Tradycja

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-11-20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
1 Kor 11, 2 2 Tes 2, 15 2 Tes 3, 6
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy o tradycji w swoich publikacjach:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism
str.969
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
2 Tm 2, 1-4 Edycja św. Pawła
str.2606
Edycja św. Pawła
str.2606

Czy Świadkowie Jehowy wobec ciągłych zmian nauk, które głoszą, są ludźmi godnymi zaufania? Czy Świadkowie Jehowy z kolei byliby zdolni nauczać innych, jeśli sami przyznają, iż:

Strażnica 15 września 2013
15 września 2013
Strażnica 15 września 2013
str.14

Czy Świadkowie Jehowy potrafią wykazać się sukcesją apostolską zaczynając od I w. po Chr.? Czy potrafią wskazać swoich poprzedników w wierze, cofając się przez wszystkie wieki chrześcijaństwa, aż do Apostołów? Czy historia chrześcijaństwa wspomina coś o Świadkach Jehowy w XVI w., X w., V w. I w. po Chr. o Organizacji Świadków Jehowy? Od kiedy Świadkowie Jehowy mają swoją tradycję i skąd ona się wywodzi?

Zobacz więcej:

W publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism
str.970
"Jezus korzystał z tradycji Izraela i to tej, która nie została spisana w Biblii. Cytował też słowa przekazywane przez tradycję ludzką"
Zobacz więcej:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism
str.970

Nie wszystko zostało spisane przez pisarzy Nowego Testamentu:

J 20, 30-31
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A te, które nie zostały spisane, przeszły do Tradycji (przez duże T).

Mały Słownik Teologiczny Mały Słownik Teologiczny Mały Słownik Teologicznywyd.1960
Mały Słownik Teologicznystr.384 Mały Słownik Teologicznystr.384 Mały Słownik Teologicznystr.385

Strażnica 15 grudnia 2013
15 grudnia 2013
Strażnica 15 grudnia 2013
str.8

O jakie tradycje "religii fałszywych" chodzi Świadkom Jehowy , które to stawiają się na równi z Pismem Świętym?


Strażnica 15 grudnia 2013
15 grudnia 2013
Strażnica 15 grudnia 2013
str.8

A które to myśli, które weszły do natchnionym Pism, Świadkowie Jehowy zachowują?

Strażnica 15 grudnia 2013
15 grudnia 2013
Strażnica 15 grudnia 2013
str.9

Czy Świadkowie Jehowy mocno trzymają się Tradycji, o której pisał św. Paweł w innym miejscu?

Dz 20, 7

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Gdzie i w którym zborze na świecie, Świadkowie Jehowy gromadzą się w niedzielę na "łamaniu chleba"? W żadnym miejscu! Aby ukryć tę Tradycję, która wypływa wprost z Pisma Świętego, Świadkowie Jehowy w swojej Biblii usunęli wyrażenie "łamanie chleba" i zastąpili innym wyrażeniem "spożywanie posiłku":

Zobacz więcej:

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie korzystają z wiarygodnego źródła, nie ufają mu i nie stosują w swoim postępowaniu? Zobaczmy choćby ten przykład z 1 Listu do Koryntian:

1 Kor 11, 18-20 Biblia Tysiąclecia Pallottinum 1 Kor 11, 33-34 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 15 stycznia 2012
15 stycznia 2012
Strażnica 15 stycznia 2012
str.6

Nie jest tak do końca prawdą:

obrazek "Kościół nie mógł zbłądzić, bo jest „Ciałem Chrystusa” 1Kor 12:27. Chrystus jest Jego „Głową” (Ef 1:22) i ma być z nim przez wszystkie wieki (Mt 28:20; por. Ef 3:21). Duch Św. też miał być z Kościołem na zawsze (J 14:16; por. Ap 3:6). Kościół wraz z Chrystusem ma przez wszystkie wieki oddawać chwałę Bogu (Ef 3:21).
Gdyby Kościół po śmierci Jana stał się, jak uczą ŚJ, odstępczy, to jak by to źle świadczyło o Apostołach i ich uczniach. Przecież mieli oni wychować sobie następców, a jeżeli tego nie umieli, to cóż by o nich wtedy powiedzieć (1Tm 6:20, 2Tm 2:2, 1:13n.). Chrystus nawet modlił się za tych, których Apostołowie pozyskają: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie” J 17:20; por. 10:16, 20:29. Czyżby modlitwa Jezusa była bezskuteczna i uczniowie Apostołów porzucili prawdę Chrystusową?"

