Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.5)

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2023-05-05

poprzednia część

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.5)

Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).

W piątej części naszego tekstu zamieszczamy następujące rozdziały:

1Tm 2:6 – okup nie za wszystkich, a za najróżniejszych ludzi

Odstępcy

Wykluczanie ze zboru

Witanie się z wykluczonymi

Ciało Kierownicze

Żony nadzorców Świadków Jehowy

Duchowe ojcostwo

Zmiany w Dekalogu

Nazwa Świadkowie Jehowy potwierdzona w Nowym Testamencie?

Chrzest jako „symbol”?

Neutralność Świadków Jehowy?

Osądzanie umarłych i duchów przez Świadków Jehowy

Inne zmiany tekstu biblijnego

1Tm 2:6 – okup nie za wszystkich, a za najróżniejszych ludzi

Świadkowie Jehowy uczą niby o okupie i zbawieniu dla „wszystkich”, ale w rzeczywistości chodzi o „najróżniejszych ludzi” (Tt 2:11), czy o ludzi „wszelkiego pokroju”, jak pisano w roku 1997:

2018: „Bo Bóg dał wyraz swojej niezasłużonej życzliwości, która zapewnia wybawienie najróżniejszym ludziom” (Tt 2:11).

W związku z tym w nowym przekładzie wprowadzono w przypisie „najróżniejszych ludzi”:

1997: „który dał samego siebie na odpowiedni okup za wszystkich” (1Tm 2:6).

2018: „który dał samego siebie na odpowiedni okup za wszystkich*...

* Lub »najróżniejszych ludzi«.” (1Tm 2:6).

Tekst angielski nie zmienił się od roku 1984 i zawiera przypis, taki jak w języku polskim:

2013: who gave himself a corresponding ransom for all*...

* Or “all sorts of people.”(1Tm 2:6).

Odstępcy

Świadkowie Jehowy tekst 1Tm 6:4 odnoszą do swoich byłych głosicieli, których nazywają „odstępcami”:

„Odstępcy ‛chorują pod względem umysłowym’ i szukają sposobności, by zarazić innych swoimi zdradzieckimi poglądami (1 Tym. 6:3, 4). Jehowa, Wielki Lekarz, zaleca nam, abyśmy unikali kontaktów z nimi” (Strażnica 15.07 2011 s. 16).

Tekst o ‘chorych umysłowo’ w nowym przekładzie został zmieniony. Prawdopodobnie dlatego, że coraz częściej byli Świadkowie Jehowy nagłaśniali sprawę w mediach, a nawet wytaczali Towarzystwu Strażnica procesy sądowe o zniesławianie i ostracyzm. Oto jak zmieniono te słowa:

1997: „ten jest nadęty pychą, niczego nie rozumie, lecz pod względem umysłowym choruje na dociekania i spory o słowa” (1Tm 6:4).

2022: „ten jest nadęty pychą i niczego nie rozumie. Ma obsesję* na punkcie dociekań i sporów o słowa. A przecież te rzeczy prowadzą do zawiści, kłótni, rzucania oszczerstw, złośliwych podejrzeń

* Lub »zdradza chorobliwą fascynację; zdradza niezdrową skłonność«” (1Tm 6:4).

Tekst angielski również został zmieniony w roku 2013:

1984: he is puffed up [with pride], not understanding anything, but being mentally diseased over questionings and debates about words. From these things spring envy, strife, abusive speeches, wicked suspicions (1Tm 6:4).

2013: he is puffed up with pride and does not understand anything. He is obsessed with arguments and debates about words. These things give rise to envy, strife, slander, wicked suspicions

*Or “has an unhealthy fascination.”

* Or “abusive speeches.”(1Tm 6:4).

