„Nowe światła” – czyli nowe nauki
i zwyczaje Świadków Jehowy wprowadzane
w latach 1989-2017

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2016-05-13

„Nowe światła” – czyli nowe nauki
i zwyczaje Świadków Jehowy wprowadzane
w latach 1989-2017

obrazek

Na prośbę jednego z byłych Świadków Jehowy, a zarazem we współpracy z nim, napisałem zbiorcze zastawienie wszystkich najważniejszych zmian doktrynalnych i organizacyjnych w Towarzystwie Strażnica w latach 1989-2015 (także skrótowe uzupełnienie o lata 2016-2017). Tekst nasz mało kiedy cytuje konkretne źródła (bo były zbyt szeroki), ale za to je wskazuje.

Towarzystwo Strażnica reprezentujące wszystkich Świadków Jehowy na świecie znane jest z tego, że często zmienia swoje zwyczaje i nauki. Ta praktyka zwana jest wprowadzaniem „nowych świateł”, choć ostatnio wycofano się z używania tego terminu. Oto jak organizacja ta przynagla swoich głosicieli do przyjmowania „nowego światła”:

„Musimy więc unikać sidła, jakim jest zazdrosne obstawanie przy własnych poglądach lub metodach działania, które nie mają solidnych biblijnych podstaw. Powinniśmy natomiast przyjmować nowe światło, jakie Jehowa rzuca na swe Słowo za pośrednictwem kanału, którym się obecnie posługuje” (Strażnica Nr 20, 2002 s. 30).

„Jednocześnie wiemy, że nasza wiedza na temat zamierzenia Bożego nie jest zupełna; w minionych latach musieliśmy niekiedy skorygować swe zrozumienie. Lojalni chrześcijanie są gotowi cierpliwie czekać, aż Jehowa wyjaśni pewne sprawy (Przysłów 4:18). Nie opuścimy więc organizacji, którą Bóg z upodobaniem się posługuje, dostrzegamy bowiem wyraźne dowody, że cieszy się ona Jego błogosławieństwem” (Strażnica Nr 4, 2004 s. 17).

„Kiedy są uściślane wyjaśnienia wersetów biblijnych lub usprawniane jakieś procedury, chętnie to akceptujemy. Z radością dostrzegamy dowody, że duchowe światło jest coraz jaśniejsze (Prz. 4:18). Jeśli trudno nam zrozumieć jakąś zmianę, prosimy Jehowę, by pomógł nam ją pojąć” (Strażnica 15.12 2008 s. 10).

   Jednocześnie Towarzystwo Strażnica przestrzega i straszy tych swoich głosicieli, którzy nie zaakceptują zmian doktrynalnych, które ono wprowadza:

„Niewłaściwe poglądy, wierzenia i praktyki są stopniowo zarzucane, a kto decyduje się przy nich obstawać, odchodzi razem z nimi” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 641).

   W opracowaniu naszym chcemy zestawić zmiany doktrynalne i organizacyjne z lat 1989-2015.

   Dlaczego tylko te ostatnie lata?

   Otóż dlatego, że Świadkowie Jehowy zarejestrowali się w Polsce wśród kościołów i wyznań dopiero w roku 1989. Wcześniej zaś mamy utrudnioną sprawę dotyczącą porównywania nowych nauk i zwyczajów wprowadzanych przez Towarzystwo Strażnica.

   Powodem tego są trzy kwestie:

   1) Niektóre publikacje polskie ukazywały się z dużym opóźnieniem w stosunku do angielskich: np.

książka pt. Wspaniały finał objawienia bliski! wydana po angielsku w roku 1988 u nas ukazała się dopiero w roku 1993!;

książka pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wydana po angielsku w roku 1985 i 1989 u nas ukazała się dopiero w roku 1991;

leksykon biblijny pt. Wnikliwe poznawanie Pism wydany po angielsku w roku 1988 u nas ukazał się dopiero z datą 2006!;

   2) Niektóre publikacje angielskie nie ukazały się wcale po polsku np.

książka pt. Ocaleć, by żyć na nowej ziemi 1984;

książka pt. Powszechne bezpieczeństwo pod panowaniem „Księcia Pokoju” 1986;

leksykon biblijny pt. Aid to Bible Understanding 1971;

   3) Niektóre nowe nauki czy zwyczaje pojawiały się w Polsce z opóźnieniem nawet 2-3 lat lub więcej np.

śpiewnik używany podczas zebrań pt. Wysławiajcie Jehowę w pieśniach ukazał się po angielsku w roku 1984, a po polsku dopiero w roku 1989;

nowy komentarz do Księgi Daniela pt. „Bądź wola Twoja” ukazał się po angielsku w roku 1958, a po polsku w roku 1961 (ed. krajowa) i 1964 (ed. polonijna);

   zmiana interpretacji tekstu Rz 13:1 w USA nastąpiła w roku 1962, w Polsce w roku 1963, a na przykład w ZSRR w roku 1964 (Strażnica Nr 10, 1995 s. 22; Przebudźcie się! Nr 20, 2000 s. 22-23).

Rok 1989

Zmiany doktrynalne

   1) Gdy w roku 1989 minął sugerowany 75. letni okres „pokolenia roku 1914” (Przebudźcie się! Nr 8, 1988 s. 14), które miało nie przeminąć przed Armagedonem, zaproponowano uwzględnić Psalm 90:10, tzn. okres nawet 80 lat (Strażnica Nr 16, 1989 s. 14).

   2) Ogłoszono, że dzieło głoszenia ma zakończyć się w XX wieku: „Apostoł Paweł odegrał dominującą rolę w chrześcijańskiej działalności misjonarskiej. Położył też podwaliny pod dzieło, które miało być zakończone teraz, w XX wieku” (Strażnica Nr 4, 1989 s. 12). W dodrukach angielskiej Strażnicy i zamieszczonej na przykład na płycie Watchtower Library 2014 zmieniono te słowa: The apostle Paul was spearheading the Christian missionary activity. He was also laying a foundation for a work that would be completed in our day. (The Watchtower 01.01 1989 s. 12).

Zmiany organizacyjne

   1) Ogłoszono w roku 1989, że można kontaktować się z grzesznymi przyszłymi Świadkami Jehowy (w USA wprowadzono to w roku w 1988): „Poprzednio zrywano wszelkie kontakty z nie ochrzczonymi winowajcami, którzy nie okazali skruchy. Wprawdzie z powyższego uściślonego wyjaśnienia wynika, że nie jest to konieczne, niemniej jednak w dalszym ciągu należy uwzględniać radę z Listu 1 do Koryntian 15:33” (Strażnica Nr 6, 1989 s. 19; patrz też Strażnica Nr 14, 1989 s. 30).

   2) Wydano po angielsku zrewidowany podręcznik do studium z zainteresowanymi pt. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1989), w którym zanegowano wskrzeszenie niegodziwych ludzi z Sodomy i Gomory (s. 178 [naukę tę zmieniono już rok wcześniej w ang. Strażnicy 01.06 1988 s. 30-31]). Zastąpił on wcześniejsze angielskie wersje z roku 1982 i 1985, w których uczono, że mieszkańcy Sodomy i Gomory zmartwychwstaną. Jednak edycja polska z roku 1989 miała jeszcze ‘starą’ naukę, jak powyższe starsze angielskie edycje. Dopiero w roku 1990 naukę tę zmieniono w polskiej wersji. Patrz Rok 1990.

   3) W roku 1989 (w języku angielskim w roku 1988) zmieniono określanie pewnej grupy głosicieli: „Nie ochrzczone osoby, które już mogą uczestniczyć w służbie polowej, określano dotąd mianem »przyszłych członków zboru«. Jednakże wyrażenie »nie ochrzczony głosiciel« jest bardziej stosowne...” (Strażnica Nr 6, 1989 s. 17).

   4) W Polsce Świadkowie Jehowy zostali zarejestrowani wśród kościołów i związków wyznaniowych, pierwszy raz po roku 1945, pod nazwą Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 247). Później w roku 2014 nazwa ta została zmieniona (patrz Rok 2014). Tuż przed rokiem 1989 organizacja ta była tolerowana przez władze o czym świadczy rejestracja jej spółki: „Potem w 1985 roku dla ułatwienia importu literatury została zarejestrowana w sądzie spółka pod nazwą Strażnica – Wydawnictwo Wyznania Świadków Jehowy w Polsce” (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 246). W tym samym roku 1989 rozpoczęto budowę Domu Betel w Nadarzynie (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 249).

