Prowadzenie rozmów na podstawie Pism i inne publikacje a „pokolenie roku 1914”

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Towarzystwo Strażnica po raz pierwszy w roku 1985 wydało po angielsku swój podręcznik pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism (druga edycja ang. 1989 rok; pierwsza edycja polska 1991 rok). Oczywiście on nawet w kilku miejscach omawia naukę o „pokoleniu roku 1914”. Dziwne więc, czemu nie uwzględniły go w tej kwestii skorowidze do publikacji Świadków Jehowy.

Dlaczego jednak w roku 2001 Towarzystwo Strażnica wydało nową polską edycję książki pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, zaopatrzoną we wpis „Drugie wydanie poprawione w języku polskim w roku 2001” (s. 4)?

Otóż głównym powodem było zapewne to, że w roku 1995 odrzuciło ono swoją naukę, że „koniec” nastanie zanim przeminie pokolenie ludzi, którzy pamiętają wydarzenia roku 1914. Zaś edycja z roku 1991 o tym właśnie nauczała. Kiedy więc minęło 6 lat od roku 1995 i nastąpił XXI wiek oraz było już jasne na 100%, że „koniec” nie nastanie rychło, postanowiono zmienić treść książki!

Zmian dokonano poprzez usunięcie niektórych zdań, względnie przez odmienienie pewnych fragmentów ze stron 72-73, 78, 346 z edycji z roku 1991. Oto porównanie w tabeli obu wersji tej książki.

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001
Zanim ostatni członkowie pokolenia, które żyło w roku 1914, zejdą ze sceny wydarzeń światowych, rozegrają się wszystkie przepowiedziane wydarzenia włącznie z »wielkim uciskiem«, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat (Mat. 24:21, 22, 34)” (s. 72); „Wszystko, co zapowiedział Jezus, spełni się, łącznie z nastaniem »wielkiego ucisku«, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat (Mat. 24:21, 22, 34)” (s. 73);
„Niemniej jednak oświadczył również: »Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie [które żyło gdy zaczął się spełniać »znak« »dni ostatnich«], aż się to wszystko stanie« (Mat. 24:36, 34)” (s. 72); „Niemniej oświadczył również: »Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie« (Mat. 24:36, 34)” (s. 73);
„Definicja: (...) Ostatnie dni obecnego złego systemu rzeczy, obejmującego cały świat, rozpoczęły się w roku 1914, a niektórzy ludzie należący do pokolenia, które wtedy żyło, będą świadkami ostatecznego końca tego systemu w »wielkim ucisku«” (s. 73); „Definicja: (...) Dni ostatnie obecnego złego systemu rzeczy, obejmującego cały świat, rozpoczęły się w roku 1914” (s. 73);
„(...) a zatem pojawienie się tego znaku wymaga, żeby wszystkie te szczegóły wystąpiły wyraźnie za życia jednego pokolenia” (s. 73); „(...) a zatem pojawienie się tego znaku wymaga, żeby wszystkie te szczegóły wyraźnie wystąpiły w jednym okresie historii” (s. 73-74);
„»(...) Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie«. (»Pokolenie«, które żyło gdy w roku 1914 zaczął się spełniać znak, jest już dziś w podeszłym wieku. Pozostały czas musi więc być bardzo krótki” (s. 78); „»(...) Zaprawdę wam mówię: To pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się wszystko nie stanie«. (Znak ten jest widoczny od roku 1914, pozostały czas musi więc być bardzo krótki” (s. 78);
„Dni ostatnie: Wierzą, że od roku 1914 żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy; że niektórzy świadkowie wydarzeń roku 1914 ujrzą całkowitą zagładę tego złego świata; że ludzie miłujący sprawiedliwość ocaleją i będą mogli żyć na oczyszczonej ziemi” (s. 346); „Dni ostatnie: Wierzą, że od roku 1914 żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy; że ludzie miłujący prawość ocaleją z nadchodzącej zagłady i będą mogli żyć na oczyszczonej ziemi” (s. 342);
„Czy pańskim zdaniem poważne problemy, które trapią dzisiejsze pokolenie, zostaną kiedyś ostatecznie rozwiązane?” (s. 23); „Czy pańskim zdaniem poważne problemy, które trapią dzisiejszy świat, zostaną kiedyś ostatecznie rozwiązane?” (s. 23);
„Jezus (...) opisał (...) co miało się dziać za życia danego pokolenia” (s. 81); „Jezus (...) opisał (...) co miało się dziać za życia pokolenia, które doczeka końca” (s. 81);
„Gdy ktoś mówi: »To nie nastąpi za mego życia« (...) Skąd człowiek może wiedzieć, czy jego pokolenie tego nie doczeka? (...) (Mat. 24:3-14; Łuk 21:29-32)” (s. 152). „Gdy ktoś mówi: »To nie nastąpi za mego życia« (...) Skąd człowiek może wiedzieć, czy jego pokolenie tego nie doczeka? (...) (Mat. 24:3-14)” (s. 152).

