"Prawda o Bogu i Jezusie"
wg Świadków Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-12-06

W jednej z publikacji Świadków Jehowy, w Strażnicy Nr 1 z 2020 roku, podjęto po raz kolejny temat, kim jest Bóg i kim jest Jezus Chrystus:

Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020

Przyjrzyjmy się w jaki sposób omówiono te tematy.

Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.9

Którzy to ludzie oddają cześć wielu bogom? Szkoda, że Świadkowie Jehowy nie napisali, kto to. My wierzymy w jednego Boga i Jemu oddajemy cześć i chwałę:

Mszał Rzymski Mszał RzymskiPoznań 1986 Mszał Rzymski
Mszał Rzymski Mszał Rzymski

Chwała należy się Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu:

Flp 4, 20 2 P 3, 18 1 P 4, 14
"Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen." "Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen. " "Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa."

Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.9

W Iz 42, 8 Bóg nie powiedział: "Ja jestem Jehowa". To nie jest imię Boga! W tym wersecie w j. hebrajskim występuje tetragram JHWH, z punktacją masorecką, a nie "Jehowa":

Prorocy (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma (oznaczenia) Pismawyd.2008 Pisma Tab.kod.gram. (1) (2) (3) (4)

Iz 42, 8

Prorocy Vocatiostr.871

Przypomnijmy, iż Świadkowie Jehowy sami podkreślają, że poprawna wymowa brzmi Jahwe:

Strażnica 1961 Nr 15Strażnica 1961 Nr 15 Strażnica 1961 Nr 15str.12
Zobacz więcej:

Świadkowie Jehowy nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, iż Jahwe, to nie jedyne imię Boga:

Iz 63, 16 Am 5, 27 Iz 57, 15 1 P 4, 13. 16
"„Odkupiciel nasz to Twe imię odwieczne”" "„mówi Jahwe, Bóg Zastępów to imię Jego”" "„którego stolica jest wieczna, a imię Święty”" "„powodu imienia Chrystusa (...) niech wychwala Boga w Tym imieniu”"
Ef 3, 14n Hbr 11, 16 Wj 34, 14 Wj 3, 13n. Pnp 1, 3
"„przed Ojcem od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo”" "Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga” tzn. Boga Abrahama, Boga Izaaka, Boga Jakuba" "„bo Jahwe ma na imię Zazdrosny...”" "„jakie jest Jego imię (...) odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, Który Jestem”" "„olejek rozlany - imię Twe” - alegoria stosowana do Jahwe lub Chrystusa"

Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.9

Pan to również imię: "A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW." (Ap 19, 16). O "Jehowie" w Dn 9, 4 ani słowa:

Pisma (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma (oznaczenia) Pismawyd.2009 Pisma Tab.kod.gram. (1) (2) (3) (4)

Dn 9, 4

Pisma Vocatiostr.603

O "Jehowie" ani słowa w Dn 9, 4. Tam jest tetragram JHWH. Zauważmy też, że w tym wersecie mamy modlitwę do JHWH takimi słowami: "O Panie Boże...". Czyli Pismo Święte ukazuje nam modlitwę do Boga, właśnie w ten sposób.


Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.9

Świadkowie Jehowy na tej ilustracji manipulują imieniem Bożym. Z lewej strony twierdzą, że imię Boga "w oryginale" pojawia się "jakieś 7000 razy", następnie widzimy otwartą Biblię i "JEHOWA to imię Boga", a z prawej strony wymienione są tytuły. Otóż nie jest to prawdą. W oryginale nie występuje słowo "Jehowa", lecz wyłącznie tetragram JHWH. Świadkowie Jehowy chcą wmówić czytelnikom, że Bóg posiada tylko jedno imię "Jehowa", a Bóg, pan, Ojciec, to jedynie tytuły.

Znaczenie imienia JahweZNACZENIE IMIENIA JAHWE Znaczenie imienia JahweKatowice 1991 Znaczenie imienia Jahwe
Znaczenie imienia Jahwestr.45
Znaczenie imienia Jahwestr.46
Znaczenie imienia Jahwestr.47
Znaczenie imienia Jahwestr.48

Błędną formę imienia Bożego "Jehowa" z uporem powielają Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach, mało tego, włożyli to słowo do swojej Biblii w 237 miejscach.

