Czy Badacze Pisma Świętego w roku 1914 „zaczęli dostrzegać znak niewidzialnej obecności Chrystusa”?

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2023-09-15

Czy Badacze Pisma Świętego w roku 1914 „zaczęli dostrzegać znak niewidzialnej obecności Chrystusa”?

„Czasy pogan”, „obecność Chrystusa”, „rok 1914”, to slogany Świadków Jehowy, którymi nas zarzucają najczęściej już przy pierwszym spotkaniu. Oczywiście dziś Towarzystwo Strażnica przeinacza swoje początkowe nauki. Chce ono pokazać, że jego wyznawcy od początku uczyli, tak jak dziś uczą Świadkowie Jehowy. Artykuł nasz ukazuje takie jedno 'korygowanie' przez nich własnej historii.

Na początku informujemy, że artykuł nasz składa się z następujących rozdziałów:

Rozpoznanie w latach 1875-1876 lub w roku 1878 obecności Chrystusa od roku 1874

Rozpoznanie w latach 1926-1943 obecności Chrystusa od roku 1914

Nauczanie od roku 1925 o obecności Chrystusa od roku 1914?

Nauczanie aż do roku 1934 o obecności Chrystusa od roku 1874

W roku 2014 Świadkowie Jehowy wydali książkę pt. Królestwo Boże panuje! Było to dokładnie w sto lat po rzekomo rozpoczętych w roku 1914 niewidzialnej obecności i królowaniu Chrystusa.

Ta skrótowa historia ich organizacji (238 stron) ukazuje między innymi naukę o niewidzialnym przyjściu (obecności) Chrystusa:

„W roku 1914 Badacze Pisma Świętego zaczęli dostrzegać znak niewidzialnej obecności Chrystusa” (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 20).

Co ciekawe, Świadkowie Jehowy na ilustracji przedstawili „widzialnego” Jezusa z berłem, jako podstarzałego mężczyznę z siwą brodą i na tle chmur. Napisali zaś o „niewidzialnej obecności Chrystusa”!

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102014241?q=%22roku+1914+Badacze+Pisma%22&p=par

Można od biedy zgodzić się z tym, że w roku 1914 mogliby zacząć dostrzegać znak końca „czasów pogan” („czasy wyznaczone narodom” Łk 21:24, PNŚ 2018), bo ten rok pokrywa im się z tym wydarzeniem. Biblia jednak o takim znaku nie mówi. Poza tym, jak coś umownie nastąpiło w roku 1914, to po fakcie znaki dla takiego wydarzenia zawsze można znaleźć.

Na dodatek wybuch pierwszej wojny światowej trudno identyfikować z „końcem czasów pogan”. To raczej „początek” walki tych ‘pogan’ i po wojnie ustalenie nowego porządku światowego. Od zakończenia wojny w roku 1918 mija 105 lat, a „końca czasów” tych ‘pogan’ nie widać!

Świadkowie Jehowy nie piszą jednak, że to znak końca „czasów pogan”, ale „znak niewidzialnej obecności Chrystusa”. To zmienia tok naszych rozważań.

Zauważmy, że nie napisano, o którą „obecność” chodzi. Czy tę rozpoczętą w roku 1874, czy późniejszą z roku 1914.

Pierwszą dostrzeżono w roku 1875.

Drugą zauważono nie wcześniej niż w roku 1926. Jednak o powrocie Chrystusa w roku 1874 uczono równocześnie aż do roku 1934.

Poniżej pokazujemy, jak dawniejsze źródła Towarzystwa Strażnica określają ‘dostrzeżenie’ niewidzialnej  obecności Chrystusa i związanego z tym znaku.

Rozpoznanie w latach 1875-1876 lub w roku 1878 obecności Chrystusa od roku 1874

Podajemy tu tylko przykładowe teksty o latach 1875, 1876 i 1878, w których po fakcie wskazano, że Pan powrócił w roku 1874:

„Pukanie, czyli objawianie obecności Pańskiej, jak jest pokazane przez proroctwa Starego Testamentu, zaczęło się od roku 1875 i dotąd jeszcze jest dawane. (...) Pukanie jest dowodem obecności...” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917] s. 82).