"Kościół nie mógł zbłądzić i odstąpić od Jezusa, bo „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” Ef 5:25nn. Odstępowali od Jezusa przez wieki jedynie ludzie, którzy opisani są na przykład w Dz 20:30 i 2P 2:1nn. ŚJ mylnie odnoszą te wersety do całego Kościoła zamiast do jednostek czy grup ludzi (Ga 1:6-9, 1J 2:18n.)."

"Gdyby cały Kościół miałby być po śmierci Apostołów odstępczy, to po co Paweł pisał Tymoteuszowi: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2:2. Po co by kazał ustanawiać Tytusowi i Tymoteuszowi nowych prezbiterów (Tt 1:5, 1Tm 5:22). Widać, że o odstępczości Kościoła uczą ŚJ, a nie Apostoł." (str.449-450)
Zobacz więcej:

Strażnica 15 marca 2010
15 marca 2010
Strażnica 15 marca 2010
str.9

Pismo Święte nic nie mówi, iż św. Marek napisał swoją Ewangelią "pod wpływem natchnienia od Jehowy":

2 Tm 3, 16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jak czytamy w powyższej Strażnicy o "najstarszej tradycji", to jak Świadkom Jehowy jest potrzebne, to nagle przypominają sobie, że istnieje coś takiego jak Tradycja. Przecież to ona gwarantuje nam, że te, a nie inne Księgi Pisma Świętego włączono do kanonu Pisma Świętego. To jest Tradycja katolicka.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Edycja św. Pawła
str.2211
Edycja św. Pawła
str.2211
Zobacz więcej:

Jan Lewandowski

Świadkowie Jehowy mają całą masę nauk, które nie są biblijne ani w ogóle nie były znane apostołom, czy pisarzom NT, zatem są właśnie takim "osobistym upodobaniem". Kilka przykładów poniżej:

