>

"W obronie wiary" - dopiski

Autor: Włodzimierz Bednarski

Dopiski od lipca 2023 do 10 stycznia 2024

1.1. 1904 – Wydaje swój ostatni szósty tom. Zmienia z powodów biznesowych tytuł serii swoich tomów z Brzask Tysiąclecia na Wykłady Pisma Świętego (ang. Strażnica 15.08 1904 s. 3412 [reprint]). Twierdzi, że może być wybierany starszym przez zbory z całego świata (Nowe Stworzenie 1919 [ang. 1904] s. 339-340). Krytykuje wykluczanie w innych wyznaniach (jw. s. 237). Równocześnie wprowadza wykluczenie przez orzeczenie całego zboru („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 186-187). Stwierdza zdecydowanie, że liczba 144 000 jest dosłowną („Wspaniały finał...” s. 118). Równocześnie twierdzi, że powoływanie do 144 000 może być kilka razy uzupełniane o tych, co stale odchodzą (Nowe Stworzenie 1919 [ang. 1904] s. 109-111). Zaczyna publikować kazania w świeckiej prasie („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 58). Podaje, jak powinno wyglądać „oddanie się” Bogu, łącznie z pieniędzmi (Nowe Stworzenie 1919 [ang. 1904] s. 420). Stwierdza, że jest jednoosobowym „sługą wiernym i roztropnym” (Strażnica 01.04 1923 s. 100 [ang. 01.03 1923 s. 68]). Jako pierwszy w Towarzystwie Strażnica mówi o „milionach obecnie żyjących” co nie umrą (Nowe Stworzenie 1919 [ang. 1904] s. 409).

 

1.1. 2023 [spadek nakładu] Przebudźcie się!: 93 354 000 egz. w 2020 r.; 12 787 000 egz. w 2023 r.

Podczas spotkania statutowego ŚJ w październiku 2023 r. ogłoszono, że od listopada głosiele nie muszą już liczyć i zapisywać godzin głoszenia (nie dotyczy to pionierów, misjonarzy i nadzo?rców obwodów). Zwyczaj liczenia godzin wprowadzono w 1928 r. (patrz Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 312). ). Podczas tego spotkania statutowego stwierdzono, że w „wielkim ucisku” będzie można jeszcze nawrócić się (wcześniej temu zaprzeczano), a Sodomici i ludzie z dni Noego być może otrzymają szansę zmartwychwstania, bo ‘miłosierny Sędzia uczyni to, co słuszne’. Podczas audycji Ciała Kierowniczego w grudniu 2023 roku ogłoszono, że wszyscy Świadkowie Jehowy mogą posiadać brody (Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 8/2023). Patrz 1923. Stan głosicieli (z najlepszego miesiąca roku) za rok służbowy 2023 na świecie 8 816 562 (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2023 s. 2) [katolików na świecie 1.030.000.000 (Strażnica Nr 2, 2001 s. 17); w 2020 r. – 1.360.000.000 („Gość Niedzielny” 20.02 2022 s. 6)]. W Polsce najwyższy stan głosicieli – 116 307 (Sprawozdanie z działalności ... 2023 s. 6).

 

1. dopisałem art.

Dlaczego C. T. Russell nie wydawał siódmego tomu Wykładów Pisma Świętego?

Czy Testament C. T. Russella był zmieniany? (cz. 1-2);

11.5. ŚJ przyznali ważność „określenia »Ojcze«” w modlitwie Ojcze nasz, choć nie podkreślili, że termin Jehowa nie pada w niej, podobnie jak tytuły Wszechmocny, Stwórco i Królu Wieczności: „Zaczął ją słowami: »Nasz Ojcze« (Mat. 6:9). Mógł polecić, żebyśmy zwracali się do Jehowy »Wszechmocny«, »Stwórco« albo »Królu Wieczności«, bo każdy z tych tytułów do Niego pasuje i występuje w Biblii (Rodz. 49:25; Izaj. 40:28; 1 Tym. 1:17). Jednak użył określenia »Ojcze«, które wskazuje na bliskie relacje” (Strażnica wrzesień 2021 s. 20).

11.13. nowy punkt

11.13. ŚJ dość często i od dawna nazywają Jezusa „Synem Jehowy”. Oto dwa przykłady:

„Syn Jehowy, Chrystus Jezus, rozpoczął w r. 1914 wojnę w niebie przeciw Szatanowi i jego demonom” (Strażnica Nr 7, 1965 s. 12).

„Jaki to zaszczyt być przyjacielem Syna Jehowy!” (Strażnica marzec 2023 s. 4).

Tymczasem ST i NT uczą zupełnie czego innego:

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9:5).

„(...) z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1:16).

„(...) nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1:21).

„(...) porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: »Bóg z nami«” (Mt 1:23).

„(...) będzie nazwany Synem Najwyższego...” (Łk 1:32).

„Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1:35).

Mesjasz, zwany Chrystusem” (J 4:25).

„Człowiek zwany Jezusem” (J 9:11).