Rok 1990

Zmiany doktrynalne

   1) Ogłoszono, że bałwochwalstwem jest łączenie zbawienia z organizacją: „Nie wolno nam brać udziału w żadnej współczesnej formie bałwochwalstwa, takiej jak (...) przypisywanie zbawienia człowiekowi lub organizacji” (Strażnica Nr 21, 1990 s. 26). W tym samym roku przypomniano, jak uczy się od lat, o zbawieniu poprzez organizację: „Studiujący Biblię muszą się zapoznać z organizacją »jednej trzody«, o której mówił Jezus w Jana 10:16. Muszą w pełni zrozumieć, że przynależność do organizacji Jehowy jest niezbędna do zbawienia” (Nasza Służba Królestwa Nr 11, 1990 s. 7).

Zmiany organizacyjne

   1) Wydano zrewidowaną wersję książki pt. Zorganizowani do pełnienia naszej służby (1990; ang. 1989). Zastąpiła ona poprzednią edycję z roku 1985 (ang. 1983).

   2) Wprowadzono pierwsze filmy wideo o organizacji Świadków Jehowy (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 77).

   3) Po raz ostatni podano liczbę wykluczonych (ponad 40 000 osób) (Strażnica Nr 22, 1991 s. 9). We wcześniejszych latach publikacje Towarzystwa Strażnica często podawały tego typu dane.

   4) Wydano zrewidowany podręcznik do studium z zainteresowanymi pt. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1990), w którym zanegowano wskrzeszenie niegodziwych ludzi z Sodomy i Gomory (s. 178). Zastąpił on wcześniejsze wersje z roku 1984 i 1989 (ang. 1982, 1985), w których uczono, że mieszkańcy Sodomy i Gomory zmartwychwstaną. Jednak edycja angielska z roku 1989 miała już zmienioną naukę, czego nie wprowadzono w wersji polskiej z roku 1989, a zrobiono to dopiero w roku 1990.

Rok 1991

Zmiany doktrynalne

   1) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 (Biblioteka Strażnicy 2014) podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: znaczenie Księgi Przysłów 27:23: w91 1.8 31.

   2) Opublikowano bardzo tolerancyjnie brzmiące stanowisko, które jednak nie znalazło szerszego zastosowania wobec ludzi ze świata oraz świąt czy zwyczajów: „Zwyczaj (lub symbol) mógł mieć związek z religią fałszywą przed wieloma wiekami albo ma w dalszym ciągu, ale gdzieś w odległym kraju. Zamiast więc prowadzić czasochłonne poszukiwania, zadaj sobie pytanie: Jak na tę sprawę zapatruje się większość ludzi w moich stronach? (Por. 1 Koryntian 10:25-29)” (Strażnica Nr 20, 1991 s. 31).

Zmiany organizacyjne

   1) Wydano nowy podręcznik dla starszych zboru pt. „Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę” (1991). Zastąpił on poprzednią książkę pt. „Uważajcie na samych siebie i na całe stado” (3 broszury wydane w latach: 1977, 1979, 1981).

   2) Wydano po polsku książkę pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism (1991) (ang. 1985, 1989). Publikacja ta stała się pomocą w prowadzeniu dyskusji z ludźmi. Jednak później ją zmieniano (patrz Rok 2001, Rok 2013). Zawiera ona bardzo kontrowersyjne zdanie (prawdopodobnie taktycznie je w niej zamieszczono): „Nie należymy do chrześcijaństwa...” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 s. 23). Później tę wypowiedź nieco zmodyfikowano (patrz Rok 2001). Książka ta zastąpiła starą publikację pt. „Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” ok. 1957 (ang. 1953, 1957).

Rok 1992

Zmiany doktrynalne

   1) Ogłoszono zaistnienie osobnej ‘wyższej’ ziemskiej ‘podklasy’ „nowożytnych Netynejczyków”, którą stanowią „nadzorcy obwodów i okręgów oraz członkowie 98 komitetów oddziału Towarzystwa Strażnica” i inni szkolący się w biurach Świadków Jehowy (Strażnica Nr 8, 1992 s. 16). Patrz poniżej pkt 5.

Zmiany organizacyjne

   1) Wydano zrewidowaną wersję książki dla pionierów (podręcznik Kursu Służby Pionierskiej) pt. Jaśniejcie jako źródła światła na świecie (1992, ang. 1989) (Strażnica Nr 12, 1992 s. 27). Zastąpiła ona poprzednią wersję z roku 1977.

   2) Wydano zrewidowany podręcznik pt. Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej (1992), który zastąpił poprzedni o tym samym tytule (1972, 1990; ang. 1971).

   3) Zmarł prezes Towarzystwa Strażnica F. Franz (ur. 1893), zarazem jeden z dwunastu członków Ciała Kierowniczego ukazanego na ilustracji w książce pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 116 (Strażnica Nr 6, 1993 s. 31-32).

   4) Nowym prezesem Towarzystwa Strażnica zostaje Milton G. Henschel (ur. 1920, zm. 2003), członek Ciała Kierowniczego (Strażnica Nr 6, 1993 s. 31) i dotychczasowy nadzorca oddziału na USA (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 16 s. 19). Patrz też Rok 2000.

   5) „Podobnie w 1992 roku do pomocy »niewolnikowi wiernemu i roztropnemu« dbającemu o coraz rozleglejsze ziemskie dobra Króla skierowano niektórych z grona »drugich owiec« i powierzono im dodatkowe obowiązki. Wspierają oni poszczególne komitety Ciała Kierowniczego” (Strażnica Nr 4, 2006 s. 28). Nazwiska tych osób po raz pierwszy od roku 1992 ujawniono dopiero w roku 2015 (Strażnica 15.10 2015 s. 3).

   6) W Polsce oficjalnie otwarto Biuro Oddziału (krajowe) w Nadarzynie koło Warszawy (działkę pod budowę zakupiono w roku 1989) (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 249). Wcześniej, przed legalizacją Świadków Jehowy w Polsce, znajdowało się ono tymczasowo w Markach koło Warszawy (jw. s. 249).

Rok 1993

Zmiany doktrynalne

   1) Naukę poniższą wprowadzono w angielskiej wersji tej książki w roku 1988, a po polsku w roku 1993: „Wynika stąd, że zmartwychwstali członkowie grona 24 starszych mogą dziś mieć jakiś udział w przekazywaniu Boskich prawd” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 125).

   2) Ogłoszono pewne perspektywy na XXI wiek, a może wcześniej: „Jakże cudowne perspektywy otwierają się przed ludzkością w nadchodzącym stuleciu, a może nawet wcześniej! (...) Dzięki temu będziesz mógł się rozkoszować życiem w nadchodzącej przyszłości – zarówno w zbliżającym się wieku XXI, jak i XXII, XXIII oraz w każdym następnym” (Przebudźcie się! Nr 8, 1993 s. 29).

   3) Ogłoszono, że 1260 dni z Ap 11:3 „spełniły się (...) od grudnia roku 1914 do czerwca roku 1918” (wcześniej uczono: „od października 1914 roku do roku 1918”), „Strażnica z 1 listopada 1993 roku rzeczywiście zawierała niewielkie sprostowanie dotyczące nowożytnego spełnienia się wypowiedzi z Księgi Objawienia 11:3” (Strażnica Nr 15, 1994 s. 31).

   4) Po rozpadzie ZSRR ogłoszono: „Kto więc jest obecnie królem północy?” (Dn 11), „Tego jeszcze nie wiemy” (Strażnica Nr 21, 1993 s. 21; por. s. 14, 16). Wcześniej utożsamiany był on z Niemcami i blokiem komunistycznym.

   5) Wydano po polsku nowy i zarazem zmieniony komentarz do Apokalipsy pt. Wspaniały finał Objawienia bliski! (ang. 1988). Zastąpił on ‘starsze’ książki, wydane po angielsku, pt. ‘Babylon the Great Has Fallen!’ God’s Kingdom Rules! (1963) i “Then Is Finished the Mystery of God” (1969) (obu brak po polsku). Książkę tę poprawiono później w roku 2006 (patrz Rok 2006). Podręcznik ten nie tylko zmieniał niektóre komentarze do Apokalipsy, ale i od roku 1988 zaczęto w nim ukazywać Jezusa na ilustracjach ze skrzydłami (patrz Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 288).

   6) Ogłoszono o „odstępcach”, że „chrześcijanin musi owe przesiąknięte złem osoby znienawidzić (w biblijnym tego słowa znaczeniu)” (Strażnica Nr 19, 1993 s. 19). Wcześniej uczono inaczej: „Słusznie należy nienawidzić zła popełnionego przez osobę wykluczoną ze społeczności zborowej, ale niesłuszne byłoby nienawidzenie samej osoby bądź też nieludzkie obejście się z nią” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 22 s. 9).

