"W obronie wiary" - dopiski

Autor: Włodzimierz Bednarski

Dopiski od 1 stycznia 2019 do 17 czerwca 2019

 

1.1. 1913 Wprowadza naukę, że książęta, czyli święci ST, po Tysiącleciu pójdą za swe zasługi do nieba (ang. Strażnica 15.02 1913 s. 5182 [reprint]; por. „Dokonana Tajemnica” s. 367, 369; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 161). Patrz 1927.

 

1.1. 1927 Odrzuca naukę, że książęta, czyli święci ST, po Tysiącleciu pójdą za swe zasługi do nieba („Gdzie są umarli? 1927 s. 11). Patrz 1913.

 

1.1. 2014 Wymieniono fragment o tym na poniższy:

Wprowadzono kilka zmian dotyczących różnych nadzorców: „W ostatnich latach wielu doświadczonym braciom i siostrom zmieniono przydział służby. Na przykład w roku 2014 nadzorcy okręgów i ich żony dostali zaproszenie do innej formy służby pełnoczasowej. W tym samym roku postanowiono, że nadzorcy obwodów będą kończyć służbę w tym charakterze w wieku 70 lat. A bracia, którzy mają 80 lub więcej lat,  nie mogą być koordynatorami gron starszych. Ponadto w ostatnim czasie wiele osób należących do rodziny Betel zostało wysłanych w teren” (Strażnica wrzesień 2019 s. 6-7)

 

1.1. 2015 W 2015 r. (w polskiej publikacji w 2017 r.) Towarzystwo Strażnica znów zmieniło swoją naukę, twierdząc, że są „dwie” owczarnie, a nie „trzy” („Jezus – droga, prawda i życie” 2017 [ang. 2015] rozdz. 80, s. 186), patrz 1984.

 

1.1. 2017 Patrz 2015 (dwie owczarnie).

 

1.1. 2018 W grudniu 2018 roku wydano po polsku nowy podręcznik do studium pt. Czego nas uczy Biblia? (ang. 2015), który zastąpił książkę pt. Czego naprawdę uczy Biblia? (2005, 2013). Angielski skorowidz w dziale Kształtowanie się wierzeń zaliczył do nowości znaczenie terminu „nowy świat”: 2018, meaning of term “new world”: w18.12.8 (Watchtower Library 2018); „W związku z tym nowy świat będzie połączeniem nowego nieba i nowej ziemi. Będzie to coś zupełnie nowego. Nowy świat obejmie zarówno niebiański rząd Królestwa, jak i ludzkość służącą Jehowie na rajskiej ziemi” (Strażnica grudzień 2018 s. 8). Wcześniej nauczano, że „nowy świat” to tylko „nowa ziemia”: „NOWA ZIEMIA (Inaczej: nowy świat)” („Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2015 2016 s. 367).

 

1.1. 2018 Nowe dane KK, liczba wiernych:

w 2017 r. – 1.314.000.000 („Gość Niedzielny” 17.03 2019 s. 4)

 

1.1. 2019 Wydano po polsku nowy komentarz do Księgi Ezechiela pt. Czyste wielbienie Jehowy – nareszcie przywrócone! (ang. 2018, patrz powyżej), w którym na stronach 238-240 wymieniono cztery nowe wykładnie wprowadzone w tej książce. Wydano zrewidowaną wersję książki dla starszych zboru pt. ‘Paście trzodę Bożą’ (1 Piotra 5:2) (2019), w której zawarte są między innymi instrukcje dotyczące wykluczania ze zboru (poprzednia wersja z 2010 r.). Zakazano, pod wpływem RODO, sporządzania notatek z nazwiskami i adresami odwiedzanych osób: „Wobec powyższego głosiciele nie powinni zbierać danych osobowych w związku ze służbą kaznodziejską. Oznacza to, że nie przechowuje się informacji obejmujących imię i nazwisko, adres, język, pochodzenie etniczne danej osoby i tym podobnych. Nie zapisuje się także adresów mieszkań, w których nikogo nie było” (List z13 maja 2019, Do wszystkich zborów w Polsce). Wcześniej, przez całe lata, każda odwiedzana osoba była skrupulatnie opisywana: „Niejeden człowiek napotkany podczas głoszenia lubi nasze wizyty i chętnie przyjmuje literaturę, ale nie jest zdecydowany na studium Biblii. Możemy podtrzymywać zainteresowanie kogoś takiego, regularnie dostarczając mu nasze czasopisma. Zanotuj sobie jego imię i nazwisko, adres, datę wizyty, tytuły lub numery pozostawionych czasopism, omówiony werset oraz spostrzeżenia dotyczące jego zainteresowań” („Nasza Służba Królestwa” Nr 5, 2005 s. 8). Po raz kolejny zmieniono pytania do chrztu, usuwając z niej słowa o „duchu”, „spełnianiu Jego woli”, a zamiast „utożsamiania się ze Świadkami Jehowy” wstawiono „identyfikowanie” się z nimi; „należenie” do organizacji dano zamiast „przyłączania się” („organizację Bożą” zamieniono też na „organizację Jehowy”) (List: Ogłoszenia i Przypomnienia maj 2019 s. 1).

