclecia wydanie drugie, 1971
PNŚ - Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, wyd.1997
interl. - Grecko-polski Nowy Testament,
wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, "Vocatio", 1993


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021