Zmiany organizacyjne

   Brak zmian organizacyjnych.

Rok 1994

Zmiany doktrynalne

   1) Ogłoszono, że znaki na „niebie” (zjawiska niebieskie) z Łk 21:25 są jeszcze przed nami (Strażnica Nr 4, 1994 s. 19-20), a nie jak wcześniej nauczano, że to samoloty, sterowce, statki i satelity używane od roku 1914.

   2) Ogłoszono po raz pierwszy, że nauka o „czasach pogan” i roku 1914 nie jest oryginalną nauką Towarzystwa Strażnica, lecz że głosiło te poglądy wcześniej wiele osób z innych wyznań (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26).

   3) Ogłoszono w polskiej publikacji, że „duch święty” to „czynna siła Boża”, a nie „czynna moc Boża”, jak uczono dotychczas (w USA tę korektę zrobiono już w roku 1943 i wtedy ang. power zamieniono na active force) (Strażnica Nr 14, 1994 s. 24).

   4) Ogłoszono: „Ów czas końca ma jednak trwać stosunkowo krótko – mniej więcej tyle, ile życie jednego pokolenia (Łukasza 21:31, 32). Okoliczność, że od roku 1914 minęło już 80 lat, nasuwa wniosek, iż niebawem doczekamy się wyzwolenia za sprawą Królestwa Bożego” (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26, art. Prawdziwe znaczenie roku 1914). Była to ostatnia stanowcza zapowiedź o „pokoleniu roku 1914”.

Zmiany organizacyjne

   1) Zmarł G. Gangas (ur. 1896), jeden z dwunastu członków Ciała Kierowniczego ukazanego na ilustracji w książce pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 116 (Strażnica Nr 23, 1994 s. 31).

   2) Do Ciała Kierowniczego powołano G. Löscha (ur. 1941, ochrzczony 1961) (Strażnica Nr 21, 1994 s. 28).

   3) Po polsku wydano Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata, które w języku angielskim ukazały się w roku 1950 (Przebudźcie się! Nr 9, 1994 s. 16). Patrz też Rok 1997. W związku z powyższym na przykład w języku polskim zaczęto stosować określenie „niewolnik wierny i roztropny”, a nie „(...) rozumny”.

   4) Po polsku po raz pierwszy wydano Rocznik Świadków Jehowy 1994, który właśnie omawiał między innymi Polskę (jw. s. 171-252). Wcześniej kilka razy materiały zawarte w niektórych Rocznikach publikowano w formie broszur czy fragmentów zamieszczanych w czasopismach (w języku angielskim Rocznik ukazuje się od roku 1927).

Rok 1995

Zmiany doktrynalne

   1) Ogłoszono, że sądzenie ludzi (podział na owce i kozy) przez Chrystusa z Mt 25:31-46 zacznie się w przyszłości, w Armagedonie, a nie od roku 1914, jak uczono od wielu lat (Strażnica Nr 20, 1995 s. 19-28).

   2) Ogłoszono o „tym pokoleniu” (Mt 24:34), że „Sposób w jaki Jezus używał słowa »pokolenie«, nie dotyczy odmierzania czasu, lecz odnosi się głównie do ludzi, którzy żyją w danym okresie historycznym i odznaczają się określonymi cechami charakterystycznymi” (Strażnica Nr 21, 1995 s. 17-18), a „Biblijne proroctwa o dniach ostatnich miały się spełnić na jednym bezbożnym pokoleniu...” (Strażnica Nr 22, 1995 s. 6). Tym samym odrzucono naukę, że zanim wymrze „pokolenie roku 1914” nastanie koniec.

Zmiany organizacyjne

   1) Wprowadzono kurs dla członków komitetów oddziałów krajowych (Rocznik Świadków Jehowy 1997 s. 18).

   2) Wydano nowy podręcznik do studium z zainteresowanymi pt. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (1995), w którym nie zamieszczono już nauki o „pokoleniu roku 1914”. Zastąpił on książkę pt. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1984, 1990, ang. 1982), która o tym uczyła.

   3) Wydano w roku 1995 (ang. 1993) nowe opracowanie o historii Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, w którym przyznano się do wielu chybionych proroctw i nauk (np. dat 1874, 1878, 1881, 1914, 1915, 1918, 1925, 1975, Beth-Sarim, Wielka Piramida). W Polsce książka ta zastąpiła rozdział Nowożytna historia świadków Jehowy, zawarty w książce pt. Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957.

4) W związku z odrzuceniem dotychczasowej nauki  o „pokoleniu roku 1914” usunięto w Przebudźcie się! od numeru 11 z roku 1995 na stronie 4 stałe słowa ze stopki redakcyjnej, które mówiły, „że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914” nastanie nowy świat. Występowały one w polskim Przebudźcie się! już w numerze 8 z roku 1988 (w angielskim czasopiśmie ta treść pojawiła się w roku 1982).

Rok 1996

Zmiany doktrynalne

   1) Ogłoszono, że zmieniono „stanowisko wobec pewnych rodzajów służby cywilnej” (dotyczy zastępczej służby wojskowej), która była przez lata odrzucana, a teraz dozwolona (Strażnica Nr 15, 1997 s. 12).

   2) Ogłoszono, że głosiciele nie powinni mówić o „Królestwie Bożym na ziemi” (jak uczono przez lata w wielu publikacjach), gdyż istnieje ono w niebie od roku 1914 (jako rząd) i nigdy nie będzie przeniesione na ziemię (Strażnica Nr 11, 1996 s. 31).

   3) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: „ciało” wybawione z „wielkiego ucisku” (Mt 24:22): w96 15.8 15-20.

   4) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: śluby zwyczajowe (plemienne): g96 8.12 23.

   5) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: wielki ucisk ‛skrócony’ (Mt 24:22): w96 15.8 17-18.

Zmiany organizacyjne

1) Zmarł J. Booth (ur. 1903), jeden z dwunastu członków Ciała Kierowniczego ukazanego na ilustracji w książce pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 116 (Strażnica Nr 12, 1996 s. 32).

   2) W Polsce miesięcznik Przebudźcie się! (w latach 1984-1995) od roku 1996 zaczął ukazywać się już jako półmiesięcznik, tak jak jego angielski pierwowzór od roku 1946. Patrz też Rok 2006.

   3) W polskim biuletynie w sprawie „tego pokolenia” podano: „SPROSTOWANIE. Do Strażnicy z 1 listopada 1995 roku wkradł się przykry błąd. Poprawne tłumaczenie drugiego zdania w akapicie 6 na stronie 17 powinno brzmieć: »Słudzy Jehowy tak usilnie pragną ujrzeć koniec złego systemu, że czasami snuli przypuszczenia, kiedy wybuchnie ‘wielki ucisk’, a nawet próbowali to ustalić na podstawie długości życia pokolenia, które pamięta rok 1914«.” (Nasza Służba Królestwa Nr 1, 1996 s. 2).

Rok 1997

Zmiany doktrynalne

   1) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: wizja przemienienia (Mt 17; Mk 9; Łk 9): w97 15.5 9-14.

Zmiany organizacyjne

   1) Z powodów opisanych poniżej utworzono Biuro Informacyjne: „Nie brak jednak ludzi, którzy są przeciwni naszej działalności i nie cofną się przed niczym, byle tylko zepsuć opinię sługom Jehowy i przeszkodzić nam w rozsiewaniu światła. W tym celu dostarczają środkom masowego przekazu i urzędnikom państwowym nieścisłych, fałszywych i oszczerczych informacji o Świadkach Jehowy. Aby przeciwdziałać skutkom takiego przekręcania faktów, w lutym 1997 roku Ciało Kierownicze powołało do istnienia Biuro Informacyjne, pracujące pod nadzorem Komitetu Redakcyjnego. Podobne biura utworzono w poszczególnych oddziałach Towarzystwa” (Rocznik Świadków Jehowy 1998 s. 44).

   2) „Przez Internet. (...) Świadkowie Jehowy zaczęli robić użytek z tego środka masowego przekazu w roku 1997” (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 74-76).

   3) Po polsku wydano Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (Rocznik Świadków Jehowy 1998 s. 19). W języku angielskim ukazało się ono w całości w roku 1961. Patrz też Rok 1994.

Rok 1998

Zmiany doktrynalne

   1) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: Ezechielowa wizja odbudowanej świątyni i odrodzonego kraju (Eze 40 do 48): w06 15.2 30; w00 15.3 13-14; w99 15.1 9; w99 1.3 8-23.

   2) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: jak długo ma obowiązywać nowe przymierze (Heb 13:20): w98 1.2 22-23.