Wykluczanie ze zboru

Wydaje się, że nowa Biblia jeszcze bardziej dostosowana została do kwestii wykluczania ze zboru niż jej poprzednie wydania. W tabeli zamieszczamy porównanie fragmentów biblijnych z polskiego przekładu z roku 1997 i 2018. Sami oceńmy, w jakim stopniu zmiany tekstu w Biblii potrzebne były Świadkom Jehowy do ich procedur.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 2018
„wydali takiego człowieka Szatanowi ku zagładzie ciała, aby duch został wybawiony w dniu Pańskim” 1Kor 5:5 „macie wydać tego człowieka Szatanowi i pozbyć się cielesnego wpływu, tak by w dniu Pańskim został uratowany duch zboru” 1Kor 5:5
„Napisałem wam w liście, żebyście przestali się zadawać z rozpustnikami” 1Kor 5:9 „Napisałem wam w liście, żebyście przestali utrzymywać kontakty z ludźmi dopuszczającymi się niemoralności” 1Kor 5:9
„nie mając na myśli ogólnie rozpustników tego świata albo chciwców i zdzierców lub bałwochwalców. W przeciwnym razie musielibyście po prostu opuścić świat. Ale teraz piszę wam, żebyście przestali się zadawać z każdym, kto jest zwany bratem, a jest rozpustnikiem albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo człowiekiem rzucającym obelgi, albo pijakiem, albo zdziercą – żebyście z takim nawet nie jadali” 1Kor 5:10-11 „Nie miałem jednak na myśli dopuszczających się niemoralności w tym świecie albo wszystkich chciwców, zdzierców czy bałwochwalców. W przeciwnym razie musielibyście po prostu opuścić świat. Piszę wam więc, żebyście przestali utrzymywać kontakty z każdym, kto jest uznawany za brata, a dopuszcza się niemoralności albo jest chciwcem, bałwochwalcą, człowiekiem rzucającym obelgi, pijakiem czy zdziercą – żebyście z takim nawet nie jadali” 1Kor 5:10-11
„Bo cóż mi do sądzenia tych na zewnątrz? Czy nie wy sądzicie tych wewnątrz podczas gdy tych na zewnątrz sądzi Bóg? »Usuńcie niegodziwego spośród siebie«” 1Kor 5:12-13 „Bo czy to moja sprawa sądzić tych z zewnątrz? Powinniście sądzić tych wewnątrz, a tych z zewnątrz osądzi Bóg. »Usuńcie niegodziwego spośród siebie«” 1Kor 5:12-13
„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości” 2Tm 3:16 „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia zgodnie z prawymi normami” 2Tm 3:16
„wiedzcie, że kto zawróci grzesznika z błędu jego drogi, ten wybawi jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów” Jk 5:20 „to wiedzcie, że kto zawróci grzesznika z jego błędnej drogi, ten go wybawi od śmierci i przyczyni się do przebaczenia wielu grzechów” Jk 5:20
„Za rozkosz uważają zbytkowne życie za dnia. Są plamami i skazami, z niepohamowanym upodobaniem oddają się swym zwodniczym naukom, gdy wespół z wami ucztują” 2P 2:13 „Dogadzanie sobie, i to nawet za dnia, uważają za przyjemność. Są plamami i skazami. Gdy razem z wami ucztują, uwielbiają propagować*swoje zwodnicze nauki...
*Lub »z niepohamowanym upodobaniem oddają się«” 2P 2:13
„Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, wcale go nie przyjmujcie do domu ani nie zwracajcie się do niego z pozdrowieniem. Bo kto się do niego zwraca z pozdrowieniem, ten jest współuczestnikiem jego niegodziwych uczynków” 2J 10-11 „Jeżeli ktoś przychodzi do was, ale nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie witajcie. Bo kto zwraca się do niego z powitaniem, ten ma udział w jego niegodziwych uczynkach” 2J 10-11

Powyższe nowe teksty z roku 2018 nie wnoszą nic nowego do kwestii wykluczenia. Są jedynie bardziej dostosowane do nauki Ciała Kierowniczego.

Ten przykład doskonale potwierdza to, co wielokrotnie mu zarzucano, że dopasowuje Pismo Święte do swych nauk, a nie odwrotnie.