Dodajmy tu, że cytowana książka zaliczyła naukę o „pokoleniu roku 1914” do „najważniejszych wierzeń Świadków Jehowy” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 s. 346).

Zamieszanie wśród Świadków Jehowy na zachodzie Europy i w USA wprowadza też rozpowszechnianie nadal tej książki w ‘starej’ wersji (np. w języku angielskim), jeszcze z nauką o „pokoleniu roku 1914” (patrz np. angielska płyta CD Watchtower Library 2013). W języku angielskim nie wydano, przynajmniej do roku 2013, jak w języku polskim, nowej ‘poprawionej’ edycji książki pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism.

 

Jest też kolejna publikacja, w której dokonano usunięcia nauki o „pokoleniu roku 1914”.

Otóż w roku 2001 Towarzystwo Strażnica wydało broszurę pt. Świadkowie Jehowy kim są? W co wierzą? (ang. 2000 r.), która zawiera prawie identyczną treść, jak inna publikacja pt. Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku (1989; być może tytuł zmieniono w nowej broszurze, gdyż wydano ją już w XXI wieku). W tej nowej publikacji opuszczono słowa „przez okres nie przekraczający długości życia jednego pokolenia” (s. 15). Oto porównanie treści tych broszur w tabeli.

Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku 1989 Świadkowie Jehowy – kim są? W co wierzą? 2001
„Chrystus zaś miał tu panować pośród swych nieprzyjaciół przez okres nie przekraczający długości życia jednego pokolenia. Całkowity koniec wszelkiego zła ma nastąpić w »wielkim ucisku«, którego punktem szczytowym będzie bitwa Har-Magedonu, po czym się rozpoczną tysiącletnie pokojowe rządy Chrystusa (Mateusza 24:21, 33, 34; Apokalipsa 16:14-16)” (s. 15). „Chrystus zaś miał tu panować pośród swych nieprzyjaciół. Całkowity koniec wszelkiego zła ma nastąpić w »wielkim ucisku«, którego punktem szczytowym będzie bitwa Armagedonu; potem rozpocznie się pokojowe Tysiącletnie Panowanie Chrystusa (Mateusza 24:21, 33, 34; Objawienie 16:14-16)” (s. 15).

Inną publikacją, w której dokonano korekty dotyczącej „pokolenia roku 1914” jest książka pt. Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu (2002). Zastąpiła ona wcześniejszą pt. Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu (1989; ang. 1983), która zawierała takie oto słowa:

 

„Z Pisma Świętego jasno wynika, że »pokolenie«, które widziało początek obecności Chrystusa, zobaczy też »wielki dzień Jehowy«, w którym wykona On wyrok na wszystkich postępujących niesprawiedliwie (...). To »pokolenie« jest już w dość podeszłym wieku” (Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu  1989 s. 176, paragraf 2).

 

W nowej książce Towarzystwo Strażnica dokonało zmian w paragrafie 2 na stronie 175 i nie ma w niej już słów o „tym pokoleniu”.

