PERSPEKTYWA ESCHATOLOGICZNA PROEGZYSTENCJI WIERZĄCYCH W PRZEKAZIE PISMA ŚWIĘTEGO

Autor: Tomasz Niemas

Biblia Tysiąclecia wyd.I Biblia Tysiąclecia wyd.I
WROCŁAW 2016
Biblia Tysiąclecia wyd.I
Biblia Tysiąclecia wyd.I
Kontakt:
Chrześcijanie wierzą, że życie człowieka sprawiedliwego i wiernego Bogu nie kończy się w momencie śmierci, lecz zmierza ostatecznie do zjednoczenia z Bogiem na wieki w niebie. Wiara w życie wieczne z Bogiem obecna jest również w innych, wielkich religiach monoteistycznych, w judaizmie i islamie. Pismo Święte (Stary i Nowy Testament)2, najważniejsza Księga dla chrześcijan, wśród zasadniczych tematów teologicznych umieszcza eschatologię biblijną. Eschatologia (gr. eschatos, „ostatni”, „ostateczny”, logos, „słowo”) jest refl eksją teologiczną o rzeczach ostatecznych3. Nauka ta obejmuje prawdy odnoszące się do całej ludzkości i wydarzeń, które będą miały miejsce przy końcu świata (eschatologia powszechna), a także wskazania dotyczące losów jednostek ludzkich bezpośrednio po śmierci (eschatologia indywidualna)4. W Piśmie Świętym występuje stopniowy rozwój myśli eschatologicznych aż do pełnego objawienia prawd ostatecznych. Ewolucja refl eksji eschatologicznej w Biblii stanie się przedmiotem badań autora niniejszej publikacji.
(...)
Opracowanie niniejsze ma charakter studium egzegetyczno-teologicznego, w którym na podstawie wyników prac egzegetycznych prowadzonych głównie metodą historyczno-krytyczną zostanie dokonana synteza teologiczna.
książka

Powrót do strony głównej
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023