Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
1 Tm 2, 5

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-11-17

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Naprawdę? Nie zmienili? Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy do swoich wierzeń dopasowali swoją Biblię? Czy na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tym razem 1 Tm 2, 5:

ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

1 Tm 2, 5-6

ed. Święty Paweł
str.2595
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

1 Tm 2, 5-6

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.637

Świadkowie Jehowy nie byliby sobą, gdyby nie zmieniali swoich nauk. W temacie Jezusa jako "Pośrednika" mieli różnie koncepcje:

— Jezus jest Pośrednikiem pomazańców i wszystkich ludzi
— Jezus nie jest Pośrednikiem pomazańców ale dla wszystkich ludzi
— Jezus jest Pośrednikiem pomazańców i rodzaju ludzkiego
— Jezus nie jest Pośrednikiem wszystkich ludzi
— Jezus jest Pośrednikiem tylko pomazańców
Zobacz więcej:

Zobaczmy w jaki sposób Świadkowie Jehowy chcą narzucić swoim czytelnikom swoją koncepcję pośrednictwa Jezusa i kogo ono dotyczy. W tekst biblijny wstawiają w nawiasie kwadratowym własny tekst, który ma oczywiście naprowadzić czytelnika na właściwe tory:

Przekład Nowego Świata

A więc Jezus jako Pośrednik nie jest pośrednikiem zbawienia dla wszystkich, choć dalej czytamy, że złożył okup za wszystkich. Nie wszyscy a jednak wszyscy, dla pomazańców, a jednak nie za nich, za nich, ale nie dla innych...

Jest jeszcze inny ciekawy aspekt. Otóż kontekst 1 Tm 2, 5 mówi o Chrystusie jako Bogu, Wybawicielowi. Potwierdza to werset 3:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

1 Tm 2, 3

Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1492
Przekład Nowego Świata wyd.2023
str.1648

"Nasz Wybawca, Bóg" - to Jezus Chrystus. Komentarz do wersetu 5:

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.637

Pamiętajmy,że żadne stworzenie nie mogło nas zbawić, tylko Bóg. Bóg zbawił nas w Osobie Syna Bożego, który przyjął dodatkowo ludzką naturę. Chrystus równy w Bóstwie swemu Ojcu, w naturze ludzkiej niższy od Ojca. Oto zestaw wersetów ukazujących równość Ojca i Syna:

ZBAWCA
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 43, 11
Ja, Jahwe ... poza mną nie ma żadnego zbawcy.
Mt 1, 21
... Jezus ... zbawi swój lud ...
Iz 43, 3
... Ja jestem Jahwe ... twój Zbawca.
Flp 3, 20
... Zbawcy wyczekujemy Pana ... Jezusa ...
1 Tm 4, 10
... w Bogu ... który jest Zbawcą wszystkich ...

Łk 1, 47
... raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

ZBAWICIEL
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 19, 15
... Jahwe ... mój Zbawicielu.
J 4, 42
... On prawdziwie jest Zbawicielem świata.
Tt 1, 3
... z rozkazu Boga,
Zbawiciela naszego ...
1 J 4, 14
... Ojciec zesłał Syna
jako Zbawiciela świata.
Ps 24, 5
... od Boga, Zbawiciela swego.
Łk 2, 11
... dziś ... narodził się wam Zbawiciel ...
Ha 3, 18
... weselić się będę w Bogu,
moim Zbawicielu.
2 Tm 1, 10
... pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa ...
Tt 3, 4
... ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela ...
Tt 3, 6
... przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ...
Dz 5, 31
Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako ...
Dz 5, 31
Zbawiciela ...
Dz 13, 23
... wyprowadził Bóg ...
Dz 13, 23
Zbawiciela Jezusa.
Tt 2, 10
... stali się chlubą ... Zbawiciela, Boga.
Tt 2, 13
... oczekując ... Zbawiciela ...
Jezusa Chrystusa ...
WYBAWICIEL
Bóg Ojciec Syn Boży
2 Sm 22, 2
Jahwe ... mój wybawicielu.
Rz 11, 26
... Przyjdzie ... wybawiciel ...
Iz 63, 8
... stał się dla nich wybawicielem ...
1 Tes 1, 10
... Jezusa, naszego wybawcę ...

