Wyobrażenia, pierwowzory i ich odpowiedniki według nowej nauki Świadków Jehowy

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2015-04-17

Wyobrażenia, pierwowzory i ich odpowiedniki według nowej
nauki Świadków Jehowy

 

Przez całe lata, od dni C. T. Russella (zm. 1916), założyciela Towarzystwa Strażnica, organizacja ta stosowała w swoim nauczaniu różne „wyobrażenia”, „pierwowzory” i ich „odpowiedniki”.

Oto kilka dawniejszych i niedawnych przykładów, w których np. archanioł Michał występuje jako zły papież, a Jezus jako „rzeczywisty papież” (!):

 

I stała się bitwa na niebie. [Ap 12:7] – Pomiędzy dwiema kościelnymi władzami, pogańskim Rzymem i papieskim Rzymem.

Michał. – »Który jako Bóg«, papież. – (...).

I Aniołowie jego. – Biskupi...” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 225).

 

„Bo jest Panem panów i Królem królów. – Ma całą sytuacyę w doskonałej kontroli – jest rzeczywistym papieżem [ang. real Pope]. – 1 Tym. 6:15; Obj. 19:16” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 321-322).

 

Ezechiel widzący męża, obleczonego w szaty lniane, wyobraża Pastora Russell’a, potem widzącego siebie jako pozafigurę tego męża” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 470).

 

Większy Nabuchodonozor, Chrystus Jezus, Egzekutor zarządzeń Jehowy i Możny Bojownik, wystąpi do dzieła na początku Armagedonu” (Strażnica 01.06 1937 s. 169 [ang. 01.04 1937 s. 104]).

 

„Kogo wyobraża ta potężna konnica? Liczebność jej sięga milionów, toteż nie może przedstawiać samych członków namaszczonego ostatka, których obecnie jest na ziemi zaledwie około 8800. Owe miriady koni muszą więc obrazować także »wielką rzeszę« z 7 rozdziału Objawienia, czyli tych, którzy mają nadzieję żyć wiecznie na ziemi” (Strażnica Nr 7, 1989 s. 19).

 

„Świadkowie Jehowy od dawna uważają, że szarańcze z 9 rozdziału Księgi Objawienia wyobrażają namaszczonych sług Bożych żyjących na ziemi w naszym stuleciu. (...) Cóż mogłoby to zobrazować lepiej niż niestrudzona szarańcza?” (Strażnica Nr 14, 1996 s. 23).

 

Oczywiście te różne „wyobrażenia” czy „pierwowzory” były zmieniane przez Towarzystwo Strażnica i to nie raz, czasem nawet skrajnie.

Jednak dnia 15 marca 2015 roku organizacja ta zamieściła w swej publikacji takie oto pytanie czytelników:

 

W przeszłości w naszych publikacjach często wspominano o pierwowzorach i ich odpowiednikach, ale w ostatnich latach pisze się o tym rzadko. Dlaczego?” (Strażnica 15.03 2015 s. 17).

 

W długiej odpowiedzi na powyższe pytanie napisano między innymi następująco:

 

„Człowiek nie potrafi ustalić, które relacje biblijne stanowią zapowiedź przyszłych rzeczy, a które nie. Mądrze zatem kierować się następującą zasadą: kiedy Biblia mówi, że jakaś postać, wydarzenie lub przedmiot wyobraża coś jeszcze, to je za takie uważamy. Jeśli natomiast nie daje ku temu wyraźnych podstaw, powinniśmy być ostrożni w przypisywaniu symbolicznego znaczenia jakiejś osobie lub relacji. (...) Dlatego z tych właśnie względów w ostatnich latach nasze publikacje kierują uwagę nie na prorocze pierwowzory i ich odpowiedniki, lecz na praktyczne lekcje płynące z relacji biblijnych” (Strażnica 15.03 2015 s. 18).

 

W publikacji z 15 czerwca 2015 roku przypomniano tę kwestię skrótowo:

 

„Dlaczego w ostatnich latach rzadko omawia się w naszych publikacjach biblijne pierwowzory i ich odpowiedniki?

