"W obronie wiary" - dopiski

Autor: Włodzimierz Bednarski

Dopiski od 1 lipca 2019 do 1 stycznia 2020

1.1. W innych publikacjach organizacja ta podała: (...)

A czy przeczytałeś już dawniejsze publikacje Towarzystwa, wydane w twoim języku? Im więcej czasu znajdziesz na czytanie, tym więcej błogosławieństw dostąpisz” („Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej” 1992 s. 21).

Zgłębianie historii. Osoba pragnąca zostać obywatelem jakiegoś kraju niekiedy musi też poznać jego historię. Podobnie ten, kto chce się stać obywatelem Królestwa Bożego, uczyni dobrze, jeśli zdobędzie o nim jak największą wiedzę. (...) Czy tak jak synowie Koracha pragniesz poznawać historię ziemskiej części organizacji Bożej i opowiadać o niej innym? Im więcej dowiesz się o tej organizacji i o tym, jak Jehowa wspiera swój lud, tym bardziej realne stanie się dla ciebie Królestwo Boże. I w rezultacie tym gorliwiej zechcesz rozgłaszać dotyczącą go dobrą nowinę” (Strażnica 15.08 2012 s. 12-13).

(...)

Dodaje ono taką oto odezwę swoim głosicielom:

„Organizacja Jehowy (...) nigdy nie rozważaj możliwości opuszczenia” („Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000”, 2003 s. 339).

1.1. 1897 Rozchodzi się z żoną: „Chociaż Russell usilnie starał się jej dopomóc, w listopadzie 1897 roku odeszła od niego” („Świadkowie Jehowy – głosiciele... s. 645). Patrz 1903.

1.1. 1903 „W czerwcu 1903 roku pani Russell wniosła do sądu okręgowego w Pittsburghu w stanie Pensylwania sprawę o separację prawną. Rozprawa odbyła się w kwietniu 1906 roku. Prowadził ją sędzia Collier oraz ława przysięgłych. Prawie dwa lata później, 4 marca 1908 roku, wydano orzeczenie” („Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 22). Patrz 1897.

1.1. 1913 „International Bible Students Association inkorporowane w Londynie w 1913 roku” (Strażnica grudzień 1916 s. 3 [ang. 01.12 1916 s. 5998, reprint]). Por. informacja o rejestracji w 1914 r. („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 229).

1.1. 2017 Ogłoszono, że ŚJ prorokują: „[Joela] 2:28, 29 Namaszczeni chrześcijanie biorą udział w dziele prorokowania. Mówią o »wspaniałych rzeczach Bożych« oraz oznajmiają »dobrą nowinę o królestwie« (Dz 2:11, 17-21; Mt 24:14). Drugie owce wspierają ich w tej działalności” („Chrześcijańskie życie i służba program zebrań” październik 2017 s. 8). Patrz 2010. Zmieniono „ślub ubóstwa” dla „specjalnych sług” na „ślubownie posłuszeństwa i ubóstwa”: „Ogólnoświatowa Wspólnota Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy liczy obecnie około 67 000 członków. Część z nich pracuje w Betel, a inni usługują na budowach teokratycznych, jako nadzorcy obwodów, wykładowcy terenowi, pionierzy specjalni, misjonarze czy słudzy Sal Zgromadzeń lub ośrodków szkoleń biblijnych. Wszystkich ich obowiązuje »Ślubowanie posłuszeństwa i ubóstwa«” (Strażnica kwiecień 2017 s. 8). Por. „ślub ubóstwa” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 351).