 

1. na końcu dodane art.

Jak J. F. Rutherford z „woli Pana” likwidował polską korporację Towarzystwa Strażnica w Detroit (cz. 1-5);

Czy C. T. Russell zmieniał swoje nauki? (cz. 1-2);

Kiedy naprawdę Towarzystwo Strażnica odrzuciło C. T. Russella jako jedynego „sługę wiernego i roztropnego”? (cz. 1-2);

 

6.1.8. W innym artykule ŚJ napisali o krzyżowaniu chrześcijan z czasów Nerona: „Nero doglądnął już tego, że pierwsze z tych szeregu strasznych prześladowań przewyższyło wszelkie pozostałe. Za jednym zamachem sprawił on, że chrześcijanie zostali wyodrębnieni, sumarycznie potępieni i skazani na śmierć w sposób najbardziej barbarzyński, jaki tylko da się pomyśleć. Niektórych rzucano na areny publiczne na pożarcie dzikim zwierzętom, innych zaszywano w skóry zwierzęce i wydano na wściekłość dzikich psów, wielu ukrzyżowano, a jeszcze innych obleczono w łatwo palne materiały i podpalono, aby służyli za ludzkie pochodnie, oświetlające nocą ogrody Nerona. Właśnie podczas tego prześladowania umęczony był apostoł Paweł” (Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959 s. 7, art. z okładki „Niech nie mdleją ręce twoje”; artykuł cytowany Znienawidzeni dla Jego imienia [ang. 01.09 1951 s. 516]).

 

11. na końcu dopisane art.

Imię Jahwe czy termin Jehowa – które z tych słów według Świadków Jehowy występowało wcześniej w Biblii?

 

22.1. J. F. Rutherford tak zaciekle zwalczał duszę nieśmiertelną, że obiecywał „1000 dolarów każdemu na widowni”, kto obroni to wierzenie:

„Kiedy miałem 10 lat, do Göteborga przyjechał brat Rutherford, aby wygłosić przemówienie publiczne pod tytułem: »Gdzie są umarli?« W trakcie swego wystąpienia zaproponował 1000 dolarów każdemu, kto potrafiłby udowodnić, że człowiek ma duszę nieśmiertelną. Nikt nie podjął tego wyzwania” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 10 s. 24; por. podobna sama treść ang. Rocznik Świadków Jehowy 1991 s. 128 – „Oferuję 1000 dolarów każdemu na widowni, kto może udowodnić, że człowiek ma nieśmiertelną duszę”).

         Czasem za obronę duszy mniej oferowano. Na początku lat 20-tych XX wieku wśród Polonii w USA wydano traktat zatytułowany „Nagroda za Obronę Wiary Rzymsko-Katolickiej $1500.00”. W nim w punkcie czternastym napisano:

„Kto da dowód, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną dostanie sto dolarów” (s. 2).

Podobna ulotka ukazała się też w Polsce w roku 1921 pod tytułem „130.000 marek nagrody!”. Zawierała ona trzynaście punktów. Jej treść przedstawia broszura z roku 1923 pt. Bitwa na niebie czyli spór o nieśmiertelność duszy między badaczami Pisma Św. a x. x. jezuitami, a wspomina ją Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 182-184. Oto słowa z niej:

„13. Kto udowodni, że dusza ludzka jest nieśmiertelna lub wskaże, gdzie jest o tem napisane w Piśmie Świętem i gdzie napisano, że dusza idzie do nieba, do czyśćca lub do piekła na wieczne męki zaraz po śmierci, otrzyma 10.000 Mkp. nagrody [tzn. 10 000 marek polskich]” (s. 6).

