Świadkowie Jehowy "cytują"

Autor: Piotr Andryszczak

Publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, ma pomagać Świadkom Jehowy rozmawiać z osobami spoza Organizacji. Otóż Świadkowie Jehowy powołali się na Justyna Męczennika i cytują fragment z książki "Dialog z Żydem Tryfonem". Jak wygląda wiarygodność Towarzystwa Strażnica - każdy może ocenić sam.

Na stronie 194 podają cytat i podają źródło, z którego cytują:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.194
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.195

Prowadzenie rozmów... (wyd. 1991) cytuje identycznie, jak czytamy powyżej. Jak widzimy, Towarzystwo Strażnica cytując dany fragment powołało się na konkretną książkę, podając tytuł, autora i stronę. Po sprawdzeniu u źródła, okazuje się, że dokonano z pełną premedytacją fałszerstwa cytatu. Oto dowody:

Dialog z Żydem Tryfonem
wyd.1926
Dialog z Żydem Tryfonem
str.295

"sprawiedliwość, dobroczynność, wiarę i nadzieję, które mamy od samego Ojca" (cyt. z "Prowadzenia...")

"sprawiedliwość, ludzkość, wiarę i nadzieję, płynącą przez Ukrzyżowanego od samego Ojca" (cyt. z książki).

Za słowem: "nadzieję" wstawiono w "Prowadzeniu rozmów..." słowa: "które mamy", a usunięto "płynącą przez Ukrzyżowanego".


W tej samej książce w temacie Trójcy Świętej dokonano manipulacji cytatem z Encyklopedii Britannica. Wycięto dość istotną informację. Zobaczmy jak wygląda ten cytat:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.365

Zobaczmy natomiast jak to wygląda w samej Encyklopedii:

Encyklopedia Britannicazob. Encyklopedia Britannicazob.
Encyklopedia Britannica
Trynitarian 928
Encyklopedia Britannica
Trynitarian 928
"W Nowym Testamencie nie spotykamy ani słowa Trójca, ani wyraźnego potwierdzenia tej doktryny, a Jezus i jego naśladowcy nie myśleli zaprzeczać Szemie ze Starego Testamentu: "Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. (Pwt 6:4)". Pierwsi chrześcijanie, jednakże, musieli radzić sobie z implikacjami związanymi z przyjściem Jezusa Chrystusa i obecnością i mocą Bożą wśród nich tj. Ducha Świętego, którego przyjście było związane z obchodzeniem Zielonych Świątek. Ojciec, Syn i Duch Święty współdziałali w takich fragmentach NT jak Wielkie Rozesłanie: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28,19); i w błogosławieństwie apostolskim: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 13:14). Tak więc Nowy Testament dał podwaliny nauki o Trójcy. Doktryna ta kształtowała się stopniowo przez kilka stuleci wśród licznych sporów".

Widzimy jak na dłoni, że pewne słowa (te pogrubione i podkreślone) w Encyklopedii są bardzo niewygodne dla Strażnicy, więc po prostu zostały pominięte.

Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013
SIERPIEŃ 2013
Przebudźcie się! SIERPIEŃ 2013str.13

A co takiego Świadkowie Jehowy wykropkowali? Zobaczmy:

Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowywyd.2004
Błędy doktryny Świadków Jehowystr.435 Błędy doktryny Świadków Jehowystr.435
Błędy doktryny Świadków Jehowystr.435 Błędy doktryny Świadków Jehowystr.435

Świadkowie Jehowy nauczają, iż werset z Listu do Rzymian ("z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen" Rz 9,5 BT) trzeba tak z greckiego przetłumaczyć, aby Bogiem w tym fragmencie okazał się Bóg Ojciec, a nie Syn. W tej publikacji Świadkowie Jehowy sugerują, że autor kom. KUL-u Listu do Rzymian, którego cytują, potwierdza ich myśli:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.380

Sprawdźmy u źródła, czy autor komentarza KUL-u ma zbieżne myśli z redaktorami Strażnicy:

List do Rzymina KULzob. wyd.1978
List do Rzymina KULstr. 201
List do Rzymina KULstr. 202

Kiedy przeczytamy szerszy kontekst, to okaże się, że autor miał zupełnie inne zdanie, niż sugeruje swoim czytelnikom Towarzystwo Strażnica. Mamy tutaj przykład manipulacji i przemilczania niewygodnych tekstów.