1.1. 2019 Ogłoszono wyjątkową bliskość ‘końca’: Od roku 1914 minęło już sporo czasu, dlatego z pewnością są to już ostatnie dni »dni ostatnich«” (Strażnica październik 2019 s. 8 [pogrubienie tekstu pochodzi od wydawcy czasopisma]). Wydano takie oto polecenie „nieochrzczonym głosicielom”: „Zanim zostanie nieochrzczonym głosicielem, musi całkowicie zerwać ze wszystkim, co ma związek z religią fałszywą. Powinien napisać list z informacją o wystąpieniu z kościoła* albo w inny sposób jednoznacznie zerwać wszelkie kontakty z tym kościołem oraz innymi organizacjami powiązanymi z Babilonem Wielkim. (...) *Gdy ktoś od wielu lat nie ma kontaktu z jakąś fałszywą organizacją religijną, może sam ustalić, czy przekazać taki list. Jeśli tak zdecyduje, powinien być to osobisty list, wyrażający własne odczucia” (Strażnica październik 2019 s. 12). Ogłoszono, że niedługo nie będzie już na ziemi członków Ciała Kierowniczego, bo pójdą do nieba: „Podczas wielkiego ucisku nastąpi istotna zmiana. W pewnym momencie pomazańcy przebywający wciąż na ziemi zostaną zabrani do nieba, żeby wzięli udział w wykonywaniu wyroku podczas Armagedonu (Mat. 24:31; Obj. 2:26, 27). Oznacza to, że nie będzie już z nami braci z Ciała Kierowniczego” (Strażnica październik 2019 s. 17). Ogłoszono o Biblii: Studium Strażnicy to studium Biblii” (Strażnica maj 2019 s. 28). Po raz pierwszy ogłoszono, że ŚJ mogą wliczać sobie rozdane wizytówki do sprawozdania, jako publikacje: „Informujemy, że w »Sprawozdaniu ze służby« (S-4) można uwzględniać wizytówki tak jak inne publikacje” (Ogłoszenia i przypomnienia sierpień 2019, s. 3). Coraz częściej ostrzega się ŚJ przed odstępcami, czyli byłymi ŚJ: „Szatan, »ojciec kłamstwa«, posługuje się ludźmi będącymi pod jego wpływem, żeby szerzyć kłamstwa na temat Jehowy oraz naszych braci i sióstr (...). Odstępcy wypaczają fakty dotyczące organizacji Jehowy i upowszechniają te oszczerstwa, posługując się internetem, telewizją i innymi środkami masowego przekazu. (...) Co powinniśmy zrobić, jeśli ktoś zaczyna nam przekazywać takie informacje? Nie powinniśmy ich słuchać. Dlaczego? Ponieważ wierzymy Jehowie i ufamy naszym braciom. Unikamy jakiegokolwiek kontaktu z odstępcami.  Nie pozwalamy, żeby cokolwiek – w tym nasza ciekawość – skłoniło nas do wdania się z nimi w dyskusję. (...) Czy odrzucałeś chęć słuchania tego, co mówią odstępcy, lub dyskutowania z nimi?” (Strażnica listopad 2019 s. 15-16). Kiedy w telewizji przedstawiane są doniesienia o odstępcach szerzących kłamstwa na temat Świadków Jehowy, rodzina Świadków od razu wyłącza telewizor” (Strażnica listopad 2019 s. 19). Po raz pierwszy Towarzystwo Strażnica określiło wyraźnie, kiedy pojawiła się nauka o duszy nieśmiertelnej: „Tak więc nauka o nieśmiertelności duszy musiała się pojawić po potopie” (Strażnica grudzień 2019 s. 15). Na stronie internetowej jw.org i na angielskiej płycie Watchtower Library rozpoczęto w roku 2015 publikować etapami New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition), to znaczy komentarz do Biblii, werset po wersecie, dostępny w wersji elektronicznej. W roku 2019 wydano pierwszy tom tej angielskiej Biblii w wersji papierowej. Zawiera on Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Stan głosicieli (z najlepszego miesiąca roku) za rok służbowy 2019 na świecie 8 683 117 (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019 s. 2) [katolików na świecie 1.030.000.000 (Strażnica Nr 2, 2001 s. 17); w 2017 r. – 1.314.000.000 („Gość Niedzielny” 17.03 2019 s. 4)]. W Polsce najwyższy stan głosicieli – 115 229 (odnotowano spadek liczby głosicieli o 1%) (Sprawozdanie z działalności ... 2019 s. 4).