1 Wierzą, że w roku 1918 nastąpiło niewidzialne zmartwychwstanie członków 144 000 wybrańców do królowania w niebie (Od raju utraconego do raju odzyskanego", str. 192). Nigdzie w Biblii nie ma takiej nauki, nawet daleko pośrednich wzmianek na ten temat. Przy tej okazji nasuwa się ciekawa refleksja. Świadkowie Jehowy często się wykłócają z katolikami o istnienie jakiegoś słowa w Biblii, co niby jest ważne przy uznaniu jakiejś nauki biblijnej. Mówią, że takich słów jak Trójca czy czyściec nie ma w Biblii, więc dlatego w to nie wierzą ("Prowadzenie rozmów na podstawie Pism" str. 390). Zauważmy jednak, że ich określenie "niewidzialne zmartwychwstanie" też w Biblii nie istnieje, a jednak tym razem już im to nie przeszkadza i nie widzą powodu aby przez to w to nie wierzyć. Myślę, że komentarz dla tej sytuacji jest zbyteczny
2 Wierzą, że Jezus przyszedł w roku 1914 niewidzialnie. Opierają to na naciąganej interpretacji nie związanych ze sobą tematycznie wersów Biblii. Nigdzie w Biblii nie ma, że Jezus miał przyjść w roku 1914 niewidzialnie.
3 Twierdzą, że dni ostatnie rozpoczęły się od roku 1914, choć nigdzie w Biblii takiej nauki nie znajdziemy. Zamiast tego znajdziemy coś przeciwnego, mianowicie stwierdzenia, że dni ostatnie trwają już za czasów apostołów (por Jk 5:1, 3, gdzie nawet w przekładzie Biblii Świadków wynika, że dni ostatnie już trwają za czasów piszącego ten list)
4 Wierzą, że w roku 1918 Jezus zaczął sądzić zbory ("Wspaniały finał.....", str. 32). Nigdzie w Biblii nie ma takiej nauki.
5 Wierzą, że od roku 1918 rozpoczęła się "godzina próby" z Ap 3:10, 11 ("Wspaniały finał....", str. 32). Nigdzie w Biblii nie ma o tym ani słowa.
6 Uczą, że białych kamyków z Ap jest tylko 144 000 ("Wspaniały finał...." str. 46). Nigdzie w Biblii ani słowa o tym.
7 Uczą, że Ohydą spustoszenia z Mt 24:15 jest Liga Narodów i ONZ, choć Biblia nigdzie o tym nie mówi ("Wspaniały finał Objawienia bliski", str. 194, 195).
8 Uczą, że w 1914 Jezus miał wojnę z szatanem w niebie (Strażnica, rok CVII, nr 19, str. 15). Biblia nie wspomina o tym ani słowem.
9 Uczą, że po Armagedonie ludzie będą "wydawać na świat dzieci" (Strażnica, rok CVI, nr 17, str. 12-13). Ta nauka jest nie znana Biblii.
10 Uczą, że po Armagedonie nadzorcy Świadków będą w królestwie sprawować władzę (Świadkowie Jehowy głosiciele...", str. 262-263).
11 Uczą, że 2300 wieczorów i poranków z Dn 8:14 wypełniło się na ich Organizacji i jest to okres od roku 1938-1944 (Strażnica, rok XCIII, nr 6, str. 14-16, Strażnica, rok CIV, nr 15, str. 13-14).Wtedy właśnie, według nich "nadzorcy" i "wyznaczający zadania" z Izajasza 60:17 doprowadzili do wypełnienia się proroctwa o porankach z Dn 8:14, właśnie na systemie zarządzania Organizacji Świadków Jehowy (Strażnica, 15 stycznia 2001, str. 28). Nie trudno się domyślić, że nigdzie w Biblii ani słowa o tym.
12 Uczą, że Wielki Jubileusz z Kpł 25:10 zaczął się w roku 33 n.e (Strażnica, rok CVIII, nr 3, str. 19). Zapytaj Świadka Jehowy, gdzie o tym jest w Biblii.
13 Uczą, że królowie północy z Dn 11:27-31 to cesarstwo niemieckie, Wielka Brytania, hitlerowska III rzesza, mocarstwo anglo-amerykańskie ("Pilnie zważaj na proroctwa Daniela", str. 268).
14 Uczą, że drzewo z Daniela 4 przedstawia "coś ważniejszego, zwierzchnią władze Boga, zwłaszcza w odniesieniu do naszej ziemi" ("Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi", str. 139). Nigdzie w Biblii nie ma takich słów, że to drzewo jest czymś "ważniejszym" jak sugerują. Biblia odnosi to drzewo tylko i wyłącznie do Nabuchodonozora (Dn 4:18-19). Do niczego więcej. Co ciekawe, na bazie tej własnej nie biblijnej tradycji wobec tego drzewa, wyliczają niewidzialne przyjście Jezusa na rok 1914 (patrz powyższa książka, str. 139 -141).
15 Wierzą, że powołanie do "niebiańskiego grona" 144 000 chrześcijan zakończyło się w roku 1935 (Strażnica, nr 4, 1995, str. 19). Nigdzie o tym w Biblii.
16 Uczą, że biblijna ewangeliczna przypowieść o łazarzu i bogaczu oznacza faryzeuszy (bogacz) i biedny lud, któremu faryzeusze odmawiają przywilejów ("Największy ze wszystkich ludzi", rozdz. 88). Biblia o tym ani słowa.

Myślę, że już kilka z tych przykładów wystarczy, aby ukazać jak wiele nie biblijnych nauk mają Świadkowie Jehowy, wbrew powyżej cytowanej deklaracji z ich książki "Prowadzenie rozmów...", gdzie zapewniali że w swych naukach zawierają tylko prawdy jasno wyrażone w Biblii. Po powyższym widać, jak nierealny i nie występujący w praktyce jest to postulat.

Werset z 1 Kor 4:6, aby "nie wychodzić poza to co napisane" mogą więc teraz przyłożyć do siebie i zobaczyć co w porównaniu z powyższym im wyjdzie.

Zobacz więcej:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.33
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.34

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021