W Biblii czytamy, że niektóre postacie były pierwowzorami czegoś większego, jak o tym świadczy przykład z Listu do Galatów 4:21-31. W przeciwnym razie najlepiej nie doszukiwać się symbolicznego znaczenia. Możemy jednak wyciągać lekcje z wydarzeń oraz postępowania osób opisanych w Biblii (Rzym. 15:4)” (Strażnica 15.06 2015 s. 32).

 

Wynika z powyższych słów, że Świadkowie Jehowy obecnie ograniczają czy ograniczą stosowanie swojej ‘dowolnej’ symboliki.

 

A jak było w niedalekiej przeszłości?

Otóż okazuje się, że skorowidz do publikacji Świadków Jehowy, obejmujący lata 1986-2012, zamieszczony na płycie Watchtower Library 2013 (Biblioteka Strażnicy 2013), zawiera dziesiątki „wyobrażeń”, które stosowało dotychczas Towarzystwo Strażnica w swoich naukach. Poniżej zamieszczamy je, wymieniając hasło kluczowe ze skorowidza i jego opis (patrz też hasło Prorocze pierwowzory).

 

„Aaron (...) wyobraża Jezusa Chrystusa”.

 

„Abimelech (syn Gedeona) (...) wyobrażony przez ciernisty krzew”.

 

„Abraham (...) wyobraża Jehowę”.

 

„Achitofel (...) wyobraża Judasza Iskariota”.

 

„Arcykapłan (...) wyobraża Jezusa Chrystusa”.

 

„Asyria (...) przedstawiciele wyobrażają »wielką rzeszę«”.

 

„Asyria (...) wyobraża ONZ”.

 

„Azazel (...) wyobraża ofiarę Jezusa”.

 

„Baal-Peracim (...) wyobraża zadziwiający czyn Jehowy (Iz 28:21)”.

 

„Baranek (...) wyobraża Jezusa”.

 

„Cyrus Wielki (...) wyobraża Jezusa Chrystusa”.

 

„Dariusz Med (...) wyobraża Jehowę”.

 

„Dawid (...) wyobraża Jezusa”.

 

„Dawid (...) wyobraża ostatek”.

 

„Drugie owce (...) nie wyobrażają chrześcijan pochodzenia pogańskiego”.

 

„Egipt (starożytny) (...) wyobraża świat Szatana”.

 

„Egipt (starożytny) (...) przedstawiciele wyobrażają »wielką rzeszę«”.

 

„Eliezer (sługa Abrahama) (...) wyobraża ducha Jehowy”.

 

„Estera (królowa) (...) wyobraża ostatek zgromadzany po roku 1919”.

 

„Ezechiel (prorok) (...) wyobraża ostatek”.

 

„Faraon (...) wyobraża Jehowę”.

 

„Goliat (...) wyobraża totalitarne rządy, które rzuciły wyzwanie zwierzchnictwu Jehowy”.

 

„Hagar (...) wyobraża Izrael i Jerozolimę (Gal 4:24-30)”.

 

„Ismael (syn Abrahama) (...) wyobraża Żydów z I wieku”.

 

„Izaak (...) wyobraża (...) Jezusa Chrystusa (...) namaszczonych chrześcijan”.

 

„Izajasz (prorok) wyobraża (...) Jezusa (...) namaszczonych chrześcijan”.

 

„Izrael (królestwo północne) (...) wyobraża chrześcijaństwo”.

 

„Jakub (Izrael) (...) wyobraża Jehowę”.

 

„Jan (apostoł) (...) wyobraża ostatek”.

 

„Jehowa (...) miejsce pobytu (...) wyobrażone przez Miejsce Najświętsze”.

 

„Jerozolima (starożytna) (...) wyobraża...

chrześcijaństwo (...)

Królestwo Boże (...)