   3) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: narody zaznają błogosławieństw dzięki Potomkowi Abrahama (Rdz 22:18): w98 1.2 14.

Zmiany organizacyjne

   Brak zmian organizacyjnych.

Rok 1999

Zmiany doktrynalne

   1) Po raz pierwszy zapewniono, że Tysiąclecie nie nastąpi przed rozpoczęciem XXI wieku: „Czy na przykład wraz z nadejściem trzeciego milenium rozpocznie się Tysiącletnie Panowanie Jezusa Chrystusa, wspomniane w Księdze Objawienia? Nie. Biblia nigdzie nie łączy ze sobą tych dwóch okresów” (Strażnica Nr 21, 1999 s. 5). Wcześniej, co najmniej od lat 60. XX wieku, uczono wręcz odwrotnie (patrz np. Przebudźcie się! Nr 11 z lat 1960-1969, art. „XX wiek w proroctwie biblijnym” s. 12-13; Awake! 22.02 1961 s. 5-8]).

   2) Ogłoszono, że Świadkowie Jehowy niby mogą brać udział w wyborach, co zostało odczytane jako chęć przypodobania się władzom państw i praktycznie nie miało to ‘przyzwolenie’ żadnego znaczenia dla głosicieli (Strażnica Nr 21, 1999 s. 28-29).

   3) Ogłoszono, że „obrzydliwość spustoszenia” z Mt 24:15, która utożsamiana jest z ONZ, „dopiero ma stanąć w miejscu świętym”, a nie, że już ona tam stoi, jak głoszono przez lata (Strażnica Nr 9, 1999 s. 17).

   4) Ogłoszono korektę dotyczącą nauki o kapłanach i świątyni z wizji Ezechiela (Strażnica Nr 6, 2000 s. 14).

   5) Wydano nowy i zarazem zmieniony komentarz do Księgi Daniela pt. Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! (1999). Zastąpił on książkę pt. „Bądź wola Twoja” (1961, ang. 1958).

Zmiany organizacyjne

   1) Zmarł L. Barry (ur. 1916), jeden z dwunastu członków Ciała Kierowniczego ukazanego na ilustracji w książce pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 116 (Strażnica Nr 19, 1999 s. 16-17).

   2) Do Ciała Kierowniczego powołano 4 nowych członków: S. Herd (ur. 1935), S. Lett (ur. 1949), D. Splane (ur. 1944), G. Pierce (ur. 1934, ochrzczony 1955, zm. 2014) (Strażnica Nr 1, 2000 s. 29). Po raz pierwszy powołano do tego gremium osobę czarnoskórą (S. Herd).

   3) Wprowadzono nowy kurs dla nadzorców podróżujących (Strażnica Nr 22, 1999 s. 12).

   4) Zmniejszono miesięczną liczbę godzin głoszenia dla pionierów stałych z 90 do 70 i dla pionierów pomocniczych z 60 do 50 (Nasza Służba Królestwa Nr 1, 1999 s. 7).

   5) „W roku 1999 Ciało Kierownicze zatwierdziło specjalny program, tak by budowy Sal Królestwa w państwach rozwijających się nabrały rozmachu. Dzięki funduszom z krajów bogatszych mogło ‛nastąpić wyrównanie’ (...). Ponadto do pomocy przy wznoszeniu tych obiektów zgłaszali się bracia i siostry z różnych stron świata” (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 205).

   6) W Polsce zanotowano po raz pierwszy od roku 1989 (od kiedy podawane są dane) spadek procentowy głosicieli (-1%) (Strażnica Nr 1, 2000 s. 19).

Rok 2000

Zmiany doktrynalne

   1) Wprowadzono „odłączenie się” zamiast „wykluczenia” za transfuzję krwi: „Jeśli osoba ochrzczona dobrowolnie przyjmuje krew i nie okazuje skruchy, świadczy to o odrzuceniu przez nią mierników Bożych. W ten sposób sama decyduje się odłączyć od zboru” (List do wszystkich nadzorców podróżujących z 26 kwietnia 2000 roku). Patrz też Rok 2010.

   2) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: frakcje krwi: w00 15.6 29-31.

   3) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: wykorzystanie własnej krwi: w00 15.10 30-31; w00 15.12 30.

Zmiany organizacyjne

   1) Członkowie Ciała Kierowniczego, z prezesem M. Henschelem na czele, dnia 7 października 2000 roku zrezygnowali z kierowania wszystkimi korporacjami Towarzystwa Strażnica. „Na ich miejsce wybrano godnych zaufania braci z klasy drugich owiec” (Strażnica Nr 2, 2001 s. 31). Nowym prezesem głównej korporacji został Don A. Adams (ur. 1925).

Rok 2001

Zmiany doktrynalne

   1) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: „gołębie do swych gołębników” (Iz 60:8, 9): w02 1.7 12; ip-2 309.

   2) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: oddawanie Jehowie czci „duchem” (Jn 4:24): w06 15.2 30; w02 15.7 15; w01 15.9 28.

   3) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: „świadectwo rozwodowe” dla Judy (Iz 50:1): ip-2 152-153.

   4) Wydano nową, polską i zarazem poprawioną wersję książki pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism (2001), która zastąpiła edycję z roku 1991 (ang. 1985, 1989). Zmieniono w niej wiele nauk, szczególnie o „pokoleniu roku 1914” (w kilku miejscach, np. s. 72-73). Usunięto z niej też słowa, które były w starszej wersji, że zbór „nie wyciąga ręki po fundusze publiczne” (ed. 1991, s. 347). W nowej edycji są zaś słowa, że zbór „nie przeprowadza kwest” (ed. 2001, s. 343). Patrz też Rok 2013.

   5) W książce pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zmieniono, prawdopodobnie taktycznie, wcześniejsze słowa „Nie należymy do chrześcijaństwa...” ( ed. 1991, s. 23), na „Nie należymy do kościołów chrześcijaństwa...” (ed. 2001, s. 23).

Zmiany organizacyjne

   1) Zmarło dwóch z dwunastu członków Ciała Kierowniczego ukazanego na ilustracji w książce pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 116. Byli to K. Klein (ur. 1906) i L. Swingle (ur. 1910) (Strażnica Nr 9, 2001 s. 31; Strażnica Nr 13, 2001 s. 31).

Rok 2002

Zmiany doktrynalne

   1) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: dziedziniec, na którym służy „wielka rzesza” (Obj 7:15): w02 1.5 30-31.

   2) Po raz ostatni zastosowano w polskiej publikacji określenie „nowe światło”: „Powinniśmy natomiast przyjmować nowe światło, jakie Jehowa rzuca na swe Słowo za pośrednictwem kanału, którym się obecnie posługuje” (Strażnica Nr 20, 2002 s. 30 [ w ang. the fresh light]).

Zmiany organizacyjne

1) W Towarzystwie Strażnica założono nową organizację: „Wzorem Biura Głównego od 1 października 2002 roku nasze Biuro Oddziału posługuje się w korespondencji ze zborami i nadzorcami papierem listowym z nagłówkiem »Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy«. W korespondencji kierowanej na zewnątrz do różnych instytucji będziemy używać dotychczasowego nagłówka” (Nasza Służba Królestwa Nr 1, 2003 s. 3).

   2) Wydano podręcznik pt. Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej (ang. 2001) (Strażnica Nr 2, 2002 s. 27-28), który zastąpił poprzedni zrewidowany pt. Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej (1992). Napisano w nim: „Pamiętaj, iż nieaktualne mogą też być niektóre myśli poruszone w naszych dawniejszych publikacjach, dlatego sprawdź, co na ten temat napisano ostatnio” (Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej 2002 s. 38).

Rok 2003

Zmiany doktrynalne

   1) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: dlaczego niektórzy pierwsi chrześcijanie przestrzegali Prawa Mojżeszowego: w03 15.3 23-25.

   2) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: znaczenie chrztu Żydów w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e.: w03 15.5 30-31.

3) Podano, że od roku 1914, gdy zaczął się „czas końca”, „minęło już jakieś 90 lat”, a za dni Noego czas ten trwał 120 lat (Strażnica Nr 24, 2003 s. 15). Stwierdzono też: „Nie wolno nam zapominać, że nasze czasy są dokładnie takie jak dni Noego” (jw. s. 16).

Zmiany organizacyjne

   1) Wydano zrewidowaną wersję książki dla pionierów (podręcznik Kursu Służby Pionierskiej) pt. Jaśniejcie jako źródła światła na świecie (Rocznik Świadków Jehowy 2004 s. 3-4). Zastąpiła ona poprzednią wersję, także zrewidowaną, z roku 1992 (ang. 1989).