Witanie się z wykluczonymi

Nowy przekład dostosowano do tego, by jeszcze bardziej wyegzekwować od Świadków Jehowy to, by nie witali się z osobami wykluczonymi i odstępcami, a także tymi, co sami się odłączyli. W starszej wersji była przestroga, by nie „pozdrawiać” takich osób. W nowej mowa jest o tym, by ich nawet nie „witać”:

1997: „Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, wcale go nie przyjmujcie do domu ani nie zwracajcie się do niego z pozdrowieniem” (2J 10).

2018: „Jeżeli ktoś przychodzi do was, ale nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie witajcie” (2J 10).

Angielski tekst nie zmienił się od roku 1984 i zawiera słowa o „pozdrawianiu”, a nie „witaniu się”:

1984: If anyone comes to YOU and does not bring this teaching, never receive him into YOUR homes or say a greeting* to him

* Lit., “to be rejoicing.” (2J 10).

2013: If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your homes or say a greeting to him. (2J 10).

Ciało kierownicze

W nowym przekładzie po raz pierwszy zamieszczono we wstępie do Dz 15 określenie „ciało kierownicze”. Dotyczy to Apostołów i starszych (Dz 15:22):

2018: „[Dz 15] List od ciała kierowniczego (22-29)” (DZIEJE APOSTOLSKIE ZARYS TREŚCI s. 1510).

To samo dotyczy przekładu angielskiego z 2013 roku (Letter from the governing body – s. 1459).

W papierowym wydaniu angielskiej Biblii z komentarzami (Study Edition 2019, tom Ewangelie i Dzieje Apostolskie) określenie „ciało kierownicze” pojawia się już 7 razy, w tym w nagłówku do tekstu Dz 15:22-29:

Letter From the Governing Body (s. 484).

Patrz też s. 420, 445, 481 (2 razy), 484, 487.

Kolejne miejsca z tym określeniem występują w komentarzach do następnych ksiąg, które na razie wydane są tylko w wersji elektronicznej (nie wszystkie księgi NT są już opublikowane).

Oto wspomniane miejsca z terminem governing body: przypisy do Rz 2:25; 1Kor 8:1; Ga 2:7, 9, 12; 1Tm 4:3; Tt 1:10; opis mapki Antioch of Syria—An Early Center of Christian Activity.

Niewykluczone, że w przyszłości termin „ciało kierownicze” pojawi się już w tekście głównym Biblii.

Żony nadzorców Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy krytykują celibat w katolicyzmie. Natomiast u siebie często powołują na starszych zboru, czyli nadzorców, mężczyzn nieposiadających żon. Na potwierdzenie swoich nauk przywołują tekst 1Tm 3:2. W nowym przekładzie bardziej stanowczo nakazano „mieć” żonę, a wiadomo, że nie wszyscy nadzorcy wypełniają to zalecenie:

1997: „Dlatego też nadzorcą winien być człowiek nieposzlakowany, mąż jednej żony” (1Tm 3:2).

2018: „Nadzorca powinien być bez zarzutu, mieć jedną żonę” (1Tm 3:2).

Tekst angielski tego fragmentu nie zmienił się od roku 1984:

2013: The overseer should therefore be irreprehensible, a husband of one wife(1Tm 3:2).

Duchowe ojcostwo

Świadkowie Jehowy krytykują tak zwane ojcostwo duchowe, występujące w innych wyznaniach chrześcijańskich, ale sami dla siebie takie uznają i posiadają:

„Księga 2 Królów wskazuje, że ci »synowie« również czuli się związani ze swym duchowym ojcem, Eliaszem (2 Królów 2:3, 5, 7, 15-17)” (Strażnica Nr 21, 2003 s. 31).

„Dobry przykład pod tym względem dał apostoł Paweł. Dla członków zboru w Tesalonice stał się »jak karmiąca matka«. Był też ich duchowym ojcem (odczytaj 1 Tesaloniczan 2:7, 11, 12)” (Strażnica czerwiec 2017 s. 8).

Sdz 17:10 – ojciec, czy doradca?