 

22.3. a więc na ziemi,

 

22.3. „Te dusze nie są w niebie” poprawka na „Te dusze nie były w niebie

 

25.12 nowy punkt:

         25.12. Wydaje się, że Ciało Kierownicze dopiero w roku 2016 pierwszy raz wprost napisało, iż do grupy pomazańców, to znaczy do 144 000, można być powołanym po długoletnim wcześniejszym należeniu do „drugich owiec” (takie praktyki miały miejsce już wcześniej, ale nie było bezpośrednich wskazań na ten temat). Wiązało się to nie tyle z powoływaniem byłych „drugich owiec” do grona pomazańców, ale prawie wprost do Ciała Kierowniczego (np. K. Cook, patrz poniżej):

„A zatem nie wszyscy są namaszczani dokładnie tak samo. Niektórzy swoje powołanie uświadamiają sobie od razu, a inni dopiero po pewnym czasie” (Strażnica styczeń 2016 s. 18).

Zanim tacy chrześcijanie otrzymali świadectwo ducha Bożego, cenili nadzieję ziemską. Oczekiwali czasu, gdy Jehowa oczyści ziemię, i chcieli skorzystać z tych przyszłych błogosławieństw. Wyczekiwali czasu, gdy będą mieszkać w domach, które zbudowali, i jeść owoce z drzew, które sami zasadzili (Izaj. 65:21-23). Dlaczego w ich sposobie myślenia zaszła zmiana? Nadzieja ziemska nie przestała im się podobać. Nie zmienili zdania w wyniku problemów emocjonalnych czy innych trudności. Nie zrezygnowali z nadziei ziemskiej, bo nagle uznali, że życie wieczne na ziemi byłoby męczące bądź nudne; albo dlatego, że po prostu zapragnęli zbadać dziedzinę niebiańską. Tej odmiany doznali w wyniku działania ducha Bożego, który nie tylko ich powołał, czyli zaprosił, lecz także zmienił ich sposób myślenia oraz nadzieję” (Strażnica styczeń 2016 s. 20).

Dlaczego tak napisano? Dlatego, gdyż do Ciała Kierowniczego zaczęto powoływać ludzi, którzy przez wiele lat należeli do „drugich owiec”.

Tak było w przypadku co najmniej trzech obecnych i niedawnych członków Ciała Kierowniczego, którzy sami to wyznali (dawni członkowie tego gremium już od chrztu czuli się pomazańcami). Byli to: T. Jaracz, G. Lösch, a ostatnio K. Cook, który był pomocnikiem Ciała Kierowniczego, a więc należącym do „drugich owiec”:

T. Jaracz – „Wzięliśmy ślub 10 grudnia 1956 roku. (...) Byliśmy małżeństwem już jakiś czas, gdy Ted mi wyjaśnił, że zamierza zacząć spożywać emblematy na Pamiątce. Powiedział: »Żarliwie modliłem się w tej sprawie, aby mieć całkowitą pewność, że robię to, czego oczekuje ode mnie Jehowa«. Nie byłam specjalnie zaskoczona, że został namaszczony duchem świętym, by służyć w niebie. Czułam się zaszczycona, że mogę wspierać jednego z braci Chrystusa (Mat. 25:35-40)” (Strażnica 15.09 2015 s. 30-31).

G. Lösch – „Pobraliśmy się rok później – w kwietniu 1967 roku – i pozwolono nam razem kontynuować pracę w obwodzie. W następnym roku uświadomiłem sobie, że Jehowa dzięki swej niezasłużonej życzliwości uznał mnie za duchowego syna” (Strażnica 15.07 2014 s. 20).

K. Cook – „Nowy członek Ciała Kierowniczego (...) 24 stycznia 2018 roku (...) Ciało Kierownicze Świadków Jehowy ma nowego członka – jest nim brat Kenneth Cook junior (...) W styczniu 2017 roku brat Cook rozpoczął współpracę z Komitetem Redakcyjnym Ciała Kierowniczego w charakterze pomocnika” (Strażnica styczeń 2019 s. 31).

