Poprawki w Biblii Świadków Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy mieli kilka wydań swojej Biblii, tzw. Przekładu Nowego Świata. W 2013 roku wydali kolejną, zrewidowaną wersję. Warto się jej przyjrzeć, bo jest kilka ciekawych poprawek. Kto za tym stoi? Tego nie wiemy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.260

Taka mała dygresja: "Tłumacze" nie chcieli chwały dla siebie (ciekawe, skąd pomysł, że mieliby być za to wielbieni?), więc nie podali swoich nazwisk ani stopni naukowych. Zachowali się tak, jakby tłumaczyli książeczkę dla dzieci, a nie Słowo Boże! Ciekawe, czy któryś z tych "wybitnych tłumaczy" poddałby się skomplikowanej operacji, którą miałby przeprowadzić anonimowy lekarz (właściwie nawet bez gwarancji, czy w ogóle byłby lekarzem). Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy ów "tłumacz" stawia się do szpitala i pielęgniarka mu oznajmia, że za 6 godzin będzie operowany, ale osoba przeprowadzająca tę operację pragnie zachować anonimowość.

Rocznik Świadków Jehowy 2014
zob.
wyd.2014
Rocznik Świadków Jehowy 2014
str.4
Rocznik Świadków Jehowy 2014
str.4

Anonimowi tłumacze (zob. tłumaczy BT ) o których nie możemy powiedzieć jakie mieli wykształcenie, tak zrewidowali niektóre wersety:

Wj 3,14

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures str.79 str.80 New World Translation of the Holy Scriptures ed.2013 str.116
Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: "OKAŻĘ SIĘ, KIM SIĘ OKAŻĘ". I dodał: "Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: ‚OKAŻĘ SIĘ posłał mnie do was'". Tak Bóg rzekł do Mojżesza: "Stanę się, kim zechcę się stać". I dodał: "Oto co masz powiedzieć Izraelitom: 'Stanę się posłał mnie do was'"

W jednej z publikacji czytamy:

Strażnica 1 marca 2007str.14 Strażnica 1 marca 2007
Przebudźcie się! 22 stycznia 2004str.9 Przebudźcie się! 22 stycznia 2004

Widocznie Przekład Nowego Świata nie oddał tego wersetu ani właściwie, ani trafnie, skoro zmieniono na nowszą wersję. Czy tym razem wzięto pod uwagę tłumaczenie Rotherhama? Zobaczmy:

Strażnica 1 lipca 2010str.4 Strażnica 1 lipca 2010

Poza tym, Świadkowie Jehowy piszą o Mojżeszu:

Strażnica 1 lipca 2010str.4

Wersja już nieaktualna! Raczej usłyszał:

Tekst hebrajski Wj 3,14
Zobacz:

W starszej wersji Przekładu Nowego Świata w nawiasach kwadratowych było słowo "inne" (ang. other), a w nowszej wersji całkowicie usunięto nawiasy kwadratowe w Kol 1,16-17. Czytelnik teraz nie będzie wiedział, że słowo "inne" (ang. other) zostało dodane do Biblii. Wstawienie słowa "inne" ma na celu pozbawienie boskości Chrystusa i zniżenia Zbawiciela do poziomu stworzenia. Chrystus jest stworzeniem, a nie Stwórcą. Porównajmy dwa wydania Przekładu Nowego Świata:

Kol 1,16-17

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2006
New World Translation of the Holy Scriptures str.1468 New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures str.1469 str.1470

Teraz słowo other ("inne") w Przekładzie Nowego Świata "robi" za natchnione. W polskiej wersji od początku nie było nawiasów kwadratowych (Chrześcijańskie Pisma Greckie, wyd.1994, str.259).

Zobacz:

Świadkowie Jehowy tak przetłumaczyli Dz 20,28:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1398

W Przekładzie Nowego Świata w wydaniu z roku 1984 słowo "Son" jest w nawiasie kwadratowym, natomiast w Przekładzie Nowego Świata w wydaniu z roku 2013 usunięto nawias kwadratowy. Porównajmy:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013

Dz 20,28

New World Translation of the Holy Scripturesstr.1391 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1493
Zobacz:

Rz 9,5

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.1414 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1516
(5) "Do których należą praojcowie i z których Chrystus wywodzi się według ciała: Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki. Amen." (5) "Do tych należą praojcowie i z tych Chrystus pochodzi według ciała. Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie wychwalany [lub: sławiony] na wieki. Amen."