W nowym przekładzie zmieniono tekst Sdz 17:10, przenosząc termin „ojciec” do przypisu:

1997: „Micheasz rzekł więc do niego: »Zamieszkaj u mnie i służ mi za ojca i kapłana...«” (Sdz 17:10).

2018: „Na to Micheasz mu zaproponował: »Zostań u mnie i służ mi za doradcę* i kapłana...«

* Dosł. »ojca«.” (Sdz 17:10).

W nowym przekładzie angielskim jest odwrotna sytuacja niż w polskim. Słowo „ojciec” jest w tekście głównym, a nie w przypisie tak jak i w starszej edycji:

1984: So Miʹcah said to him: “Do dwell with me and serve as a father and priest(Sdz 17:10).

2013: So Miʹcah said to him: “Stay with me and serve as a father* and a priest for me...

* Or “an adviser.”(Sdz 17:10).

Mt 23:9 – nie nazywajcie, czy nie tytułujcie?

W nowym przekładzie celowo zmieniono termin „nie nazywajcie” na „nie tytułujcie” oraz usunięto słowo „waszym”. Świadkowie Jehowy określają „ojcami duchowymi” także niektórych swych współbraci, choć ich tak nie „nazywają”:

Czy duchowi ojcowie, matki, bracia, siostry i dzieci nie są cenniejsi niż wszystko, z czego zrezygnowaliśmy na rzecz Królestwa?” (Strażnica grudzień 2016 s. 26).

„(...) jak bardzo jestem wdzięczna braciom, którzy od lat są dla mnie duchowymi ojcami. Zawsze kiedy potrzebuję z kimś porozmawiać, są do dyspozycji«” (Strażnica czerwiec 2021 s. 11-12).

Oto zmiana tekstu:

1997: „I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest wasz Ojciec, ten niebiański” (Mt 23:9).

2018: „I nikogo na ziemi nie tytułujcie ojcem, bo macie jednego Ojca – tego w niebie” (Mt 23:9).

Nowy tekst angielski nie zmienił się w stosunku do starszego i jest zgodny z dawniejszym polskim fragmentem:

2013: Moreover, do not call anyone your father on earth, for one is your Father, the heavenly One(Mt 23:9).

Zmiany w Dekalogu

Świadkowie Jehowy w swym nowym przekładzie rozdzielili wyraźnie dwa fragmenty w tekście Pwt 5:21 (Dekalog). Jednak nie rozdzielają tych tekstów na dwa przykazania, jak to jest w katolickim podziale przykazań:

1997: „Nie wolno ci pożądać żony twego bliźniego. Ani nie wolno ci samolubnie pragnąć domu twego bliźniego, jego pola ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, jego byka ani jego osła, ani niczego, co należy do twego bliźniego” (Pwt 5:21).

2018: „Nie wolno ci pożądać żony swojego bliźniego. Nie wolno ci samolubnie pożądać jego domu ani pola, jego niewolnika ani niewolnicy, jego byka ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego” (Pwt 5:21).

W nowym i starszym przekładzie angielskim tekst podano podobnie jak w nowszej edycji polskiej.

Nazwa Świadkowie Jehowy potwierdzona w Nowym Testamencie?

Świadkowie Jehowy przywiązują wielką wagę do swej nazwy. W nowym przekładzie tak skonstruowali jedno zdanie, aby prawie potwierdzało ich nazwę:

1997: „Symeon wyczerpująco opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy zwrócił uwagę na narody, aby z nich wziąć lud dla swego imienia” (Dz 15:14).

2018: „Symeon wyczerpująco opowiedział, jak Bóg po raz pierwszy zwrócił uwagę na inne narody, żeby wybrać spośród nich lud, który by nosił Jego imię” (Dz 15:14).

Tekst angielski od roku 1984 nie zmienił się i wskazuje na „lud dla swego imienia”, a nie na „lud, który nosi Jego imię”:

2013: Symʹe·on has related thoroughly how God for the first time turned his attention to the nations to take out of them a people for his name(Dz 15:14).

Chrzest jako „symbol”?