ŚJ często posługują się terminem „Ojciec Jehowa” (np. Strażnica 01.07 2010 s. 28 – Jako kochający Ojciec Jehowa był, jest i zawsze będzie ostoją dla swego ludu). To dlatego, aby Jezus mógł być dla nich „Synem Jehowy”. Dotychczas nie mieli w swej Biblii frazy „Ojciec Jehowa”. W nowym przekładzie z roku 2018 pojawiła się ona w tekście Jk 3:9:

1997: „Błogosławimy nim Jehowę, samego Ojca” (Jk 3:9).

2018: „Wysławiamy nim naszego Ojca, Jehowę” (Jk 3:9).

11. na końcu dodałem art.

Gdzie można jeszcze w Biblii Świadków Jehowy dostawić słowo Jehowa? (cz. 1-2);

13.1. Dla ŚJ nie jest jednak ważna Biblia, ale czasopismo Strażnica: „Naczelnym organem Świadków Jehowy, służącym szerzeniu prawd biblijnych, jest Strażnica” (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 20 s. 12).

13. na końcu dodałem art.

Gdzie można jeszcze w Biblii Świadków Jehowy dostawić słowo Jehowa? (cz. 1-2);

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata wydanie z roku 2023;

17.13. Ciekawe, że zanim ŚJ wydali po polsku nową Biblię w roku 2018, już w roku 2017 zmienili w tekście J 19:26 „Niewiastę” na „Matkę”:

„Tymczasem Jezus nie myśli o własnych cierpieniach, ale o dobru swojej matki. Z ogromnym wysiłkiem wskazuje w stronę Jana i mówi do Marii: »Matko, to twój syn!«. Następnie, wskazując na nią, mówi do Jana: »To twoja matka!« (Jana 19:26, 27)” (Jezus – droga, prawda i życie 2017 s. 300; w ed. ang. jest słowo Woman).

21. dopisałem art.

Jak Towarzystwo Strażnica w latach 1918-1920 zwiększało pewność nastania końca śmierci?

22.3. Z jednej strony piszą, że te dusze to krew. ŚJ tworzą nawet jakąś fikcję pisząc o „kałużach krwi” i ich szatach. Zaraz potem uczą, że te dusze to „wskrzeszone (...) istoty duchowe”, a więc żyjące dusze:

Czy te białe długie szaty rozdano kałużom krwi znajdującym się u podstawy ołtarza? Oczywiście, że nie. Otrzymały je osoby, których krew niejako przelano na ołtarzu. Oddały one życie w imię Jezusa i teraz zostały wskrzeszone jako istoty duchowe” (Strażnica Nr 1, 2007 s. 29).

24.6. W swojej Biblii z komentarzami (wersja elektroniczna) ŚJ napisali o ziemi, że oni właściwie „nie staną się jej właścicielami”, czyli raju. „Odziedziczą ziemię” w „innym sensie”. W pełnym sensie odziedzicza ziemię ich pomazańcy:

„[Mt 5:5] odziedziczą ziemię: Jezus prawdopodobnie nawiązał tu do Ps 37:11, w którym powiedziano, że »potulni [łagodni] posiądą ziemię«. Zarówno hebrajskie słowo (ʼérec), jak i greckie słowo (ge), oddawane jako »ziemia«, mogą odnosić się do całej planety albo do jej konkretnej części, np. Ziemi Obiecanej. Biblia wskazuje, że Jezus dał najwspanialszy wzór łagodności (Mt 11:29). Różne wersety pokazują, że jako Król odziedziczy on władzę nad całą ziemią, nie tylko nad jakąś jej częścią (Ps 2:8; Obj 11:15), a jego namaszczeni naśladowcy będą dziedzicami razem z nim (Obj 5:10). Natomiast łagodni ludzie, jako jego ziemscy poddani, odziedziczą ziemię w innym sensie – nie staną się jej właścicielami, ale będą mieli zaszczyt żyć w ziemskim raju, pod rządami Królestwa (zob. komentarz do Mt 25:34). (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wydanie do studium 2020, komentarz do Mt 5:5).

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1001070605?q=%22odziedzicz%C4%85+ziemi%C4%99+w+innym+sensie%22&p=par

24. dopisałem art.

Starożytny Egipt i Asyria wyobrażały Świadków Jehowy oraz świat szatana i ONZ

28. dopisałem art.

Sodoma i Gomora jeszcze raz – rok 2023!

29. Towarzystwo Strażnica potrafi nawet na „odstępców” zrzucać odpowiedzialność za wyznaczanie Bogu czasu działania:

„Niektórzy odstępcy mniemają nawet, jakoby wiedzieli lepiej niż Bóg, jeśli chodzi o rozmieszczenie w czasie tych wydarzeń, które mają urzeczywistnić Jego zamierzenia” (Strażnica Rok CII [1981] Nr 11 s. 9).

29. dopisałem art.

Kiedy i jak C. T. Russell wycofywał się z wyznaczanych wydarzeń na rok 1910? (cz. 1-2);

Czy C. T. Russell wyznaczał jakiekolwiek wydarzenia na rok 1918?

30.3.2 nowe dane statystyczne

2023 r. 1,3% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2023).

2023 r. 2% (Sprawozdanie z działalności ... 2023).

