Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
1 Tes 4, 16 raz jeszcze.

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-08-18

Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Świadkowie Jehowy nauczają, że Jezus przed przyjściem na ziemię był Archaniołem Michałem, na ziemi był Jezusem, a po wniebowstąpieniu ponownie stał się Michałem. W publikacjach Świadków Jehowy Jezus jako Michał ma skrzydła. W innej publikacji nie ma skrzydeł. Czy Jezus jako Michał składa te skrzydła występując w roli Jezusa czy może rozkłada je w razie potrzeby i jest wtedy Archaniołem Michałem?

Przebudźcie się! 2002 Nr 38 lutego 2002 Przebudźcie się! 2002 Nr 3str.16-17
Strażnica 1 kwietnia 20101 kwietnia 2010 Strażnica 1 kwietnia 2010str.19
Strażnica 1 kwietnia 2010
str.19
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.131 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.138

Jezus-Michał raz ma buławę i jest bez skrzydeł, a innym razem ma skrzydła i miecz:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMJuż zawsze ciesz się... wyd.2021 Strażnica 1 kwietnia 2010Strażnica 2010 Nr 7
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.131 Strażnica 1 kwietnia 2010str.19

A tutaj mamy Jezusa-Michała na koniu i bez skrzydeł:

Strażnica Październik 2019PAŹDZIERNIK 2019 Strażnica Październik 2019str.1

Jezus-Michał wygląda jak bohater z komiksu, taki Superman.


Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001
str.132

Nie jest prawdą, że Syn Boży zanim przyszedł na ziemię był znany jako Michał. Pismo Święte nigdzie nie mówi wprost, że Jezus to ta sama osoba, co Michał. Nie jest również prawdą, że obecnie w niebie Syn Boży jest znany jako Michał. Biblia ma zupełnie inne zdanie niż Świadkowie Jehowy.

Kiedy kamienowano św. Szczepana, on nie wzywał imienia Michała, lecz Jezusa:

Dz 7, 59-60 1 Kor 1, 2 Dz 9, 15 Rz 15, 20-21
"Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał." "do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana]." Panie - odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia». «Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia»." "A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego, lecz zgodnie z tym, co napisane:
Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go,
i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go. "

W Piśmie Świętym nie ma ani słowa o tym, by "archanioł Michał to Jezus" oraz "wznowił (...) służbę w charakterze naczelnego anioła", jak chce Strażnica z 1 kwietnia 2010 roku:

Strażnica 1 kwietnia 2010
1 kwietnia 2010
Strażnica 1 kwietnia 2010
str.19

JEZUS MICHAŁ
„Tam bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” J 3:14; „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem” Wj 23:20;
jedyny Władca i Pan” Jud 4; jeden z pierwszych książąt” Dn 10:13;
„Król królów i Pan panów” Ap 19:16; „wielki książę” Dn 12:1;
„Dziedzic” (Hbr 1:2), który „przyszedł do swej własności” J 1:11; „opiekun (...) narodu” Dn 12:1;
„Pan mój i Bóg mój” J 20:28; „archanioł” Jud 9;
„Objawi się (...) z aniołami swojej potęgi” 2Tes 1:7 por. Mt 13:41, 16:27, 24:31; posiada aniołów do pomocy, przeciw szatanowi i jego aniołom (Ap 12:7);
Przyjmuje hołd od ludzi (Łk 24:52, J 5:23) i „wszystkich aniołów” Hbr 1:6; jako anioł nie może przyjmować hołdu (por. Ap 19:10, 22:8-9);
„teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony” J 12:31 por. 16:11, Mt 25:41; „nie odważył się rzucić wyroku” na diabła (Jud 9);
Bóg „wszystko poddał pod jego stopy. Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił nie poddanego Jemu” Hbr 2:8. Bóg „nie aniołom bowiem poddał przyszły świat” Hbr 2:5.
Siedmiu razem Gabriel Rafał Michał
siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb” Ap 8:2 por. Tb 12:15. „Ja jestem Gabriel, który stoję przed BogiemŁk 1:19. „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat PańskiTb 12:15. „Michał, jeden z pierwszych książąt” Dn 10:13.

jot wu org jot wu org
jot wu org

Znaleźli werset, który rzekomo ma potwierdzać założoną przez nich tezę:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kombinowanie i dopasowywanie 1 Tes 4, 16 możemy zobaczyć porównując dwa wydania Biblii Świadków Jehowy. W roku 1997 czytamy, iż "Pan (...) z głosem archanielskim", a w roku 2022 czytamy już poprawioną wersję, gdzie dodano słowa, których nie ma w tekście greckim Nowego Testamentu:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 - do druku 2022 zob. PDF wyd. do druku 2022