Świadkowie Jehowy dostosowują Biblię do swych nauk. Chrzest nazywają „symbolem” i dlatego w ich dawniejszym przekładzie znalazło się to słowo. Obecnie zostało ono usunięte i zamienione na termin „znak”:

1997: „po tym, gdy Jan, poprzedzając jego wystąpienie, publicznie głosił całemu ludowi izraelskiemu chrzest jako symbol skruchy” (Dz 13:24).

2018: „Przed jego przyjściem Jan publicznie nawoływał cały lud izraelski do chrztu na znak skruchy” (Dz 13:24).

W nowym przekładzie angielskim zamieszczono słowo „symbol”, choć w dawniejszym wydaniu było ono w nawiasie kwadratowym:

1984: after John, in advance of the entry of that One, had preached publicly to all the people of Israel baptism [in symbol] of repentance(Dz 13:24).

2013: Before the arrival of that one, John had preached publicly to all the people of Israel baptism in symbol of repentance(Dz 13:24).

To, co opisaliśmy, ma też miejsce w kolejnych trzech fragmentach: Mk 1:4, Łk 3:3, Dz 19:4.

Neutralność Świadków Jehowy?

W nowym przekładzie zmieniono tekst główny Mt 5:9, przenosząc dawne jego słowa do przypisu. Dodano w nim jeszcze trzecią wersję tekstu:

1997: „Szczęśliwi pokojowo usposobieni...” (Mt 5:9).

2018: „Szczęśliwi ci, którzy krzewią pokój*...

* Lub »ci, którzy są usposobieni pokojowo«. Dosł. »czyniący pokój«”. (Mt 5:9).

W nowej edycji angielskiej, w stosunku do starszej, po prostu pozamieniano miejscami słówka występujące w przypisach i tekście głównym :

1984: Happy are the peaceable*...

* Lit., “peacemakers.” Gr.,ei·re·no·poi·oiʹ. (Mt 5:9).

2013: Happy are the peacemakers...

* Orpeaceable”(Mt 5:9).

Osądzanie umarłych i duchów przez Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy lubią osądzać ludzi, wydawać na nich wyroki oraz kwalifikować ich do zbawienia lub wygubienia. Dlatego przywołujemy teksty biblijne, odpowiednio dostosowane do ich nauk.

Rz 6:7 – ułaskawiający umarłych

Świadkowie Jehowy mają dziwną naukę dotyczącą tekstu Rz 6:7. Wynika z niej, że wcale nie trzeba należeć do ich organizacji, bo śmierć zgładzi wcześniejsze grzechy:

„Czy »nieprawi« po wskrzeszeniu będą sądzeni za swoje dawne występki? Nie, ponieważ w Liście do Rzymian 6:7 czytamy: »Kto umarł, został uwolniony od swego grzechu«. Nieprawi płacą za grzechy, gdy umierają” (Strażnica 01.06 2014 s. 11).

„Biblia wyjaśnia: »Kto umarł, został uwolniony od swego grzechu« (Rzymian 6:7). Po zmartwychwstaniu będzie miał niejako czyste konto” (Czego naprawdę uczy Biblia? 2005, 2013 s. 214).

W nowym przekładzie w przypisie nawet mocniej podkreślono, że grzechy popełnione za życia są „przebaczone” w momencie śmierci:

1997: „Bo kto umarł, został uwolniony od swego grzechu” (Rz 6:7).

2018: „Bo ten, kto umarł, został uwolniony od grzechu*...

* Lub »bo grzech tego, kto umarł, został przebaczony«.” (Rz 6:7).

Nowy tekst angielski został częściowo zmieniony w stosunku do tego z roku 1984 i ma inne słowa w przypisie. Nie zawiera też takiego przypisu jak edycja polska:

1984: For he who has died has been acquitted* from [his] sin...

* Lit., “has been justified.” Gr., de·di·kaiʹo·tai. (Rz 6:7).

2013: For the one who has died has been acquitted* from his sin...

* Or “released; pardoned.”(Rz 6:7).

1P 3:19 – ogłosił wyrok czy głosił?