Podobnie postępuje Strażnica tym razem w temacie chrztu. Cytując Encyklopedię Katolicką urywają akurat ten fragment, który mówi o chrzcie przez polanie wodą. Dlaczego to czynią? Oto przykład z tej publikacji:

Strażnica 1 marca 1989
1 marca 1989
Strażnica 1 marca 1989
str.12

A jak wygląda cały fragment? Zobaczmy:

Encyklopedia Katolicka
Tom III, Lublin 1985
Strażnica 1 marca 1989
kolumna 353

Jak możemy się przekonać, Świadkowie Jehowy urywają cytat i w ten sposób przemilczają dalszą informację o chrzcie przez polanie.


Ciekawą sytuację mamy znowu w tej publikacji, gdzie Towarzystwo Strażnica twierdzi, iż katolicka nauka o czyśćcu nie ma podstaw biblijnych, a uzasadniając swoje twierdzenia, Towarzystwo powołuje się na Słownik Teologiczny, który rzekomo ma to potwierdzić:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.66

Zobaczmy czy rzeczywiście Słownik Teologiczny potwierdza tezę Towarzystwa Strażnica:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.1985 zob.
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.118

Nie wiem na co liczyło Towarzystwo Strażnica, chyba na to, że nikt tego nie sprawdzi. Autor w Słowniku Teologicznym podaje wyraźnie, iż odnośnie czyśćca "wiara Kościoła ma swoje podstawy w tekstach Starego i Nowego Testamentu".

Może pod wpływem krytyki, Towarzystwo Strażnica wycofało się z powoływania się na powyższy Słownik w drugim wydaniu "Prowadzenia rozmów..." (wyd. 2001):

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.66

Prawda, która prowadzi do życia wiecznego Prawda, która prowadzi do życia wiecznego Prawda, która prowadzi do życia wiecznegowyd.pol.1970
Prawda, która prowadzi do życia wiecznego Prawda, która prowadzi do życia wiecznego
str.10
The truth that leads to eternal life The truth that leads to eternal life The truth that leads to eternal lifewyd.1968
The truth that leads to eternal life
The truth that leads to eternal life
str.9

Rok 1975 przyszedł i... odszedł. Nastała też potrzeba korekty, więc w kolejnym wydaniu książki Prawda, która prowadzi do życia wiecznego wydanej w j. angielskim w roku 1981, dokonano manipulacji cytatem Deana Achesona. Usunięto słowa "za piętnaście lat", a wstawiono "wkrótce" (ang. soon):

The truth that leads to eternal life The truth that leads to eternal life The truth that leads to eternal lifewyd.1981
The truth that leads to eternal life
str.9
"Również, jak doniesiono w roku 1960, były amerykański sekretarz stanu, Dean Acheson, oświadczył, że nasze czasy są "okresem bezprzykładnej niepewności i bezprzykładnego stosowania przemocy". Opierając się na tym, co według jego wiedzy działo się wówczas na świecie, doszedł do wniosku, że wkrótce "obecny świat stanie się zbyt niebezpieczny, aby można było na nim żyć.”"

Porównajmy:

PRAWDA, która prowadzi do ŻYCIA WIECZNEGO wyd.1970 Prawda, która prowadzi do życia wiecznego
str.9
THE TRUTH that leads to ETERNAL LIFE wyd.1981 The truth that leads to eternal life
str.9
THE TRUTH that leads to ETERNAL LIFE wyd.1968 Prawda, która prowadzi do życia wiecznego
str.9
THE TRUTH that leads to ETERNAL LIFE wyd.1981 The truth that leads to eternal lifestr.9

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021