W wersji Przekładu Nowego Świata (wyd.1984) za słowami: "z których Chrystus wywodzi się według ciała" postawiono dwukropek. Następnie z powodów doktrynalnych zmieniono kolejność wyrazów, by ukryć przed czytelnikiem boskość Chrystusa. Tak jest w oryginale:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Rz 9,5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.734

W tym wydaniu Przekładu Nowego Świata (wyd.2013) zdecydowano się postawić kropkę: "z tych Chrystus pochodzi według ciała. Bóg, który jest...". O kropce w tym miejscu Świadkowie Jehowy piszą w tej publikacji:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.380

Okazuje się jednak, że jest to tylko wybiórcza "prawda" podana przez Świadków Jehowy. "Bp K. Romaniuk w zdaniach, których ŚJ nie przytaczają, polemizuje z przedstawionym poglądem egzegetów radykalnych i pisze o proponowanym przez nich wydzieleniu końcowego fragmentu: "Lecz tak sformułowana doksologia (...) przedstawiałaby pod wieloma względami przypadek bardzo niezwykły". Później przedstawiona jest długa argumentacja przeciwko takiemu odczytaniu omawianego fragmentu, jakie proponują ŚJ, którą kończą stwierdzenia: "Nie pozostaje chyba nic innego jak uznać nasz tekst za jedną z bardziej klasycznych wypowiedzi Pawła na temat Bóstwa Jezusa Chrystusa. (...) Tak interpretuje go prawie cała patrystyka aż do IV w. Za zwykłą doksologię uważają tą wypowiedź po raz pierwszy arianie..."". ( BÓSTWO CHRYSTUSA Włodzimierz Bednarski)

Zob. fotokopie komantarza KUL:

Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowywyd.1998 Błędy doktryny Świadków Jehowy (za zgodą Vocatio)
Błedy doktryny Świadków Jehowy
str.93
Błedy doktryny Świadków Jehowy
str.94
Błedy doktryny Świadków Jehowy
str.95
Błedy doktryny Świadków Jehowy
str.96

Łk 16,23

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.1313 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1409
(23) "I w Hadesie podniósł swoje oczy, będąc w męczarniach, i w oddali ujrzał Abrahama oraz Łazarza u jego piersi." (23) "I w Grobie podniósł swoje oczy, męcząc się, i z oddali (z daleka) ujrzał Abrahama oraz Łazarza u jego boku."

Szeol, to najczęstsze określenie biblijne Otchłani czyli świata zmarłych. Wyraz "szeol" występuje w Biblii hebrajskiej 66 razy, Septuaginta tłumaczy go zazwyczaj przez ha[i]des. Obok tego terminu jako synonim 6 razy występuje abaddon = "Zagłada". W paralelizmie zaś do Szeolu występują jako jego synonimy: "grób, dół, jama" lub "śmierć", odpowiednio ilustrując jakby lokalizację lub też stan. Jedno i drugie nie może być brane dosłownie, lecz tylko analogicznie. (zob. więcej)

Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Świadkowie Jehowy powołując się na swój Przekład Nowego Świata i twierdząc jaki on to jest dosłowny (zob.: Całe Pismo jest..., wyd.1998, str.326), w temacie Szeolu i Hadesu tak napisali:

PNŚ po greckuzob. wyd.2005 PNŚ po grecku
str.212

W przytoczonym powyżej fragmencie czytamy: "w wielu dzisiejszych językach nie ma określeń, które by precyzyjnie oddawały myśl oryginału" (podkr.moje). I dlatego Świadkowie w Łk 16,23 oddali dosłownie gr. słowo haides jako Hades. Okazuje się jednak, że takie tłumaczenie trwało tylko do czasu. Dlaczego nagle oddano gr. słowo haides przez "Grave" (grób)? Dlaczego zrezygnowano z frazy "u jego piersi" na rzecz "u jego boku"? Jaki znowu "bok", skoro gr. kolpos oznacza:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.343
Zob. komentarze do:

Lb 21,8-9

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.211 New World Translation of the Holy Scripturesstr.248
"słup sygnałowy" (zob.) "słup"

W tej Biblii Świadków Jehowy czytamy w dodatkach:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światazob. wyd.1994
New World Translation of the Holy Scripturesstr.420 New World Translation of the Holy Scripturesstr.420

Nadszedł czas na zmiany. Porównajmy:

Rdz 2,7

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.8 New World Translation of the Holy Scripturesstr.45
"I człowiek stał się duszą żyjącą ." "I człowiek stał się osobą żyjącą ."

Mk 3,4

New World Translation of the Holy Scripturesstr.1260 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1352
"Czy wolno w sabat spełnić dobry uczynek, wybawić czy zabić duszę?" "Czy wolno w sabat spełnić dobry uczynek, życie wybawić czy zabić?"
Zob.:

Hbr 1,6

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scripturesstr.1438 New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scripturesstr.1601
Przypis: "niech . . . wielbią" Przypis: "pokłonią się jemu"
Zob.:

Mt 27,22

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.1254 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1345
"na pal z nim" "na słup z nim"
Zob.:

Łk 1, 28:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
Neue-Welt-Ubersetzung der Heiligen Schriftstr.1284 Neue-Welt-Ubersetzung der Heiligen Schriftstr.1379
Zob.:

Mk 16,9-20

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.1282 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1375
Przekład posiada zakończenie Ewangelii św. Marka 16,9-20 W tym przekładzie pominięto wersety 9-20

Biblia Tysiąclecia

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

przypis do Mk 16,9-20:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024