   2) Zmarł M. Henschel (ur. 1920), jeden z dwunastu członków Ciała Kierowniczego ukazanego na ilustracji w książce pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 116. To były prezes Towarzystwa Strażnica w latach 1992-2000 (Strażnica Nr 16, 2003 s. 31), który zrezygnował z urzędu, gdy pomazańcy przekazali „drugim owcom” władzę nad korporacjami.

Rok 2004

Zmiany doktrynalne

   Brak zmian doktrynalnych.

Zmiany organizacyjne

   1) „29 kwietnia: Po 84 latach nieprzerwanej pracy bruklińska drukarnia zostaje zamknięta i przeniesiona do Wallkill” (Rocznik Świadków Jehowy 2005 s. 13).

Rok 2005

Zmiany doktrynalne

   Brak zmian doktrynalnych.

Zmiany organizacyjne

   1) Wydano nowy podręcznik do studium z zainteresowanymi pt. Czego naprawdę uczy Biblia? (2005) obowiązujący do dziś, który był już jednak ‘poprawiany’ (np. w edycji z roku 2013, s. 84-85, 89-90). Zastąpił on książkę pt. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (1995).

   2) ‘Wewnętrzny’ podręcznik pt. Zorganizowani do spełniania woli Jehowy (2005) zastępuje poprzedni z roku 1990 (ang. 1989) pt. Zorganizowani do pełnienia naszej służby.

   3) Przeniesiono z Brooklynu do Wallkill całą działalność poligraficzną. Dotychczas, od kilku lat, w Wallkill drukowano czasopisma, a w Brooklynie książki (Strażnica Nr 23, 2005 s. 9).

   4) Do Ciała Kierowniczego powołano G. Jacksona (ur. 1955, ochrzczony 1968) i A. Morrisa (ur. 1950, ochrzczony 1971) (Strażnica Nr 6, 2006 s. 26).

Rok 2006

Zmiany doktrynalne

   1) Prawdopodobnie po raz pierwszy w swej historii Towarzystwo Strażnica podało z czego składa się osocze (!), którego nie wolno przyjmować Świadkom Jehowy: „Na przykład z osocza – jednego z czterech podstawowych składników krwi – można otrzymać: wodę (około 91 procent objętości osocza), białka (około 7 procent), obejmujące albuminy, globuliny i fibrynogen, oraz inne substancje (około 1,5 procent), takie jak substancje odżywcze, hormony, gazy, witaminy, produkty przemiany materii i elektrolity” (Nasza Służba Królestwa Nr 11, 2006 s. 3). Wszystkie te frakcje wyodrębnione z osocza nie znajdują się na indeksie zakazanych środków krwiopochodnych u Świadków Jehowy.

   2) Wydano angielską poprawioną wersję książki pt. Wspaniały finał objawienia bliski! (2006). Po polsku spis korekt zamieszczono w artykule pt. Zmiany w książce Wspaniały finał Objawienia bliski! (Nasza Służba Królestwa Nr 9, 2006 s. 3-6).

Zmiany organizacyjne

   1) Półmiesięcznik Przebudźcie się! staje się miesięcznikiem (Przebudźcie się! styczeń 2006 s. 3-4).

   2) Wydano po polsku z datą 2006, choć skorowidz wymienia rok 2007 (ed. ang. 1988), pierwszy polski leksykon biblijny Świadków Jehowy pt. Wnikliwe poznawanie Pism (Nasza Służba Królestwa Nr 9, 2007 s. 4-6).

   3) Zmarło dwóch z dwunastu członków Ciała Kierowniczego ukazanego na ilustracji w książce pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 116. Byli to A. Schroeder (ur. 1911) i D. Sydlik (ur. 1919), mający korzenie polskie (Strażnica Nr 18, 2006 s. 31; Strażnica Nr 1, 2007 s. 8).

Rok 2007

Zmiany doktrynalne

   1) Wprowadzono naukę o powołaniu niebiańskim: „nie można ustalić konkretnej daty, kiedy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie” (Strażnica Nr 9, 2007 s. 31), choć wcześniej nauczano, że powołanie to w zasadzie ustało w roku 1935.

   2) Uściślono, że prawdopodobnie, a nie na pewno, niewidzialne zmartwychwstanie do życia w niebie zaczęło się w roku 1918 (Strażnica Nr 1, 2007 s. 27-30).

   3) Wprowadzono naukę, wbrew poprzedniej wykładni, że wąż w raju nie miał nóg (Strażnica Nr 12, 2007 s. 31).

Zmiany organizacyjne

   1) „Czy »niewolnik wierny i roztropny« popiera tworzenie niezależnych grup Świadków Jehowy spotykających się w celu zgłębiania zagadnień biblijnych lub toczenia dyskusji na takie tematy? (Mat. 24:45, 47). Nie, klasa »niewolnika« nie zachęca do tego typu działań” (Nasza Służba Królestwa Nr 9, 2007 s. 7).

Rok 2008

Zmiany doktrynalne

   1) Ogłoszono, że Maria rodziła Jezusa w bólach porodowych, choć wcześniej uczono odwrotnie (Strażnica 01.10 2008 s. 23).

   2) Podano zmianę interpretacji słów „to pokolenie” z Mt 24:34: chodzi o pokolenie pomazańców, a nie o pokolenie ludzi bezbożnych, jak uczono od roku 1995 (Strażnica 15.02 2008 s. 23-24).

   3) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: przypowieść o człowieku rzucającym nasienie (Mk 4:26-29): w08 15.7 14-16.

   4) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: przypowieść o niewodzie (Mt 13): w08 15.7 20-21.

   5) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: przypowieść o zakwasie schowanym w mące (Mt 13; Łk 13): w08 15.7 19-21.

   6) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: przypowieść o ziarnku gorczycy (Mt 13; Mk 4; Łk 13): w08 15.7 17-19, 21.

Zmiany organizacyjne

   1) Od stycznia półmiesięcznik Strażnica zaczyna ukazywać się w dwóch edycjach. Pierwszy numer w miesiącu dla ogółu (do rozpowszechniania), a drugi egzemplarz z datą piętnastego dnia miesiąca tylko dla głosicieli i zainteresowanych (czasopismo ‘wewnętrzne’, z artykułami do studium) (Strażnica 01.01 2008 s. 3; Strażnica 15.01 2008 s. 3).

   2) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Daty: wprowadzenie Kursu dla Starszych: w10 15.6 5.

   3) Wykład publiczny: „Kolejna zmiana nastąpiła w styczniu 2008 roku, gdy czas przemówień skrócono z 45 do 30 minut” (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 172).

Rok 2009

Zmiany doktrynalne

   1) Wydano nowy śpiewnik pt. Śpiewajmy Jehowie (2009), a jednym z motywów wydania jego było to, że „choćby ze względów doktrynalnych trzeba było zrewidować śpiewnik” (Strażnica 15.12 2010 s. 23). Zastąpił on śpiewnik pt. Wysławiajcie Jehowę w pieśniach 1989 (ang. 1984). Patrz Rok 2014.

   2) Stwierdzono, że „Biblia nigdzie nie omawia bezpośrednio kwestii zmartwychwstania dzieci, które umarły w łonie matki” (Strażnica 15.04 2009 s. 12), choć wcześniej nauczano, że Biblia zaprzecza wskrzeszeniu tych dzieci.

   3) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: „wszelkie stworzenie pod niebem” (Kol 1:23): bt 217.

Zmiany organizacyjne

   1) Zakazano zborom i pojedynczym osobom posługiwania się logo Strażnicy (wieżyczka strażnicza) (Nasza Służba Królestwa Nr 4, 2009 s. 4). Wieżyczka ta wcześniej była często zamieszczana na przykład na fasadach czy dachach niektórych sal królestwa.

   2) „Od 1 stycznia 2009 roku przestaniemy się posługiwać określeniem »nadzorca przewodniczący«. Brat sprawujący tę funkcję będzie odtąd nazywany »koordynatorem grona starszych«.” (Nasza Służba Królestwa Nr 11, 2008 s. 3).

   3) „Począwszy od 1 stycznia 2009 roku (...) Nazwa »zborowe studium książki« zostanie zmieniona na »zborowe studium Biblii«.” („Nasza Służba Królestwa” Nr 10, 2008 s. 1).

   4) Zniesiono spotkania grupowe w domach (studium książki zwane od roku 2009 „studium Biblii”), co skorowidz określił jako: zborowe studium Biblii dołączone do szkoły teokratycznej i zebrania służby: yb09 4; km 10/08 1, 7 (Watchtower Library 2014, dział Daty).