„Zapłaciwszy Mr. Barbour’owi koszta podróży poprosiłem go, by mnie odwiedził w Philadelphii, (gdzie byłem zajęty w interesie podczas lata 1876 r.) i jeżeli możebne, by pokazał mi na podstawie proroctw Pisma Św., że rok 1874 jest początkiem czasu Obecności Chrystusa i Żniwa. Barbour przyjechał, a wykazane proroctwa zadowolniły mnie” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 61; por. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 46).

„Około roku 1878 prawdziwi naśladowcy Pana zaczęli widzieć dowody Jego wtórej obecności i jęli głosić tę wielką prawdę” (Złoty Wiek 15.05 1927 s. 357 [ang. 15.12 1926 s. 185]).

Rozpoznanie w latach 1926-1943 obecności Chrystusa od roku 1914

Podajemy tu tylko przykładowe teksty o latach 1926, 1934 i 1943, w których nauczano o powrocie Pana w roku 1914:

„Z przyjściem Chrystusa Jezusa w roku 1914 Szatan i jego demoniczne chóry zostały strącone z nieba na ziemię (Psalm 110:5; Objawienie 12:9)” (Wyzwolenie 1928, 1929 [ang. 1926] s. 298).

„Dlatego rok 1914 zaznaczył ponowne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla chwały” (Strażnica 01.06 1934 s. 172).

„Wydana przez Towarzystwo Strażnica w roku 1943 książka »Prawda was wyswobodzi« zawierała chronologię (...) Ustaliła też początek obecności Chrystusa na rok 1914 n.e., a nie 1874” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 16).

Jeszcze w połowie roku 1926 wyraźnie odróżniano rok 1874 (przyjście, obecność) i 1914 (koniec czasów pogan):

„Jednak dla tych, którzy obserwują działanie Boga w sprawach kościoła i świata, rok 1874 oznacza powtórne przyjście naszego Pana, a rok 1914 oznacza koniec czasów pogan” (ang. Złoty Wiek 25.08 1926 s. 745).

Nauczanie od roku 1925 o obecności Chrystusa od roku 1914?

O ile w roku 2014 w cytowanej książce zasugerowano, że już w roku 1914 dostrzeżono znak obecności Chrystusa, to w roku 2009 napisano co innego.

Podano, że od roku 1925 głoszono, iż „w 1914 roku zaczęła się obecność Chrystusa”:

„Od roku 1925 Świadkowie Jehowy głoszą, że I wojna światowa i to, co nastąpiło po niej, stanowi niepodważalny dowód, iż w 1914 roku zaczęła się obecność Chrystusa w charakterze niebiańskiego Króla oraz dni ostatnie niegodziwego szatańskiego systemu rzeczy” (Strażnica 15.03 2009 s. 16).

To co napisano powyżej, nie jest prawdą.

Po pierwsze, przez cały rok 1925 w Strażnicy uczono, że Pan powrócił w roku 1874.

Po drugie, w roku 1925 wydano specjalną broszurę pt. Powrót naszego Pana, której głównym celem było udowodnienie, że w roku 1874 „według chronologii biblijnej zaznaczyła się wtóra obecność naszego Pana”.

Poniżej cytujemy te źródła:

„Gdy Pan powrócił w roku 1874, więc ci którzy mienili się być jego ludem nie byli gotowymi dla niego; i on musiał zgromadzać lud dla siebie” (Strażnica 01.04 1925 s. 107 [ang. 15.03 1925 s. 93]).

„Było rzeczą niezbyt łatwą dla Pastora Russella obwieścić, że Pan przyszedł w roku Pańskim 1874, bo cywilizacja niezbyt łatwo zwracała uwagę na to i owe ogłoszenie nie spowodowało absolutnego przewrotu” (Strażnica 15.12 1925 s. 383 [ang. 15.12 1925 s. 378]).

„Tę chwilę prorok nazywa czasem błogosławionym, gdy powiada: »Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzechset trzydziestu i pięciu dni« (Daniela 12:12). Czekającymi, jak proroctwo mówi, bez wątpienia są ci, którym Pan polecił czuwać na Swój powrót. Ta data, gdy jest zrozumiana, ustala czas wtórego przyjścia Pana. Stosując tę samą regułę, mianowicie dzień za rok, 1335 dni od r. P. 539 przywodzą nas do r. P. 1874, w którym to czasie, według chronologii biblijnej zaznaczyła się wtóra obecność naszego Pana. Jeżeli to obliczenie jest właściwe, to od owego czasu winniśmy znaleźć odznaczające się świadectwa, stwierdzające wtórą obecność Pana ” (Powrót naszego Pana 1925 s. 25).