1.1. 2020

2020 – W roku 2019 (w październiku) podczas spotkania statutowego Towarzystwa Strażnica Ciało Kierownicze ogłosiło nową naukę o szarańczy. W publikacjach pojawi się ona zapewne w roku 2020, jak bywało w innych przypadkach. Oto relacja o tym fakcie: Atak z północy Brat David Splane podał zaktualizowane wyjaśnienie proroctwa o szarańczy z 2 rozdziału Księgi Joela. Z niecierpliwością czekamy na możliwość przestudiowania tego nowego zrozumienia w Strażnicy” (https://www.jw.org/pl/wiadomosci/jw/region/swiat/Zgromadzenie-statutowe-w-roku-2019-streszczenie-programu/). Do tej pory szarańczą z Księgi Joela (rozdz. 1-2) i Apokalipsy (rozdz. 9) byli pomazani głosiciele tej organizacji od roku 1919. Jednak na tym posiedzeniu ogłoszono, że szarańczą z Jl 1-2 są ludzie z Babilonu, choć nadal Świadkowie Jehowy stanowią szarańczę z Ap 9. Kolejny raz ostrzega się ŚJ przed spożywaniem emblematów podczas Pamiątki (gdyż stale wzrasta liczba takich osób), bo można być zaliczonym do osób z odchyleniami psychicznymi: „Przez lata liczba spożywających emblematy na uroczystości Pamiątki się zmniejszała. Ale ostatnio liczba ta z każdym rokiem rośnie” (Strażnica styczeń 2020 s. 29); „W przeciwieństwie do Jehowy bracia, którzy liczą spożywających emblematy podczas Pamiątki, nie wiedzą, kto naprawdę jest namaszczony. Liczba ta obejmuje więc tych, którzy uważają się za pomazańców, ale nimi nie są. Niektóre osoby spożywające emblematy z czasem przestały to robić. Inne mają problemy psychiczne lub emocjonalne i niekiedy pod ich wpływem uznają, że będą panować z Chrystusem w niebie. Jak widać, nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić, ilu pomazańców pozostało na ziemi” (Strażnica styczeń 2020 s. 29-30).

1.    Na końcu dopisano art.

Czy C. T. Russell był autokratą i jak zarządzał Towarzystwem Strażnica – różne opinie;

Jak J. F. Rutherford likwidował autonomię zborów;

Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej – dlaczego w roku 1909 C. T. Russell założył drugą korporację?

Testament C. T. Russella oraz czy był on przekonany, że w roku 1910 lub 1914 zostanie zabrany do nieba? (cz. 1-2);

Jaki majątek posiadał C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica? (cz. 1-3);

O ewentualnym następcy prezesa J. F. Rutherforda w roku 1919 raz jeszcze

Czy C. T. Russella porównywano w Towarzystwie Strażnica do papieża?

Jak J. F. Rutherford „rok po roku” zmieniał nauki C. T. Russella (cz. 1-7);

Czy J. F. Rutherford był kłótliwy, czy źle dobierał sobie współpracowników? (cz. 1-6);

2.1.2 Amen (Ap 3:14; por. Iz 65:16 BP przypis);

2.1.3 Jezus musi być wszechmocny, gdyż jest „ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem” (Ef 1:21).

2.1.3 W nowej swojej Biblii z roku 2018 ŚJ usunęli słowa o „Boskiej mocy” Pana Jezusa w tekście 2P 1:3, choć są one zawarte w ich angielskim przekładzie z roku 2013 (ang. his divine power):

„Życzliwość niezasłużona i pokój niech się wam pomnożą dzięki dokładnemu poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana, jako że jego Boska moc wspaniałomyślnie obdarzyła nas wszystkim, co dotyczy życia i zbożnego oddania, przez dokładne poznanie tego, który nas powołał przez chwałę i cnot” (2P 1:2-3, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997; por. też wyd. 1994).