Ponieważ Świadkowie Jehowy poniższą naukę w przeszłości zmieniali kilka razy, więc aby nie było wątpliwości, w nowym przekładzie zamieścili swój komentarz do tekstu 1P 3:19:

1997: „W tym też stanie poszedł i głosił duchom będącym w więzieniu” (1P 3:19).

2018: „W tym stanie poszedł i głosił* duchom będącym w więzieniu...

* Lub »ogłosił wyrok«.” (1P 3:19).

Nowy tekst angielski, choć był modyfikowany w stosunku do starszego (pozbawiono go przypisu z roku 1984), to jednak nie zawiera takiego przypisu, jaki widnieje w polskiej edycji:

1984: In this [state] also he went his way and preached* to the spirits in prison...

* Or, “heralded.” Gr., e·keʹry·xen; Lat., prae·di·caʹvit.

2013: And in this state he went and preached to the spirits in prison(1P 3:19).

Inne zmiany tekstu biblijnego

W tym rozdziale zamieszczamy skrótowo kilkanaście ciekawych tekstów z przekładu biblijnego Świadków Jehowy z roku 2018.

Porównujemy je tylko z tekstem polskim z roku 1997. Chociaż zasadniczo nie zajmujemy się tu edycją angielską, jak w poprzednich częściach tego artykułu, to jednak w kilku przypadkach odeszliśmy od tej reguły.

Nie sposób jest porównywać całe przekłady Biblii, ale poniższe przykładowe fragmenty wskazują, że ingerencji w dawniejszy tekst jest sporo.

Dz 11:26 – opatrzność Boża, czy kierownictwo?

W nowym przekładzie wprowadzono słownictwo typowe dla Świadków Jehowy:

1997: „po raz pierwszy właśnie w Antiochii dzięki Boskiej opatrzności nazwano uczniów chrześcijanami” (Dz 11:26).

2018: „I po raz pierwszy to właśnie w Antiochii dzięki kierownictwu Bożemu nazwano uczniów chrześcijanami” (Dz 11:26).

1Kor 14:32 – dary „pod władaniem proroków”, czy kontrolowane?

W nowym przekładzie użyto dziwnego określenia w tekście 1Kor 14:32:

1997: „A dary ducha proroków mają być pod władaniem proroków” (1Kor 14:32).

2018: „Prorocy mają korzystać z otrzymanych darów ducha w sposób kontrolowany” (1Kor 14:32).

Ap 12:5 – mężczyzna, czy chłopiec?

Świadkowie Jehowy mają specyficzną interpretację tekstu Ap 12:5. Pasowało im dotychczas w tym fragmencie słowo „mężczyzna”, bo Królestwo Boże na czele z Jezusem, z którym oni go identyfikują, nie mogło być „chłopcem”:

„W Biblii opisano to wydarzenie językiem symboli: „I [niebiańska organizacja Boża] urodziła syna, mężczyznę [Królestwo Boże pod wodzą Jezusa Chrystusa], który ma paść wszystkie narody rózgą żelazną” (Objawienie 12:5)” (Strażnica Nr 17, 2000 s. 17).

Dlatego zdziwieni jesteśmy, że w nowym przekładzie „mężczyznę” zamieniono na „chłopca”:

1997: „I urodziła syna, mężczyznę, który ma paść wszystkie narody rózgą żelazną. I dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu” (Ap 12:5).

2018: „I urodziła syna, chłopca, który ma rządzić wszystkimi narodami za pomocą żelaznego berła*. Dziecko zostało zabrane* do Boga i Jego tronu...

* Dosł. »paść wszystkie narody żelazną laską«.

* Lub »porwane«” (Ap 12:5).

Mt 6:24 – Bogactwo, czy Pieniądze?

Świadkowie Jehowy już dawno zerwali ze słowem Mamona w tekście Mt 6:24. Jednak w angielskim przekładzie z roku 1984 w przypisie jeszcze o tym słowie wspominali: Or, “Mammon.” Gr., ma·mo·naiʹ, dative.