„Czas wtórej obecności datuje się od r. 1874, jak wyżej jest dowiedzione” (jw. s. 26).

„Od r. 1874 liczy się ten okres ostatnią częścią »czasu końca«. I równocześnie od tego samego czasu datuje się wtóra obecność Pańska” (jw. s. 29).

„Aż w roku 1874, akurat z wtórą obecnością naszego Pana, powstała pierwsza organizacja robotnicza na świecie. Od tej chwili wprost cudownie światło zaczęło wzrastać; i wynalazki i odkrycia weszły w życie w szerokim zakresie, i są za liczne by je wszystkie tutaj wyliczać. Przytaczamy tylko główniejsze, jakie weszły w życie od roku 1874, które świadczą o wtórej obecności naszego Pana. Wynalazkami głównemi są: maszynki do dodawania, samoloty czyli aeroplany, glin, antyseptyczna chirurgja, sztuczne farby, samochody, machinalne zbiorniki pary, kolczasty drut, rowery, karborundum, ogniotrwałe kasy, celuloid, korespondencyjne szkoły, centryfugi, opis wnętrza Afryki, Boski Plan Wieków, elektrowozy, dynamit, elektryczne spoidła, automatyczne schody, gazolinowe motory, żniwiarki, świetlny gaz, indukcyjne motory, linotypy, maszynki do wyrabiania zapałek, monotypy, ruchome obrazy, kino aparaty, północny i południowy biegun, kanał panamski, pasteuryzacja, promienie Roentgena, sygnały kolejowe, maszyny do szycia trzewików, bezdymny proch, submaryny, rad, drapacze chmur, podziemna kolej, fonografy, telefony, maszyny do pisania, pneumatyczne maszyny do czyszczenia dywanów, telegraf bez drutu itd.” (jw. s. 30).

„Te okoliczności świadczą o spełnieniu się proroctwa i tworzą zbiór fizycznych faktów, które potwierdzają obecność Pana od roku 1874; gdyż to gromadzenie zaczęło się z tą datą” (jw. s. 32).

„Koniec świata i wtóra obecność Pana zaznacza się równocześnie. Od roku 1874 do 1914, perjod 40 lat, był to dzień przygotowania Pańskiego. Rok 1914 jest dobitnie wskazany w Piśmie Św., że z tą datą miał się zaznaczyć koniec świata i że wówczas Pan miał być obecny, w co wcale nie można wątpić” (jw. s. 34).

„Zatem zupełnie jest słusznem spodziewać się, że On miał być obecnym na jakiś czas przed objęciem Swojej wielkiej mocy i panowania. Jego obecność zaznaczyła się z rokiem 1874. I od tego czasu On prowadził dzieło żniwa, lecz nie przeszkadzał panowaniu pogańskiemu aż do czasu, kiedy dzierżawa tego panowania miała się skończyć” (jw. s. 36-37).

Widzimy z powyższego, że ani w roku 1914, ani w 1925, nie nauczano o niewidzialnej obecności Chrystusa od roku 1914. Wtedy obowiązywała nauka o roku 1874.

Nauczanie aż do roku 1934 o obecności Chrystusa od roku 1874

Podajemy tu tylko przykładowe teksty z roku 1929 i 1934 o tym, że wtedy nadal uczono o powrocie Chrystusa w roku 1874:

„Pismo Św. dowodzi, że wtóra obecność Pana Jezusa Chrystusa rozpoczęła się w roku 1874 po Chr. Odnośne dowody zawarte są w broszurze »Powrót naszego Pana«.” (Proroctwo 1929 s. 72).

„Według danej obietnicy z przyjściem Chrystusa rzetelnym poszukiwaczom prawdy poczęło przyświecać na Słowo Boże większe światło (Przypowieści Salomonowe 4:18; 1 List do Koryntian 10:11). Wtóra i niewidzialna obecność Chrystusa datuje się od roku tysiąc osiemset siedmdziesiątego czwartego. Od tego czasu i dalej wiele prawd, długo zakrytych przez nieprzyjaciela, onego szatana, zaczęło być przywracane rzetelnemu chrześcijaninowi” (Strażnica 01.05 1934 s. 141 [ang. 01.06 1933 s. 174]).

