Rok 1914 - szczególna data według proroctw biblijnych
wg książki
"CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-09-07

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
wyd.2013
Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia

Czego naprawdę uczy Bibliastr.215
Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.215

Rzeczywiście, Świadkowie Jehowy jako badacze Pisma Świętego zapowiadali ważne wydarzenie, które miało się spełnić w roku 1914. Miał być wówczas... Armagedon (Ap 16, 16):

The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.101
"Niechaj przeto rzecz ta nie zdaje się być dziwną, że jak w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody, ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i obejmuje władzę, według proroctw, od R. P. 1878 i że 'walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16:14), która zakończy się w 1914 r kompletnym obaleniem obecnej władzy, już się rozpoczęła."

Czy rok 1914 zakończył się kompletnym obaleniem obecnej władzy?


Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.215 Czego naprawdę uczy Bibliastr.216

Pismo Święte nic nie wspomina o "tronie Jehowy" oraz nic nie mówi, że "Jerozolima symbolizowała władzę Jehowy". Pismo Święte mówi o Bogu, a nie o "Jehowie". Komentarz do 1 Krn 29, 20-22.

Czego naprawdę uczy Bibliastr.776

1 Krn 29, 23-25

Czego naprawdę uczy Bibliastr.777

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.216

Data wymyślona dla potrzeb ideologicznych. Nie ma ona potwierdzenia ani w Piśmie Świętym, ani w historii. Encyklopedia Powszechna podaje:

Encyklopedia PWNwyd.1984 Encyklopedia PWN Encyklopedia PWNstr.358
Zob. więcej:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.216

Założenie jest nieprawdziwe (wymyślona data), to i wynik również. O rzekomym przyjściu Jezusa w roku 1914 Pismo Święte milczy. W roku 1914 zapowiadany Armagedon nie nadszedł, to wymyślono przyjście Jezusa (obecność).

Zobacz:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.217

O czym czytamy w Księdze Daniela?

Ed. św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. Dn 4, 10-16 Ed. św. Pawła
str.1950
Ed. św. Pawła
str.1951

Po powołaniu się na Dn 4, 10-17 następuje już ze strony Świadków Jehowy zręczna manipulacja i próba nadania innego znaczenia. Świadczy o tym dalszy kontekst całej wypowiedzi. Otóż Świadkowie Jehowy tak to opisują:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.217

Świadkowie Jehowy przemilczają, iż od wersetu 17 następuje wyjaśnienie snu i dotyczy on samego króla, Nabuchodonozora:

Dn 4, 17-19

Ed. św. Pawła
str.1951
Ed. św. Pawła
str.1950

Warto tu jeszcze wspomnieć o różnych pomysłach Świadków Jehowy:

Nadszedł czas wyd.1920 Prawda was wyswobodzi wyd.1946 Będziesz mógł żyć wiecznie... wyd.1984 Pismo Święte
"Znamienne to drzewo, w swej chwale i piękności, reprezentowało pierwotne królestwo świata" (s.99) "Przeto to wielkie drzewo dosięgające aż do nieba, które Nabuchodonozor, król babiloński widział, obrazowało niebieski urząd Lucyfera" (s.219) "Wielkie drzewo w 4 rozdziale Daniela przedstawia Panowanie Boże (...) zwierzchnią władzę Boga" (s.139) "Drzewem, które widziałeś, które rosło i stawało się coraz mocniejsze (...) jesteś ty, królu"
Zobacz:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.217

Taki właśnie pozwalają wysnuć wniosek? Świadkowie Jehowy po raz kolejny manipulują wersetami biblijnymi i próbują im nadać własną interpretację. Jest ona fałszywa, ponieważ Pismo Święte w kontekście mówi zupełnie coś innego, nić chcieliby Świadkowie Jehowy. Jest im akurat to potrzebne do własnych obliczeń, by wyszło im tak, jak sobie założyli, czyli rok 1914. Jak pokazać Świadkom Jehowy ich błędną interpretację? Zobaczmy:

Byłem Świadkiem Jehowy Byłem Świadkiem Jehowywyd.1991 Byłem Świadkiem Jehowy Byłem Świadkiem Jehowy
Byłem Świadkiem Jehowystr.122 Byłem Świadkiem Jehowystr.123

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.217 Czego naprawdę uczy Bibliastr.218

Żaden okres w roku 607 przed narodzeniem Chrystusa się nie rozpoczął, ponieważ ta data nie ma żadnego potwierdzenia ani w historii, ani w Piśmie Świętym. Pismo Święte również milczy, iż w roku 1914 "dobiegły wtedy kresu "wyznaczone czasy narodów"". Pismo Święte milczy też o rzekomym wstąpieniu Chrystusa w roku 1914 na tron w niebiańskim Królestwie Bożym.


Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.218

Pismo Święte nic nie mówi o "obecności" Jezusa w charakterze niebiańskiego Króla od roku 1914. Pismo Święte mówi o paruzji Chrystusa, czyli o widzialnym powrocie na Sąd Ostateczny. To właśnie Jego powrót miały poprzedzić różne wydarzenia, jak wojny, trzęsienia ziemi, klęski głodu. Pismo Święte również nic nie mówi o rozpoczętych "dniach ostatnich" w roku 1914.

Zobacz:

"Dni ostatnie" rozpoczęły się z chwilą przyjścia Syna Bożego na ziemię:

Dz 2, 17 Hbr 1, 1-2 Hbr 9, 26 1 Kor 10, 11 Ga 4, 4
"W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny" "Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna" "Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie." "A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów" "Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem"

"Ostatnie dni" dotyczą czasów mesjańskich - od narodzenia Chrystusa do Jego przyjścia na Sąd Ostateczny.


Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.218
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.72

Dlaczego Świadkowie Jehowy obliczając biblijny "czas" czyli rok ustalają, iż ten rok ma 360 dni i stosują go do roku kalendarzowego? Przecież rok kalendarzowy nie ma 360 dni, lecz 365 dni. Lata 1914, 1912, 1911...itd. mają po 365 dni nie licząc roku przestępnego. Wyliczanka więc powinna wyglądać: 7 x 365 = 2555 lat.. Gdy tak będziemy liczyć nie wyjdzie rok 1914. A więc cała "chronologia" Świadków Jehowy upadnie. W tym kontekście należy zapytać Świadków Jehowy, dlaczego dla zrównania roku żydowskiego z słonecznym nie dodali do każdego roku ok. 5 dni i 6 godzin tak, jak czynili to Żydzi? Kalendarz żydowski był kalendarzem księżycowo - słonecznym. Dla uzgodnienia roku księżycowego z rokiem zwrotnikowym Żydzi dodawali w określonych latach trzynasty miesiąc.

Zobacz więcej:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2013 Czego naprawdę uczy Bibliastr.215
Rok 1914 nie jest żadną szczególną datą w świetle proroctw biblijnych. Pismo Święte nie wspomina o niej oraz z całą stanowczością należy stwierdzić, iż żadne biblijne proroctwo nie wskazywało na tę datę. O roku 1914 możemy mówić jako o roku rozpoczęcia I wojny światowej, a w kontekście Świadków Jehowy o fałszywym proroctwie, kiedy to właśnie w tym roku miał nastąpić Armagedon.

Zobacz:

Jan Lewandowski

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024