Królestwo Mesjańskie (Nową Jerozolimę) (...)

królestwo rządzone przez dynastię Dawidową (...)

namaszczonych chrześcijan (...)

niebiańską część organizacji Jehowy (Jerozolimę górną) (...)

odstępców (...)

zbór prawdziwych chrześcijan (...)

ziemską część organizacji Jehowy”.

 

„Jerozolima (starożytna) (...) wyobraża zagładę Babilonu Wielkiego (...) wyobraża zagładę chrześcijaństwa”.

 

„Jonasz (prorok) (...) wyobraża Jezusa”.

 

„Jonatan (syn Saula) (...) wyobraża »wielką rzeszę«”.

 

„Jozue (arcykapłan) (...) wyobraża Jezusa Chrystusa”.

 

„Juda (królestwo południowe) (...) wyobraża chrześcijaństwo”.

 

„Kadzidło (...) wyobraża modlitwy godne przyjęcia”.

 

„Koza (...) wyobraża Grecję (Dn 8)”.

 

„Krew (...) wyobraża życie”.

 

„Królestwo (...) książęta (...) wyobrażeni przez »przełożonego«”.

 

„Królowa Szeby (...) wyobraża »wielką rzeszę«”.

 

„Manna (...) nie wyobraża chleba używanego podczas Pamiątki”.

 

„Mardocheusz (...) wyobraża ostatek zgromadzany przed rokiem 1919”.

 

„Mąż w lnianej szacie (Ezechiela 9) (...) wyobraża ostatek”.

 

„Melchizedek (...) wyobraża Jezusa Chrystusa”.

 

„Miedziany wąż (...) wyobraża Jezusa Chrystusa na palu”.

 

„Moabici (...) wyobrażają chrześcijaństwo”.

 

„Niewiasta [Ap 12] (...) wyobraża niebiańską część organizacji Jehowy”.

 

„Nos (...) wyobraża gniew”.

 

„Osiadli przybysze (...) wyobrażają »wielką rzeszę«”.

 

„Posągi (...) posąg ze snu Nebukadneccara (...) wyobraża potęgi światowe”.

 

„Rahab (potwór morski) (...) wyobraża Egipt”.

 

„Rebeka (...) służebne wyobrażają »wielką rzeszę« (...) wyobraża oblubienicę Chrystusa”.

 

„Refaici (...) wyobrażają dyktatorskie rządy”.

 

„Rzymskie, cesarstwo (...) szkarłatna bestia nie wyobraża (Obj 17)”.

 

„Sara (...) wyobraża niewiastę Jehowy”.

 

„Saul (król) (...) wyobraża kler chrześcijaństwa”.

 

„Świadkowie Jehowy (...) wyobrażeni przez 70 dusz z domu Jakuba”.

 

„Świątynie[a] (...) wyobraża wielką świątynię duchową”.

 

„Uzdrawianie (...) wyobrażają powszechne uzdrowienie w nowym świecie (...) wyobrażają uzdrowienie »wielkiej rzeszy«”.

 

„Wojsko (...) legiony rzymskie wyobrażały siły zbrojne ONZ”.

 

„Wygnanie (Izraelitów) (...) wierni wygnańcy wyobrażają ostatek”.

 

„Wyjście Izraelitów z Egiptu  (...) »ogromna mieszana społeczność [mnóstwo cudzoziemców]« (...) wyobraża »wielką rzeszę«”.

 

„Zabójca (...) nieumyślny wyobraża chrześcijan”.

 

„Zachariasz (prorok) (...) wyobraża Jezusa”.

 

„Życie (...) życie wyobrażone przez krew”.

 

Wcześniejszy angielski skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica, obejmujący lata 1930-1985, wymienia kolejne „wyobrażenia”, których już zapewne częściowo nie stosowano w latach 1986-2012 (Watch Tower Publications Index 1930-1985 1986). Poniżej zamieszczamy je, wymieniając angielskie hasło kluczowe ze skorowidza i jego opis.

