"Dlaczego Watykan zmienił Dekalog?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-03-26

poprzednia część

Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości
"Dlatego to przykazanie musiało wylecieć, ponieważ ono robi różnicę między tymi, którzy czczą prawdziwego Boga, Tego który stworzył niebo i ziemię w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął, a tymi którzy Go nie czczą, którzy prostu czczą jakiegokolwiek Boga. Wszystko im jedno."

Szymon oskarża bezpodstawnie Kościół katolicki, który rzekomo usunął całkowicie przykazanie o święceniu szabatu. Wygląda na to, że Szymon czci prawdziwego Boga, bo świętuje szabat, a katolicy nie czczą prawdziwego Boga, bo świętują Dzień Pański w niedzielę, dlatego czczą "jakiegokolwiek Boga". Dlaczego Szymon nie powiedział wprost, jaki to Bóg?

Teraz trochę lekcji dla Szymona, trochę historii, bo wykazuje ogromną ignorancję:

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscywyd.1990 Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy

Didache

Ojcowie Apostolscy
str.64

Ignacy (zm. 107) Do Kościoła w Magnezji

Ojcowie Apostolscy
str.75
Justyn Męczennik Apologia Dialog z Żydem Tryfonem Justyn Męczennik Apologia Dialog z Żydem Tryfonemwyd.1926 Justyn Męczennik Apologia Dialog z Żydem Tryfonem Justyn Męczennik Apologia Dialog z Żydem Tryfonem
Justyn Męczennik Apologia Dialog z Żydem Tryfonem Justyn Męczennik Apologia Dialog z Żydem Tryfonem Justyn Męczennik Apologia Dialog z Żydem Tryfonemstr.77
Justyn Męczennik Apologia Dialog z Żydem Tryfonemstr.78
Zobacz:
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
"Interpretacja dnia Pańskiego (Ap 1:10), jako czasu od 1914 r., nie była znana ani Apostołom, ani nikomu innemu, poza ŚJ. Określenie „dzień Pański” oznacza w Biblii dzień zwycięski Boga. Takim dniem dla Jezusa, naszego Boga (J 20:28), był dzień zwycięstwa nad śmiercią. Nie mają racji ŚJ, że określenie „dzień Pański” (Ap 1:10) musi mieć znaczenie eschatologiczne, a nie służy dla oznaczenia konkretnego dnia, to znaczy niedzieli. W Iz 58:13 szabat jest nazwany „dniem Jahwe” - „jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Jahwe czcigodnym”. Szabat był więc dniem świętym dla Izraelitów. Analogicznie dzień Pański jest dla ludu Chrystusowego dniem świętym i jest to niedziela (Ap 1:10). W Biblii greckiej dzień Pański jako dzień powrotu Chrystusa określony jest innymi słowami niż niedziela z Ap 1:10, czego język polski nie ukazuje. W pierwszym przypadku stosowane są słowa hemera tou kyriou lub hemera kyriou (1Tes 5:2, 1Kor 1:8, 5:5; por. w LXX Iz 2:12, 13:6, Ez 13:5, 30:3, Jl 2:1, 11, 3:4, Am 5:18, 20, So 1:14, Ml 3:23), a w drugim kyriake hemera (Ap 1:10), które to określenie pada tylko jeden raz w Biblii. W pierwszym przypadku odnośnie greckiego słowa „Pański” użyto dopełniacza (dosłownie: dzień Pana), a w drugim przymiotnika (dosłownie: Pański dzień). Jan nie musiał znaleźć się w dniu eschatologicznym, aby dawać wskazówki dla konkretnych kościołów jego czasów, które na dodatek znał osobiście (patrz Ap 1:11 i 2:1-3:22). Mógł to być konkretny dzień - niedziela.

Niedzielę nazwali „dniem Pańskim” też: Klemens Aleksandryjski (ur. 150) „Kobierce” VII:76,4; Ireneusz (ur. 130-140) Fragment 7; Orygenes (ur. 185) „Homilie o Księdze Wyjścia” 7:5, „Przeciw Celsusowi” 8:22; Tertulian (ur. 155) „O wieńcu” 3:4, „O modlitwie” 23, „O chrzcie” 19; Meliton z Sardes (II w.) „Dzień Pański”; Dionizy (II w.) „List Dionizego do Rzymian” i „Didaskalia” (tuż po 200) 2:25,2, 2:47,1. Nawet apokryficzne „Ewangelia Piotra” (IX:35, XII:50) z około 130-150 r. i „Dzieje Piotra” (frag, koptyjski) z około 190 r. oraz heretyk z II w. Teodos (u Klemensa Aleksandryjskiego [ur. 150] „Wypisy z Teodota” III:63,1) używa na oznaczenie niedzieli określenia „dzień Pański”. Widać więc, że nawet środowisko nie całkiem ortodoksyjne wobec nauki Kościoła, zachowało ten święty dzień. Do dziś w języku greckim niedziela jest zwana dniem Pańskim. " (str.394-395)

Gdzie byli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Adwentyści Dnia Siódmego? Czy ktoś w tamtych czasach słyszał coś o proroctwach Ellen G. White?

