Powtórne przyjście Chrystusa

Autor: Piotr Andryszczak

Czy prawdą jest, iż Świadkowie Jehowy głoszą czystą, nieskażoną prawdę biblijną?

Strażnica 15 lipca 1990
15 lipca 1990
Strażnica 15 lipca 1990
str.13

Świadkowie Jehowy uczyli początkowo, iż Jezus Chrystus powrócił na ziemię w sposób niewidzialny w roku 1874:

Harfa Boża
zob.
wyd.pol.1929 zob.
Harfa Boża
Harfa Boża
str.239
Strażnica 1 maja 1934 Nr 9
1 maja 1934 Nr 9
Strażnica 1 maja 1934 Nr 9
str.141

Nadszedł czas, by prawda biblijna zmieniła się i roztaczała inną woń:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludziwyd.1991 Największy ze wszystkich ludzi
Największy ze wszystkich ludzirozdz.132

Jak to się dzieje, że Świadkowie Jehowy tak badali biblijne proroctwa, że wyszły im dwie daty, rok 1874 i 1914. A co na to Biblia? Czyżby sam Ojciec wyjątkowo objawił Świadkom Jehowy czas powtórnego przyjścia swego Syna, najpierw w roku 1874, a potem w 1914? Zobaczmy, co Pismo Święte mówi nam o Jego przyjściu:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Mt 24,36 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Hbr 9,28 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Mt 24,42-44 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Świadkowie Jehowy jednak się domyślili i podali daty. Mamy tutaj jednak problem. Otóż w tej publikacji przyznają:

Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993
8 kwietnia 1993
Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993
str.4

W związku z tym nasuwają się pytania. Które daty okazały się błędne? Czy chodzi o lata 1874 i 1914? A jeśli tak, to kiedy okazały się błędne?


W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"Nieprawdą jest, że władza i królestwo Chrystusa zaczęły się w 1914 r. Apostołowie i Ewangeliści pisząc, już wtedy, nazywali Chrystusa Królem i Władcą: „A nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa” Jud 4. Patrz Dz 17:7, 5:31, Mt 28:18, 2:2, 21:4n., 27:11, 37, J 1:49, Ef 1:20n., Łk 11:20, 19:38, 1P 3:22, Ap 3:21. 2P 3:18 mówi o chwale niezmiennej Chrystusa, a nie od 1914 r.: „Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dni wieczności”; por. 2P 2:1, Flp 2:9."

"Nieprawidłowo interpretują 1Kor 15:24, 28 („Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu”, „Wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko”). Przekazanie królowania Ojcu nie oznacza zaprzestania królowania Chrystusa, które jest wieczne (patrz pkt 3), lecz oznacza kierunek przepływu daru (odkupienie i zbawienie ludzkości) od Syna do Ojca. Podobnie to, że Ojciec przekazał panowanie Synowi nie oznacza, że sam nie miał udziału w nim (Łk 10:22; por. Łk 22:29, Mt 11:27, J 5:22, 27). Poddanie w kategoriach Bożych, to nie poddanie ludzkie. Poddanie Chrystusa nie oznacza niższości Jego wobec Ojca, lecz bezgraniczne oddanie. To, że Jezus był poddany Maryi i Józefowi (Łk 2:51) nie oznacza, że był od nich niższy. Przeciwnie, jest On już wtedy dla nich Panem (Łk 1:43), Mesjaszem (Łk 2:11), Królem (Mt 2:2), Świętym (Łk 1:35), Synem Bożym (Łk 1:35), Bogiem (Mt 1:23)."

"1P 3:23 mówi: „On jest po prawicy Bożej, gdy poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi”; por. Mt 28:18, Kol 1:13, Ef 5:5. „Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było Mu poddane” (Hbr 2:8), bo On zasiadając „po prawicy Boga” (Hbr 10:12) oczekuje „aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego” (Hbr 10:13), co nastąpi definitywnie przy końcu świata, gdy „nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc” 1Kor 15:24." (str.153-155)

Świadkowie Jehowy uczą, że grecki wyraz paruzja należy przetłumaczyć jako "obecność" (w domyśle oczywiście niewidzialną):

Strażnica 15 stycznia 1993
15 stycznia 1993
Strażnica 15 stycznia 1993
str.5

Skoro paruzja dot. Chrystusa oznacza "obecność", to Świadkowie Jehowy dalej w artykule twierdzą:

Strażnica 15 stycznia 1993
15 stycznia 1993
Strażnica 15 stycznia 1993
str.5

Nie jest prawdą, że Strażnica konsekwentnie przedstawia, "iż od roku 1914 Jezus jest obecny", ponieważ "szczery badacz proroctw biblijnych" może wyczytać w cytowanej już Strażnicy z 1 maja 1934 Nr 9, że Jezus był już obecny od roku 1874:

Strażnica 1 maja 1934 Nr 9
1 maja 1934 Nr 9
Strażnica 1 maja 1934 Nr 9
str.141

Wracając do znaczenia słowa "paruzja", Świadkowie Jehowy powołali się na Słownik grecko-polski Zofii Abramowiczówny w tej publikacji:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.253

ale dziwnym trafem "zapomnieli" podać drugie znaczenie tego słowa

Słownik Grecko-Polski Z. Abramowiczówna
zob.
wyd.1962
Słownik Grecko-Polski Z. Abramowiczówna
str.450

Jak widzimy, Świadkowie Jehowy podali z tego słownika tylko jedno z czterech znaczeń tego słowa, przemilczając znaczenie drugie tzn. "przybycie", które autorka odnosi między innymi do powtórnego przyjścia Chrystusa.

W poniższej Strażnicy cytują również ten sam słownik i podają dwa znaczenia:

Strażnica 1975 Nr 17
1975 Nr 17
Strażnica 1975 Nr 17
str.22

przemilczając również, że chodzi o powtórne przyjście Chrystusa w Dniu Sądu Ostatecznego (zob. w słowniku Grecko - Polskim pod redakcją Zofii Abramowiczówny).

Świadkowie Jehowy powołują się też na inny słownik w:

Słownik Grecko-Polski Z. Abramowiczówna
zob.
wyd.1994
Słownik Grecko-Polski Z. Abramowiczówna
str.417

Z publikacji Świadków Jehowy wiemy, że uczą oni o niewidzialnej "obecności" Chrystusa od roku 1914. Jaki więc cel miało Towarzystwo Strażnica powołując się na ten słownik? Czy autor myślał o niewidzialnej wizycie królów i cesarzy?

Tutaj mamy kolejny słownik:

Strażnica 15 sierpnia 1996
15 sierpnia 1996
Strażnica 15 sierpnia 1996
str.11

Należy zauważyć, że cytat który przytaczają Świadkowie Jehowy, nic nie mówi o niewidzialności przybycia. Natomiast wynika z tej definicji również to, że najpierw Chrystus przybędzie (wraz z aniołami Mt 13,41; 24,31; 25,31) na Sąd Ostateczny i będzie obecny na tym Sądzie, by oddzielić owce od kozłów (Mt 25,32).

O widzialnej paruzji jest mowa w Starym Testamencie. Słowo parousia użyto w 2 Mch 8,12 na oznaczenie widzialnego, osobistego przybycia wodza Nikanora z wojskiem:

Księgi Greckie Vocatio
(za zgodą wydawcy) Vocatio
Septuaginta
zob.
Septuaginta
zob.

2Mch 8,12

Księgi Greckiestr.366

oraz w Jdt 10,18, gdzie oznacza widzialne przybycie Judyty wraz ze stu mężami (patrz w.17):

Jdt 10,17-18

Księgi Greckiestr.111

Oto znaczenie słowa parousia w Nowym Testamencie:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.471

a w komentarzu KUL czytamy:

Listy do Tesaloniczan i Pasterskiezob. KUL wyd.1979
Listy do Tesaloniczan i Pasterskiestr.244
Listy do Tesaloniczan i Pasterskiestr.245

Mimo tego, że w Nowym Testamencie termin parousia dotyczy widzialnego powrotu Chrystusa na Sąd Ostateczny, Świadkowie Jehowy twierdzą:

Strażnica 1 maja 1993
1 maja 1993
Strażnica 1 maja 1993
Strażnica 1 maja 1993
str.11

Jeśli tak twierdzą Świadkowie Jehowy, to wizyty królów i cesarzy były niewidzialne dla oczu?