 

Aaron (...) pictures anointed

 

Daniel (Prophet) (Belteshazzar) (...) pictures anointed Witnesses

 

Deborah (Rebekah’s Nurse) (...) pictures “great crowd”

 

Ebed-melech (...) pictures “great crowd”

 

Elijah (Prophet) (...) pictures John the Baptizer

 

Gideon (...) pictures Jesus Christ (...) pictures remnant

 

Hezekiah (...) pictures Jesus

 

Hobab (...) pictures “great crowd” (Re 7:9)

 

Jacob (Israel) (...) pictures congregation of God

 

Jael (...) pictures “great crowd”

 

Jehonadab (Jonadab) (Son of Rechab) (...) pictures “great crowd”

 

Lazarus (of Parable) (...) pictures anointed (...) pictures common people

 

Man in Linen (...) pictures faithful and discreet slave

 

Most Holy (...) pictures heaven

 

Naaman (Syrian Army Chief) (...) pictures “great crowd”

 

Nebuchadnezzar (...) pictures Jesus (...) Satan

 

Noah (...) pictures Jesus

 

Pharaoh (...) pictures Satan

 

Pharaoh (...) pictures Jehovah

 

Rahab (...) pictures “great crowd”

 

Ram (...) pictures Medo-Persia (Da 8)

 

Remnant (...) pictures applying to or including remnant

 

Ruth (Moabitess) (...) pictures remnant

 

Shear-jashub (...) pictures remnant

 

Być może to nie są wszystkie „wyobrażenia”, które stosują czy stosowali Świadkowie Jehowy, ale wymieniamy tu tylko te, które podają skorowidze Towarzystwa Strażnica obejmujące lata 1930-2012. Wiele innych „pierwowzorów” znajdziemy we wcześniejszych publikacjach tej organizacji z lat 1879-1929, ale zapewne są to „wyobrażenia” już zarzucone.

 

Czy po wprowadzeniu nowej nauki z 15 marca 2015 roku organizacja Świadków Jehowy przestanie stosować większość z tych „wyobrażeń”? Zobaczymy.

Wydaje się, że powodem zapowiadanego ograniczenia stosowania tych różnych „wyobrażeń” i symboliki przez Towarzystwo Strażnica jest to, że organizacja ta pogubiła się już w tych „pierwowzorach” i ich „odpowiednikach”.

Oto przykładowo wspomniany starożytny Egipt „wyobrażał świat Szatana”, a przedstawiciele tego Egiptu wyobrażali „wielką rzeszę” Świadków Jehowy. Dla myślącego głosiciela tej organizacji może zdawać się to absurdem, bo czyż zgodzą się oni z tym, że mają coś wspólnego z szatanem:

 

„Egipt (starożytny) (...) wyobraża świat Szatana” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 120).

 

„Egipt (starożytny) (...) przedstawiciele wyobrażają »wielką rzeszę«” (jw. s. 120).

 

Inne „wyobrażenie” Towarzystwa Strażnica sugeruje, że Świadkowie Jehowy mają coś wspólnego z ONZ:

 

„Asyria (...) przedstawiciele wyobrażają »wielką rzeszę«” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 26).

 

„Asyria (...) wyobraża ONZ” (jw. s. 26).

 

Inny przykład. Nabuchodonozor (Nebuchadnezzar) obrazuje dla Towarzystwa Strażnica zarówno Jezusa, jak i szatana (!):

 

Nebuchadnezzar (...) pictures – Jesus (...)

    Satan (Watch Tower Publications Index 1930-1985 1986 s. 599).

 

Kolejny przykład. Faraon obrazuje dla Towarzystwa Strażnica zarówno Jehowę jak i szatana (!):

 

Pharaoh (...) pictures Satan (...) pictures Jehovah (Watch Tower Publications Index 1930-1985 1986 s. 651, 652).

 

Poniżej zamieszczamy jeszcze inny przykład związany ze zmianami w symbolice Towarzystwa Strażnica, dotyczący znanego drzewa.

 

Co obrazuje drzewo z tekstu Dn 4?