1 Tes 4, 16

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1487
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1642

Pan w tym wersecie, to Jezus Chrystus. Pan nie wyda głośnego nakazu, nie "zawoła archanielskim głosem", lecz na głos kogoś innego, archanioła, zstąpi z nieba, tak jak jest to w tekście greckim Nowego Testamentu. Frazę "zawoła archanielskim głosem" nie potwierdza tekst grecki i dosłowne tłumaczenie:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

1 Tes 4, 16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1104
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
"Określenie „archanioł” występuje w Biblii dwa razy i tylko w NT.
„Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza” Jud 9.
„Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej” 1Tes 4:16. Z tekstu tego widać, że archanioł jest osobą różną od Pana, a potwierdza to 2Tes 1:7: „gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swej potęgi”. ŚJ aby zidentyfikować Jezusa z Michałem zmienili w swym NT ten werset i oddali go następująco: „sam Pan zstąpi z nieba (...) z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą...” (w Biblii z 2018 r. napisali: „Pan (...) zawoła archanielskim głosem”). Uczą, na podstawie swego tekstu, że Jezus mając głos archanielski jest archaniołem. ŚJ nie przykładają uwagi do drugiej części tego wersetu, tzn. „z trąbą Bożą”, bo stosując tę samą zasadę by musieli uznać w Jezusie Boga. Niekonsekwencją ŚJ jest też to, że w swym grecko-angielskim przekładzie (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures) tłumaczą słowa z 1Tes 4:16 jako „[Pan] na głos archanioła i na trąby Boga” (in voice of archangel and in trumpet of God), a jednak w swym polskim tekście podają „[Pan] z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą” (w ang. with an archangel’s voice and with God’s trumpet). Por. też Ap 11:15, gdzie siódmy trąbiący anioł odróżniony jest od Chrystusa. Ciekawe, że w „Prowadzenie rozmów...” ed. 2001 (s. 132) ŚJ przywołują 1Tes 4:16 z NP (nazywają go Bw) i sugerują, że przekład ten pozwala na ich interpretację tego tekstu. Zaś na s. 243 cytują te słowa z 1Tes 4:16, które całkowicie przeczą im („na głos archanioła”) (patrz też Strażnica Nr 2, 1993 s. 5; „Wspaniały finał...” s. 103)! Nawet gdyby przyjąć, że to Jezus zawoła głosem archanielskim, to nie musi to znaczyć, że jest On archaniołem. O Pawle napisano „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów” (1Kor 13:1), co nie oznacza, że jest on aniołem. Por. też oślica, która przemówiła ludzkim głosem, a jednak nie była człowiekiem (Lb 22:28, 30; 2P 2:16). Również anioł Gabriel, przemawiając do Maryi ludzkim głosem, nie był człowiekiem (Łk 1:28).
Nie jest prawdą to, że słowo „archanioł” oznacza pierwszego anioła, bo Dn 10:13 podaje, że określa ono „jednego z pierwszych” posłańców Bożych. Michał z Dn 12:1 („opiekun dzieci twojego narodu”), to anioł z Wj 23:20-23, którego Bóg przydzielił Izraelitom. Jezus zaś nie jest aniołem (Hbr 1:5, 7n., 2:5). Strażnice: Rok CVIII [1987] Nr 20 s. 15 i Nr 3, 1991 s. 17, też anioła z Wj 23:20-23 i 14:19 utożsamiają z Jezusem." (str.112)
Zobacz więcej:

jot wu org jot wu org
jot wu org

Jezus nie przemawia "głosem archanielskim", lecz na głos archanioła zstępuje z nieba.

jot wu org

Jezus ma władzę, ponieważ jest Synem Bożym, jest Bogiem i człowiekiem. To nie przez archanioła nastąpi zmartwychwstanie, lecz przez:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

1 Kor 15, 20-23

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan Wyd. W drodze1 i 2 do Tesaloniczan Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan Wyd. W drodzewyd.2022 Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan Wyd. W drodze Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan Wyd. W drodze

1 Tes 4, 16

Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan Wyd. W drodzestr.89
Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan Wyd. W drodzestr.90
Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan Wyd. W drodzestr.102
Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan Wyd. W drodzestr.103

1 i 2 Tesaloniczan 1 i 2 Tesaloniczan 1 i 2 Tesaloniczanwyd.2007 1 i 2 Tesaloniczan

1 Tes 4, 16

1 i 2 Tesaloniczanstr.336
1 i 2 Tesaloniczanstr.346
1 i 2 Tesaloniczan
1 i 2 Tesaloniczan
1 i 2 Tesaloniczan
1 i 2 Tesaloniczanstr.350
Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023