Interesujące jest to, że chociaż Świadkowie Jehowy w swej książce podali, że „W roku 1914 Badacze Pisma Świętego zaczęli dostrzegać znak niewidzialnej obecności Chrystusa” (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 20), to jednak na innej stronie napisali, iż uczyli w tamtych latach o roku 1874 (obecność) i 1878 (panowanie):

„Jak wspomniano w rozdziale 2 tej książki, Badacze Pisma Świętego przez dziesiątki lat wykazywali, że rok 1914 odegra ogromną rolę w spełnianiu proroctw biblijnych. Uważali jednak, że obecność Chrystusa już się rozpoczęła w roku 1874, że on sam zaczął panować z nieba w roku 1878, a pełną władzę Królestwo obejmie w październiku roku 1914. Żniwo miało się odbywać między rokiem 1874 a 1914 i zakończyć zgromadzeniem pomazańców w niebie. Skoro ci wierni słudzy Boży wyciągali takie błędne wnioski, to czy Jezus rzeczywiście ich prowadził, posługując się duchem świętym? Czy nie nasuwają się co do tego wątpliwości? Skądże!” (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 50).

Jak można było dostrzegać od roku 1914 znak obecności Chrystusa, związanej z tym rokiem, skoro w tym czasie nauczano o Jego niewidzialnym powrocie w roku 1874?

To ciekawe, że co najmniej dwie dawne publikacje informowały, iż „drugą obecność Chrystusa” od roku 1914 wskazywano już w roku 1879, a nawet w 1877. Widać więc, że podawany dziś rok dostrzeżenia 1914 nie jest żadną rewelacją:

„Mówiąc nawiasem, również chronologia biblijna ustala czas drugiej obecności Chrystusa i czas, kiedy miał skorzystać z przysługującego mu prawa Władcy, mianowicie rok 1914; na ten rok wskazywano w czasopiśmie Strażnica już w roku 1879, a więc 35 lat przed rokiem 1914” (traktat Znak obecności Chrystusa 1953 s. 3-4).

„Ów »niewolnik« wyczekiwał czujnie drugiego przyjścia swego Pana, czego dowodzi ogłoszenie 37 lat naprzód prawdy, że w roku 1914 skończą się »wyznaczone czasy narodów« i zacznie się druga obecność Chrystusa” (Służba Królestwa Nr 9, 1961 s. 1).

Widać duże zamieszanie w naukach Świadków Jehowy, przez co sami się w tym gubią, opisując swoje wykładnie.

Jako podsumowanie prezentujemy kalendarium sporządzone na podstawie powyższych różnych cytatów:

1875 – objawianie obecności Pańskiej od roku 1874;

1876 – rok 1874 jest początkiem czasu obecności Chrystusa;

1877 – nauczanie o obecności Chrystusa od roku 1914;

1878 – zaczęli widzieć dowody Jego wtórej obecności (1874);

1879 – nauczanie o obecności Chrystusa od roku 1914;

1914 – dostrzeżenie znaku niewidzialnej obecności Chrystusa (1914?);

1925 – Jezus przyszedł w roku Pańskim 1874;

1925 – w 1914 roku zaczęła się obecność Chrystusa;

1926 – rok 1874 oznacza powtórne przyjście naszego Pana;

1926 – przyjście Chrystusa w roku 1914;

1929 – obecność Pana Jezusa Chrystusa rozpoczęła się w roku 1874;

1934 – wtóra i niewidzialna obecność Chrystusa datuje się od roku 1874;

1934 – rok 1914 zaznaczył ponowne przyjście Pana;

1943 – ustalono początek obecności Chrystusa na rok 1914 n.e., a nie 1874.

Zaznaczamy, że szerzej kwestię obecności Chrystusa omówiliśmy w artykule pt. Kiedy Świadkowie Jehowy naprawdę zmienili rok powrotu Chrystusa? (cz. 1-4).

Składam podziękowanie J. Romanowskiemu i K. Kozakowi za pomoc w tworzeniu tego tekstu.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024