 

Przykładem skrajnej zmiany interpretacji „wyobrażeń” u Świadków Jehowy jest drzewo z tekstu Dn 4, które służy tej organizacji do wyliczenia „czasów pogan”. W pewnym okresie czasu obrazowało ono nawet „niebieski urząd Lucyfera”, a później zmieniono to na „panowanie Boże”.

 

Drzewo to pierwotne królestwo świata

 

„Znamienne to drzewo, w swej chwale i piękności, reprezentowało pierwotne królestwo świata, dane pierwszym rodzicom w raju...” (Nadszedł Czas 1919 s. 99).

 

Drzewo to urząd Lucyfera

 

„Wznoszące się nad ziemią drzewo obrazuje zwierzchnika lub dozorcę ziemskiego w abstrakcie razem z organizacją ziemi pod spodem. Dlatego przedstawia to żyjące stworzenie Jehowy. Kiedy Bóg stworzył człowieka i zwierzęta, przeznaczył Lucyfera za dozorcę stworzenia ziemskiego (Proroctwo Ezechjelowe 28:13-15). Stanowisko dozorowania człowieka było bardzo wysokie i zatem przedstawione jest przez wznoszące się ponad ziemią wielkie drzewo” (Strażnica 15.05 1934 s. 136).

 

„Przeto to wielkie drzewo dosięgające aż do nieba, które Nabuchodonozor, król babiloński widział, obrazowało niebieski urząd Lucyfera...” („Prawda was wyswobodzi 1946 s. 219).

 

Drzewo to Królestwo Boże

 

„Wielkie drzewo w 4 rozdziale Daniela przedstawia panowanie Boże” (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju ziemi 1990 s. 139).

 

„Drzewo to symbolizuje więc wszechświatowe zwierzchnictwo Boga zwłaszcza w odniesieniu do ziemi którego wyrazem było przez pewien czas królestwo ustanowione przez Jehowę dla narodu izraelskiego” (Strażnica Nr 14, 2006 s. 6).

 

Podsumowanie

 

Widzimy z powyższego, że rzeczywiście Towarzystwo Strażnica skrajnie zmienia swe „wyobrażenia”. W tych kwestiach niejeden głosiciel tej organizacji pewnie się pogubił.

W najbliższym czasie będziemy obserwować czy rzeczywiście Towarzystwo Strażnica będzie ograniczać swoje stosowanie „wyobrażeń” i dowolnej symboliki.

Zauważmy, że w jednej kwestii tak zrobiło, jak obiecało, co dotyczyło Nabota (patrz poniżej), ale w innej wprowadziło 15 maja 2015 roku znów nowe (kolejne) znaczenie dla symbolicznego Goga (patrz poniżej):

 

Jak zatem teraz rozumiemy relację o Nabocie? Obecne wyjaśnienie jest dużo prostsze i jaśniejsze. Ten prawy człowiek poniósł śmierć nie dlatego, że był pierwowzorem Jezusa czy pomazańców, ale dlatego, że zachował niezłomną lojalność” (Strażnica 15.03 2015 s. 10).

 

„Przez lata w naszych publikacjach wyjaśniano, że Gog z Magog to imię nadane Szatanowi Diabłu po wyrzuceniu go z nieba. Wyjaśnienie to opierało się na fakcie, że w Księdze Objawienia utożsamiono Szatana z przywódcą ogólnoświatowego ataku na lud Boży (Obj. 12:1-17). Sądzono więc, że Gog to inne prorocze określenie Szatana” (Strażnica 15.05 2015 s. 29).

 

Gog z Ez 38-39 – „GOG Z MAGOG: Koalicja narodów, które podejmą próbę unicestwienia ludu Bożego” (Strażnica 15.05 2015 s. 29, wykres).

 

Gog z Ap 20:8 – „GOG I MAGOG: Buntownicy, którzy otoczą prawych ludzi, by ich zgładzić (Strażnica 15.05 2015 s. 30, wykres).

 

Czy można zatem wierzyć zapowiedziom tej organizacji?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2015