W nowym przekładzie Bogactwo zamieniono na Pieniądze:

1997: „Nie możecie być niewolnikami Boga i Bogactwa” (Mt 6:24).

2018: „Nie możecie być niewolnikami Boga i Pieniądza” (Mt 6:24).

Ap 11:15 – kto będzie królował?

Świadkowie Jehowy mają taką oto interpretację tekstu Ap 11:15, w którym królującym na wieki wieków jest Jehowa, a nie Jezus:

„Dlatego gdy Syn Boży wstąpił na tron, w niebie rozległy się głosy: »Królestwo świata stało się królestwem naszego Pana [Jehowy Boga] i jego Chrystusa, i [Jehowa] będzie królował na wieki wieków« (Objawienie 11:15)” (Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu 2002 s. 94). Patrz też np. Strażnica Nr 20, 1990 s. 19.

W starszym tekście biblijnym nie było widać wprost tej nauki, więc zmieniono go. W nowym przekładzie dodano słowo „On” wielką literą (nie ma tego słowa w tekście greckim). Tak Świadkowie Jehowy piszą w swej Biblii tylko o Jehowie:

1997: „»Królestwo świata stało się królestwem naszego Pana i jego Chrystusa, i będzie królował na wieki wieków” (Ap 11:15).

2018: „Królestwo świata stało się Królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie On królował po wieczne czasy, już na zawsze” (Ap 11:15).

Tej zmiany nie widać w angielskim tekście z roku 2013 (The kingdom of the world has become the Kingdom of our Lord and of his Christ, and he will rule as king forever and ever).

Mk 2:20

1997: „wtedy, w owym dniu, będą pościć” (Mk 2:20).

2018: „wtedy będą pościć” (Mk 2:20).

Łk 5:35

1997: „wtedy, w owych dniach, będą pościć” (Łk 5:35).

2018: „wtedy będą pościć” (Łk 5:35).

J 1:18

1997: „jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca” (J 1:18).

2018: „jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u boku Ojca” (J 1:18).

J 3:16

1997: „Bóg (...) umiłował świat”, „miał życie wieczne” (J 3:16).

2018: „Bóg (...) kocha ludzi”, „mógł żyć wieczne” (J 3:16).

J 3:36

1997: „srogi gniew Boży” (J 3:36).

2018: „wieczny gniew Boży” (J 3:36).

Dz 10:36

1997: „przez Jezusa Chrystusa: Ten jest Panem wszystkich innych” (Dz 10:36).

2018: „dzięki Jezusowi Chrystusowi – temu, który jest Panem wszystkich” (Dz 10:36).

Rz 1:26

2018: Właśnie dlatego Bóg zostawił ich na pastwę niepohamowanych żądz seksualnych. Kobiety zamieniły stosunki seksualne zgodne z naturą na przeciwne naturze” (Rz 1:26).

2019, 2022: „Właśnie dlatego Bóg zostawił ich na pastwę odrażających żądz seksualnych. Kobiety zamieniły stosunki seksualne zgodne z naturą na przeciwne naturze” (Rz 1:26).

1Kor 16:2

1997: „Każdego pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was w swoim domu odkłada coś na zapas stosownie do tego, jak mu się powodzi” (1Kor 16:2).

2018: „Niech w pierwszym dniu każdego tygodnia każdy z was odkłada coś odpowiednio do tego, na co go stać” (1Kor 16:2).

Podobnie postąpiono w nowym tekście angielskim.

1Kor 11:25

1997: „po spożyciu wieczerzy powiedział” (1Kor 11:25).

2018: „Po posiłku paschalnym powiedział” (1Kor 11:25).

Ga 3:28

1997: „wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem” (Ga 3:28).

2018: „wy wszyscy, żyjący w jedności z Chrystusem Jezusem, stanowicie jedno” (Ga 3:28).

Mt 18:20

W nowym przekładzie dodano taki oto przypis do tekstu Mt 18:20:

„Bo gdzie jest dwóch lub trzech zebranych w moje imię,* tam jestem pośród nich.