Dekalog o. Jacek Salij OP Dekalog o. Jacek Salij OP
wyd.1990
Dekalog o. Jacek Salij OP Dekalog o. Jacek Salij OP
Dekalog o. Jacek Salij OP Dekalog o. Jacek Salij OP
Dekalog o. Jacek Salij OP Dekalog o. Jacek Salij OP
Dekalog o. Jacek Salij OP Dekalog o. Jacek Salij OP
Dekalog o. Jacek Salij OP Dekalog o. Jacek Salij OP Dekalog o. Jacek Salij OP
str.60
Zobacz więcej:

Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości
"Kolejne przykazanie mówi: czcij ojca swego o matkę swoją i tu się katechizm zatrzymuje. Ale dalej mamy niesamowitą rzecz "aby twoje dni były długie, na ziemi, które PAN, twój Bóg, da tobie". I tutaj jest brak obietnicy w wersji katechizmowej. I to ma teraz zasadnicze znaczenie. Dlaczego nie ma obietnicy? Ponieważ jeżeli jest obietnica, to człowiek widzi, że no okay, jasne że trzeba oddawać cześć z miłości, to jest jasne. Ta obietnica i właśnie to przykazanie gwarantuje, jakby załatwia sprawę ZUS-u i socjalnych spraw..."

Wystarczy tych dywagacji. Coś tam dalej Szymon wspomina, iż jeśli czczę swoich rodziców, to dzieci to widzą... Tylko cały ten wywód o rzekomym zatrzymaniu się dalszych słów jest nietrafiony. Przypomnę, że krytykowany tekst Dekalogu przez Szymona, to jest formuła katechetyczna, skrócona do łatwego zapamiętania, a pełny tekst znajduje się w Katechizmie Kościoła Katolickiego, gdzie w pełni jest omówione IV przykazanie. Przypomnijmy słowa Szymona:

"Kolejne przykazanie mówi: czcij ojca swego o matkę swoją i tu się katechizm zatrzymuje. (...) Także wywalając to przykazanie, połowę tego przykazania, wywalamy jakby pomysł Boga na załatwienie problemu starości."

Kościół katolicki nie "wywalił" połowy przykazania i nie "wywalił" pomysłu Boga "na załatwienie problemu na starość".

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.501

W rozszerzonej wersji katechizmowej mamy w pełni zacytowane przykazanie. Nic nie jest urwane, wycięte czy "wywalone". W Katechizmie Kościoła Katolickiego dalej czytamy:

2197 Czwarte przykazanie rozpoczyna drugą tablicę Dekalogu. Ukazuje porządek miłości. Bóg chciał, abyśmy po Nim czcili naszych rodziców, którym zawdzięczamy życie i którzy przekazali nam wiedzę o Bogu. Jesteśmy zobowiązani czcić i szanować tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra udzielił swojej władzy.

2198 Przykazanie to jest sformułowane w sposób pozytywny. Określa obowiązki, jakie należy wypełnić. Jest wprowadzeniem do następnych przykazań, które dotyczą szczególnego poszanowania życia, małżeństwa, dóbr ziemskich, słowa. Stanowi jedną z podstaw nauki społecznej Kościoła.

2199 Czwarte przykazanie jest wyraźnie skierowane do dzieci, określając ich relację do ojca i matki, która jest najbardziej powszechna. Dotyczy również związków pokrewieństwa z innymi członkami rodziny. Domaga się okazywania czci, miłości i wdzięczności dziadkom i przodkom. Obejmuje wreszcie obowiązki uczniów względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą lub kierują.
Przykazanie to wskazuje i obejmuje obowiązki rodziców, opiekunów, nauczycieli, przełożonych, urzędników państwowych, rządzących, wszystkich tych, którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem lub nad wspólnotą osób.

2200 Zachowywanie czwartego przykazania łączy się z nagrodą: "Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie" (Wj 20, 12; Pwt 5, 16). Poszanowanie tego przykazania zapewnia, wraz z owocami duchowymi, doczesne owoce pokoju i pomyślności. Natomiast niezachowywanie go przynosi wielkie szkody wspólnotom i osobom ludzkim.
Zobacz więcej:

Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości
"Co tu zostało zmienione? Słowo będziesz. (...) Ponieważ jest to wersja szatańska. O to tu chodzi. To jest obietnica, nie będziesz zabijał, a tu jest, nie zabijaj"

Jak skomentować?

Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego
str.770

Szymon sugeruje swoim widzom, że wersja katechizmowa, to wersja szatańska, bo zostało usunięte słowo "będziesz". Czy Szymon ma rację stawiając tak poważne oskarżenie w kierunku Kościoła katolickiego? Najpierw zacytujmy pełne wersje z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.513
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.526
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.541
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.553

Cytaty pochodzą bezpośrednio z Pisma Świętego i to są przykazania: V, VI, VII i VIII ze słowem "będziesz". Ale Szymon wolał wziąć do ręki formułę katechetyczną i na niej wykonać wyrok śmierci. Jest jeszcze inna ciekawa rzecz, o której z wiadomych względów Szymon nie wspomni. Porównajmy dwie wersje Dekalogu z Księgi Wyjścia i z Księgi Powtórzonego Prawa w języku oryginalnym:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatiowyd.2003 Pięcioksiąg Vocatio

Wj 20, 13-16

Pięcioksiąg Vocatiostr.287
Pięcioksiąg Vocatiostr.288

Pwt 5, 17-20

Pięcioksiąg Vocatiostr.716
Pięcioksiąg Vocatiostr.717
Wj 20, 13-16 Pwt 5, 17-20
Nie będziesz zabijał
Nie będziesz cudzołożył
Nie będziesz kradł
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twojemu świadectwa fałszywego
Nie zabijaj
Nie cudzołóż
I nie kradnij
I nie mów przeciw bliźniemu twojemu świadectwa fałszywego

Przypomnijmy słowa Szymona, który zaatakował formułę katechetyczną:

"Co tu zostało zmienione? Słowo będziesz. (...) Ponieważ jest to wersja szatańska. O to tu chodzi. To jest obietnica, nie będziesz zabijał, a tu jest, nie zabijaj"

Wersja Dekalogu z Księgi Powtórzonego Prawa, to też jest wersja szatańska wg Szymona, bo autor Pwt "wywalił" słowo "będziesz"? A Pana Jezusa i św. Pawła Szymon też oskarży o "wywalenie"? Nowy Testament to są szatańskie wersety?

Stary Testament Nowy Testament
„Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20:12). „Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój” (Pwt 5:16). „Czcij ojca i matkę” (Mt 19:19).
„Nie będziesz zabijał” (Wj 20:13). „Nie zabijaj” (Mt 5:21, 19:18; Rz 13:9).
„Nie będziesz cudzołożył” (Wj 20:14). „Nie cudzołóż” (Mt 5:27, 19:18; Rz 13:9).
„Nie będziesz kradł” (Wj 20:15). „Nie kradnij” (Mt 19:18; Rz 13:9).
„Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek” (Wj 20:16; por. Pwt 5:20). „Nie będziesz fałszywie przysięgał” (Mt 5:33).
„Nie zeznawaj fałszywie” (Mt 19:18).
„Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” (Wj 20:17). „Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego” (Pwt 5:21). „Nie pożądaj” (Rz 13:9).

Jak to skomentować zarzuty kierowane przez Szymona?

Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego
str.770

Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości
"I przechodzimy dalej. Przykazanie dziesiąte. Czy tutaj jest w wersji katechizmowej rozbite na dwa, na dziewiąte i dziesiąte, z tego względu, że drugie zostało wywalone, a musi być dziesięć, żeby się nikt nie połapał, dlatego jest wywalone, jest podzielone na dwa, te ostatnie i tutaj mamy, no tak troszkę, jest to widzisz powycinane. Ale to wszystko ma sens, nie jest przypadkiem."

Cała ta argumentacja Szymona jest oparta na kłamstwie, na fałszywej tezie. Teza ta mówi, iż rzekomo drugie przykazanie zostało "wywalone", a wersety Wj 20, 3-6 wg Szymona należą do drugiego przykazania, choć Szymon nie udowodnił i nie pokazał numeracji Dekalogu na poszczególne przykazania w Piśmie Świętym. Nie jest również prawdą, że Kościół "wywalił", jak chce Szymon, drugie przykazanie, aby się "nikt nie połapał", by dziesiąte przykazanie podzielić na dwa osobne. Skąd Szymon wie, że zaznaczony w.17, to całe dziesiąte przykazanie? Wersety Wj 20, 3-5 wg nauki Kościoła katolickiego należą do pierwszego przykazania. Warto to przypomnieć:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.479
"A więc mamy tak napisane: nie będziesz pożądał domu twego bliźniego, domu, to jest ważne. To jest wymienione, nie bez powodu Pan Bóg wymienia to specjalnie. Że jest to wymienione, jako nie bez powodu Pan Bóg wymienia dom, że nikt nie ma go pożądać. To jest bardzo ważne. Nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, znowu wymienia sługę czy pracownika, okey, ani jego służącej, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadne rzeczy, która należy do twego bliźniego. No i w wersji katechizmowej, mamy fajnie, bo nam żonę zostawiają, super, no ale gdzie jest ten dom, osioł, sługa, sam pracownik, na nasze czasy trzeba by było tak przetłumaczyć. No i dziesiąte przykazanie jest fantastyczne, ciekawe jak można go złamać. Ciekawe jak mogę być winny przykazania dziesiątego, czyli "ani żadnej rzeczy, która jego jest"."