31.1. Dla ŚJ nie jest jednak najważniejsza Biblia, ale czasopismo Strażnica: „Naczelnym organem Świadków Jehowy, służącym szerzeniu prawd biblijnych, jest Strażnica” (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 20 s. 12).

31. dopisałem art.

Wielka Piramida – czy uważano ją za natchnioną i równą Biblii?

Dlaczego C. T. Russell nie wydawał siódmego tomu Wykładów Pisma Świętego?

36. dopisałem art.

Nakłady książek do studium z osobami zainteresowanymi, a liczba ochrzczonych Świadków Jehowy;

37.2. Oto starsza wypowiedź ŚJ, w której udają oni, że tylko Bogu wyznają grzechy:

„Czy Biblia tego naucza? Jezus nie ustanowił klasy kapłańskiej, która by utrzymywała swoistą »łączność telefoniczną między ziemią a niebem«, tylko nauczał: »Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście« (Mat. 23:8). W Biblii jest też powiedziane, że Jezus Chrystus żyje na zawsze i że grzesznicy, którzy wierzą w złożoną przez niego ofiarę okupu, mogą w imieniu Jezusa zwracać się bezpośrednio do Boga i wyznawać Mu swoje grzechy (Hebr. 7:23-25; Jana 14:6, 14). A zatem żaden ksiądz nie stanowi swego rodzaju telefonicznej łączności między człowiekiem na ziemi a Bogiem w niebie” (Przebudźcie się! Nr 6 z lat 1970-1979 s. 25-26).

W nowszej wypowiedzi uczą, że wyznają grzech Jehowie, a później starszym zboru:

„Jeśli popełnimy poważny grzech, powinniśmy się do niego pokornie przyznać przed Jehową i prosić Go o przebaczenie. Powinniśmy też zwrócić się do starszych, którzy pomogą nam odzyskać zdrowie duchowe (Jak 5:14-16)” (Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań marzec-kwiecień 2024 s. 13).

ŚJ w jednym fragmencie potrafią podawać, że starsi, to nie „ojcowie spowiednicy”, a równocześnie potwierdzają, iż do ich obowiązków należy rozmawianie z winowajcami:

Starsi to nie »ojcowie spowiednicy« upoważnieni do odpuszczania wszystkich grzechów, jakie by popełniali członkowie zboru. Skruszonym winowajcom grzechy wybacza Bóg Jehowa, a to na podstawie przebłagalnej ofiary Jego Syna. Zatem uzyskanie przebaczenia od Jehowy nie zależy od wyznania grzechów starszym (1 Jana 1:8, 9; 2:1, 2). Jednakże poważny grzech może zarazem być wykroczeniem wobec zboru. Dzieje się tak wówczas, gdy przysparza kłopotów i przynosi ujmę zborowi, z którym się związał winowajca. Z tego właśnie powodu starsi reprezentujący zbór, zanim puszczą w niepamięć nadwerężenie dobrego imienia zboru, powinni się upewnić, czy dana osoba naprawdę przejęta jest skruchą” (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 11 s. 6).

Por. Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 21 s. 5 – „starszy to nie »ojciec spowiednik«, do którego trzeba by przychodzić z każdym najdrobniejszym naruszeniem zasad”.

To ostatnie zdanie ŚJ można porównać z katolickim wyznawaniem podczas spowiedzi tylko ciężkich grzechów, a nie ‘najdrobniejszych’.

Chociaż rozmowy poufne i przesłuchania przed komitetem sądowniczym są naśladowaniem spowiedzi, to jednak z dochowaniem tajemnicy już jest dużo gorzej:

Starszy musi stale panować nad sobą również ze względu na obowiązek zachowywania dyskrecji. (...) Doświadczenie uczy, iż starsi chyba najczęściej naruszają właśnie ten nakaz. Jeżeli nadzorca ma mądrą, kochającą żonę i dobrze się z nią rozumie, może być skłonny omawiać z nią sprawy poufne albo przynajmniej o nich wspominać. Jest to jednak niewłaściwe i bardzo nierozsądne. W ten sposób zdradza coś, co mu powierzono. Bracia i siostry zwierzają się starszym, licząc na całkowitą dyskrecję. Dzielenie się z żoną poufnymi informacjami jest złe, niemądre, a także niemiłosierne, ponieważ obciąża ją niepotrzebnym brzemieniem” (Strażnica Nr 22, 1991 s. 23).

41. dopisałem art.

Czy Testament C. T. Russella był zmieniany? (cz. 1-2);

49. dopisałem art.

Kiedy i jak C. T. Russell wycofywał się z wyznaczanych wydarzeń na rok 1910? (cz. 1-2);

Fotodrama Stworzeniai oczekiwany rok 1914;

50. dopisałem art.

Czy C. T. Russell wyznaczał jakiekolwiek wydarzenia na rok 1918?

51. dopisałem art.

Prorocze lata 1919-1925 wymieniane w publikacjach C. T. Russella

Jak Towarzystwo Strażnica w latach 1918-1920 zwiększało pewność nastania końca śmierci?

Bibliografia

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2023


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak>© 2007-2024
>