 

Również książka pt. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (1995) jest nowym odpowiednikiem dawniejszej publikacji pt. Prawda, która prowadzi do życia wiecznego (1970; ang. 1968), której ostatnią angielską edycję Towarzystwo Strażnica wydało w roku 1981. Wystarczy porównać rozdział 11 w obu książkach, by się przekonać, że usunięto z nowej książki kwestię „pokolenia roku 1914” i nie komentuje się w niej tekstów Mt 24:34, Mk 13:30 i Łk 21:32. Patrz też rozdziały: 1 (akapit 10) i 10 (akapit 15).

 

Kwestię „tego pokolenia” zawierały też broszury przeznaczone jako pomoce do dyskusji z ludźmi. Oto ich tytuły:

 

Szkice kazań ok. 1961 rozdz. Armagedon; Chronologia; Dni ostateczne; Stworzenie; Zło, ucisk na świecie;

Biblijne tematy do rozmów ok. 1977 rozdz. Armagedon; Chronologia; Dni ostateczne.

 

Jednak już wydane w roku 1994 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata, posiadające na końcu jako dodatek Biblijne tematy do rozmów, nie zawierają w wymienionych powyżej rozdziałach sprawy „tego pokolenia” (patrz rozdz. Armagedon; Chronologia; Dni ostatnie; Stwarzanie; Niegodziwość, ogólnoświatowa udręka).

Czyżby już w roku 1994 zaczęto dostosowywać publikacje, przed planowaną w roku 1995 zmianą nauki o „tym pokoleniu”?

Jeśli nawet tylko niechcąco usunięto temat „tego pokolenia” z Chrześcijańskich Pism Greckich, to jest to co najmniej dziwne, gdyż, jak wiemy, nauka ta zaliczana była do „najważniejszych wierzeń Świadków Jehowy” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 s. 346).

Przecież wspomniane broszury uczyły, np. w rozdziale Armagedon: „Nastąpi za tego pokolenia”.

 

Ale jednak jest ślad nauki o „tym pokoleniu” w dodatku do Chrześcijańskich Pism Greckich. Otóż w rozdziale Dawanie świadectwa jest takie oto zdanie:

 

„To pokolenie musi być ostrzeżone, że nadchodzi koniec (...) Mt 24:14, 34” (s. 435).

 

Prócz tego do tekstu Mt 24:34 odwołano się w rozdziałach Dni ostatnie i Ziemia (s. 435, 446).

Ale to nie wszystko, gdyż Towarzystwo Strażnica w analogicznym dodatku załączonym do wydanego w roku 1997 Pisma Świętego w przekładzie Nowego Świata usunęło słowo „pokolenie” i tekst Mt 24:34 z rozdziału Dawanie świadectwa (s. 1651), a w dwóch pozostałych rozdziałach tekst Mt 24:34 (s. 1651, 1661)! Nastąpiło to jednak, jak widzimy, już po odrzuconej w roku 1995 nauce o „pokoleniu roku 1914”.

 

„Wnikliwe poznawanie Pism” i „pokolenie roku 1914”

 

Towarzystwo Strażnica w wydanych przez siebie słownikach biblijnych dokonywało korekt, także w kwestii „tego pokolenia”. Sami oceńmy różnice w poszczególnych publikacjach, ale zaznaczmy, że w polskim tomie, wydanym już po odrzuceniu nauki o „pokoleniu roku 1914”, usunięto nawet w jednym istotnym miejscu słowo „pokolenie”.