   5) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: nakrywanie głowy przez siostry tłumaczące program zebrań na język migowy: w09 15.11 12-13.

Rok 2010

Zmiany doktrynalne

   1) Wprowadzono nową naukę o „tym pokoleniu”. Po raz pierwszy stwierdzono, że chodziło o zazębiające się okresy życia dwóch grup pomazańców. Pierwszych „przebywających na ziemi, gdy w roku 1914 zaczął być widoczny znak” i drugich, którzy doczekają „wielkiego ucisku” (Strażnica 15.04 2010 s. 10-11).

   2) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: przypowieść o pszenicy i chwastach (sianie nasienia) (Mt 13:24, 38): w10 15.3 20.

   3) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: przypowieść o pszenicy i chwastach (zgromadzanie pszenicy do spichrza) (Mt 13:30): w10 15.3 22.

Zmiany organizacyjne

   1) Zmarło dwóch ostatnich z dwunastu członków Ciała Kierowniczego ukazanego na ilustracji w książce pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 116. Byli to J. Barr (ur. 1913) i T. Jaracz (ur. 1925), mający korzenie polskie (Strażnica 15.05 2011 s. 6; Strażnica 15.11 2010 s. 23). W tym samym roku zmarł Raymond V. Franz (ur. 1922), były członek Ciała Kierowniczego (1971-1980), bratanek F. W. Franza (1893-1992), prezesa Towarzystwa Strażnica (1977-1992). R. Franz zarządzał w Ciele Kierowniczym razem z trzema wyżej wymienionymi. Był on autorem dwóch książek: Kryzys Sumienia 1997, 2006 (Crisis of Conscience 1983, 2004); In Search of Christian Freedom (1991, 2007). W roku 2007 odwiedził on Polskę i w Poznaniu spotkał się z czytelnikami swoich książek.

   2) Wydano nowy podręcznik dla starszych zboru pt. Paście trzodę Bożą (2010). Przykładowo zaliczono w nim „przyjęcie krwi i nieokazanie skruchy” do „odłączenia się” (zamiast „wykluczenia”) (s. 110-111), którą to naukę wprowadzono już w roku 2000. Zastąpił on poprzednią książkę pt. „Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę” 1991. Patrz Rok 2000.

   3) Zapowiedziano i wprowadzono nowe oraz zmieniono niektóre kursy organizowane przez Towarzystwo Strażnica (Strażnica 15.08 2011 s. 21).

Rok 2011

Zmiany doktrynalne

   1) Ogłoszono: „drzewo oliwne” z Rz 11:17 to „Izrael duchowy”, a nie cielesny (Strażnica 15.05 2011 s. 23).

   2) Ogłoszono: Piotr był prawdopodobnie w Rzymie, choć nie był tam biskupem (Strażnica 01.08 2011 s. 25-26).

   3) Ogłoszono: „wejście do odpoczynku Bożego” nie tylko przez okazywanie posłuszeństwa i wiary w Chrystusa, ale i „organizacji” (Strażnica 15.07 2011 s. 28).

   4) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: Jezus „odpowiednim okupem” (1Tm 2:6): w11 15.6 13; w11 15.8 32.

Zmiany organizacyjne

   1) Oświadczono, że „nie da się ustalić dokładnej liczby pomazańców na ziemi; zresztą nie jest nam to potrzebne. Ciało Kierownicze nie prowadzi listy wszystkich osób spożywających emblematy” (Strażnica 15.08 2011 s. 22).

   2) Rozpoczęcie testowania w Nowym Jorku świadczenia ze „stojaków” (Nasza Służba Królestwa Nr 7, 2013 s. 4).

   3) Angielska Strażnica do studium zaczyna się ukazywać w wersji uproszczonej (Strażnica 15.07 2011 s. 3).

   4) Zmarł M. Larson (ur. 1915), prezes korporacji nowojorskiej Towarzystwa Strażnica, którego nazwisko przez wiele lat widniało w stopce redakcyjnej Strażnicy (dane te widnieją w stopce angielskiej Strażnicy do lutego 2012 roku, choć zmarł on 24 września 2011 roku). W jego miejsce prezesem tej korporacji został L. Weaver, który wcześniej był członkiem Komitetu Oddziału w USA oraz wiceprezesem Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, to znaczy innej korporacji.

Rok 2012

Zmiany doktrynalne

   1) Wprowadzono naukę, że mocarstwo anglo-amerykańskie powstało na początku „dnia Pańskiego”, czyli w roku 1914, a nie w roku 1763 roku, jak uczono dotychczas (Strażnica 15.06 2012 s. 19). W nowym podręczniku podano, że naukę powyższą ogłoszono po raz pierwszy na letnim kongresie w roku 2011, a nie w roku 2012 (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 177).

   2) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: ‛król o srogim obliczu przywodzi do zguby’ (Dn 8:23, 24): w12 15.6 16.

   3) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: palce u stóp posągu ze snu Nebukadneccara (Dn 2): w12 15.6 16.

   4) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: stopy posągu ze snu Nebukadneccara (Dn 2): w12 15.6 15-16, 19.

   5) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: „wszystkie owe królestwa” (Dn 2:44): w12 15.6 17.

   6) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: Mardocheusz i Estera ‛rozdzielają łup’, spełniając proroctwo z Rodzaju 49:27: w12 1.1 29.

Zmiany organizacyjne

   1) Zmniejszono miesięczną ‘minimalną’ liczbę godzin głoszenia dla pionierów specjalnych ze 140 godz. do 130 godz. (Nasza Służba Królestwa Nr 7, 2012 s. 1).

   2) Po raz pierwszy w liście Do wszystkich gron starszych z 17 listopada 2012 roku, dotyczącym „niszczenia starszych publikacji zmagazynowanych w zborze”, nakazano również zniszczyć wydane w roku 1994 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata (w załączniku do listu napisano: „Wyłożyć, potem zniszczyć”).

   3) Do Ciała Kierowniczego powołano M. Sandersona (ur. 1965, ochrzczony 1975!) (Strażnica 15.07 2013 s. 26).

   4) „Do września 2012 roku około 30 Biur Oddziałów zostało połączonych z większymi Biurami” (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 11).

   5) „Aby pomóc nam ‛dokładnie pełnić swe usługiwanie’, serwisy internetowe watchtower.org, jw-media.org i jw.org połączono w jeden przebudowany serwis jw.org” (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 2012 s. 3).

Rok 2013

Zmiany doktrynalne

   Trzeba tu zaznaczyć, że wszystkie poniższe zmiany doktrynalne zapowiedziano podczas zebrania statutowego Towarzystwa Strażnica w październiku 2012 roku, ale drukiem, jako oficjalne nauki, podane zostały dopiero w roku 2013.

   1) Wydano nowy i zarazem zmieniony angielski przekład Biblii, New World Translation of the Holy Scriptures 2013. Dokonano w nim wielu zmian w tekście (np. dodano w 6 miejscach imię Jehowa – Sdz 19:18, 1Sm 2:25, 6:3, 10:26, 23:14, 16).

   2) Wprowadzono naukę, że „niewolnikiem wiernym i roztropnym” jest tylko Ciało Kierownicze, a nie cały „ostatek” pomazańców (Strażnica 15.07 2013 s. 22).

   3) Wprowadzono naukę, że „niewolnik wierny i roztropny” nie istniał w I wieku, ale dopiero powołany został pierwszy raz w roku 1919 (Strażnica 15.07 2013 s. 21).

   4) Wprowadzono naukę: „Czy przed rokiem 1914 Badacze Pisma Świętego byli ustanowionym narzędziem, poprzez które Chrystus miał karmić swoje owce? Odpowiedź brzmi: Nie.” (Strażnica 15.07 2013 s. 18-19).

   5) Wprowadzono naukę, że „mieniem” „niewolnika” z Mt 24:47 jest „Królestwo Mesjańskie”, a nie majątek Towarzystwa Strażnica (Strażnica 15.07 2013 s. 24-25).

   6) Wprowadzono naukę, że „mienie” z Mt 24:47 „niewolnik” otrzyma podczas „wielkiego ucisku”, a nie, że otrzymał je w roku 1919 (Strażnica 15.07 2013 s. 8).

   7) Wprowadzono naukę, że nie istnieje „klasa złego niewolnika”, jak uczono do tej pory (Strażnica 15.07 2013 s. 24).

   8) Wprowadzono naukę, że pomazańcy będą zabrani do nieba przed Armagedonem, choć wcześniej uczono inaczej (Strażnica 15.07 2013 s. 8).

   9) Wprowadzono naukę, że pomazańcy „jaśnieć” będą według Mt 13:43 „w niebiańskim Królestwie”, a nie podczas „działalności ewangelizacyjnej” (Strażnica 15.07 2013 s. 14).