„Obyście zaznawali niezasłużonej życzliwości i pokoju w jeszcze większej mierze dzięki dokładnej wiedzy o Bogu i o Jezusie, naszym Panu. Bo dzięki temu, że mamy dokładną wiedzę o Bogu, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, Jego moc zapewniła nam wszystko, co potrzebne, żebyśmy żyli i byli Mu oddani.” (2P 1:2-3, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 2018).

2.9. [W innej wypowiedzi nazwano Jezusa „panem”: „Jezus zapewnił uczniów, że jako ich »pan« wyznaczy »niewolnika«” („Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?” 2018, Lekcja 19)]

 

9.2. Słowa „królestwo moje” (J 18:36), użyte 3 razy w rozmowie z Piłatem oraz w tekście Łk 22:30 („królestwie moim”) wskazują na to, że Jezus jest Królem posiadającym królestwo w I wieku, a nie dopiero od roku 1914.

11.3.2 Rozszerzyłem cytat:

Technika ery kosmicznej przerzuciła pomost nad przepaścią 19 wieków i dowiodła, że Jehowa Bóg nie tylko inspirował Pismo Święte, ale je też zachował

11.4. Czy „babilońskim” jest używanie samego imienia „Pan”, jak podali ŚJ? Otóż oni sami podają, że Paweł użył terminu „Pan”, choć ŚJ dostawili w nawiasie do tego wersetu termin Jehowa: Na początku Paweł chciał, żeby Jehowa usunął ten problem. Przyznał: »Trzy razy błagałem Pana [Jehowę], żeby usunął mi ten cierń«. Ale mimo jego próśb problem nie zniknął. Czy to oznacza, że Jehowa nie odpowiedział na modlitwy Pawła?” (Strażnica listopad 2019 s. 9; por. Nr 24, 2006 s. 24).

Czy Jan trzymał się „babilońskiego” zwyczaju, skoro nazwał Boga „Panem”, a ŚJ dostawili dwa razy słowo Jehowa w tym fragmencie Ap 11:15: „Zaczęła się wreszcie spełniać wizja z Księgi Objawienia, dana apostołowi Janowi, i można było obwieścić następującą proklamację: »Królestwo świata stało się Królestwem naszego Pana [Jehowy] i Jego Chrystusa, a będzie królował [Jehowa] na wieki, na zawsze« (Objawienie 1:10; 4:1; 11:15)” (Strażnica Nr 20, 1990 s. 19).

11. Na końcu dodałem art.

Czy Świadkowie Jehowy powołują się tylko na natchnione księgi Biblii? Czy Septuaginta jest natchniona?

13.2. Warto też zwrócić uwagę na słowa ŚJ, które pojawiają się w każdej Strażnicy do rozpowszechniania:

„Świadkowie Jehowy wydają to czasopismo od roku 1879. Jest ono całkowicie apolityczne i uznaje wyłącznie autorytet Biblii” (Strażnica Nr 3, 2019 s. 2).

Przy tak licznych zmianach dokonywanych w Piśmie Św. ŚJ powinni raczej napisać, że „uznają wyłącznie autorytet Biblii w Przekładzie Nowego Świata”, bo przecież nie uznają przekładów, które zawierają słowo krzyż, czy tych, w których nie ma w NT słowa Jehowa, itp.

13.2. Nowy pkt 37

37) W Biblii tej z roku 2018 zastosowano taki oto przypis do tekstu Mt 18:20: „Bo  gdzie  jest  dwóch lub  trzech  zebranych  w  moje imię,* tam jestem pośród nich.

*Może też chodzić o działanie w charakterze przedstawicieli Jezusa,  z jego upoważnienia” (Mt 18:20, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 2018).