*Może też chodzić o działanie w charakterze przedstawicieli Jezusa, z jego upoważnienia”(Mt 18:20, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 2018).

Prawdopodobnie słowa tego przypisu mogą być używane przez starszych zboru w organizacji Świadków Jehowy.

Ap 14:4

1997: „Są to ci, którzy się nie skalali z niewiastami; w rzeczywistości są dziewicami” (Ap 14:4).

2018: „Są to ci, którzy nie skalali się współżyciem z kobietami – są czyści” (Ap 14:4).

Mt 5:19

1997: „Kto więc łamie jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczy ludzi, będzie nazwany ‘najmniejszym’ w odniesieniu do królestwa niebios. Każdy zaś, kto je spełnia i ich naucza, będzie nazwany ‘wielkim’ w odniesieniu do królestwa niebios”.

2018: „Kto więc łamie jedno z najmniejszych przykazań Prawa i uczy tego innych, nie będzie się nadawał do Królestwa Niebios*. Natomiast każdy, kto te przykazania spełnia i ich uczy, będzie się nadawał do Królestwa Niebios*

*Dosł. »będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios«.

*Dosł. »będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios«”.

Mt 6:13

1997: „I nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od niegodziwca”.

2018: „I nie dopuść, żebyśmy ulegli pokusie, ale nas wyzwól od Niegodziwca* (...)

* Możliwe też »od tego, co jest niegodziwe«”.

1Tm 3:15

1997: „żebyś wiedział, jak powinieneś postępować w domu Bożym, który jest zborem Boga żywego, filarem i podporą prawdy” (1Tm 3:15).

2018: „żebyś wiedział, jak powinieneś postępować w Bożej rodzinie*, w zborze żywego Boga, będącym filarem i podporą prawdy (...)

* Lub »w domu Bożym«” (1Tm 3:15).

Angielski tekst z roku 1984 i 2013 nie posiada przypisu i zawiera słowa God’s household (dom Boży).

Grobowce pamięci

W nowym przekładzie polskim w 25 miejscach określenie „grobowce pamięci”, występujące wiele razy w przekładzie z roku 1997, przeniesiono do przypisów (np. Mt 8:28, 27:52, 60, J 5:28).

W nowym przekładzie angielskim pozostawiono je tylko w tekstach Mt 28:8 i J 5:28 oraz w kilkunastu przypisach.

Podsumowanie

Widzimy, że najczęściej nowy tekst polski jest niewolniczo przetłumaczony z ‘oryginału’ angielskiego. Jednak czasem gorliwość polskich tłumaczy, szczególnie gdy chodzi o Bóstwo Chrystusa, powoduje, że fragmenty są zmieniane na niekorzyść Jezusa i niezgodnie z tekstem angielskim.

Można w związku z tym postawić tezę, że nowy polski tekst bardziej różni się od starszego, niż w przypadku tekstów angielskich z roku 1984 i 2013.

Nie jesteśmy w stanie zestawić i porównać całych przekładów Pisma Świętego, ale dokonaliśmy porównania najważniejszych fragmentów, które służą doktrynie Świadków Jehowy.

Jeśli chodzi o zastępowanie w nowych Bibliach przestarzałego języka współczesnym, to bywa z tym różnie. Przykładowo dawne angielskie słowo woman nie zostało uznane za przestarzałe, a polski termin niewiasta już tak.

Niewykluczone, że Towarzystwo Strażnica za jakiś czas wyda kolejny Przekład Nowego Świata i wtedy będzie można opisać następne wprowadzane do niego zmiany. Wcześniej zapewne będą wprowadzane jakieś korekty, ale organizacja ta nie ma w zwyczaju informowania o nich.

Po tych wszystkich zmianach tekstu biblijnego, czy prawdziwe są poniższe słowa z Przekładu Nowego Świata (2018):

„(...) nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy słowa Bożego...” (2Kor 4:2).

Składam podziękowanie J. Romanowskiemu i K. Kozakowi za pomoc w tworzeniu tego tekstu.

poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024