Jak można to skomentować?

Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego
str.770
"No i w wersji katechizmowej, mamy fajnie, bo nam żonę zostawiają, super, no ale gdzie jest ten dom, osioł, sługa, sam pracownik, na nasze czasy trzeba by było tak przetłumaczyć. No i dziesiąte przykazanie jest fantastyczne, ciekawe jak można go złamać. Ciekawe jak mogę być winny przykazania dziesiątego, czyli "ani żadnej rzeczy, która jego jest"."

Szymon ponownie pastwi się nad formułą katechetyczną. Pewnie nie wie albo nie chce wiedzieć, że ten skrót służy do zapamiętania wszystkich dziesięciu przykazań, a dziesiąte przykazanie jest tylko uzupełnieniem dziewiątego przykazania, ale jako osobnego przykazania. Szymon zadaje pytanie w stylu: jak mogę być winnym przykazania dziesiątego. Wystarczy otworzyć Katechizm Kościoła Katolickiego, by zobaczyć, iż są tam wymienione w pełni zarówno przykazanie dziewiąte jak i dziesiąte. Ostatnie nie zaczyna się od "ani". To dziesiąte przykazanie występuje w formule katechetycznej, prawdopodobnie jedynie w języku polskim, bo w innych językach nowożytnych ono tak nie wygląda. W oryginalnej łacińskiej wersji Katechizmu dziesiąte przykazanie nie zaczyna się od "ani":

Dekalog
Dekalog
Zobacz:

Hiszpański:

Dekalog
Dekalog
Zobacz:

Angielski:

Dekalog Adwentyści Dnia Siódmego
Zobacz:

Jeśli chodzi o nasz polski Katechizm Kościoła Katolickiego, to dziewiąte i dziesiąte przykazania wyglądają tak:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
"No i w wersji katechizmowej, mamy fajnie, bo nam żonę zostawiają, super, no ale gdzie jest ten dom, osioł"

Tutaj:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.562
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.566

Jak widzimy, tak właśnie wygląda dziewiąte i dziesiąte przykazanie, o których z pewnością Szymon nie chce słyszeć. Nikt niczego nie "wywalił", nie wyciął nie usunął, nie krył. Dalej Szymon snuje jakieś teorie spiskowe powołując się na encyklikę papieża Leona XIII Rerum novarum. Szkoda czasu na takie głupstwa.

"Mam nadzieję, że naświetliłem ci, dlaczego ta zmiana miała miejsce, to nie był przypadek."

Szymon Wygnański niczego nie wyjaśnił. Wykorzystał formułę katechetyczną (skróconą wersję) do manipulacji Dekalogiem, oskarżeniem Kościoła katolickiego o rzekome usunięcie jednego z przykazań, aby potem dziesiąte przykazanie (wg Szymona) podzielić na dwa osobne, a Kościół katolicki miał w tym cel. Szymon Wygnański nie wspomniał ani słowem o tym:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.476
HELLENISTYCZNY PALESTYŃSKI AUGUSTIAŃSKI
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie I. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł... I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Czcij ojca twego i matkę twoją
V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Nie będziesz zabijał
VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz cudzołożył
VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz kradł
VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego
X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego

Dlaczego Szymon nie zacytował Katechizmu z 1914 roku? Tam dziesiąte przykazanie nie zaczyna się od "ani":

Katechizm wyd. 1914wyd. 1914 Katechizm wyd. 1914str.40

W Księdze Wyjścia na pierwszym miejscu jest dom, a dopiero potem żona? Natomiast w Księdze Powtórzonego Prawa mamy już dwa osobne przykazania i na pierwszym miejscu jest najpierw żona, a dopiero potem dom:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatiowyd.2003 Pięcioksiąg Vocatio

Wj 20, 17

Pięcioksiąg Vocatiostr.288

Pwt 5, 21

Pięcioksiąg Vocatiostr.717
Wj 20, 17 Pwt 5, 21
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twojego... I nie pożądaj żony bliźniego twojego...

Zobacz:

YuoTube
Ks. dr Zbigniew Grochowski
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021