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
W „Chrześcijańskich Pismach Greckich...” w 237 miejscach za określenie Pan wstawili słowo „Jehowa”. W wielu z tych przypadków my odnosimy tytuł „Pan” do Syna, a nie do Ojca. Aby usprawiedliwić ‘poprawianie’ Biblii ŚJ powołują się na kilka fragmentów greckiego ST, tzw. Septuaginty, które zawierają tetragram JHWH, a nie określenie Kyrios tzn. Pan. Mówią, że odstępczy chrześcijanie usunęli z NT imię Jehowa, które tam było (!?). Najstarsze istniejące papirusy NT z II w. po Chr., nie potwierdzają koncepcji ŚJ. Wynikałoby wobec tego, że usunięcia dokonano w I w., za życia św. Jana i jego uczniów, co jest absolutnie niemożliwe. Nie wiadomo też, czy pierwsi chrześcijanie korzystali z Septuaginty, która zawierała tetragram JHWH. Było przecież wiele egzemplarzy, więc i takie, które tetragramu nie posiadały. Potwierdza to cały NT (cytujący fragmenty ST), greckie księgi ST, jak i cytaty z Biblii w pismach chrześcijan pierwszych wieków, których też posądzają ŚJ o usuwanie tetragramu JHWH. Po co pierwsi po Apostołach chrześcijanie mieliby usuwać z Biblii tetragram JHWH, jeżeli sami w niektórych pismach używali imienia Boga zapisując je po grecku jako Jawe, Iauai, Iaue, a dotyczy to Klemensa Aleksandryjskiego (ur. 150) i Orygenesa (ur. 185) („Imię Boże...” s. 7). To, że Apostołowie korzystali z Septuaginty, która nie zawierała tetragramu, a określenie Kyrios (Pan) potwierdza Hbr 1:10. Autor listu cytuje w nim Ps 102:26, według Septuaginty, zastosowując go do Jezusa (ŚJ podobnie; „Prowadzenie rozmów...” ed. 1991 s. 378; ed. 2001 s. 374). Gdyby Septuaginta, z której korzystali Apostołowie, zawierała w Ps 102:26 imię Jahwe, to wynikałoby z tego, że w Hbr 1:5-9 Bóg Ojciec przemawia do Jahwe (!). Psalm ten bez wątpienia w ST hebrajskim odnoszony jest do Jahwe, co potwierdza tam wiersz 1 i dziewięciokrotne występowanie w nim tetragramu. Autor skorzystał jednak z tego, że jego Septuaginta zawiera w Psalmie określenie „Pan” i mógł tym samym zastosować te słowa do Syna, jednocześnie podkreślając równość Osób Ojca i Syna. Patrz też 1P 2:3 omówiony w rozdz. Imię Chrystusa pkt 10.2. Fragmenty Septuaginty zawierające tetragram nie świadczą też o tym, że imię Jahwe było wymieniane przez czytającego. Kpł 24:16 według Septuaginty uczy: „Kto będzie wymieniał imię Boże umrze śmiercią”. Wobec tego nie mogła Septuaginta raz zachęcać do wymawiania tego imienia, a równocześnie zakazywać używania go. Wynika z tego, że i Żydzi hellenistyczni czytali w miejscach występowania tetragramu JHWH imię Pan. ŚJ, kiedy im to wygodne, sami pośrednio potwierdzają to, że oryginalny NT nie zawierał imienia Jehowa. Piszą bowiem: „Manuskrypt, o którym mowa, znaleziono w roku 1892 (...). Chodzi o sporządzony w końcu II lub na początku III wieku n.e. odpis tłumaczenia czterech Ewangelii na język starosyryjski - dialekt języka aramejskiego, który był w użyciu za dni Jezusa. Niektórzy uczeni przypuszczają, że przekładu tego dokonano pod koniec pierwszego stulecia. (...) Po prostu okazuje się, że dzisiejszy tekst Biblii jest zasadniczo taki sam, jak tekst zredagowany przez pierwotnych pisarzy” (Przebudźcie się! Nr 2, 1989 s. 27)." (s.174-175)
Zobacz więcej:

W Strażnicy nie może zabraknąć też walki z Bóstwem Jezusa Chrystusa:

Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.10

Świadkowie Jehowy twierdzą, że Bóg jest niewidzialny i żaden człowiek Go nie widział. Chrześcijanie natomiast wierzą, że Jezus jest Bogiem. Ale skoro żaden człowiek Boga nie widział, więc jasne jest, że Jezus nie może być Bogiem, bo przecież był na ziemi i był widziany przez wielu. Tylko, że słowa "człowiek" nie ma w tym wersecie. Więcej:

Zobacz:

Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.10

List do Rzymian w rozdziale 16 i wersecie 27 nic nie mówi o "Jehowie". Zauważmy, że słowo "Jehowa" Świadkowie Jehowy dopisują tylko w komentarzu, ponieważ w samym wersecie jest mowa o: "Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa". Natomiast co z Barankiem, Jezusem Chrystusem? On nie jest wg Świadków Jehowy "godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość", bo rzekomo "Jehowa" jest tylko mądry?