Aid to Bible Understanding 1971 Insight on the Scriptures 1988 Wnikliwe poznawanie Pism 2006
„Jednakże w tym wypadku Jezus mówił nie tylko o wydarzeniach, które miały spaść na naturalny Izrael. Odpowiadał na pytanie o to, jaki »znak« będzie oznaczał jego »obecność« i »zakończenie systemu rzeczy«. Dlatego wyliczył wydarzenia, które miały spaść na naród żydowski podczas egzekucji sądu Jehowy z rąk rzymskiego generała Tytusa. (Dan. 9:26). Lecz jego słowa miały ewidentnie mieć późniejsze, szersze spełnienie na tym systemie rzeczy, który miał istnieć podczas jego drugiej obecności, kiedy przyjdzie »w swej chwale«. (Mat. 25:31-33; Obj. 1:7). W obydwu wypadkach Jezus użył słowa »pokolenie« w sensie dosłownym, a nie w symbolicznym lub obrazowym sensie, bowiem wydarzenia, które Jezus opisał w kontekście są literalne – Mat. rozdz. 24. Ludzie z tego pokolenia XX wieku, żyjący w okresie od r. 1914 doświadczyli wielu przerażających nieszczęść występujących w tym samym czasie i w ogromnym nasileniu; są to wojny na skalę międzynarodową, wielkie trzęsienia ziemi, straszliwe zarazy, dotkliwe klęski głodu, prześladowanie chrześcijan oraz inne wydarzenia przepowiedziane przez Jezusa, a zapisane w 24 rozdz. Mateusza, 13 rozdz. Marka i 21 rozdz. Łukasza”. (s. 642); „Odpowiadał właśnie na pytania dotyczące zburzenia Jerozolimy i tamtejszej świątyni, jak również znaku jego obecności oraz zakończenia systemu rzeczy. Zanim jednak odniósł się do »tego pokolenia«, skupił się w swoich uwagach szczególnie na swoim ‘przyjściu na obłokach nieba z mocą oraz wielką chwałą’ i na bliskości Królestwa Bożego. Zaraz po tym kontynuował odnoszenie się do swojej »obecności« (Mt 24:30, 37, 39; Łk 21:27, 31) Jezus używał terminu »pokolenie« w odniesieniu do ludzi, których życie miało się w jakiś sposób wiązać z zapowiedzianymi wydarzeniami – Mt 24). Ludzie z tego pokolenia XX wieku, żyjący w okresie od r. 1914 doświadczyli wielu przerażających nieszczęść występujących w tym samym czasie i w ogromnym nasileniu; są to wojny na skalę międzynarodową, wielkie trzęsienia ziemi, straszliwe zarazy, dotkliwe klęski głodu, prześladowanie chrześcijan oraz inne wydarzenia przepowiedziane przez Jezusa, a zapisane w 24 rozdz. Mateusza, 13 rozdz. Marka i 21 rozdz. Łukasza”. (t. I, s. 918); „Odpowiadał właśnie na pytania dotyczące zburzenia Jerozolimy i tamtejszej świątyni, jak również znaku jego obecności oraz zakończenia systemu rzeczy. Słowa »to pokolenie« musiały się więc odnosić do ludzi żyjących w okresie poprzedzającym r. 70. Jednakże Jezus używał terminu »pokolenie« także w odniesieniu do ludzi, których życie miało się wiązać z wydarzeniami zapowiedzianymi na czas jego obecności (Mt 24). Ludzie żyjący w okresie od r. 1914 są świadkami wielu przerażających nieszczęść występujących w tym samym czasie i w ogromnym nasileniu; są to wojny na skalę międzynarodową, wielkie trzęsienia ziemi, straszliwe zarazy, dotkliwe klęski głodu, prześladowanie chrześcijan oraz inne wydarzenia przepowiedziane przez Jezusa, a zapisane w 24 rozdz. Mateusza, 13 rozdz. Marka i 21 rozdz. Łukasza” (t. II, s. 404).
„Zapowiadając zniszczenie Jerozolimy oraz »zakończenie systemu rzeczy«, Jezus wskazał, że zarazy będą znaczącym wydarzeniem pośród pokolenia, w którego okresie życia nadejdzie »wielki ucisk« (Mt 24:3, 21; Łk 21:10, 11, 31, 32)” (s. 1296). „Zapowiadając zniszczenie Jerozolimy oraz »zakończenie systemu rzeczy«, Jezus wskazał, że zarazy będą znaczącym wydarzeniem pośród pokolenia, za życia którego nadejdzie »wielki ucisk« (Mt 24:3, 21; Łk 21:10, 11, 31, 32)” (t. II, s. 617). „Zapowiadając zniszczenie Jerozolimy oraz »zakończenie systemu rzeczy«, Jezus wskazał, że w dniach poprzedzających »wielki ucisk« ludzi utrapią m.in. zarazy (Mt 24:3, 21; Łk 21:10, 11, 31, 32)” (t. II, s. 1130).
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022