Co obiecał Jezus złoczyńcy na krzyżu?

Autor: Piotr Andryszczak

Strażnica 1 marca 2013
1 marca 2013
Strażnica 1 marca 2013 Strażnica 1 marca 2013
str.9

Oczywiście, że niebo! Czy rzeczywiście Jezus powiedział: "Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju?" Dlaczego Świadkowie Jehowy akurat w tym wersecie zmienili kolejność wyrazów i na swój sposób postąpili z interpunkcją? Czy Pan Jezus kiedy używał określenia: "zaprawdę mówię" lub "powiadam wam" dodawał słowo "dzisiaj"?
Świadkowie Jehowy piszą, iż Jezus nie sprecyzował, gdzie ma być ten raj. Ależ Pan Jezus sprecyzował. Powiedział bowiem: "ze Mną będziesz" - ze Mną, czyli w niebie. Skoro Jezus powiedział: "ze Mną będziesz", to tak rzeczywiście będzie. Mało tego, dodał jeszcze w swojej wypowiedzi słowo "raj": "ze Mną będziesz w Raju". A więc złoczyńca będzie razem z Jezusem w niebie, w Raju. To jest oczywiste!

W tekście greckim Nowego Testamentu jest jednak inna kolejność wyrazów, niż mają w swojej Biblii Świadkowie Jehowy:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 23, 43

Grecko-polski Nowy Testamentstr.382

Porównajmy z Biblią Świadków Jehowy:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
wyd.1994
Łk 23, 43
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.115
Łk 23, 43 BT Łukasza 24:43 PNŚ
"Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju" " A on rzekł do niego: "Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju"
"Celowe przestawienie kolejności greckich słów w tłumaczeniu ich na język polski ułatwiło ŚJ zmianę interpretacji Łk 23:43. W tekście greckim jest kolejność "ze Mną będziesz", a ŚJ tekst oddali przez "będziesz ze mną". Choć tłumacze dopuszczają takie przestawienie (patrz np. NP), to jednak dosłowny przekład tego fragmentu, jaki ma BT, mniej nadawał się do zmiany interpunkcji. ŚJ więc przesunęli kolejność słów, aby maksymalnie dostosować ten fragment do swej interpretacji. ŚJ zdali sobie też sprawę z tego, że gdyby pozostawiono kolejność słów bez zmian, to potrzebny by był im spójnik "że" przed słowem "ze Mną", tzn. "że ze Mną będziesz". Niestety spójnika tego brak, więc zmieniono kolejność słów." (Włodzimierz Bednarski ŁOTR W RAJU).
Zobacz:

W jaki sposób Świadkowie Jehowy przekonują jeszcze swoich czytelników:

Strażnica 1 marca 2013
1 marca 2013
Strażnica 1 marca 2013
str.9
Uczą, że łotr nie odrodził się z wody i z Ducha, więc nie mógł pójść do nieba (Przebudźcie się! Rok LXII [1981] Nr 1 s. 15). Nie wiadomo czemu ŚJ polemizują z Chrystusem, który powiedział łotrowi: „ze Mną będziesz”, tzn. w niebie. Nie zauważają też, że łotr odrodził się z Ducha, bo uznał w Jezusie swego Pana i Zbawiciela (Łk 23:42), a nikt „nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” 1Kor 12:3. Jeśli chodzi o to, że nie został on ochrzczony, to nie było to w momencie nawrócenia jego winą, lecz tych, którzy nie dopuścili do tego, bo go ukrzyżowali. Przyjął więc on tak zwany chrzest krwi (por. Mk 10:39, Łk 12:50). Chrystus o takich jak łotr powiedział: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” Ap 2:10. Prócz tego stanowczy nakaz chrzczenia, jako warunku zbawienia dla przyjmujących go, wydał Chrystus po swym zmartwychwstaniu (Mk 16:15n.), a więc już po śmierci łotra. Tekst Rz 6:3nn. mówi, że chrzest symbolizuje nasze umieranie z Jezusem, zaś łotr był jedyną osobą, która uczyniła to dosłownie umierając z Panem. (Włodzimierz Bednarski ŁOTR W RAJU).

Strażnica 1 marca 2013
1 marca 2013
Strażnica 1 marca 2013
str.9

Owszem, umarł jako przestępca, ale zdążył przed śmiercią wyznać swoje winy i dostał rozgrzeszenie od samego Zbawiciela. Chrystus będąc Bogiem odpuścił łotrowi grzechy i obiecał mu Raj, gdzie razem z Nim spędzi wieczność. Podobnie odpuszczał grzechy innym:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Łk 5, 20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zauważmy też słowa łotra, które skierował do Jezusa: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". Jezus odpowiada: "ze Mną będziesz w Raju", a więc królestwo Jezusa, to RAJ Boga:

Mt 25, 34

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ap 2, 7

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 1 marca 2013
1 marca 2013
Strażnica 1 marca 2013
str.9

Oczywiście, że jest to możliwe. Obaj umarli tego samego dnia i tego samego dnia "oddali ducha swego", por.:

Łk 23, 46

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A poniższe wersety dotyczą "pobytu" martwego ciała w grobie i potem Jego zmartwychwstania:

Mt 12, 40

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mk 10, 34

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 1 marca 2013
1 marca 2013
Strażnica 1 marca 2013
str.9

Złoczyńca mógł iść z Jezusem do nieba w dniu śmierci, ponieważ Jezus powiedział: "Dziś ze Mną będziesz w Raju". Jak już wspomniałem, obydwaj umarli tego samego dnia i ich dusze poszły do nieba (ciało można zabić, duszy nie (por. Mt 10,28). Jeśli chodzi o przebywanie Jezusa na ziemi przez czterdzieści dni, to ukazywał się On w ciele chwalebnym (zob. Flp 3,21), po to, by dać dowody, że żyje:

Dz 1, 3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Potem wstąpił do nieba:

Dz 1, 9-11

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Gdzie stale przebywał Syn Boży przez czterdzieści dni i nocy jeśli nie w chwale Bożej?


Strażnica 1 marca 2013
1 marca 2013
Strażnica 1 marca 2013
str.9

Złoczyńca nie będzie żył w żadnym "raju na ziemi". Werset z Dz 24,15 mówi nam o zmartwychstaniu ciał:

Dz 24, 15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zmartwychwstanie nastąpi wówczas, gdy Chrystus powróci widzialnie i zabierze wszystkich sprawiedliwych do siebie:

J 14, 1-4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Sprawiedliwi jaśnieć będą w:

Mt 13, 43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A "przybytek Boga z ludźmi", to niebo, a nie jakiś "raj na ziemi":

Ap 21, 3-4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ap 2, 7

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 5,3.8.10-11

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Wnikliwe poznawanie Pism Wnikliwe poznawanie PismTom 2 Wnikliwe poznawanie Pismwyd.2006
Wnikliwe poznawanie Pism
str.580

Ciało Jezusa przebywało w grobie, a nie dusza. Duszy przecież nie można zabić. Dusza może zaraz po śmierci pójść do nieba, albo do piekła:

Łk 24, 43 2 Kor 5, 8 Mt 10, 28 Łk 12, 4-5
"Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju»" "Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana" "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą" "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła"

Wnikliwe poznawanie Pism
str.580
"Jest to jedyny kodeks spośród 300 innych syryjskich i setek greckich, który ma umiejscowiony spójnik „że”, tak, jak chcą ŚJ, tzn. po słowie „dziś”. Tekst syryjski nie jest oryginałem, lecz dość dowolnym tłumaczeniem (patrz „Wstęp Ogólny do Pisma Świętego” ks. J. Homerski, rozdz. Przekłady syryjskie). ŚJ nie udowodnią, że tłumacz tego tekstu nie wierzył w to, że „dziś” łotr miał być z Jezusem, choć oddał tekst po myśli ŚJ. Tekst jego nie wyklucza naszego rozumienia Łk 23:43. Mógł on pisać: „Mówię ci dziś, że będziesz ze Mną w raju”, a jednocześnie wierzyć, że też „dziś” będzie łotr z Jezusem w raju, bo tekst ten tego nie neguje. Katolik, nawet mając przed sobą ten przekład syryjski, znając naukę Jezusa, będzie wiedział, że Chrystus zgodnie z innymi tekstami (np. Flp 1:21nn, Mt 10:28) miał być tego dnia po śmierci z łotrem (J 13:1). ŚJ zaś nie mogą zaakceptować obu wersji tekstu." (Włodzimierz Bednarski ŁOTR W RAJU).

Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu Komentarz Praktyczny do Nowego TestamentuKraków 1999 Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu

Łk 23, 43:

Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentustr.406

Komentarz:

Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu
str.406
Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu
str.407

Eschatologia biblijna Nowego Testamentuzob. Eschatologia biblijna Nowego Testamentuwyd.1987
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.109
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.178
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.194
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.195

Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
WROCŁAW 2016
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
str.115
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
str.120

Ewangelia Łukasza Ewangelia Łukasza
Ewangelia Łukasza2012
Ewangelia Łukasza
str.537
Ewangelia Łukasza
Ewangelia Łukasza
str.549

Strażnica 1 marca 2013
1 marca 2013
Strażnica 1 marca 2013
str.9

Czy warto pytać o cokolwiek Świadków Jehowy, kiedy sami piszą o sobie:

Strażnica 15 marca 2000
15 marca 2000
Strażnica 15 marca 2000
Strażnica 15 marca 2000
Strażnica 15 marca 2000
str.14
Świadkowie Jehowy "pewne aspekty zamierzenia Bożego" dostrzegają "w mglistym zarysie". Pomimo że z wyciągniętymi rękami wołają o światło (str.10), to chodzą we mgle czekając na oświecenie, a "gdy korygowane jest zrozumienie prawdy biblijnej" - to się cieszą. Jeżeli Świadkowie Jehowy nie gwarantują niezmienności swej nauki, to i obecna ich wykładnia stanie się fałszywa w stosunku do tej, która może być w przyszłości.
Strażnica 15 września 2013
15 września 2013
Strażnica 15 września 2013
str.14

Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022