Ap 5, 12 Ap 7, 12
"mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo." "mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen."
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Kol 2, 1-7 Edycja św. Pawłastr.2571

Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.10

Już samo pytanie "Czy Jezus i Bóg to ta sama osoba?", jest pytaniem z tezą i to fałszywą tezą. Towarzystwo Strażnica wmawia swoim czytelnikom, że nauka o Trójcy Świętej mówi, że Ojciec i Syn to jedna osoba. Nie jest to prawdą. Świadkowie Jehowy przedstawiają naukę o Trójcy w fałszywym świetle. W poniższym artykule najpierw przedstawiam dokumenty Kościoła, a w drugiej części nieprawdziwe tezy Świadków Jehowy. Oto materiał dowodowy:

Zobacz:

Pismo Święte nic nie mówi o tym, że Bóg stworzył Syna i "Jehowa posłużył się nim" do stworzenia "wszystkich innych istot i rzeczy". Świadkowie Jehowy aby podeprzeć swoją tezę, w swojej Biblii w Kol 1, 16-17 dodali kilka razy słowo "inne", by z Jezusa zrobić stworzenie:

Zobacz:

Przyjrzyjmy się poniższym wersetom, które przeczą nauce Świadków Jehowy

Iz 44, 24 Kol 1, 15-17 Hbr 1,10
"Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: «Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną?." "On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia4, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie." "Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa."

(Kol 1, 15) - Pierworodny, tzn. zrodzony przed wszystkimi rzeczami stworzonymi (por. J 1,1-3; Hbr 1, 5). Bóg sam stworzył niebo i ziemię i nie potrzebował do tego żadnego stworzenia. W wyznaniu wiary powtarzamy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
Poznań 1986
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.

"Zrodzony a nie stworzony"! Zobaczmy też, jak Świadkowie Jehowy przetłumaczyli werset mówiący o zrodzeniu Syna Bożego. Porównajmy dwa przekłady. Jeden z 1997 roku a drugi z 2018 roku:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Hbr 1, 5

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1504 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1662

Dziwnym trafem, w wersecie tym nie pojawiło się słowo "zrodzić", choć ono występuje w tekście oryginalnym.

Zobacz więcej:

Czy Jezus jest stworzeniem czy Stwórcą? Porównajmy dwa wersety:

Ps 102, 26 Hbr 1, 10
"Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich." "Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa."

Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus został stworzony bezpośrednio przez Boga. Tylko nie wskazali żadnego konkretnego przykładu z Pisma Świętego. Nigdzie nie jest napisane, że Syn Boży został stworzony przez Boga. A te wersety, które Świadkowie Jehowy pokazują jako rzekomy przykład stworzenia, nie mówią tego wprost. Słowo "pierworodny" wcale nie oznacza tego, co chcą Świadkowie Jehowy:

"NT określając Pana słowami „Pierworodny” i „Jednorodzony” mówi, że jest On pierwszym i jedynym zrodzonym, a nie stworzonym (Hbr 1:6, J 3:16, 1J 5:18). Zapytajmy ŚJ, kto rodzi się z człowieka, a kto z Boga. Synem Boga zrodzonym jest przecież Bóg (J 1:18). Określenia -rodny czy -rodzony nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos (Mdr 10:1 wg LXX). Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam. Zapytajmy też, czy stworzenie może stwarzać? Jezus przecież jest Stwórcą (Hbr 1:10, J 1:3, Iz 17:7, Kol 1:16), a nie stworzeniem." (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.95)

Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.10

Wierzymy nie tylko w Ojca, ale też w Syna. Jesteśmy też Jego przyjaciółmi "Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję." (J 15, 14):

J 14, 1-2 J 6, 47 Dz 16, 37
"Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie1 w Boga? I we Mnie wierzcie!" "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne." Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom»"

Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.11

Gdyby Jezus powiedział, że jest Bogiem, Jego misja zakończyłaby się bardzo szybko. Natomiast Jego wypowiedzi skłaniają nas, by wiarę w Bóstwo wyznać. Świadkowie Jehowy robią wszystko, by ukryć tę prawdę i tak tłumaczą wersety Pisma Świętego, by pasowały do z góry założonej tezy. Tutaj podam przykłady:

Zobacz:

Jeśli chodzi o werset (J 7, 29), który cytują Świadkowie Jehowy wg własnej Biblii, to on w rzeczywistości wygląda inaczej i nie mówi, że Jezus jest "przedstawicielem Boga": "Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał" (J 7, 29). Jezus został posłany przez Ojca. W swoim komentarzu Świadkowie Jehowy po raz kolejny manipulują tekstem. Piszą bowiem, iż rzekomo Jezus zwracając się do pewnej kobiety "powiedział o Jehowie". Takie słowa nie padają w Piśmie Świętym. Jezus nic nie mówił o "Jehowie". Jeśli chodzi o słowa z J 20, 17, to mają one takie znaczenie: Mimo zestawienia "mój" i "wasz", nie w ten sam sposób jest On Bogiem i Ojcem dla Chrystusa i dla nas. (Przypis BT). Pismo Święte nic też nie mówi, że "Jehowa wskrzesił Jezusa".

Zobacz:

Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.11

"Jezus zna Boga lepiej niż ktokolwiek inny" - To kim właściwie jest Jezus? Czy stworzenie może znać Boga lepiej od innych stworzeń?

Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 1-11 Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 1-11 Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 1-11wyd.2011 Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 1-11

Łk 10, 22

ed. Święty Pawełstr.545
ed. Święty Pawełstr.551
ed. Święty Paweł
ed. Święty Pawełstr.553
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024