         Por. „Pomocnicy ci należą do »drugich owiec« i zapewniają Ciału Kierowniczemu cenne wsparcie” (Strażnica 15.10 2015 s. 3).

Wcześniej nigdy nie pisano tak otwarcie o zmienianiu powołania. Raczej sugerowano, że Bóg nie zmienia ludziom powołania, a pomazańcy na ziemi mieli zniknąć, jak pisano w roku 1990:

         „Gdyby się okazało, że na ziemi nie ma żadnego pomazańca, nie powinno to nikogo rozczarować” (Strażnica Nr 16, 1990 s. 30).

         Warto zaznaczyć, że w czasie, gdy jeszcze ograniczano powoływanie niebiańskie do nastania roku 1935 (nauka obowiązująca do 2007 r.), to dopuszczano by pomazańca, który odpadł od wiary, zastąpił wyjątkowo ktoś z „drugich owiec”, co „wiernie służy Bogu od dawna”:

„Gdyby któryś pomazaniec okazał się niewierny, na jego miejsce zostałby najprawdopodobniej powołany z drugich owiec ktoś, kto wiernie służy Bogu od dawna, i w ten sposób uzupełnił liczbę 144 000” (Strażnica Nr 4, 2003 s. 20).

         Obecnie zaś powołanymi do pomazańców mogą być niekoniecznie tylko ci co „wiernie służą Bogu od dawna”, ale i nowi, którzy przyjmą chrzest.

 

25. na końcu dopisane art.

Czy Świadkowie Jehowy przekroczyli już liczbę 144 000 pomazańców? (cz. 1-2);

 

29. na końcu dopisane art.

Lata 1910-1919 i „kilka lat”

Lata 20. XX wieku i „kilka lat”

Lata 30. XX wieku i „kilka lat”

Lata 40. XX wieku i „kilka lat”

Lata 50. XX wieku i „kilka lat”

Lata 60. XX wieku i „kilka lat”

Lata 70. XX wieku i „kilka lat”

 

30.3.1 343 językach (Strażnica Nr 2, 2019 s. 2)

 

35.1. W ostatnich latach widać, jak rośnie liczba spożywających emblematy na Pamiątce śmierci Chrystusa. Tendencja ta kontrastuje ze spadkiem owej liczby, który się utrzymywał przez wiele dziesięcioleci. Czy ten wzrost powinien nas niepokoić? Nie. Rozważmy kilka czynników, o których warto pamiętać. »Jehowa zna tych, którzy do niego należą« (2 Tym. 2:19). Osoby liczące obecnych na uroczystości Pamiątki nie potrafią ocenić, kto naprawdę ma nadzieję niebiańską. Liczba spożywających obejmuje więc także tych, którzy mylnie sądzą, że są namaszczeni. Część osób, które w pewnym momencie zaczęły spożywać emblematy, później przestała to robić. Inni przeżywają problemy psychiczne lub emocjonalne i czasem pod ich wpływem uznają, że będą panować z Chrystusem w niebie. Tak więc liczba spożywających nie odzwierciedla rzeczywistej liczby pomazańców żyjących jeszcze na ziemi” (Strażnica styczeń 2016 s. 25-26).

 

36.1. Inna publikacja podaje: „Niektórzy nadzorcy obwodów z niepokojem zauważają, że w zborach spotyka się młodych wychowanych w chrześcijańskich domach, którzy mają około 20 lat i nie są jeszcze ochrzczeni. Najczęściej chodzą oni na zebrania oraz głoszą i uważają się za Świadków Jehowy. Jednak z jakichś powodów nie oddają swojego życia Jehowie i nie zgłaszają się do chrztu. Dlaczego? Czasami to rodzice zachęcają ich do odłożenia tej decyzji” (Strażnica marzec 2018 s. 8-9).

 

37.1.1. Przy obecnej nauce ŚJ o wykluczaniu dziwnie brzmią ich własne słowa:

„Nikt nie powinien nas zmuszać do praktyk religijnych, których nie akceptujemy, lub do dokonywania wyboru między religią a rodziną” (Przebudźcie się! Nr 7, 2009 s. 29).

