Kýrios i "Jehowa"
Czy Świadkowie Jehowy podważają Boże natchnienie Nowego Testamentu? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-02-21

nastepna część

Świadkowie Jehowy na swojej stronie internetowej opublikowali swoją Biblię nazwaną Przekładem Nowego Świata - wydanie do studium. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób Świadkowie Jehowy argumentują wstawienie słowa "Jehowa" w miejscach, które nie są cytatami ze Starego Testamentu:

Kyrios

Przede wszystkim na początku trzeba wspomnieć, że słowo "Jehowa" jako takie nie istnieje i nie może być imieniem Bożym.

Ilustrowany Leksykon Symboli Ilustrowany Leksykon SymboliWyd. 2017 Ilustrowany Leksykon Symboli
Ilustrowany Leksykon Symbolistr.79
Communio Imię Bogawyd.1994 Communio Communio Imię BogaWydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Communio Imię Bogastr.76
Communio Imię Boga Communio Imię Bogastr.76

Błąd w tekście: "masoreci zaopatrzyli jednak w spółgłoski pochodzące..." - zamiast "spółgłoski", powinno być "samogłoski".


Odpowiedzi na 101 pytań o Torę Odpowiedzi na 101 pytań o Toręwyd.2003 Odpowiedzi na 101 pytań o Torę Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
str.69

Podsumujmy: Słowo "Jehowa" jako takie nie istnieje, słowo-dziwoląg, forma ta jest językową zbrodnią oraz jest błędną wymową.

Zobacz więcej:

Kyrios
Kyrios Kyrios

Świadkowie Jehowy w Nowym Testamencie wstawili w wielu miejscach słowo "Jehowa" tam, gdzie dany fragment nie jest cytatem ze Starego Testamentu. Twierdzą, że przywracają w nich imię Boże i mają na to uzasadnienie. Przyjrzyjmy się temu bliżej.


Kyrios
Kyrios

Świadkowie Jehowy nie mają żadnych argumentów, aby przywracać imię Boże do Nowego Testamentu. Dlaczego? Bo po pierwsze: nie ma czego przywracać, a po drugie: bo nie podali ani jednego fragmentu najstarszego fragmentu manuskryptu z tetragramem. Wszystko co Świadkowie Jehowy robią, to stawianie tez, które nie mają żadnego potwierdzenia w tych manuskryptach.


Kyrios
Kyrios Kyrios

To, że cytat pochodzi ze Starego Testamentu, w którym występuje tetragram, nie jest żadnym dowodem, by w tekście Nowego Testamentu wstawić słowo "Jehowa". Takim przykładem jest Rz 10, 13, gdzie z kontekstu można wywnioskować, że cytat z Jl 3, 5 (PNŚ Jl 2,32) jest w tym Liście przypisany Jezusowi, jako Panu:

Zobacz więcej:

Kyrios
Kyrios
Kyrios Kyrios

Jeżeli w dostępnych greckich manuskryptach Nowego Testamentu występuje słowo Kýrios, to temat powinien być zamknięty. Tak mamy w oryginale. Ale Świadkowie Jehowy mają swoje "ale". Nie może być żadnego "ale"! Tekst jest natchniony i ingerencja w jego treść jest fałszowaniem Słowa Bożego. Świadkowie Jehowy zamiast przetłumaczyć zgodnie z tym, co jest napisane w natchnionym Słowie Bożym, mają swoje "ale" i próbują tłumaczyć kontekstem. Kontekst jest ważny wtedy, gdy dany tekst interpretujemy. Świadkowie Jehowy muszą się zdecydować, albo kontekst odnosi się do "Jehowy Boga" albo do Boga. Jeśli natchniony autor napisał "anioł Pana", to nie można tego zmieniać. Należy się do tego dostosować, a nie dopasowywać tekst do wcześniej założonej tezy. Świadkowie Jehowy na swojej oficjalnej stronie internetowej mają interlinię grecko-angielską, gdzie tłumaczą ἄγγελος κυρίου na "angel of Lord":

Mt 1, 20

Kyrios

Na stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Kyrios

Imię Boże zapisane po hebrajsku? A jak ono wyglądało? Czy nie jest to przypadkiem tylko tetragram JHWH? A dlaczego nie zapisano pełnej wymowy imienia Bożego? Przecież język grecki posiada zarówno spółgłoski jak i samogłoski. Świadkowie Jehowy twierdzą, że Septuaginta nie jest natchniona przez Boga. To dlaczego się na nią powołują? A może natchniona była ta, która miała tetragram, a ta, która miała Kýrios, to już nie?