14.1.1 ŚJ w swej nowej polskiej Biblii z 2018 r. w tekście Za 4:6 nie dość, że zmienili słowo „moc” na „siła”, to na dodatek dostawili termin „ludzka”, to znaczy „nie dzięki ludzkiej sile”. Prócz tego słowa „ludzkiej” nie ma w angielskim ich przekładzie z 2013 r.: “Not by a military force, nor by power, but by my spirit,” says Jehovah of armies (Za 4:6, 2013).

W polskich przekładach ŚJ słowa te oddano następująco:

„»Nie wojskiem, nie mocą, lecz moim duchem« – powiedział Jehowa Zastępów” (Za 4:6, 1997).

„»Nie dzięki wojsku, nie dzięki ludzkiej sile, lecz dzięki mojemu duchowi to wszystko się stanie«. Tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów” (Za 4:6, 2018).

14.14. Nowy punkt

14.14. Towarzystwo Strażnica w swej polskiej Biblii z roku 2018 zamieściło sugestywne uwagi o Duchu Świętym, szczególnie w przypisach:

„Jednak zanim się pobrali, okazało się, że jest w ciąży za sprawą ducha świętego.*” (Mt 1:18).

Przypis: * Lub „czynnej siły Bożej.

Nie jest to nieprzypadkowa ingerencja, bo to pierwsza Księga NT i pierwsze w niej występowanie Ducha Św. Ma to zaraz na początku naprowadzać czytelnika na rozumienie Towarzystwa Strażnica.

To samo zrobiono w pierwszej Księdze ST:

„Nad wodami przemieszczała się czynna siła Boża.*” (Rdz 1:2).

Przypis: * Lub „przemieszczał się duch Boży.

W tym przypadku zrobiono odwrotnie. W tekście jest „siła”, a w przypisie „duch”. Tam zaś w tekście jest „duch”, a w przypisie „siła”.

Ciekawe, że ta „siła” pasuje ŚJ do „mocy” z innego tekstu:

„Przebywajcie w mieście, dopóki nie otrzymacie mocy z wysokości” (Łk 24:49).

Widzimy, że ŚJ w swej Biblii wstawiają słowa, które nie mają nic wspólnego z oryginalnym tekstem biblijnym, a są ich własną nauką wprowadzoną w XIX wieku.

Trzeba tu dodać, że określenie „czynna siła Boża” (ang. active force of God) ŚJ wynaleźli dopiero w roku 1943 (patrz ang. „Prawda was wyswobodzi” 1943 s. 211; w ed. polskiej „działającą mocą Bożą” 1946 s. 197), a w języku polskim w roku 1994 (wcześniej po polsku pisano „czynna moc Boża”).

W nowej Biblii z roku 2018 dodano komentarz do tekstu J 14:16 wskazujący, że Duch Święty nie jest osobą lecz „bezosobową siłą”:

„A ja poproszę Ojca i da wam innego wspomożyciela*, żeby był z wami na zawsze.

*Lub »pocieszyciela«. W języku gr. – tak samo jak w pol. – słowo to i odnoszące się do niego zaimki są rodzaju męskiego. Jezus posłużył się tu personifikacją ducha świętego (w języku gr. rodzaj nijaki), będącego bezosobową siłą” (J 14:16).

17.3. Interesujące jest to, że ŚJ w swej nowej Biblii z roku 2018 tak oddali poniższy werset, jakby wywyższali Maryję i to ponad Chrystusa: „i wykrzyknęła: »Jesteś najbardziej błogosławiona spośród kobiet! I błogosławione jest dziecko, które urodzisz!...«” (Łk 1:42).

17.6. Interesujące jest to, że ŚJ w swej nowej Biblii z roku 2018 tak oddali poniższy werset, jakby wywyższali Maryję i to ponad Chrystusa: „i wykrzyknęła: »Jesteś najbardziej błogosławiona spośród kobiet! I błogosławione jest dziecko, które urodzisz!...«” (Łk 1:42).