Mało tego, twierdzą, iż Apostołowie:

Strażnica 1974 Nr 17
1974 Nr 17
Strażnica 1974 Nr 17
str.2

Apostołowie nie zdawali sobie sprawy, a Świadkowie Jehowy dzisiaj zdają sobie sprawę. Gdyby nie Świadkowie Jehowy nikt by się dowiedział, że Chrystus w roku 1914 stał się niewidzialnie obecny. A może uczą tak dlatego, bo nie wiedzą co zrobić z rokiem 1914, wszak uczyli w książce Nadszedł czas (wyd.ang.1907), że w tym roku nastąpi Armagedon (str.101), a przecież jak wiemy z ich publikacji, Chrystus już był w tym czasie obecny od roku 1874 (str.239) i to 15 lat po roku 1914.
Należy zadać też pytanie. Skoro Świadkowie Jehowy uczą, że Chrystus stał się obecny niewidzialnie dopiero w roku 1914, to gdzie był przed rokiem 1914?


Towarzystwo Strażnica głosiło prawdę biblijną, iż "znaki" z Mt 24,29-31; 13, 24-27; Łk 21,25-28 dowodzą "obecności" Chrystusa od roku 1914. Wydając swoje Biblie (PNŚ i Chrześcijańskie Pisma Greckie), na końcu Towarzystwo zamieszcza "Biblijne tematy do rozmów" (zob. i zob.). Jest to dostosowanie konkretnych wersetów biblijnych do interpretacji tej organizacji.

W tej Biblii Świadków Jehowy w rozdziale "Powrót Chrystusa" widzimy umieszczenie Mt 25,31 i Łk 21,25-32:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.442

W roku 1994, w tej publikacji prawda biblijna ulega korekcie i przeniesiono "znaki" z Łk 21,25-32 na przyszłość:

Strażnica 15 lutego 1994
15 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994
str.19
Strażnica 15 lutego 1994
str.20

W tej publikacji prawda biblijna ulega kolejnej korekcie i przeniesiono sądzenie z Mt 25,31 (owce i kozły) na przyszłość:

Strażnica 15 października 1995
15 października 1995
Strażnica 15 października 1995
str.19

Oczywiście ma to swoje konsekwencje i w wydanym w roku 1997 PNŚ w Biblijnych tematach do rozmów, Świadkowie Jehowy usuwają już niepotrzebne wersety:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
wyd.1997
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.1657

Porównajmy:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.442
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.1657

Świadkowie Jehowy ciągle podkreślają, że w Ewangeliach jest mowa o "obecności", a w swoich publikacjach są niekonsekwentni, bo piszą o "przyjściu" Chrystusa. Powinni się zdecydować na jedną opcję. Jeśli się tak upierają, że jedyną właściwą formą jest "obecność", a nie "przyjście", powinni pisać zawsze "Jezus jest obecny od roku 1914", a nie iż On "przyszedł", jak możemy przeczytać w tych publikacjach:

Strażnica 1 maja 1993
1 maja 1993
Strażnica 1 maja 1993
str.19
Strażnica 1 marca 2004
1 marca 2004
Strażnica 1 marca 2004
str.16

– przyszedł w roku 1914
– w roku 1918 przyszedł
– podczas Armagedonu przyjdzie

Coś się chyba rozpędzili Świadkowie Jehowy z tym przyjściem Chrystusa. Przypomnijmy, co mówi:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Hbr 9,28 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Świadkowie Jehowy już zdążyli zmienić daty powrotu Chrystusa. W tej publikacji uczy się o dwóch powrotach: w roku 1914 i w Armagedonie. Rok 1918 poszedł w zapomnienie:

Tak jest obecnie:

Strażnica 15 lipca 2013
15 lipca 2013
Strażnica 15 lipca 2013
str.22
Strażnica 15 lipca 2013
str.6

Następcy Apostołów uczyli o widzialnym powrocie Chrystusa:

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992
str.19
Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie ApostolscyATK Warszawa 1990

Didache 16,7:

Ojcowie Apostolscystr.65

Didache 16,7 po grecku:

Didachewyd.1998 zob.
Didachestr.198

Justyn Męczennik:

Dialog z Żydem Tryfonem
Poznań 1926
"Dialog z Żydem Tryfonem" I:14,8 Dialog z Żydem Tryfonem
str.121

Ta publikacja przyznaje, że Justyn Męczennik (ur. 100), Ireneusz (ur. 130-140), Tertulian (ur. 155), Hipolit (ur. przed 170) nauczali o widzialnym powrocie Chrystusa:

Strażnica 1 marca 1997
1 marca 1997
Strażnica 1 marca 1997
str.10

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Ap 1,7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1159

Ap 22,20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1236
zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023