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii w wersecie 5 usunęli słowo "Albowiem" (wyd.2018). Wcześniej ono było. Porównajmy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

1 Tm 2, 5

Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1492
Przekład Nowego Świata wyd.2023
str.1648

Dlaczego? Ponieważ "albowiem" uzupełniało wcześniejsze zdanie w w.3 o naszym Zbawicielu, Bogu. Teraz jest to zdanie odrębne, mówiące ogólnie, że jest tylko jeden Bóg. W Przekładzie Nowego Świata nie dzieje się nic przypadkowo (przypadki są w gramatyce). Tutaj mamy świadomą ingerencję w natchniony tekst Pisma Świętego.

1 Tm 2, 3-5

ed. Święty Paweł
str.2595

Tekst grecki Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

1 Tm 2, 5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1122
SPRAWCA ZBAWIENIA
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 35, 4
... Bóg ... On sam przychodzi, by zbawić was.
Mt 1, 21
... Jezus ... zbawi swój lud od jego grzechów.
1 Kor 12, 6
... Bóg, sprawca wszystkiego ...
Hbr 5, 9
... stał się sprawcą zbawienia ...
Iz 45, 21
... Ja jestem Jahwe ... Bóg ...
zbawiający nie istnieje poza Mną.
J 1, 29
Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata.

SWÓJ LUD
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 28, 8
Jahwe jest mocą zbawczą dla swojego ludu ...
Mt 1, 21
... Jezus ... zbawi swój lud ...
Ps 29, 11
... Jahwe udzieli mocy swojemu ludowi ...
Jahwe błogosławi swój lud ...
Tt 2, 14
... wydał samego siebie za nas,
aby ... oczyścić sobie lud ...

Warto wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie. Wystarczy innowiercom wymienić imię Maryja i zaraz zaczyna się: Jak może Maryja być pośredniczką, przecież jedynym pośrednikiem jest tylko Jezus Chrystus. Najpierw wyjaśnijmy na czym polegało pośrednictwo Jezusa. Chodzi o Boże Wcielenie:

ed. Święty Pawełstr.2595

A teraz pośrednictwo Maryi:

Mały Słownik Maryjny Mały Słownik Maryjnywyd.1987 Mały Słownik Maryjny Mały Słownik Maryjny
Mały Słownik Maryjnystr.72 Mały Słownik Maryjnystr.72
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
„Pośrednictwo Maryi, świętych i nasze wypływa z pośrednictwa Jezusa, którego jesteśmy „Ciałem” (1Kor 12:27). Jeśli On jest Pośrednikiem, a my i Maryja stanowimy Jego „Ciało”, to też mamy udział w Jego pośrednictwie, mogąc się za innych modlić wraz z Maryją. Realizuje się ono, gdy prosimy inne osoby o modlitwę za nas (np. Kol 4:3) i stają się przez to one naszymi pośrednikami. Zwracamy się więc do Maryi, która jest dla nas egzystującą z Panem osobą, zawsze przez Niego wysłuchiwaną (J 2:3nn.; por. 1Krl 2:20). Prosimy Ją o wstawiennictwo w słowach z „Pozdrowienia Anielskiego”: ‘Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi’. Nie zwracamy się do Niej jak do bogini, lecz prosimy Ją Służebnicę Pańską (Łk 1:48) o modlitwę. Ef 1:21 mówi, że imię Jezusa jest „ponad wszelkim imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym”. Widać więc, że NT nie wyklucza, a raczej potwierdza zasadność wzywania imienia Maryi, jedynie przypomina, że imię Jezusa jest najważniejszym wzywanym imieniem. Przykładem biblijnym pośrednictwa Maryi jest Jej wstawiennictwo w Kanie Galilejskiej, gdzie przyśpieszyła godzinę chwały Syna (J 2:11). Ponadto zgodnie z Łk 1:48 („Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”), wierzący mogą błogosławić Matkę Pana, która modli się z nami i za nami do Boga.” (str.229)

Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tyttusa, Wydawnictwo w Drodze Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tyttusa, Wydawnictwo w Drodzewyd.2023 Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tyttusa, Wydawnictwo w Drodze Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tyttusa, Wydawnictwo w Drodze

1 Tm 2, 5-7

Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tyttusa, Wydawnictwo w Drodze
Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tyttusa, Wydawnictwo w Drodze
Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusawyd.2018 Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa

1 Tm 2, 3-5

Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusastr.185
Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusastr.187
Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusastr.190
Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa
Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa
Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa
Pierwszy i drugi List do Tymoteusza. List do Tytusastr.194
Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024