17.8. Co ciekawe z Biblii ŚJ (2018) wynika, że Maryja może być bezgrzeszna, bo tekst ich zawiera takie oto słowa: „Kto może zrodzić czystego z nieczystego? Nikt!” (Hi 14:4). Widać więc, że Ona musiała być „czysta”, by zrodzić „czystego” Jezusa.

17.18. Interesujące jest to, że ŚJ w swej nowej Biblii z roku 2018 tak oddali poniższy werset, jakby wywyższali Maryję i to ponad Chrystusa: „i wykrzyknęła: »Jesteś najbardziej błogosławiona spośród kobiet! I błogosławione jest dziecko, które urodzisz!...«” (Łk 1:42).

18.1.28 ŚJ w swojej Biblii z 2018 r. dwa razy użyli słowo związane z hipokryzją. Pierwszy raz wobec złego arcykapłana Ananiasza, a drugi raz wobec Apostoła Piotra. Takie zestawianie osób i użycie podobnego słowa ma zapewne osłabić znaczenie Apostoła. Oto te dwa fragmenty:

„Wtedy Paweł mu rzekł: »Ciebie uderzy sam Bóg, ty ściano pobielana*!...«

*Lub »hipokryto«” (Dz 23:3).

„Również pozostali Żydzi przyłączyli się do niego w tej hipokryzji* i nawet Barnabas dał się w nią wciągnąć.

*Lub »w tym udawaniu«” (Ga 2:13).

18. Na końcu dopisano art.

Czy C. T. Russella porównywano w Towarzystwie Strażnica do papieża?

21.1. Nowa liczba pomazańców: 20 526

22.3. Przywoływane są też słowa, które wskazują, że duch daje życie: „Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.” (Jk 2:16). Kom. KUL w tej kwestii podaje: „»Duch« (...) to źródło życia dane przez Boga, siedlisko myśli, uczuć i woli” („Listy Katolickie” t. 11, s. 96).

22.4. Co ciekawe z Biblii ŚJ wynika, że nawet dla martwego drzewa istnieje nadzieja przetrwania, bo ono nadal żyje, więc o ile bardziej człowiek po śmierci trwa: „Bo nawet dla drzewa istnieje nadzieja. Jeśli zostanie ścięte, to znowu wypuści pędy, a jego gałązki dalej będą rosnąć. Choćby jego korzeń starzał się w ziemi i w glebie obumierał jego pniak, to gdy poczuje wodę, zacznie odrastać i wypuści gałęzie jak młoda roślina” (Hi 14:7-9).

22.7. Nawet jeśli w Mt 17:3 opisano „tylko wizję”, to w niej występują żywe osoby, a nie nieboszczycy, czy ich groby.

25.1.1 Nowa liczba pomazańców: 20 526

25.2.5 Mało tego, z tekstu Ap 14:1 liczbę 144 000 Towarzystwo Strażnica przyjmuje literalnie, a „Baranka” już tylko symbolicznie.

„Potem spojrzałem i zobaczyłem, że na górze Syjon stał Baranek, a z nim – 144 000 tych, którzy na czołach mieli napisane jego imię i imię jego Ojca” (Ap 14:1, przekład ŚJ z 2018 r.).

Tak samo symbolicznie Towarzystwo Strażnica przyjmuje „górę Syjon”, napisane na czołach „jego imię i imię jego Ojca” (Ap 14:1).

26.3. Nawet jeśli w Mt 17:3 opisano „tylko wizję”, to w niej występują żywe osoby, a nie nieboszczycy, czy ich groby.

30.3. Nowe dane liczbowe:

Owszem, ŚJ wydają Strażnicę w 357 językach (Strażnica Nr 1, 2020 s. 2), ale nie zajmuje się ona tylko głoszeniem Królestwa, lecz częściej polemiką z innymi, atakiem na Kościół i straszeniem Armagedonem. Bardziej wykładnikiem nauki o Bogu może być wydawanie Biblii, a nie czasopism. ŚJ sami przyznają, że wydali ją w całości lub w części zaledwie w 180 językach (Przebudźcie się! Nr 3, 2019 s. 15). Cóż to wobec 3350 języków, w których wydaje Biblię lub jej części nasz Kościół i protestantyzm (Przebudźcie się! Nr 3, 2019 s. 14).