Kyrios

A dlaczego w późniejszych kopiach Septuaginty tetragram JHWH zastąpiono słowem Kýrios? Bo nie znano pełnej nazwy imienia Bożego. Brak rodzajnika przed słowem Kýrios nie jest żadnym argumentem.


Kyrios

Świadkowie Jehowy powołali się na Zach 3, 5-6, by pokazać, iż przed słowem Kýrios nie znajduje się rodzajnik określony "ho". Zobaczmy jak wygląda tekst grecki w Septuagincie:

Septuaginta Septuaginta Septuaginta wyd.1979

Zach 3, 5-6

Septuagintastr.547
Septuagintastr.548

Rodzajnik w tym przypadku nie musi stać przed słowem Kýrios, bo on stoi przed słowem "anioł": ὁ ἄγγελος κυρίου. Występowanie rodzajnika przed danym wyrazem nie jest jakąś żelazną regułą. Zobaczmy, iż w Septuagincie rodzajnik stoi przed słowem "anioł", a w Nowym Testamencie już nie:

Zach 3, 5 Mt 1, 20
"(...) καὶ ἄγγελος κυρίου εἱστήκει." "δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου"

O rodzajnikach przed słowem θεός:

Zobacz:

Świadkowie Jehowy powinni przedstawić jakieś zapiski z I w. po Chr., które omawiają zasady stosowania rodzajników przed słowem Kýrios w grece koine, a nie wymyślać w XX w. nowe, własne zasady, by tylko we własnej Biblii usunąć greckie słowo Kýrios i zastąpić nieistniejącym słowem "Jehowa". O braku jakiejś reguły używania rodzajników możemy przekonać się porównując dwa cytaty: Ps 109, 1 z greckiej Septuaginty oraz Mt 22, 44. Zobaczmy:

Ps 109, 1

Septuagintastr.124
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 22, 44

Grecko-polski Nowy Testamentstr.108

Porównajmy:

Ps 109, 1 Mt 22, 44
" Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου" "Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου,"

A więc: Mt 22, 44 - "Rzekł Pan Panu memu" (Eipen kyrios to kyrio mou) - tu kyrios nie ma rodzajnika, a w LXX w Ps 109,1 mamy: Rzekł Pan Panu memu (Eipen ho kyrios to kyrio mou).To pierwsze kyrios ma rodzajnik, zatem wg. Świadków Jehowy nie powinien odnosić się do "Jehowy" - absurd, czyli teoria upada, bo kyrios (JHWH) może posiadać rodzajnik i może nie posiadać. Oczywiście częściej jest tak, że kyrios (odnoszące się w LXX do JHWH) nie posiada rodzajnika, ale nie jest to bezwzględna, jak widać reguła.

Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy:

Dz 2, 34

Kyrios

Ciekawostką jest fakt, iż niektóre kodeksy mają rodzajnik ho przed pierwszym kyrios:

Dz 2, 34

Grecko-polski Nowy Testamentstr.515

Nawias kwadratowy w Dz 2,34 wskazuje, że wg wydawców umiejscowienie tego "ho" w tekście jest uważane za dyskusyjne; niektóre rękopisy zawierają ten rodzajnik i mają tak jak w LXX, która zawiera rodzajnik. Stąd wydawca Nestle-Aland umieszcza w nawiasie kwadratowym:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Dz 2, 34

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.384

Poniżej Dz 2, 34 z rodzajnikiem przed pierwszym Kyrios, tak jak w LXX:

Diaglott Diaglottwyd.1942 Diaglottstr.406

Dz 2, 34

Diaglottstr.406
Interlinear Greek English New Testament Interlinear Greek English New Testament
Interlinear Greek English New Testamentwyd.1981

Dz 2, 34

Interlinear Greek English New Testamentstr.427

Inni wydawcy, np. Bover, Merk, Nolli nie mają rodzajnika w Dz 2,34.


Świadkowie Jehowy w fragmentach Nowego Testamentu, które nie są cytatami ze Starego Testamentu, w miejscach występowania słowa Kyrios powstawiali słowo "Jehowa", a przed słowem Kyrios występuje rodzajnik określony ho:

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testament

Dz 8, 24-25

Grecko-polski Nowy Testamentstr.554

Są też miejsca ze słowem "Kyrios" z rodzajnikiem:

Łk 22, 61

Grecko-polski Nowy Testamentstr.376

I bez rodzajnika:

1 Tes 4, 15

Grecko-polski Nowy Testamentstr.972

W greckim koine nie ma sztywnej reguły co do występowania rodzajnika lub jego braku przed słowem Kyrios. Nie ma to szczególnego znaczenia.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022