 

37.1.1 w tytule książki Paście... dodano: (1 Piotra 5:2)

 

38.2.3 Nowy podpunkt:

         3) Kościołowi nie chodzi o upamiętnianie daty (25 XII), ale faktu narodzenia Syna Bożego. Podobnie, choć wniebowstąpienie 40. dnia po zmartwychwstaniu przypada w czwartek, to Kościół upamiętnia ten fakt w najbliższą niedzielę po rzeczywistej dacie tego wydarzenia.

 

38. na końcu art.

Kiedy naprawdę Świadkowie Jehowy odrzucili obchodzenie urodzin?

 

39.4. nowy podpunkt

         7) Ciekawe, że ŚJ sami piszą, że Pascha nie ma prawie nic wspólnego z ich Pamiątką: „Chociaż Pascha nie była zapowiedzią Pamiątki, to pewne jej elementy mają dla nas znaczenie” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań kwiecień 2018 s. 2).

 

40. na końcu art.

Cztery historyczne książki Towarzystwa Strażnica z roku 1927;

Czy C. T. Russell zmieniał swoje nauki? (cz. 1-2);

 

41. na końcu art.

Testament C. T. Russella i jak J. F. Rutherford likwidował Komitet Redakcyjny;

Jak J. F. Rutherford z „woli Pana” likwidował polską korporację Towarzystwa Strażnica w Detroit (cz. 1-5);

 

43.7. w tytule książki Paście... dodano: (1 Piotra 5:2)

 

44. na końcu art.

Czy notatki o odwiedzanych ludziach zostały bezpowrotnie zlikwidowane u Świadków Jehowy?

 

45.18 nowy punkt:

45.18. ŚJ stawiają nam zarzuty dotyczące prowadzenia wojen w przeszłości. Narzucają nam odpowiedzialność za naszych przodków. Tymczasem ci wszyscy przodkowie byli i ich przodkami. ŚJ przecież nie spadli z nieba. Często może być tak, że wielu katolików może nie mieć przodków wojujących, a nie jeden ŚJ mógł takich posiadać.

Prócz tego swój zarzut ŚJ powinni postawić wpierw Chrystusowi, bo jego przodkowie (pochodził z rodu Dawida) i poprzednicy w wierze brali udział w wojnach. Jeśli my dziś mamy odpowiadać za swych przodków i poprzedników w wierze, to i dotyczy to Jezusa i Apostołów, a także dzisiejszych ŚJ.

Choć Chrystus i Apostołowie dalecy byli od wszczynania wojen, to jednak np. Apostoł Jakub pisał, że takie drobne, jak i wielkie, miały towarzyszyć chrześcijanom przez wieki: „Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz (...) żywicie morderczą zazdrość (...) Prowadzicie walki i kłótnie (...) gdyż się nie modlicie (...) źle się modlicie” (Jk 4:1nn.).

 

45. Na końcu art.

Jakie warunki więzienne mieli karani czołowi Świadkowie Jehowy w trakcie wojen światowych?

Jak Świadkowie Jehowy w USA ze służby wojskowej byli zwalniani i jakie innym narodom polecenia wydawali? (cz. 1-2);

Centralne Biuro Europejskie i jak Świadkowie Jehowy w Szwajcarii nie przestrzegali neutralności podczas drugiej wojny światowej? (cz. 1-2);

Czy J. F. Rutherford, prezes Towarzystwa Strażnica, został „całkowicie zrehabilitowany”?

Kto zarządzał Towarzystwem Strażnica, gdy J. F. Rutherford siedział w więzieniu?

 

46.1. w tytule książki Paście... dodano: (1 Piotra 5:2)

 

51. na końcu art.

Od kogo J. F. Rutherford przejął rok 1925 i jego wyliczenie?

 

57. na końcu art.

Wykluczenie z organizacji Świadków Jehowy – od kiedy, kogo, za co? (cz. 1-2);

Pedofilia – kilka refleksji o nowym artykule Świadków Jehowy;

Literalna rózga przeciw dzieciom w organizacji Świadków Jehowy;

 

Bibliografia:

‘Paście trzodę Bożą’ (1 Piotra 5:2) bez autora, 2019

Czyste wielbienie Jehowy – nareszcie przywrócone! bez autora, 2019

 

Indeks wersetów

Jk

5:14.........37.1.2, 37.2.

5:20..........22.2., 37.1.3


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019