30.3.1 ŚJ piszą: Studium Strażnicy to studium Biblii” (Strażnica maj 2019 s. 28).

(inne publikacje ŚJ wydają w przeszło 900 językach – Strażnica listopad 2019 s. 25).

30.3.3 Nowe dane statystyczne, Polska i świat

31. Na końcu art.

Czy Świadkowie Jehowy powołują się tylko na natchnione księgi Biblii? Czy Septuaginta jest natchniona?

32.2. 1 Literówka „tradycyja”, zamiast „tradycja”

35.1. Nowa liczba pomazańców: 20 526

35.5. 6 Nowy punkt 6

6) Jedna z encyklopedii biblijnych o Eucharystii, jako ofierze, podaje: „Wzmianka o »Nowym Przymierzu« [Łk 22:20] przy Krwi wskazuje na Chrystusa jako jego pośrednika, a zatem na charakter ofiarniczy E.[ucharystii] Pieczętuje ona zapowiadane przez proroków (Jer. 31, 31 nn.) Nowe Przymierze jako antytyp Starego przypieczętowanego również krwią ofiar (Wyjść. 24, 1-8; Hebr. 9, 1-10, 18). To, że E. jest ofiarą i to ekspiacyjną, podkreślają nadto użyte w sprawozdaniach terminy mające zastosowanie tylko do ofiar: »Ciało za was wydane (= na śmierć)«, »Krew, którą za was i za wielu się wylewa« oraz zwrot dorzucony u Mateusza »na odpuszczenie grzechów«” (Podręczna Encyklopedia Biblijna ks. E. Dąbrowski, Poznań-Warszawa-Lublin 1959, hasło Eucharystia, t. I, s. 346).

37. Na końcu dodałem art.

Odłączenie się – kiedy wprowadzono i co oznacza ten termin w organizacji Świadków Jehowy? (cz. 1-2);

40.6.5 W innej publikacji ŚJ podają pewną zasadę, której się jednak nie trzymają: „Chrześcijanie co do podstawowych nauk nie mogą być niezdecydowani, zmienni »jak chorągiewka na wietrze«. Czy można polegać na zdaniu takich ludzi lub na ich szczerości?” (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 15 s. 18).

40. Na końcu dopisano art.

Jak J. F. Rutherford „rok po roku” zmieniał nauki C. T. Russella (cz. 1-7);

41.1.1 Czym jest Towarzystwo Strażnica? To „korporacja wydawnicza”:

„Właśnie dlatego Towarzystwo Strażnica, jako korporacja wydawnicza i administracyjna Świadków Jehowy, nie poprzestaje na samym drukowaniu Biblii. Systematycznie też publikuje podręczniki biblijne, aby ułatwić czytelnikom pełniejsze zrozumienie Pisma Świętego” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 14 s. 19).

41. Na końcu dopisano art.

Czy C. T. Russell był autokratą i jak zarządzał Towarzystwem Strażnica – różne opinie;

Jak J. F. Rutherford likwidował autonomię zborów;

Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej – dlaczego w roku 1909 C. T. Russell założył drugą korporację?

Testament C. T. Russella oraz czy był on przekonany, że w roku 1910 lub 1914 zostanie zabrany do nieba? (cz. 1-2);

Jaki majątek posiadał C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica? (cz. 1-3);

O ewentualnym następcy prezesa J. F. Rutherforda w roku 1919 raz jeszcze

Czy C. T. Russella porównywano w Towarzystwie Strażnica do papieża?

Czy Świadkowie Jehowy będą wypisywać się z kościołów?