   10) Wprowadzono naukę, że „czeladzią” są „zarówno pomazańcy, jak i drugie owce”, a nie tylko pomazańcy rozpatrywani jako jednostki (Strażnica 15.07 2013 s. 20, 22).

   11) Wprowadzono naukę, że Jezus rozpoczął inspekcję duchowej świątyni w roku 1914, a nie w roku 1918, jak uczono od roku 1922 (Strażnica 15.07 2013 s. 11, 14).

   12) W związku z tym, że przyjście Jezusa do świątyni przeniesiono z roku 1918 na rok 1914 (patrz powyżej), zmieniła się liczba Jego powrotów. Obecnie są dwa (w roku 1914 i w Armagedonie), a przed rokiem 2013 uczono o trzech przyjściach (w roku 1914, 1918 i w Armagedonie) (Strażnica Nr 5, 2004 s. 16).

   13) Wprowadzono naukę, że „zgrzytanie zębami” przez chrześcijaństwo nastąpi dopiero w przyszłości, a nie, iż występuje ono obecnie (Strażnica 15.07 2013 s. 13-14).

   14) Skorowidz zamieszczony na płycie Watchtower Library 2014 podaje w dziale Kształtowanie się wierzeń tę skorygowaną naukę: „Asyryjczyk przyjdzie do naszej ziemi” (Mi 5:5) (Strażnica 15.11 2013 s. 20).

Zmiany organizacyjne

   1) Strażnica do rozpowszechniania i Przebudźcie się! od roku 2013 zawierają tylko 16 stron, zamiast dotychczasowych 32 stron (Strażnica 01.01 2013 s. 3).

   2) W Polsce wprowadzono „przenośne stojaki z literaturą” do wystawiania na uczęszczanych przez przechodniów ulicach (Nasza Służba Królestwa Nr 7, 2013 s. 6). Na Zachodzie rozstawiano je o rok wcześniej (ilustracja Strażnica 15.10 2012 s. 1).

   3) Wprowadzono nowy zwyczaj co do kontaktu z wykluczonymi podczas zebrań: „Obojętnie czy wykluczony siedzi obok krewnego, czy któregokolwiek innego członka zboru, nie powinno to budzić zastrzeżeń jeśli tylko zachowuje się właściwie” (Strażnica 01.08 2013 s. 8).

   4) Ogłoszono konieczność bezwzględnego podporządkowania się organizacji: „Wskazówki organizacji Jehowy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wtedy wydać niepraktyczne. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie” (Strażnica 15.11 2013 s. 20).

   5) Ogłoszono przeniesienie siedziby Towarzystwa Strażnica z Brooklynu do Warwick, prawdopodobnie w całości do roku 2017 (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 10-11).

   6) Prawdopodobnie taktycznie w książce pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism (wydana:1991, 2001), zamieszczonej na płycie Watchtower Library 2013, usunięto podrozdział Gdy Ktoś Mówi „Jestem Muzułmaninem” (s. 23-24).

   7) Zabroniono przeprowadzania „grupowego przygotowywania się do studium Strażnicy” (List Do wszystkich gron starszych w Polsce z 18.06 2013 r.).

Rok 2014

Zmiany doktrynalne

   1) Ogłoszono, że wydanie kolejnego nowego śpiewnika podyktowane jest pogłębieniem „zrozumienia Biblii” i zmianą słownictwa dostosowanego do nowej angielskiej Biblii z roku 2013 (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 2014 s. 7). Patrz Rok 2009.

   2) Ogłoszono, że nie wiadomo, czy zmartwychwstali na ziemi będą zawierać związki małżeńskie, choć wcześniej zaprzeczano temu (Strażnica 15.08 2014 s. 29-30).

   3) Wydano nową książkę omawiającą historię Świadków Jehowy pt. Królestwo Boże panuje! (240 stron), która jest jakby skróconym omówieniem materiału zawartego w publikacji z roku 1995 pt. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego (750 stron). Przemilczano w niej wiele chybionych dat i kompromitujących wydarzeń (np. Beth-Sarim, Wielka Piramida, oczekiwania na lata 1915, 1925, 1975, „pokolenie roku 1914”), które były wspominane w poprzednim podręczniku.

   4) W sprawie „tego pokolenia” ogłoszono, że istotny jest czas pomazania „namaszczonych” z Towarzystwa Strażnica i zazębiania się okresów pomazania dwóch grup, a nie zazębiania się okresów ich życia (jak uczono od roku 2010). W związku z tym czas, który pozostał do „wielkiego ucisku”, został skrócony (Strażnica 15.01 2014 s. 31).

Zmiany organizacyjne

   1) Starszych w zborach zaczynają powoływać obwodowi, a nie jak dotychczas Biuro Oddziału (krajowe) w porozumieniu z Ciałem Kierowniczym (Strażnica 15.11 2014 s. 28-29).

   2) Zmarł członek Ciała Kierowniczego G. Pierce (ur. 1934, ochrzczony 1955) (Strażnica 15.12 2014 s. 3).

   3) Wprowadzono poprzez nowy statut nową nazwę Świadkowie Jehowy w Polsce, zamiast dotychczasowej Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce (List Do wszystkich zborów w Polsce 21.05 2014 r.). Według statutu wprowadzono też „urząd duchowy” i „charakter zakonny” dla pewnej grupy Świadków Jehowy. Patrz statut:

http://wyzwoleni.org/news/nasze_dzialania_maja_sens_istotne_zmiany_w_organizacji_zwiazku_wyznaniowym/2014-05-26-31

   4) Wydano nową książkę dla pionierów (podręcznik Kursu Służby Pionierskiej) pt. „Dokładnie pełnij swe usługiwanie” (2 Tymoteusza 4:5). Zastąpiła ona poprzednią pt. Jaśniejcie jako źródła światła na świecie (2003).

   5) Wprowadzono stan 'emerytalny' dla koordynatorów gron starszych od 80 roku życia. „Ciało Kierownicze postanowiło, że od 1 września 2014 roku bracia, którzy ukończyli 80 rok życia, nie będą już usługiwać w charakterze koordynatorów gron starszych. Oczywiście koordynatorzy, którzy jeszcze nie osiągnęli tego wieku, również mogą skromnie uznać, że dobrze będzie, jeśli zastąpi ich inny brat (Mich. 6:8). (...) W podręczniku ‛Paście trzodę Bożą’, rozdziale 2, akapicie 11, każdy starszy powinien dopisać po pierwszym zdaniu następującą informację: »Nie może mieć więcej niż 80 lat«” (List 1 czerwca 2014 DO WSZYSTKICH GRON STARSZYCH Dotyczy: koordynatora grona starszych). https://wtsarchive.com/letter/20140601-p_dot-koordynatora-grona-starszych

Rok 2015

Zmiany doktrynalne

   1) Ogłoszono: Nabot nie symbolizuje ani Jezusa, ani pomazańców (Strażnica 15.03 2015 s. 10).

   2) Zapowiedź rezygnacji z częstego stosowania pierwowzorów i ich odpowiedników (Strażnica 15.03 2015 s. 18).

   3) Przypowieść o talentach – Jezus nagrodzi swoich wiernych niewolników namaszczonych duchem, gdy w przyszłości przyjdzie i zabierze ich do nieba, a nie w roku 1919 (Strażnica 15.03 2015 s. 24).

   4) Przypowieść o niewolniku niegodziwym i gnuśnym – nie istnieje klasa takiego niewolnika (Strażnica 15.03 2015 s. 24).

   5) Przypowieść o 10 dziewicach – nie będzie już rozpatrywany każdy szczegół tej przypowieści (lampy, oliwa, pojemniki) (Strażnica 15.03 2015 s. 13).

   6) Ogłoszono: Gog to nie szatan lecz „koalicja narodów” (Ez 38-39) i buntownicy (Ap 20:8) (Strażnica 15.05 2015 s. 29-30).

7) Ogłoszono: zagłada Babilonu Wielkiego nie przyniesie zniszczenia wszystkich członków religii fałszywych i duchownych (Strażnica 15.12 2015 s. 3).

   8) Podano: tylko niektóre, a nie wszystkie, kopie Septuaginty z okresu między II wiekiem p.n.e. a I wiekiem n.e. zawierały Tetragram (Strażnica 15.12 2015 s. 10).