42.1.1 Oto opinia Towarzystwa Strażnica o C. T. Russellu:

„Jednym z najlepszych dowodów, że ich oskarżenia są fałszywemi jest fakt, że dotąd, nikt jeszcze się nie znalazł, kto mógłby zrobić zarzut, że Pastor Russell wystąpił przeciwko moralności, który do końca życia mógł powiedzieć, iż życie swoje spędził w zupełnym celibacie, a czego mało kto z ludzi mógłby powiedzieć” (Strażnica czerwiec 1917 s. 73 [ang. 01.05 1917 s. 6081, reprint – absolute celibacy]).

42.1. Nowy punkt 7)

7) Nie wiadomo dlaczego ŚJ by chcieli, aby księża łamali celibat żeniąc się, mając już wcześniej podjęte „pierwsze zobowiązanie” co do bezżeństwa. Bardzo podobną zasadę odnoszącą się do wdów podaje św. Paweł pisząc o „wyroku potępienia” dla tych kobiet, które właśnie „złamały pierwsze zobowiązanie” co do życia we wdowieństwie: „Młodszych zaś wdów nie dopuszczaj [do służby Kościołowi]! Odkąd bowiem znęciła je rozkosz przeciwna Chrystusowi, chcą wychodzić za mąż. Obciąża je wyrok potępienia, ponieważ złamały pierwsze zobowiązanie” (1Tm 5:11-12). To samo by czekało księży, którzy by złamali pierwsze zobowiązanie.

45.11. W przekładzie z roku 2018 ŚJ oddali te słowa następująco: „Szczęśliwi ci, którzy krzewią pokój (...) [Przypis] Lub „ci, którzy są usposobieni pokojowo”. Dosł. „czyniący pokój””.

45. Na końcu dopisano art.

Australia – jak Świadkowie Jehowy neutralność łamali (cz. 1-2);

Król północy i król południa – nowe światło z roku 2018!

46.1.2 Popatrzmy na poniższe słowa: „Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie” (Kpł 17:10-11). Widzimy z tego, że w ST krew była „przebłaganiem za życie”, jako ofiara składana na ołtarzu. Natomiast w NT wiele razy jest mowa o tym, że krew Jezusa daje nam życie, za nas została przelana, będąc ofiarowaną za nas (np. Mt 26:28, Łk 22:20, J 6:54-56, 19:34, Rz 3:25, 5:9, 1Kor 10:16, Kol 1:20, Ef 1:7, 2:13, Hbr 9:14, 10:19, 10:29, 12:24, 13:20, 1P 1:19. 1J 1:7, 5:6-7, Ap 7:14, 12:11).

46.1. Nowy punkt 7)

7) Jak zastosować w stosunku do ŚJ i transfuzji krwi biblijny tekst „w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów (...) [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Ponieważ wszystko, co Bóg stworzył jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać. Staje się bowiem poświęcone przez słowo Boże i przez modlitwę” (1Tm 4:1, 3-5)?

Otóż ŚJ nauczają, że transfuzja krwi jest spożywaniem jej i właśnie oni zakazują tego jedzenia: „Świadkowie Jehowy nie zgadzają się na transfuzję krwi. Swoje stanowisko opierają na Biblii, w której już na początku czytamy: »Tylko mięsa z jego duszą – jego krwią – nie wolno wam jeść«” (Przebudźcie się! Nr 6, 2009 s. 30).

49. Na końcu dodałem art.

Więcej na powyższy temat patrz książka i artykuły:

książka pt. „Pokolenie roku 1914” i oczekiwania Świadków Jehowy (2015)

57. Na końcu dodałem art.

Odłączenie się – kiedy wprowadzono i co oznacza ten termin w organizacji Świadków Jehowy? (cz. 1-2);

Bibliografia

„Podręczna Encyklopedia Biblijna” ks. E. Dąbrowski, Poznań-Warszawa-Lublin 1959

Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? (2018);

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020