9) We wrześniowej (2015) audycji  telewizyjnej członek Ciała Kierowniczego ukazał metodę, jak ‘obliczać’ „to pokolenie”. W 9 minucie i 50 sekundzie wskazał, jak ma wyglądać zazębianie się dwóch grup pomazańców i ukazał trzecią grupę, która się już nie wlicza do tych kalkulacji: http://tv.jw.org/#en/video/VODStudio/pub-jwb_201509_1_VIDEO

10) Zapowiedź z zebrania statutowego w październiku 2015 roku: współczesna niewola babilońska trwała od II wieku n.e. do roku 1919, a nie w latach 1918-1919. Opisano to w roku 2016 (Strażnica marzec 2016 s. 29).

11) Zapowiedź z zebrania statutowego w październiku 2015 roku: Jezus i aniołowie będą stawiać znak z Ez 9, a nie pomazańcy, oraz nie dzieje się to obecnie, ale dopiero przed samym wielkim uciskiem. Opisano to w roku 2016 (Strażnica czerwiec 2016 s. 16-17).

Zmiany organizacyjne

   1) ‘Wewnętrzny’ podręcznik pt. Zorganizowani do spełniania woli Jehowy (2015) zastępuje poprzedni (o tym samym tytule) z roku 2005.

   2) Zapowiedź z zebrania statutowego w październiku 2015 roku: Nasza Służba Królestwa od roku 2016 zostaje zastąpiona przez biuletyn Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2015 s. 59).

   3) Zapowiedź z zebrania statutowego w październiku 2015 roku: od roku 2016 miesięczniki Przebudźcie się! i Strażnica „do rozpowszechniania” stają się dwumiesięcznikami.

   4) Zapowiedź z zebrania statutowego w październiku 2015 roku: nowy rodzaj zebrania zborowego od roku 2016, Chrześcijańskie życie i służba, zamiast Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2015 s. 59-61).

5) Na stronie internetowej jw.org rozpoczęto publikować etapami New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition), to znaczy komentarz do Biblii, werset po wersecie, dostępny w wersji elektronicznej i dodatkowo w aplikacji JW Library.

   Liczymy, że przedstawiony spis zmian doktrynalnych i organizacyjnych z lat 1989-2015 będzie przydatny wielu zainteresowanym tym tematem osobom.

Uzupełnienie o lata 2016-2017

Rok-2016
 

  1) Przez wiele lat w zborach nie pozwalano na żaden aplauz podczas ponownego przyjmowania osób wykluczonych z organizacji Świadków Jehowy. W roku 2016 zmieniono ten zwyczaj: „Dlatego gdy starsi podają ogłoszenie o przyłączeniu, obecni mogą spontanicznie, ale zarazem w sposób godny, wyrazić radość oklaskami” (Strażnica maj 2016 s. 32).

   2) Przedstawiono nową interpretację swojej historii. Wcześniej pisano: „Od r. 1914 do 1918 świadkowie Jehowy byli więźniami duchowego, czyli nowoczesnego Babilonu. Nazwy Babilon Biblia używa do określenia tego złego świata pozostającego pod władzą Diabła. (...) Tych »dwóch świadków«, którzy się stali jakby trupami, wyobraża świadków Jehowy, którzy w roku 1918 umarli duchowo” (Od raju utraconego do raju odzyskanego 1960 s. 188). W roku 2016 ogłoszono: „W minionych latach uważaliśmy, że Jehowa był niezadowolony ze swoich sług, ponieważ podczas I wojny światowej nie wykazywali gorliwości w głoszeniu. (...) Dokładniejsze przeanalizowanie teokratycznej historii pozwoliło nam lepiej zrozumieć szczegóły dotyczące niewoli babilońskiej. W gruncie rzeczy w latach 1914-1918 Badacze Pisma Świętego dali ogromne świadectwo” (Strażnica listopad 2016 s. 27-28).

3) Ogłoszono, że w niektórych krajach Świadkowie Jehowy mogą posiadać brodę: „A czy jest stosowne, żeby brat nosił brodę? Noszenie brody było jednym z nakazów Prawa Mojżeszowego. Jednak chrześcijan to Prawo nie obowiązuje (...). W niektórych krajach noszenie zadbanej brody może nie budzić zastrzeżeń i wcale nie musi odwracać uwagi od głoszonej przez nas dobrej nowiny. Nawet niektórzy zamianowani bracia noszą tam brody. Mimo to część braci postanowiła z tego zrezygnować (...). W innych kulturach nie ma zwyczaju noszenia brody i dlatego nie byłoby to odpowiednie dla sługi Bożego. Brat, który nosiłby brodę, mógłby nie przysparzać swoim wyglądem chwały Bogu i mógłby nie być uważany za »człowieka nieposzlakowanego«” (Strażnica wrzesień 2016 s. 21). wcześniej nikt, kto posiada brodę, nie mógł otrzymać przywilejów w zborze.

Rok 2017

1) W roku 2017 po raz pierwszy Towarzystwo Strażnica napisało o możliwych „błędach” „doktrynalnych” i „organizacyjnych” Ciala Kierowniczego. Wcześniej pisano o jego „rzekomych błędach” oraz iż „może się zdarzyć, że zrozumie coś tylko częściowo lub nieściśle, a w rezultacie potrzebne jest skorygowanie”: „Ciało Kierownicze nie jest natchnione przez Boga ani nieomylne. Dlatego może popełnić błąd przy wyjaśnianiu spraw doktrynalnych lub udzielaniu wskazówek organizacyjnych. W Skorowidzu do publikacji Towarzystwa Strażnica znajduje się hasło »Kształtowanie się wierzeń«, które zawiera listę skorygowanych wyjaśnień od 1870 roku” (Strażnica luty 2017 s. 26). Oto jedna z wcześniejszych wypowiedzi: „Poszczególni członkowie »niewolnika wiernego i rozumnego« są niedoskonałymi ludźmi (Mateusza 24:45-47, NW). Ale klasa ta jest wierna i rozumna. Odstępcy dla własnych celów wyolbrzymiają pomyłki lub rzekome błędy braci sprawujących przewodnictwo” (Strażnica Nr 14, 1992 s. 13).

2) Towarzystwo Strażnica w roku 2017 po raz pierwszy wymieniło „odstępcze poglądy” współmałżonka jako powód przyzwolenia na separację małżeńską: „W Biblii nie podano powodów, dla których ktoś może się zdecydować na separację. Ale niektórzy chrześcijanie w wyjątkowych  sytuacjach uznają, że nie mają innego wyjścia. Może być tak na przykład, kiedy dochodzi do zagrożenia zdrowia fizycznego lub duchowego – gdy współmałżonek jest agresywny lub ma odstępcze poglądy” (Strażnica kwiecień 2017 s. 7-8). Dotychczas samo posiadanie „odstępczych poglądów” przez współmałżonka, bez ich narzucania, nie było powodem do ewentualnego rozbicia rodziny przez separację (patrz Strażnica 15.05 2012 s. 11).

3) W roku 2017 Towarzystwo Strażnica podało, że posiadanie przez głosiciela broni palnej w domu, w celu samoobrony, spowoduje pozbawienie go przywilejów w zborze: „Jeśli chrześcijanin posiada broń, żeby chronić się przed ludźmi, starsi udzielą mu rad na podstawie Biblii. Gdyby nie chciał pozbyć się broni, nie byłby traktowany jako przykładny członek zboru. Nie spełniałby wymagań, żeby otrzymywać w zborze przywileje. To samo dotyczy chrześcijanina, którego praca wymaga noszenia broni palnej. Byłoby dobrze, żeby znalazł inne zatrudnienie. (...) Z szacunku do tych zasad dojrzały duchowo chrześcijanin nie będzie posiadać broni palnej, żeby chronić się przed ludźmi. Przypis: Więcej informacji na temat podejmowania pracy, która wiąże się z noszeniem broni, można znaleźć w Strażnicy z 1 listopada 2005 roku, strona 31, oraz numer 23 z 1983 roku, strony 19 i 20” (Strażnica lipiec 2017 s. 32).

4) W roku 2017 Towarzystwo Strażnica zmieniło swoją naukę o „miastach schronienia” (ucieczki): „Pismo Święte nie wskazuje, że miasta schronienia były proroczymi pierwowzorami” (Strażnica listopad 2017 s. 10). Wcześniej uczono (od roku 1995), że „to powzięte przez Boga postanowienie co do wyratowania nas” (Strażnica Nr 22, 1995 s. 17). Jeszcze wcześniej (od roku 1934) twierdzono, że są nimi „organizacja” lub „raj duchowy” obecny w niej (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 2 s. 13; Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 1 s. 18; Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 152). Na samym początku zaś twierdzono, że „miastem ucieczki” jest Chrystus (Złoty Wiek 01.05 1929 s. 132; por. Strażnica listopad 2017 s. 10).


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024